lagen.nu

Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-03-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1537
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-09-05

Inledande föreskrifter

1 § En kommun kan enligt föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag om en viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem.

Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:383, 2011:678

2 § Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

Villkor för statsbidrag

3 § Statsbidrag lämnas under följande förutsättningar.

 • 1. Avgiften per månad i förskolan är högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet i hushållet.
 • 2. Avgiften per månad i fritidshemmet är högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet i hushållet.
 • 3. Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet och den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. Förordning (2015:153).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:580, 2011:678, 2015:153

4 § Med hushåll avses i 3 § ensamstående och makar.

Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och

 • 1. har eller har haft gemensamt barn eller
 • 2. är folkbokförda på samma adress.

Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.

5 § Med avgiftsgrundande inkomst i 3 § avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret med den begränsning som följer av andra stycket.

Som avgiftsgrundande inkomst per månad räknas inte den del av inkomsten som överstiger ett belopp som beräknas genom att bastalet 42 000 kronor multipliceras med ett tal som motsvarar kvoten mellan det inkomstindex enligt 58 kap. 10–12 §§ socialförsäkringsbalken som fastställts för bidragsåret och det som fastställts för bidragsåret 2014. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor. Förordning (2015:153).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:153

5 a § Statens skolverk ska senast den 1 december året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad enligt 5 § och det högsta avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet enligt 3 och 5 §§. Förordning (2018:1537).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1537, 2015:153

Fastställande av statsbidrag

6 § Regeringen fastställer det sammanlagda statsbidraget.

Statsbidrag lämnas med ett visst belopp per kommun.

Statistiska centralbyrån beräknar enligt bestämmelserna i 7 § för varje bidragsår statsbidraget till kommunerna.

7 § För bidragsåret ska ett index beräknas för varje kommun. Detta index beräknas genom att kommunens standardkostnad för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet enligt 6 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning divideras med den för landet genomsnittliga standardkostnaden.

Det sammanlagda statsbidraget divideras med antalet invånare i landet den 1 november året före bidragsåret. För att beräkna en kommuns bidragsbelopp multipliceras bidraget per invånare i landet med det index som anges i första stycket och med antalet invånare i kommunen den 1 november året före bidragsåret samt med en korrigeringsfaktor. Korrigeringsfaktorns värde bestäms så att summan av bidragen till de enskilda kommunerna stämmer överens med det fastställda sammanlagda statsbidraget. Förordning (2011:678).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1042, 2011:678

8 § Statistiska centralbyrån skall senast den 1 oktober året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om preliminärt statsbidrag.

Statens skolverk skall fastställa statsbidraget och senast den sista december året före bidragsåret lämna uppgift till kommunerna om slutligt bidrag.

Utbetalning av statsbidrag

9 § Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk två gånger per bidragsår.

Bidraget betalas ut senast den 31 mars och senast den 30 september bidragsåret med hälften av bidraget per gång. Förordning (2003:1050).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1050

Uppföljning och utvärdering

10 § Statens skolverk skall följa upp och utvärdera effekterna av statsbidraget.

11 § En kommun som får statsbidrag enligt bestämmelserna i denna förordning är skyldig att till Statens skolverk lämna sådana uppgifter om verksamheten som behövs för uppföljning och utvärdering.

Innehållande av statsbidrag

12 § Om en kommun inte följer villkoren för statsbidrag enligt denna förordning får Statens skolverk besluta att bidrag helt eller delvis skall hållas inne från kommande utbetalningar.

Bemyndigande

13 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

14 § Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:160

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1999/2000:129, bet. 2000/01:UbU5, rskr. 2000/01:46
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:160
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2002.
 • 2. I fråga om kommuner som får statsbidrag för bidragsåret 2002 skall bidrag för bidragsåren 2002 och 2003 beräknas enligt punkterna 3-6.
 • 3. Vad som nedan i punkterna 4 och 5 benämns intäktsminskning eller intäktsökning utgörs av skillnaden mellan en kommuns beräknade intäkter av avgifter i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen 1999 och summan av en kommuns beräknade intäkter av avgifter enligt 3 § och beräknat statsbidrag enligt 7 §, om denna förordning skulle ha gällt för 1999.
 • 4. En begränsning av intäktsminskningen skall göras för de kommuner vars beräknade intäktsminskning per invånare i kommunen den 1 november året före bidragsåret överstiger 100 kronor bidragsåret 2002 respektive 300 kronor bidragsåret 2003. För dessa kommuner skall statsbidraget ökas med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den beräknade intäktsminskningen och
  • - 100 kronor för 2002, och
  • - 300 kronor för 2003. Förordning (2002:54).
 • 5. En begränsning av intäktsökningen skall göras för de kommuner vars beräknade intäktsökning per invånare i kommunen den 1 november året före bidragsåret överstiger 100 kronor bidragsåret 2002 respektive 300 kronor bidragsåret 2003. För dessa kommuner skall statsbidraget minskas med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den beräknade intäktsökningen och
  • - 100 kronor för 2002, och
  • - 300 kronor för 2003. Förordning (2002:54).
 • 6. Om den totala ökningen av statsbidraget enligt punkten 4 avviker från den totala minskningen av statsbidraget enligt punkten 5 skall en nivåjustering göras som motsvaras av den skillnaden.

Förordning (2002:54) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5 p i övergångs.best. till 2001:160
Ikraft
2002-03-15
SFS-nummer
2002:54
Rubrik
Förordning (2002:54) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Förordning (2003:580) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU19, rskr. 2002/03:234
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:580
Rubrik
Förordning (2003:580) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Förordning (2003:1050) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1050
Rubrik
Förordning (2003:1050) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Förordning (2004:1042) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1042
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2004:1042) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Förordning (2009:383) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:383
Rubrik
Förordning (2009:383) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Förordning (2011:678) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 7 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:678
Rubrik
Förordning (2011:678) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Förordning (2015:153) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 5 §§;ny 5 a §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:153
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.
 • 2. Förordningen tillämpas på bidrag som betalas ut efter ikraftträdandet.
 • 3. Äldre föreskrifter gäller för bidrag som betalats ut före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2015:153) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet

Förordning (2018:1537) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr 5 a §
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:1537
Rubrik
Förordning (2018:1537) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation