lagen.nu

Socialavgiftslag (2000:980)

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:2085
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-01-01

1 kap. Innehåll och definitioner

Innehåll

1 § I denna lag finns bestämmelser om avgifter för finansiering av systemen för social trygghet (socialavgifter).

Bestämmelser om avgifter för finansiering av ålderspensioneringen finns även i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Bestämmelser om fördelning av socialavgifter finns i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter. Bestämmelser om särskilda avdrag från socialavgifterna finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2007:284).

Ändringar/Förarbeten (3)

2 § Socialavgifter utgörs av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. eller egenavgifter enligt 3 kap.

3 § Unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet som ingåtts med andra stater kan medföra begränsningar i skyldigheten att betala avgifter enligt denna lag. Lag (2011:294).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:294

Definitioner

4 § Termer och uttryck som används i denna lag omfattar också motsvarande utländska företeelser, om inte annat anges.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § I denna lag avses med

godkännande för F-skatt: sådant godkännande som innebär att innehavaren ska betala F-skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244),

näringsverksamhet: näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

inkomst av tjänst: inkomst i inkomstslaget tjänst enligt inkomstskattelagen.

Vad som sägs i denna lag om handelsbolag och om delägare i dem gäller också i fråga om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och delägare i dem. Lag (2011:1257).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1257

Arbete i Sverige

6 § Med arbete i Sverige avses förvärvsarbete i verksamhet här i landet.

Om en fysisk person som bedriver näringsverksamhet har sådant fast driftställe i Sverige som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall verksamhet hänförlig dit anses bedriven här i landet.

Arbete på fartyg

7 § Arbete på fartyg anses som arbete i Sverige i samma utsträckning som enligt 6 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1282).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1282

Utsändning

8 § Arbete för en arbetsgivare som utförs i ett annat land än det där arbetsgivaren bedriver sin verksamhet anses som arbete i Sverige i samma utsträckning som enligt 6 kap. 4 § socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1282).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1282

Diplomater

9 § Arbete som utförs av en person som tillhör en utländsk stats beskickning eller karriärkonsulat anses som arbete i Sverige endast om det är förenligt med bestämmelserna om immunitet och privilegier i de konventioner som anges i 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Detta gäller även en sådan persons personliga tjänare.

Ett sådant arbete som medför att en person på grund av anknytning till en internationell organisation omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall, anses som arbete i Sverige endast i den utsträckning det är förenligt med vad som följer av tillämplig stadga eller avtal som anges i bilagan till den lagen.

Arbete i utlandet

10 § Med arbete i utlandet avses annat förvärvsarbete än arbete i Sverige.

Forskning och utveckling

11 § Med forskning avses i denna lag systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap. Lag (2013:961).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:961

12 § Med utveckling avses i denna lag systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana. Lag (2013:961).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:961

Koncern

13 § Med koncern avses vid tillämpning av 2 kap. 31 § en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (2013:961).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:961

2 kap. Arbetsgivaravgifter

Avgiftsskyldigheten

1 § Den som utger avgiftspliktig ersättning ska betala arbetsgivaravgifter enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Förmån av personaloption som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska anses utgiven av den i vars tjänst personaloptionen förvärvades.

Bestämmelser om avgiftspliktig ersättning finns i 10 och 11 §§. Lag (2017:1213).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:824, 2017:1213

2 § Bestämmelsen i 1 § första stycket skall inte tillämpas om en avgiftspliktig ersättning utgörs av rabatt, bonus eller annan ersättning på grund av kundtrohet eller liknande. I fråga om sådana avgiftspliktiga ersättningar skall arbetsgivaravgifter i stället betalas av den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för ersättningen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Bestämmelsen i 1 § första stycket ska inte tillämpas om en annan avgiftspliktig ersättning än sådan förmån som avses i 1 § andra stycket utges av en fysisk person som är bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person och ersättningen har sin grund i en anställning i Sverige hos någon annan än den som har utgett ersättningen. I sådant fall ska arbetsgivaravgifter i stället betalas av den hos vilken mottagaren är eller har varit anställd i Sverige. Lag (2017:1213).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:824, 2017:1213

Situationer när avgifter skall betalas

4 § Arbetsgivaravgifter ska, om inte annat följer av 5–9 §§, betalas på avgiftspliktig ersättning för

 • 1. arbete i Sverige, och
 • 2. arbete i utlandet till en person som när arbetet utförs omfattas av svensk socialförsäkring enligt unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med andra stater. Lag (2011:294).

Rättsfall (1)

HFD 2012 ref. 69: Fråga om det förekommit s.k. osanna fakturor i näringsverksamhet (I-III)....

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:294

Undantag

Mottagaren av ersättningen är godkänd för F-skatt

5 § Arbetsgivaravgifter ska inte betalas om den som tar emot ersättning för arbete är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut. En uppgift om godkännande för F-skatt från mottagaren får godtas om den lämnas i en handling som upprättas i samband med uppdraget och som innehåller nödvändiga identifikationsuppgifter för utbetalaren och mottagaren. Om utbetalaren känner till att en uppgift om godkännande för F-skatt är oriktig, får den inte godtas.

Om mottagaren är godkänd för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244), gäller första stycket första meningen bara om godkännandet åberopas skriftligen.

Första och andra styckena gäller inte ersättning från semesterkassa. Lag (2011:1257).

Rättsfall (2)

HFD 2012 ref. 69: Fråga om det förekommit s.k. osanna fakturor i näringsverksamhet (I-III)....
RÅ 2007 ref. 61: Frågor om rättsverkningar av F-skattsedel (I och II).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1257

Ersättning som utges av privatpersoner

6 § Arbetsgivaravgifter skall inte betalas av en fysisk person eller ett dödsbo, om det kan antas att den sammanlagda avgiftspliktiga ersättningen till mottagaren under året kommer att understiga 10 000 kronor och annat inte anges i 7 §.

Lagrumshänvisningar hit (3)

7 § Bestämmelserna i 6 § gäller inte om den avgiftspliktiga ersättningen utgör

 • 1. en utgift i en av utgivaren bedriven näringsverksamhet, eller
 • 2. sådan ersättning till en förmyndare, god man eller förvaltare som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken.

Bestämmelserna i 6 § gäller inte heller om utgivaren och mottagaren har kommit överens om att arbetsgivaravgifter ska betalas på ersättningen. En sådan överenskommelse gäller dock inte om mottagaren är godkänd för F-skatt utan sådant villkor som avses i 9 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1257).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1257
8 § Har upphävts genom lag (2012:831).

Ersättningar från handelsbolag till delägare i bolaget

9 § Ett handelsbolag skall inte betala arbetsgivaravgifter på ersättning till delägare i handelsbolaget.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Avgiftspliktig ersättning

10 § Löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är avgiftspliktiga. Detsamma gäller annat som utges med anledning av ett avtal om arbete, dock inte pension. Lag (2011:1257).

Rättsfall (3)

RÅ 2008 ref. 86: Vitesbelopp som en arbetsgivare betalat för en anställds räkning på grund av...
RÅ 2009 ref. 16: Anställda hos ett aktiebolag som drivit ett hem för vård och boende (HVB-hem)...
RÅ 2010 ref. 122: Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1257

10 a § Förmåner ska värderas enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) med följande undantag:

De tabeller som avses i första stycket 1 ska ange förmånsvärdet av en bostad till den genomsnittliga kostnaden per kvadratmeter bostadsyta inom ett område där boendekostnaderna är i huvudsak enhetliga. Förmånsvärdet för en bostad som ligger utanför tätort och dess närområde ska dock bestämmas till 90 procent av den lägsta genomsnittskostnaden. Lag (2011:1257).

10 b § Bestämmelserna om justering av värdet av bilförmån eller kostförmån i 61 kap. 18, 19 och 19 b §§ inkomstskattelagen (1999:1229) får tillämpas bara om Skatteverket på begäran av utgivaren har beslutat om en justering. Lag (2011:1257).

10 c § Om värdet av bostadsförmån enligt 10 a § första stycket 1 avviker med mer än 10 procent från det värde som följer av 61 kap. 2 eller 20 § inkomstskattelagen (1999:1229), får Skatteverket på begäran av utgivaren bestämma värdet av förmånen. Lag (2011:1257).

10 d § Om Skatteverket har bestämt ett förmånsvärde enligt 10 b eller 10 c §, ska utgivaren underrätta mottagaren om beslutet. Lag (2011:1257).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1257

11 § Med ersättning för arbete likställs i denna lag

Rättsfall (2)

RÅ 2008 ref. 86: Vitesbelopp som en arbetsgivare betalat för en anställds räkning på grund av...
RÅ 2010 ref. 122: Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

Avgiftsfri ersättning

Skattefria ersättningar

12 § En ersättning är avgiftsfri om den

 • 1. är skattefri enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
 • 2. undantas från skatteplikt enligt 6 § 2 eller 3 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller
 • 3. undantas från skatteplikt enligt 8 § 5 eller 6 lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Lag (2009:1064).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1064
13 § Har upphävts genom lag (2009:1064).

Ersättning understigande visst belopp

14 § En ersättning till en person är avgiftsfri om ersättningen till den personen under året understigit 1 000 kronor.

Vissa ersättningar vid sjukdom m.m.

15 § En ersättning till en person vid sjukdom eller ledighet för vård av barn eller med anledning av barns födelse är avgiftsfri, till den del ersättningen motsvarar föräldrapenning, sjukpenning eller rehabiliteringspenning som arbetsgivare får uppbära enligt 11 kap. 13 §, 27 kap. 56 eller 57 § eller 31 kap. 13 § socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1282).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1282

Vissa ersättningar för vilka särskild löneskatt skall betalas

16 § Ersättningar från avtalsförsäkringar m.m., som enligt 1 § första stycket 1-5 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för nämnda skatt, är avgiftsfria.

Ersättning för vilken statlig ålderspensionsavgift skall betalas

17 § En ersättning, för vilken statlig ålderspensionsavgift skall betalas enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift, är avgiftsfri.

Ersättning från vinstandelsstiftelse

18 § En sådan ersättning från en vinstandelsstiftelse eller från någon annan juridisk person med motsvarande ändamål, som enligt 25 kap. 21–23 §§ socialförsäkringsbalken inte ska beaktas vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst, är avgiftsfri. Lag (2010:1282).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1282

Ersättning till idrottsutövare

19 § En ersättning till en idrottsutövare från en ideell förening som har till ändamål att främja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 och 10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) är avgiftsfri, om ersättningen från föreningen under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2013:961).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1282, 2013:961

Ersättning för skiljemannauppdrag

20 § En ersättning för skiljemannauppdrag är avgiftsfri om parterna i skiljeförfarandet är av utländsk nationalitet.

Ersättning som motsvarar utgifter i arbetet

21 § Om en ersättning till viss del motsvarar utgifter i arbetet är ersättningen till den delen avgiftsfri, om ifrågavarande utgifter under året kan beräknas uppgå till minst 10 procent av ersättningen från utgivaren under samma år.

Detta gäller inte ersättning som beskattas enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Utgifterna får för bestämda yrkesgrupper beräknas enligt schablon grundad på de genomsnittliga utgifterna inom respektive grupp.

Om det inte finns någon sådan schablon som avses i tredje stycket, ska Skatteverket på begäran av den som ger ut ersättning för utgifterna bestämma hur utgifterna ska beräknas.

Om utgifterna har beräknats enligt tredje eller fjärde stycket, ska utgivaren underrätta mottagaren om beslutet. Lag (2011:1257).

Ersättning till barn i vissa fall

22 § Ersättning för arbete till barn är avgiftsfri, om avdrag för utgiften för ersättningen inte får göras enligt 60 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Vissa förmåner och ersättningar från fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

23 § Sådan utdelning och kapitalvinst som enligt 48 a kap. 9 §, 50 kap. 7 §, eller 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska tas upp i inkomstslaget tjänst är avgiftsfri. Lag (2012:758).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:758

Avgiftsunderlaget

Huvudregel

24 § Underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter (avgiftsunderlaget) är summan av de avgiftspliktiga ersättningar som den avgiftsskyldige har utgett under en kalendermånad.

Ersättning som avses i 1 § andra stycket ska räknas in i underlaget för den kalendermånad under vilken utgivaren fick kännedom om att rättigheten har utnyttjats eller överlåtits.

Ersättningar som avses i 2 och 3 §§ ska räknas in i underlaget för den kalendermånad under vilken den avgiftsskyldige fick kännedom om ersättningen.

I avgiftsunderlaget ska också ingå tidigare under året utgiven avgiftsfri ersättning som sammanräknad med en ersättning som utgetts under kalendermånaden blir avgiftspliktig. Lag (2011:1257).

Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

25 § När avgiftsunderlaget bestäms skall ersättning till företagsledare, make och barn anses ha utgetts till den som enligt bestämmelserna i 60 kap. 12-14 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) skall beskattas för ersättningen.

Avgifter på grund av socialavgiftsavtal

25 a § Vid beräkning av avgiftsunderlaget i sådana fall som avses i 5 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska det underlag som beräknats enligt 24 § divideras med ett belopp motsvarande den sammanlagda procentsats efter vilken arbetsgivaravgifter tas ut ökad med 100 procentenheter. Lag (2012:831).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:831

Avgifterna och avgiftsberäkningen

Huvudregel

26 § Arbetsgivaravgifterna är 19,80 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. sjukförsäkringsavgift 3,55 %
2. föräldraförsäkringsavgift 2,60 %
3. ålderspensionsavgift 10,21 %
4. efterlevandepensionsavgift 0,60 %
5. arbetsmarknadsavgift 2,64 %
6. arbetsskadeavgift 0,20 %
Lag (2018:2085).

Avgifter för personer som har fyllt 65 år

27 § På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år skall bara ålderspensionsavgiften betalas.

28 § Har upphävts genom lag (2015:474).

Avdrag för personer som arbetar med forskning eller utveckling

29 § Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna ska avdrag göras enligt 31 §, om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling.

Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av första stycket inte avses sådan ersättning på vilken avgifter ska betalas enligt 27 §. Lag (2015:474).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2015:474, 2013:961, 2006:1345

30 § Avdrag enligt 31 § får göras bara om personen under kalendermånaden har arbetat med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige under minst tre fjärdedelar och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid.

Om villkoren i första stycket inte är uppfyllda, får avdrag enligt 31 § ändå göras om avdrag enligt första stycket har fått göras under var och en av de närmast föregående fyra kalendermånaderna.

Avdrag enligt andra stycket får inte göras om orsaken till att villkoren enligt första stycket inte är uppfyllda är att personen har fått ändrade arbetsuppgifter. Lag (2013:961).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:961, 2006:1345

31 § Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna på avgiftspliktig ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget för denna person. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 26 §. Det sammanlagda avdraget för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige får inte överstiga 230 000 kronor.

Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgiftsskyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för att få göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som moderföretaget bestämmer. Lag (2013:961).

3 kap. Egenavgifter

Avgiftsskyldigheten

1 § En fysisk person som har avgiftspliktig inkomst skall betala egenavgifter enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Bestämmelser om avgiftspliktig inkomst finns i 3-8 §§.

Situationer när avgifter skall betalas

2 § Egenavgifter ska betalas på avgiftspliktig inkomst av

 • 1. arbete i Sverige, och
 • 2. arbete i utlandet om den avgiftsskyldige när arbetet utförs omfattas av svensk socialförsäkring enligt unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med andra stater. Lag (2011:294).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:294

Avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet

3 § Överskott av näringsverksamhet är avgiftspliktig, om den som har inkomsten har arbetat i verksamheten i inte oväsentlig omfattning.

Avgiftspliktig inkomst av tjänst

Inkomst av självständigt bedriven verksamhet

4 § Inkomst av tjänst från verksamhet som bedrivs självständigt men som inte räknas som näringsverksamhet är avgiftspliktig.

Ersättning som utges av privatpersoner

5 § En ersättning för arbete som utförts åt en fysisk person eller ett dödsbo är avgiftspliktig, om den skall tas upp i inkomstslaget tjänst och arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 6 § inte skall betalas på ersättningen.

6 § Har upphävts genom lag (2012:831).

Marie Curie-stipendier

7 § Forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen (Marie Curie-stipendium) är avgiftspliktigt.

Detta gäller inte om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person. Lag (2011:294).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:294

Inkomster för den som är godkänd för F-skatt

8 § Löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är avgiftspliktiga, om den som gett ut ersättningen enligt bestämmelserna i 2 kap. 5 § inte skall betala arbetsgivaravgifter. Detsamma gäller annat som utges med anledning av ett avtal om arbete samt sådan ersättning som enligt 2 kap. 11 § 1, 2 eller 4 likställs med ersättning för arbete.

Avgiftsfri inkomst

Ersättningar under 1 000 kronor

9 § Sådana ersättningar för arbete från en utbetalare som sammanlagt under året understiger 1 000 kronor är avgiftsfria.

Detta gäller inte om ersättningen utgör inkomst av näringsverksamhet.

Sjukpenning och rehabiliteringspenning

10 § Sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken är avgiftsfri.

Detta gäller också arbetsskadesjukpenning enligt samma balk och motsvarande ersättning som utges enligt annan författning eller på grund av regeringens förordnande. Lag (2010:1282).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1282

Ersättning till näringsidkare som inte är godkänd för F-skatt

11 § En ersättning för arbete som utgör inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet är avgiftsfri, om den som utger ersättningen skall betala arbetsgivaravgifter på den enligt bestämmelserna i 2 kap.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1257

Avgiftsunderlaget

12 § Underlaget för beräkning av egenavgifter (avgiftsunderlaget) är summan av

 • 1. de avgiftspliktiga nettoinkomsterna enligt beslut om slutlig skatt för den avgiftsskyldige, och
 • 2. andra avgiftspliktiga nettoinkomster beräknade i enlighet med bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) om en obegränsat skattskyldig fysisk person som bedriver motsvarande verksamhet i Sverige.

Ett underskott i en näringsverksamhet får inte minska ett överskott i en annan näringsverksamhet.

Avgiftsunderlag ska inte fastställas, om den avgiftsskyldige avlidit under beskattningsåret. Lag (2012:831).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1257, 2012:831

Avgifterna och avgiftsberäkningen

13 § Egenavgifterna är 17,35 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. sjukförsäkringsavgift 3,64 %
2. föräldraförsäkringsavgift 2,60 %
3. ålderspensionsavgift 10,21 %
4. efterlevandepensionsavgift 0,60 %
5. arbetsmarknadsavgift 0,10 %
6. arbetsskadeavgift 0,20 %
Lag (2018:2085).

Avgiftsunderlag mindre än 1 000 kronor

14 § Inga egenavgifter skall betalas om avgiftsunderlaget understiger 1 000 kronor.

Avgifter för personer som har fyllt 65 år

15 § Den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 65 år ska bara betala ålderspensionsavgiften. Lag (2011:1257).

15 a § Har upphävts genom lag (2015:474).
Den som vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt 23 år ska bara betala ålderspensionsavgiften.
Den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 23 men inte 25 år ska betala hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga egenavgifterna. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort. Lag (2015:179).

Avgifter för personer som har pension

16 § Den som har haft hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken hela beskattningsåret ska bara betala ålderspensionsavgiften. Detsamma gäller den som har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt samma balk någon del av beskattningsåret. Lag (2011:1257).

Sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning

17 § Den för vilken sjukpenningförsäkring enligt 27 kap. 29–31 §§ socialförsäkringsbalken gäller med karenstid ska betala sjukförsäkringsavgift efter en procentsats som beräknas med hänsyn till hur karenstiden bedöms påverka försäkringens utgifter. Lag (2010:1282).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1282

Avdrag vid avgiftsberäkningen

18 § Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 13 §.

Första stycket gäller bara

 • 1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet,
 • 2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor, och
 • 3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §. Lag (2015:474).

Lagrumshänvisningar hit (9)

Ändringar/Förarbeten (8)

19 § Har upphävts genom lag (2012:758).
20 § Har upphävts genom lag (2013:1013).

4 kap. Förfarandet

Betalning av socialavgifter

1 § Föreskrifter om förfarandet vid uttag av avgifter enligt denna lag finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Bestämmelserna om omprövning och överklagande i 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen gäller för beslut enligt 2 kap. 10 b och 10 c §§ samt 2 kap. 21 § fjärde stycket. Besluten ska vid tillämpningen av bestämmelserna i skatteförfarandelagen anses som beslut om arbetsgivaravgifter. Lag (2011:1257).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1257

Skattebrott m.m.

2 § I fråga om avgift som avses i denna lag gäller vad som föreskrivs om skatt i skattebrottslagen (1971:69). Lag (2011:1257).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:551, 2011:1257

Verkställighetsföreskrifter

3 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av 2 kap. 21 § tredje stycket och 3 kap. 17 § meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:980

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 2000/01:7, 2000/01:8, bet. 2000/01:SkU4, 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:980
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 • 2. Genom lagen upphävs lagen (1981:691) om socialavgifter.
 • 3. Äldre bestämmelser om arbetsgivaravgifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.
 • 4. Äldre bestämmelser om egenavgifter gäller fortfarande i fråga om inkomster som uppbärs före ikraftträdandet. Om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 • 5. Bestämmelsen i 2 kap. 27 § gäller inte för den som är född år 1937 eller tidigare. På ersättning till en sådan person skall inga avgifter betalas om denna vid årets ingång har fyllt 65 år.
 • 6. Bestämmelsen i 3 kap. 15 § gäller inte för den som är född år 1937 eller tidigare. På inkomster som en sådan person har skall inga avgifter betalas, om personen har fyllt 65 år vid ingången av året före taxeringsåret.
 • 7. Arbetsgivaravgifter skall inte betalas på ersättning för arbetsskada som har inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter eller på ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkringskassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993, allt under förutsättning att ersättningen utgår på grund av ansvarighetsförsäkring vilken meddelats enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer. Detta gäller emellertid endast ersättning som inte avser de första 180 dagarna efter skadetillfället och som för en och samma arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (2004:849).
 • 8. En förbindelse som avses i 2 kap. 11 eller 12 § eller 15 kap. 18 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension i dess lydelse före den 1 januari 2001 skall alltjämt gälla, om arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 4 § denna lag inte skall betalas på den ersättning som omfattas av förbindelsen.
 • 9. Bestämmelsen i 2 kap. 30 § skall tillämpas i fråga om avgifter på ersättningar som betalas ut efter utgången av år 2001.

Lag (2001:909) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:18, bet. 2001/02:SkU5, rskr. 2001/02:61
Ikraft
2002-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §
SFS-nummer
2001:909
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgiftspliktig ersättning som utgetts före ikraftträdandet

Rubrik
Lag (2001:909) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2001:1174) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1174
Rubrik
Lag (2001:1174) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2002:216) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Omfattning
ändr. 3 kap 16 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:216
Rubrik
Lag (2002:216) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2002:973) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap 26 §, 3 kap 13 §
SFS-nummer
2002:973
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 • 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2003.
 • 3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2003. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2002 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2002 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2002:973) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2003:551) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §
SFS-nummer
2003:551
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2003:551) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2004:849) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ikraft
2005-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap 11 §, p 7 övergångs.best.
SFS-nummer
2004:849
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 • 2. Äldre bestämmelser i 2 kap. 11 § gäller i fråga om ersättning som har betalats till en allmän försäkringskassa.
Rubrik
Lag (2004:849) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2004:1056) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47
Ikraft
2005-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap 26, 28 §§, 3 kap 13, 18, 19 §§
SFS-nummer
2004:1056
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 • 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2005.
 • 3. Äldre bestämmelser i 2 kap. 28 § tillämpas fortfarande på arbetsgivaravgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.
 • 4. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2005. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2004 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2004 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 • 5. De nya bestämmelserna i 3 kap. 18 och 19 §§ tillämpas på beskattningsår som börjar efter utgången av år 2004.
Rubrik
Lag (2004:1056) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2004:1243) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1243
Rubrik
Lag (2004:1243) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2004:1244) om ändring i lagen (2004:1056) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111
Omfattning
ändr. 2 kap 26 § i 2004:1056
SFS-nummer
2004:1244
Rubrik
Lag (2004:1244) om ändring i lagen (2004:1056) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2005:829) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap 26 §, 3 kap 13 §
SFS-nummer
2005:829
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 • 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2006.
 • 3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2006. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2005 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2005 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2005:829) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2006:1345) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ikraft
2007-01-01
Omfattning
upph. 2 kap 28, 29, 30 §§ 3 kap 18, 19 §§, rubr. närmast före 2 kap 28 §, 3 kap 18 §;ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 26 §
SFS-nummer
2006:1345
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 • 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2007.
 • 3. Bestämmelserna i 2 kap. 26 § i dess äldre lydelse och de upphävda bestämmelserna i 2 kap. 28-30 §§ tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.
 • 4. De upphävda bestämmelserna i 2 kap. 28 och 29 §§ tillämpas även på ersättning som betalas ut under 2007.

Vid tillämpningen av 2 kap. 28 § skall dock

 • a) procenttalet vara 2,5 i stället för 5, och
 • b) beloppet vara 1 545 kronor i stället för 3 090 kronor.
 • 5. Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 30 § tillämpas även på ersättning som betalas ut under 2007. Vid tillämpningen av bestämmelsen skall dock procenttalet vara 2,5 i stället för 5.
 • 6. Bestämmelserna i punkterna 4 och 5 tillämpas inte i fråga om ersättning till arbetstagare som enligt 2 kap. 27 § bara skall betala ålderspensionsavgift.
 • 7. De upphävda bestämmelserna i 3 kap. 18 och 19 §§ tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.
 • 8. De upphävda bestämmelserna i 3 kap. 18 och 19 §§ tillämpas även på inkomst som uppbärs under 2007.

Vid tillämpningen av 3 kap. 18 § första stycket skall dock,

 • a) procenttalet vara 2,5 i stället för 5, och
 • b) beloppet vara 4 500 kronor per år i stället för 9 000 kronor per år.

Vid tillämpningen av 3 kap. 18 § andra stycket skall beloppet vara 18 540 kronor per år i stället för 37 080 kronor per år.

Vid tillämpningen av 3 kap. 19 § skall beloppen vara 18 540 kronor per år i stället för 37 080 kronor per år. Vid tillämpningen av bestämmelsen skall iakttagas vad som sägs i punkt 4.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2006 respektive såväl före som efter utgången av år 2007 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2006 respektive tiden efter utgången av år 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.

 • 9. Bestämmelserna i punkt 8 tillämpas inte på inkomst som uppbärs av den som enligt 3 kap. 15 och 16 §§ bara skall betala ålderspensionsavgift.

Rubrik
Lag (2006:1345) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2007:284) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157
Ikraft
2007-07-01
Omfattning
ändr. 1 kap §;nya 2 kap 28 §, 3 kap 15 a §, rubr. närmast före 2 kap 28 §, 3 kap 15 a §
SFS-nummer
2007:284
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 • 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 28 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 juni 2007.
 • 3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 15 a § tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 juni 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2007:284) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2007:966) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap 26 §, 3 kap 13 §
SFS-nummer
2007:966
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 • 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2007.
 • 3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2007:966) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2008:824) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:152, bet. 2008/09:SkU2, rskr. 2008/09:4
Ikraft
2009-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 3 §§
SFS-nummer
2008:824
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2008.

Rubrik
Lag (2008:824) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2008:1266) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:7, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95
Ikraft
2009-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap 28 §, 3 kap 15 a §, rubr. närmast före 2 kap 28 §, 3 kap 15 a §
SFS-nummer
2008:1266
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 • 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 28 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2008.
 • 3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 15 a § tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2008. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2008 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2008:1266) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2008:1269) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:45, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95
Ikraft
2009-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap 26 §, 3 kap 13 §
SFS-nummer
2008:1269
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 • 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2008.
 • 3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2008. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2008 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2008:1269) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2009:1064 ) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:182, bet. 2009/10:SkU2, rskr. 2009/10:23
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
upph. 2 kap. 13 §, rubr. närmast före 2 kap. 13 §;ändr. 2 kap. 12 §
SFS-nummer
2009:1064
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på ersättningar som betalas ut efter den 31 december 2009.

Rubrik
Lag (2009:1064 ) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

Lag (2009:1160) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1, rskr. 2009/10:42
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
SFS-nummer
2009:1160
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 • 2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2009.
 • 3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2009. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2009 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2009:1160) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2010:404) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276
Ikraft
2010-07-01
Omfattning
ändr. 3 kap. 13 §
SFS-nummer
2010:404
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 juni 2010.
 • 2. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2010 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2010:404) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2010:436) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:178, bet. 2009/10:SfU16, rskr. 2009/10:278, EUTL379/2006 s5, EUTL193/2007 s6, EUTL337/2007 s35
Ikraft
2010-07-01
CELEX-nr
32006R1998, 32007R0875, 32007R1535
Omfattning
nya 3 kap. 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 kap. 18 §
SFS-nummer
2010:436
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
 • 2. De nya bestämmelserna tillämpas på inkomster som uppbärs efter den 31 december 2009.
 • 3. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 januari 2010 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2009 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2010:436) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2010:1282) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ikraft
2011-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 7, 8 §§, 2 kap. 15, 18, 19 §§, 3 kap. 10, 16, 17 §§
SFS-nummer
2010:1282
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Vad som föreskrivs i 2 kap. 15 och 18 §§ samt 3 kap. 10, 16 och 17 §§ om ersättningar enligt socialförsäkringsbalken gäller även i fråga om motsvarande ersättningar enligt den före den 1 januari 2011 gällande äldre lagstiftningen.
Rubrik
Lag (2010:1282) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2010:1827) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU1, rskr. 2010/11:64
Ikraft
2011-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
SFS-nummer
2010:1827
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2010.
 • 3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2010. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2010 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2010:1827) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2011:294 ) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 4, 11 §§, 3 kap. 2, 7 §§
Ikraft
2011-04-15
SFS-nummer
2011:294
Rubrik
Lag (2011:294 ) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2011:1257) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 5, 7, 10, 11, 21, 24 §§, 3 kap. 12, 15, 15 a, 16, 18 §§, 4 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 2 kap. 5 §, rubr. närmast före 3 kap. 8, 11 §§;nya 2 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§
SFS-nummer
2011:1257
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. De nya bestämmelserna om arbetsgivaravgifter i 2 kap. 5, 7, 10–11, 21 och 24 §§ samt 4 kap. 1 och 2 §§ tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2011.
 • 3. De nya bestämmelserna om egenavgifter i 3 kap. 12, 15–16 och 18 §§ samt 4 kap. 1 och 2 §§ tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 januari 2012, dock inte om beskattningsåret har börjat före den 1 februari 2012.
Rubrik
Lag (2011:1257) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2011:1285) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
SFS-nummer
2011:1285
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2011.
 • 3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2011. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2011 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2011:1285) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2012:758) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37
Ikraft
2013-01-01
Omfattning
upph. 3 kap. 19 §;ändr. 2 kap. 23, 26 §§, 3 kap. 13, 18 §§
SFS-nummer
2012:758
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 • 2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2012.
 • 3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2012. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2012 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 • 4. Bestämmelsen i 3 kap. 18 § i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om självdeklarationen vid 2013 års taxering.
 • 5. Bestämmelsen i den upphävda 3 kap. 19 § gäller dock fortfarande i fråga om självdeklarationen vid 2011 och 2012 års taxeringar.
Rubrik
Lag (2012:758) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2012:831) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79
Ikraft
2013-01-01
Omfattning
upph. 2 kap. 8 §, 3 kap. 6 §, rubr. närmast före 2 kap. 8 §, 3 kap. 6 §;ändr. 3 kap. 12 §, ny 2 kap. 25 a §, rubr. närmast före 2 kap. 25 a §
SFS-nummer
2012:831
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 • 2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för sådan ersättning som har betalats ut respektive inkomst som har uppburits före ikraftträdandet.
 • 3. Den nya bestämmelsen i 2 kap. 25 a § tillämpas på sådan ersättning som betalas ut efter den 31 december 2012.
 • 4. Bestämmelsen i 3 kap. 12 § i sin nya lydelse tillämpas på sådan inkomst som uppbärs efter den 31 december 2012. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2012 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2012:831) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2013:961) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ikraft
2014-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 19 §;nya 1 kap. 11, 12, 13 §§, 2 kap. 29, 30, 31 §§, rubr. närmast före 1 kap. 11, 13 §§, 2 kap. 29 §
SFS-nummer
2013:961
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 • 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 29–31 §§ tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2013.
Rubrik
Lag (2013:961) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2013:1013) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:14, bet. 2013/14:SfU5, rskr. 2013/14:74
Ikraft
2014-01-01
Omfattning
upph. 3 kap. 20 §;ändr. 3 kap. 18 §
SFS-nummer
2013:1013
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 • 2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för sådan inkomst som har uppburits före ikraftträdandet.
 • 3. Bestämmelsen i 3 kap. 18 § i sin nya lydelse tillämpas på sådan inkomst som uppbärs efter den 31 december 2013.
 • 4. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2013 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2013:1013) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2014:1469) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ikraft
2015-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
SFS-nummer
2014:1469
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Bestämmelserna i 2 kap. 26 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.
 • 3. Bestämmelserna i 3 kap. 13 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 respektive såväl före som efter utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av 2014 respektive tiden efter utgången av 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.

Rubrik
Lag (2014:1469) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2015:179) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:50, bet. 2014/15:SfU10, rskr. 2014/15:147
Ikraft
2015-05-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 28 §, 3 kap. 15 a, 18 §§, rubr. närmast före 2 kap. 28 §, 3 kap. 15 a §
SFS-nummer
2015:179
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.
 • 2. Bestämmelsen i 2 kap. 28 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 april 2015.
 • 3. Bestämmelserna i 3 kap. 15 a och 18 §§ i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2015:179) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2015:474) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ikraft
2015-08-01
Omfattning
upph. 2 kap. 28 §, 3 kap. 15 a §, rubr. närmast före 2 kap. 28 §, 3 kap. 15 a §;ändr. 2 kap. 29 §, 3 kap. 18 §
SFS-nummer
2015:474
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
 • 2. Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.

Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i den äldre lydelsen tillämpas även på ersättning som betalas ut under perioden 1 augusti 2015–31 maj 2016. På ersättning som betalas ut under nämnda period ska dock vid tillämpningen av 2 kap. 28 §, utöver hela ålderspensionsavgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort. Lag (2015:776).

 • 3. Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.

Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den äldre lydelsen tillämpas även på inkomst som uppbärs under perioden 1 augusti 2015–31 maj 2016. På inkomst som uppbärs under nämnda period ska dock vid tillämpningen av 3 kap. 15 a §, utöver hela ålderspensionsavgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga egenavgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 augusti 2015 respektive såväl före som efter den 31 maj 2016 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 1 augusti 2015 respektive efter den 31 maj 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret. Lag (2015:776).

Rubrik
Lag (2015:474) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2015:776) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.
Ikraft
2016-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §, p 2, 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:474
SFS-nummer
2015:776
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 • 2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2015.
 • 3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2015:776) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2016:1056) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ikraft
2017-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
SFS-nummer
2016:1056
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 • 2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2016.
 • 3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2016. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2016:1056) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2017:1213) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 3 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1213
Rubrik
Lag (2017:1213) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2018:1163) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382
Omfattning
ändr. 2 kap. 11 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1163
Rubrik
Lag (2018:1163) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2018:2085) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:1, bet. 2018/19:FiU1, rskr. 2018/19:62
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
SFS-nummer
2018:2085
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2018.
 • 3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2018. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2018 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2018:2085) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation