lagen.nu

Lag (2000:662) om Vetenskapsrådet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-07-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1272
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § För att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden ska det finnas ett forskningsråd, Vetenskapsrådet. Lag (2009:1272).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1272

2 § Fler än hälften av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse ska utses av elektorer som utses vid de universitet och högskolor som regeringen bestämmer. Lag (2009:1272).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1272

3 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om Vetenskapsrådets uppgifter och interna organisation samt om hur ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse ska utses. Lag (2009:1272).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1272

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:662

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Förarbeten
Prop. 1999/2000:81, bet. 1999/2000:UbU17, rskr. 1999/2000:257
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:662

Förordning (2000:1209) om ikraftträdande av lagen (2000:662) om Vetenskapsrådet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
2000:1209
Rubrik
Förordning (2000:1209) om ikraftträdande av lagen (2000:662) om Vetenskapsrådet

Lag (2009:1272) om ändring i lagen (2000:662) om Vetenskapsrådet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:18, bet. 2009/10:UbU5, rskr. 2009/10:82
Ikraft
2009-12-21
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
SFS-nummer
2009:1272
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 21 december 2009.
  • 2. Regeringen får meddela föreskrifter om att ledamöter som utsetts i enlighet med 2 § i sin äldre lydelse kvarstår som ledamöter i styrelsen, dock längst till och med den 31 mars 2010.
Rubrik
Lag (2009:1272) om ändring i lagen (2000:662) om Vetenskapsrådet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation