lagen.nu

Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:962
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om fördelning av socialavgifterna enligt socialavgiftslagen (2000:980) för finansiering av systemen för social trygghet.

2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i socialavgiftslagen (2000:980).

Sjukförsäkringsavgifter

3 § Sjukförsäkringsavgifter ska finansiera kostnader för följande ersättningar som utges enligt socialförsäkringsbalken

 • 1. graviditetspenning enligt 10 kap., sjukpenning och ersättning för merkostnader för resor enligt 27 kap. samt ersättningar enligt 110 kap. 30 § för kostnader för utredning m.m. i ärenden om sjukdom och rehabilitering,
 • 2. rehabiliteringspenning och andra ersättningar enligt 31 kap., och
 • 3. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 34 kap. Lag (2010:1283).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Sjukförsäkringsavgifter ska också finansiera

 • 1. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att studielån som avser en sjukperiod inte behöver återbetalas enligt studiestödslagen (1999:1395) eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen,
 • 2. kostnader för närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken,
 • 3. Försäkringskassans kostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön,
 • 4. vissa av Försäkringskassans förvaltningskostnader, och
 • 5. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas för förmåner enligt 1 och 2 ovan samt 3 §. Lag (2011:1515).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Föräldraförsäkringsavgifter

5 § Föräldraförsäkringsavgifter ska finansiera

 • 1. föräldrapenningsförmåner enligt 11–13 kap. socialförsäkringsbalken,
 • 2. kostnader för administration av föräldrapenningsförmåner, och
 • 3. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas för föräldrapenningsförmåner. Lag (2010:1283).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1283

Ålderspensionsavgifter

6 § Den andel av influtna ålderspensionsavgifter som beräknas utgöra avgifter för inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken ska föras till staten.

Den andel av avgifterna som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år ska föras till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 64 kap. 15 och 16 §§ socialförsäkringsbalken.

Återstoden av avgifterna ska föras till Första–Fjärde AP- fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Lag (2010:1283).

Lagrumshänvisningar hit (23)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:1119, 2002:51, 2010:1283

7 § Beräknade andelar av ålderspensionsavgifter enligt 6 § ska stämmas av mot de slutliga avgifter som avser fastställda pensionsrätter för premiepension och inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken.

Skillnaden mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året ska regleras vid en kommande överföring.

Medel som regleras gentemot staten ska beräknas med sådan ränta som anges i 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Medel som regleras gentemot Riksgäldskontoret ska beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i 64 kap. 16 § första stycket socialförsäkringsbalken. Lag (2011:1404).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Efterlevandepensionsavgifter

8 § Efterlevandepensionsavgifter ska finansiera

 • 1. inkomstgrundad efterlevandepension och änkepension enligt socialförsäkringsbalken, och
 • 2. kostnader för administration av pension enligt 1. Lag (2010:1283).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:217, 2010:1283

Arbetsmarknadsavgifter

9 § Arbetsmarknadsavgifter skall finansiera

 • 1. arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och kostnader för tillsyn av utbetalning av sådan ersättning enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,
 • 2. aktivitetsstöd till den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, under förutsättning att han eller hon uppfyller villkoren för inkomstrelaterad ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring,
 • 3. kostnader enligt lönegarantilagen (1992:497), och
 • 4. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas på ersättningar enligt 1-3.

Arbetsskadeavgifter

10 § Arbetsskadeavgifter ska finansiera

 • 1. ersättningar från arbetsskadeförsäkringen enligt 40–42 samt 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken,
 • 2. kostnader för administration av ersättningar enligt 1, och
 • 3. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas på ersättningar enligt 1. Lag (2010:1283).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1283

Fördelning av arbetsgivaravgifter

11 § Influtna arbetsgivaravgifter ska fördelas mellan avgiftsändamålen enligt beslut om arbetsgivaravgifter som följer av 53 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Avdrag som görs enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen (2000:980) och avdrag som görs enligt 5 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska i första hand avse arbetsmarknadsavgiften och därefter i angiven ordning sjukförsäkringsavgiften, föräldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.

Bestämmelserna i första stycket ska tillämpas också på avgifts- och räntebelopp som betalas ut till arbetsgivare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om fördelningen. Lag (2013:962).

Omföring av egenavgifter

12 § Försäkringskassan får varje år tillgodoföra sig ett visst belopp från varje inkomsttitel på statsbudgeten där egenavgifter redovisats. Beloppet motsvarar summan av de under det föregående året debiterade egenavgifterna minskad med summan av de avgifter som under samma år satts ned eller återbetalats.

Försäkringskassan får under respektive period om tolv månader som preliminär skatt betalas som förskott på belopp enligt första stycket tillgodoföra sig 10,3 procent av den preliminära skatt som debiterats fysiska personer före den 1 februari under perioden. Förskottet tillgodoförs med en tolftedel varje månad. Skatteverket ska varje år senast den 15 februari lämna Försäkringskassan uppgift om summan av den före den 1 februari samma år debiterade preliminära skatten för fysiska personer.

Om Försäkringskassan under en sådan tolvmånadersperiod som anges i andra stycket tillgodoförts förskott som överstiger beloppet enligt första stycket ska skillnaden regleras genom avräkning på belopp som närmast därefter ska tillgodoföras enligt första eller andra stycket. Lag (2011:1286).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:731, 2004:850, 2011:1286

Avdrag vid beräkning av egenavgifter

13 § Avdrag enligt 3 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980) och 6 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska i första hand avse arbetsmarknadsavgiften och därefter i angiven ordning sjukförsäkringsavgiften, föräldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften. Lag (2010:437).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

Verkställighetsföreskrifter

14 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om de regleringar som avses i 7 § andra och tredje styckena.

Regeringen fastställer för varje år de beräknade andelarna av influtna ålderspensionsavgifter som avses i 6 § efter förslag från Pensionsmyndigheten. Lag (2009:1004).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:850, 2009:1004

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:981

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 2000/01:7, 2000/01:8, bet. 2000/01:SkU4, 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:981
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 • 2. Äldre bestämmelser om fördelningen av socialavgifter i 4 kap. lagen (1981:691) om socialavgifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tid före ikraftträdandet.
 • 3. Äldre bestämmelser om andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter skall tillämpas till och med år 2001.
 • 4. Hänvisningen i 4 § 1 till studiestödslagen (1999:1395) skall fram till den 1 juli 2001 i stället avse studiestödslagen (1973:349). Sjukförsäkringsavgifter skall därefter även finansiera Centrala studiestödsnämndens kostnader enligt 4 § 1 i fråga om studiestöd som beviljats enligt studiestödslagen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).
 • 5. Utöver vad som sägs i 10 § skall arbetsskadeavgifter alltjämt finansiera ersättningar på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen (1916:235) om försäkring för olycksfall i arbete, lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar och lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.

Lag (2001:1119) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:9, bet. 2001/02:SfU5, rskr. 2001/02:85
Ikraft
2002-01-01
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
SFS-nummer
2001:1119
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2002.

Rubrik
Lag (2001:1119) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Lag (2001:1172) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122
Omfattning
ändr. 11, 13 §§
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1172
Rubrik
Lag (2001:1172) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Lag (2002:51) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU2, rskr. 2001/02:129
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:51
Rubrik
Lag (2002:51) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Lag (2002:217) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Omfattning
ändr. 3, 8 §§
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:217
Rubrik
Lag (2002:217) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Lag (2002:325) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:325
Rubrik
Lag (2002:325) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Lag (2003:731) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:731
Rubrik
Lag (2003:731) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Lag (2003:1216) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1216
Rubrik
Lag (2003:1216) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Lag (2004:850) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Omfattning
ändr. 4, 11, 12, 14 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:850
Rubrik
Lag (2004:850) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Lag (2004:1245) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1245
Rubrik
Lag (2004:1245) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Lag (2006:1346) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ikraft
2007-01-01
Omfattning
ändr. 3, 11, 13 §§
SFS-nummer
2006:1346
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 • 2. Äldre bestämmelser i 3 § tillämpas fortfarande för sjukpenning som utgetts före den 1 november 2006.
 • 3. Äldre bestämmelser i 11 och 13 §§ tillämpas fortfarande på ersättningar som betalas ut respektive inkomster som uppbärs före ikraftträdandet.
 • 4. Äldre bestämmelser i 11 och 13 §§ tillämpas fortfarande på avdrag som görs med stöd av punkt 4, 5 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1345) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).
Rubrik
Lag (2006:1346) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Lag (2007:287) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157
Omfattning
ändr. 11, 13 §§
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:287
Rubrik
Lag (2007:287) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Lag (2009:1004) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
ändr. 14 §
SFS-nummer
2009:1004
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter avseende år 2011.

Rubrik
Lag (2009:1004) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Lag (2010:437) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:178, bet. 2009/10:SfU16, rskr. 2009/10:278
Omfattning
ändr. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:437
Rubrik
Lag (2010:437) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Lag (2010:1283) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ikraft
2011-01-01
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§
SFS-nummer
2010:1283
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Avgifter enligt 3, 4, 5, 8 och 10 §§ ska fortfarande finansiera ersättningar, förmåner, avgifter och kostnader enligt den intill den 1 januari 2011 gällande äldre lagstiftningen.
 • 3. Bestämmelserna i 8 § 1 tillämpas också i fråga om särskild efterlevandepension enligt 7 kap. 48–54 §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.
Rubrik
Lag (2010:1283) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Lag (2011:1286) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1286
Rubrik
Lag (2011:1286) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Lag (2011:1404) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 7, 11 §§
SFS-nummer
2011:1404
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2011:1404) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Lag (2011:1515) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:86
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1515
Rubrik
Lag (2011:1515) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Lag (2013:962) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:962
Rubrik
Lag (2013:962) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation