lagen.nu

Förordning (2001:100) om den officiella statistiken

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2001-03-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:2046
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-20

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Officiell statistik

2 § Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter) framgår av bilagan.

En statistikansvarig myndighet beslutar om statistikens innehåll och omfattning inom sitt statistikområde om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen. Förordning (2001:997).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:997

Talan om förbud mot användning av symbolen m.m.

3 § Statistiska centralbyrån för talan om förbud mot fortsatt användning av symbolen för officiell statistik eller beteckningen Sveriges officiella statistik, eller någon symbol eller beteckning som kan förväxlas därmed, enligt 22 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Uppgiftsskyldighet och insamling av uppgifter

4 § Uppgifter för den officiella statistiken ska samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnandet

 • 1. blir så enkelt som möjligt,
 • 2. står i proportion till användarnas behov, och
 • 3. är en rimlig arbetsbörda för uppgiftslämnarna.

De statistikansvariga myndigheterna ska vid framställning av officiell statistik i så stor utsträckning som möjligt använda uppgifter ur befintliga register. Förordning (2013:946).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:946

Näringsidkare

5 § Näringsidkare ska för den officiella statistiken lämna uppgifter om

 • 1. namn och person- eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten,
 • 2. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,
 • 3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,
 • 4. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser,
 • 5. lagerhållning,
 • 6. investeringar,
 • 7. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster,
 • 8. priser för varor och tjänster,
 • 9. intäkter och kostnader,
 • 10. import och export,
 • 11. energiåtgång,
 • 12. tillgångar och skulder,
 • 13. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,
 • 14. omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt, och
 • 15. miljöskyddskostnader. Förordning (2013:946).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:946, 2013:946

5 a § Näringsidkare som driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling eller som håller djur ska, utöver de uppgifter som avses i 5 §, för den officiella statistiken lämna uppgifter om

 • 1. registerbeteckning, areal, markanvändning samt ägar- och arrendeförhållanden i fråga om den fastighet eller del av fastighet där verksamheten bedrivs,
 • 2. sysselsättning och tillträdesår för de personer som ingår i verksamheten, och
 • 3. djurhållning.

Ägare till fastighet där någon annan bedriver sådan verksamhet som avses i första stycket ska lämna uppgift om namn och adress för den som bedriver verksamheten samt uppgift om den areal som används i verksamheten. Förordning (2013:946).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:946

Stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet

5 b § Sådana stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet ska lämna de uppgifter som avses i 5 § 1 och 4. Förordning (2013:946).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:946

Kommuner och landsting

5 c § Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1–7, samt uppgifter om

 • 1. preliminära och definitiva årliga bokslut,
 • 2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 2 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
 • 3. utfall av kommunernas och landstingens resultaträkning för räkenskapsårets första tertial samt årsprognoser för innevarande år vid utgången av samma tertial,
 • 4. kommun- och landstingsägda företag, och
 • 5. alternativa utförare av kommun- och landstingsfinansierad verksamhet.

Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa. Förordning (2018:1527).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1527, 2013:946

Kommunalförbund

5 d § Kommunalförbund ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1–7 och uppgifter från de årliga boksluten.

Kommunalförbund ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa. Förordning (2013:946).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:946

6 § En statlig myndighet skall till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av officiell statistik. Uppgifterna skall lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om. Förordning (2004:943).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:997, 2004:943

Information

7 § När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för framställning av statistik från någon annan än en statlig myndighet, ska den samtidigt lämna information om

 • 1. ändamålet med uppgiftsinsamlandet,
 • 2. vilka bestämmelser en eventuell skyldighet att lämna uppgifter grundas på,
 • 3. vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,
 • 4. ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren,
 • 5. vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myndigheten,
 • 6. vad som gäller om uppgifternas bevarande,
 • 7. andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse, och
 • 8. eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs.

Om uppgiftslämnandet är frivilligt, ska myndigheten upplysa om det.

Bestämmelser om information till den registrerade vid insamling av personuppgifter finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Förordning (2018:359).

Ändringar/Förarbeten (5)

Behandling av personuppgifter m.m.

8 § I bilagan anges när det är tillåtet att behandla sådana personuppgifter som avses i 15 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Lagrumshänvisningar hit (14)

9 § Uppgifter som behandlas för framställning av officiell statistik får även behandlas för framställning av annan statistik och för forskning. Detta gäller dock endast om ändamålet med behandlingen inte är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

10 § En statistikansvarig myndighets verksamhet för framställning av statistik skall vara organiserad så att den är avgränsad från myndighetens verksamhet i övrigt.

11 § Har upphävts genom förordning (2001:997).

Gallring

12 § Innan en statistikansvarig myndighet gallrar uppgifter enligt 19 § första stycket lagen (2001:99) om den officiella statistiken skall den underrätta Riksarkivet.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från gallring enligt 19 § andra stycket samma lag. Förordning (2001:997).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:997

Kvalitet och tillgängliggörande

13 § De statistikansvariga myndigheterna ska dokumentera och kvalitetsdeklarera officiell statistik. Myndigheterna ska också utan avgift offentliggöra och hålla sådan statistik allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk.

Officiell statistik som även publiceras i tryckt form ska tillhandahållas länsbibliotek, universitetsbibliotek, statliga högskolebibliotek och Statistiska centralbyrån utan avgift. Förordning (2013:946).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:997, 2013:946, 2016:823

13 a § De statistikansvariga myndigheterna ska var och en inom sitt statistikområde utvärdera den officiella statistikens kvalitet. Förordning (2016:823).

14 § Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Bemyndiganden

15 § En statistikansvarig myndighet får inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i 7 och 8 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken och 5–5 d §§ denna förordning. Förordning (2013:946).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:946

16 § Statistiska centralbyrån får, utöver av vad som följer av 15 §, meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna

Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra övriga statistikansvariga myndigheter. Förordning (2016:823).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:823, 2013:946

Bilaga

Den officiella statistiken

De statistikansvariga myndigheterna

Arbetsmiljöverket

Brottsförebyggande rådet

Centrala studiestödsnämnden

Domstolsverket

Ekonomistyrningsverket

Finansinspektionen

Försäkringskassan

Havs- och vattenmyndigheten

Kemikalieinspektionen

Konjunkturinstitutet

Kungliga biblioteket

Medlingsinstitutet

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Naturvårdsverket

Pensionsmyndigheten

Riksgäldskontoret

Skogsstyrelsen

Socialstyrelsen

Statens energimyndighet

Statens jordbruksverk

Statens skolverk

Statistiska centralbyrån

Sveriges lantbruksuniversitet

Tillväxtverket

Trafikanalys

Universitetskanslersämbetet

Områden inom vilka det ska produceras officiell statistik

Arbetsmarknad

Befolkning

Boende, byggande och bebyggelse

Demokrati

Energi

Finansmarknad

Handel med varor och tjänster

Hälso- och sjukvård

Hushållens ekonomi

Jord- och skogsbruk, fiske

Kultur och fritid

Levnadsförhållanden

Miljö

Nationalräkenskaper

Näringsverksamhet

Offentlig ekonomi

Priser och konsumtion

Rättsväsende

Socialförsäkring m.m.

Socialtjänst

Transporter och kommunikationer

Utbildning och forskning

Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för respektive område

Officiell statistik Ansvarig myndighet
ARBETSMARKNAD Löner och arbetskostnader Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider Medlingsinstitutet Statistiska centralbyrån (SCB)
Lönesummor Arbetskraftsundersökningar Vakanser och arbetslöshet Arbetsmiljö Arbetsskador Sjuklöner SCB SCB SCB Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket SCB
Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider, Arbetskraftsundersökningar, Vakanser och arbetslöshet, Arbetsmiljö och Arbetsskador får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening. BEFOLKNING Befolkningens storlek och förändringar SCB Befolkningens sammansättning SCB Befolkningsframskrivningar SCB Invandring och asylsökande SCB BOENDE, BYGGANDE OCH BEBYGGELSE Bostadsbyggande och ombyggnad SCB Bygglovsstatistik för bostäder och SCB lokaler Byggnadskostnader SCB Intäkter, kostnader och outhyrt i SCB flerbostadshus Bostads- och hyresuppgifter SCB Fastighetspriser och lagfarter SCB Fastighetstaxeringar SCB

DEMOKRATI

Allmänna val SCB Partisympatier SCB

Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Allmänna val och Partisympatier får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers politiska åsikter, om de har samtyckt till behandlingen, och medlemskap i fackförening.
ENERGI
Tillförsel och användning av energi Statens energimyndighet
Energibalanser Statens energimyndighet
Prisutvecklingen inom energiområdet Statens energimyndighet
FINANSMARKNAD
Finansräkenskaper Finansinspektionen
Aktieägarstatistik Finansinspektionen
Finansiella företag utom försäkring Finansinspektionen
Försäkring Finansinspektionen
HANDEL MED VAROR OCH TJÄNSTER
Inrikeshandel SCB
Utrikeshandel SCB
HÄLSOOCH SJUKVÅRD
Hälsa och sjukdomar Socialstyrelsen
Hälso- och sjukvård Socialstyrelsen
Dödsorsaker Socialstyrelsen
Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Hälsa och sjukdomar och Hälso- och sjukvård får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd. HUSHÅLLENS EKONOMI Inkomster och inkomstfördelning SCB Hushållens utgifter SCB Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Inkomster och inkomstfördelning och Hushållens utgifter får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar i samband med enskilda personers ohälsa samt medlemskap i fackförening och trossamfund.
JORDOCH SKOGSBRUK, FISKE Jordbrukets struktur Jordbrukets produktion Sysselsättning i jordbruket Jordbrukets ekonomi Prisutveckling i jordbruket Djurhälsa Vattenbruk Produktion i skogsbruket Sysselsättning i skogsbruket Miljö och sociala frågor i skogsbruket Skogarnas tillstånd och förändring Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen Sveriges lantbruksuniversitet
Fiske Havs- och vattenmyndigheten
KULTUR OCH FRITID
Bibliotek Kungl. biblioteket
Kulturmiljövård Myndigheten för kulturanalys
Museer Myndigheten för kulturanalys
Studieförbund Myndigheten för kulturanalys
Samhällets kulturutgifter Myndigheten för kulturanalys
LEVNADSFÖRHÅLLANDEN
Levnadsförhållanden SCB
Jämställdhet SCB
Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening.
MILJÖ Utsläpp Avfall Miljötillstånd Miljöbalkens tillämpning Kemikalier, försäljning och användning Miljöekonomi och hållbar utveckling Gödselmedel och kalk Markanvändning Vattenanvändning Havs- och vattenmiljö Naturvårdsverket Naturvårdsverket Naturvårdsverket Naturvårdsverket Kemikalieinspektionen SCB SCB SCB SCB Havs- och vattenmyndigheten
NATIONALRÄKENSKAPER
Nationalräkenskaper SCB
NÄRINGSVERKSAMHET Nystartade företag Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Internationella företag Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Näringslivets struktur Industriproduktionens utveckling Industrins kapacitetsutnyttjande Industrins lager Industrins leveranser och order Näringslivets investeringar Inkvartering SCB SCB SCB SCB SCB SCB Tillväxtverket
OFFENTLIG EKONOMI
Finanser för den kommunala sektorn SCB
Statlig upplåning och statsskuld Riksgäldskontoret
Beskattning SCB
Utfallet av statsbudgeten Ekonomistyrningsverket
PRISER OCH KONSUMTION Konsumentprisindex Prisindex i producent- och importled Köpkraftspariteter Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader Hushållens inköpsplaner SCB SCB SCB SCB Konjunkturinstitutet
RÄTTSVÄSENDE
Brott Brottsförebyggande rådet
För brott lagförda personer Brottsförebyggande rådet
Domstolarnas verksamhet Domstolsverket
Kriminalvård Brottsförebyggande rådet
Återfall i brott Brottsförebyggande rådet
Behandling av känsliga personuppgifter m.m. För framställning av statistik över Brott, För brott lagförda personer, Kriminalvård och Återfall i brott får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål och straffprocessuella tvångsmedel.
SOCIALFÖRSÄKRING M.M.
Stöd till barnfamiljer Försäkringskassan
Stöd vid sjukdom och handikapp Försäkringskassan
Stöd vid ålderdom Pensionsmyndigheten
Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Stöd till barnfamiljer, Stöd vid sjukdom och handikapp och Stöd vid ålderdom får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd. SOCIALTJÄNST
Familjerådgivning Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Familjerätt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Individ- och familjeomsorg Äldre- och handikappomsorg Stöd och service till funktionshindrade Socialstyrelsen Socialstyrelsen Socialstyrelsen
Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser uppgift om att hälsotillstånd utgjort orsak till och ändamål med ekonomiskt bistånd, administrativa frihetsberövanden samt enskildas hälsotillstånd när det gäller tvångsingripanden med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. För framställning av statistik över Äldre- och handikappomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar och andra insatser i samband med enskilda personers hälsotillstånd. För framställning av statistik över Stöd och service till funktionshindrade får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskildas hälsotillstånd och andra uppgifter i samband med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATIONER Vägtrafik Trafikanalys Bantrafik Trafikanalys Sjöfart Trafikanalys Luftfart Trafikanalys Postverksamhet Trafikanalys Televerksamhet Trafikanalys Kommunikationsvanor Trafikanalys Kollektivtrafik och Trafikanalys samhällsbetalda resor Behandling av känsliga personuppgifter m.m. För framställning av statistik över trafikolyckor inom området Vägtrafik får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål samt trafikskadades hälsotillstånd.
UTBILDNING OCH FORSKNING
Skolväsende och barnomsorg Statens skolverk
Högskoleväsende Universitetskanslersämbetet
Studiestöd Centrala studiestödsnämnden
Forskning SCB
Befolkningens utbildning SCB
Eftergymnasial yrkesutbildning SCB
Folkhögskola SCB
Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över Skolväsende och barnomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser hälsa för elever inom skolformerna grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. För framställning av statistik över Folkhögskola får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd. Förordning (2018:2046).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:100

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet ESA
Ikraft
2001-04-01
SFS-nummer
2001:100
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001. Genom förordningen upphävs

a. kungörelsen (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken,

b. förordningen (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område,

c. förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken,

d. förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik.

 • 2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken skall vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av 5 § den nya förordningen.
 • 3. Beträffande behandling av personuppgifter som omfattas av datalagen (1973:289) skall i stället för vad som sägs i 8 § denna förordning motsvarande bestämmelser i datalagen tillämpas till och med den 30 september 2001.

Förordning (2001:997) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 11 §;ändr. 2, 6, 7, 12, 13 §§
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:997
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
 • 2. Officiell statistik får, oberoende av vad som sägs i 13 §, offentliggöras och hållas allmänt tillgänglig endast i tryckta publikationer till den 1 januari 2003.
Rubrik
Förordning (2001:997) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2002:655) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2002-08-01
SFS-nummer
2002:655
Rubrik
Förordning (2002:655) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2003:19) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2003-03-01
SFS-nummer
2003:19
Rubrik
Förordning (2003:19) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2004:7) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2004-03-01
SFS-nummer
2004:7
Rubrik
Förordning (2004:7) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2004:943) om ändring i förordningen (2001:100) om den oficiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §, bil.
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:943
Rubrik
Förordning (2004:943) om ändring i förordningen (2001:100) om den oficiella statistiken

Förordning (2005:88) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2005-05-01
SFS-nummer
2005:88
Rubrik
Förordning (2005:88) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2006:381) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:381
Rubrik
Förordning (2006:381) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2008:664) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2008-08-01
SFS-nummer
2008:664
Rubrik
Förordning (2008:664) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2009:205) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2009-04-01
SFS-nummer
2009:205
Rubrik
Förordning (2009:205) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2009:1189) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1189
Rubrik
Förordning (2009:1189) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2010:145) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:145
Rubrik
Förordning (2010:145) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2011:665) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:665
Rubrik
Förordning (2011:665) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2011:943) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2010/11:1, utg.omr.17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2011-08-01
SFS-nummer
2011:943
Rubrik
Förordning (2011:943) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2011:1457) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1457
Rubrik
Förordning (2011:1457) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2012:717) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:717
Rubrik
Förordning (2012:717) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2013:946) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL306/2011 s41
Ikraft
2013-12-31
CELEX-nr
32011L0085
Omfattning
upph. 5 §;ändr. 4, 7, 13 §§, rubr. närmast före 4 §, bil.;nya 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 15, 16 §§, rubr. närmast före 5, 5 b, 5 c, 5 d, 15 §§
SFS-nummer
2013:946
Rubrik
Förordning (2013:946) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2016:823) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16 §, rubr. närmast före 13 §;ny 13 a §
Ikraft
2016-09-01
SFS-nummer
2016:823
Rubrik
Förordning (2016:823) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2017:295) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2017-06-01
SFS-nummer
2017:295
Rubrik
Förordning (2017:295) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2018:35) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-02-15
SFS-nummer
2018:35
Rubrik
Förordning (2018:35) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2018:359) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:359
Rubrik
Förordning (2018:359) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2018:1527) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 5 c §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1527
Rubrik
Förordning (2018:1527) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Förordning (2018:2046) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2019-01-15
SFS-nummer
2018:2046
Rubrik
Förordning (2018:2046) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation