lagen.nu

Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2000-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:45
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01

1 § Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Förordning (2007:905).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:418

2 § Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska bedrivas i samverkan med andra aktörer på arbetsmarknaden, såsom arbetsmarknadens parter, myndigheter, kommuner, enskilda företag och organisationer. Förordning (2007:905).

Ändringar/Förarbeten (4)

2 a § Har upphävts genom förordning (2007:905).
2 b § Har upphävts genom förordning (2007:905).
2 c § Har upphävts genom förordning (2007:905).
2 d § Har upphävts genom förordning (2007:905).
3 § Har upphävts genom förordning (2007:905).
4 § Har upphävts genom förordning (2007:905).

Former för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

5 § Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i form av

 • 1. platsförmedling,
 • 2. vägledning,
 • 3. arbetsmarknadspolitiska program,
 • 4. arbetsplatsintroduktion,
 • 5. arbetslivsinriktad rehabilitering, och
 • 6. verksamhet för unga med funktionshinder.

Verksamheten omfattar också frågor om vissa anställningsfrämjande åtgärder, arbetstillstånd och arbetslöshetsförsäkringen. Förordning (2017:821).

Individuella handlingsplaner och aktivitetsrapporter

6 § Arbetsförmedlingen ska under den arbetssökandes medverkan upprätta en individuell handlingsplan där sökandens skyldigheter, planerade aktiviteter och arbetssökandets inriktning anges. Planen ska upprättas senast 30 dagar från det att han eller hon anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. En handlingsplan för den som inte fyllt 25 år bör dock upprättas tidigare.

En individuell handlingsplan för en nyanländ som har anvisats till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska upprättas så snart som möjligt efter att den nyanlände första gången har folkbokförts i en kommun.

Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om handlingsplanernas innehåll och om hur de ska följas upp. Förordning (2017:821).

6 a § Med utgångspunkt i sin individuella handlingsplan ska den som är arbetslös regelbundet i en aktivitetsrapport redovisa vilka åtgärder han eller hon har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Den som får eller begär arbetslöshetsersättning ska redovisa sina aktiviteter minst en gång per månad.

Aktivitetsrapporten ska lämnas till Arbetsförmedlingen senast två veckor efter utgången av den period rapporten avser.

Arbetsförmedlingen ska skyndsamt granska inkomna aktivitetsrapporter. Förordning (2017:821).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:821, 2013:201

6 b § Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur aktivitetsrapporten enligt 6 a § ska vara utformad samt om när och hur den ska lämnas. Förordning (2013:201).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:201

Platsförmedling

7 § Platsförmedling innebär att den enskilde får information och erbjudanden om lediga arbeten och att arbetsgivare får hjälp med att finna lämpliga arbetssökande till lediga platser.

7 a § Arbetsförmedlingen får anvisa den som är arbetslös att söka ett arbete om det behövs för att

 • 1. matcha den som söker arbetskraft med den som söker arbete, eller
 • 2. kontrollera att han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbeten.

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur den som är arbetslös ska anvisas att söka arbeten. Förordning (2013:201).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:201

Vägledning

8 § Vägledning innebär att den enskilde får stöd och information för att kunna göra ett övervägt val av arbete och utbildning.

Arbetsmarknadspolitiska program

9 § De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. Bestämmelser om programmen finns i

I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.

En anvisning till ett program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att en anvisning får göras endast om den framstår som lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Förordning (2018:45).

9 a § Arbetsförmedlingen ska samråda med den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren innan någon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program som är förlagt till en arbetsplats eller tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats som är förlagd till en arbetsplats.

När det gäller privata arbetsgivare samt offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet ska Arbetsförmedlingen även inhämta information för att säkerställa att arbetsgivaren inte har näringsförbud, skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller betalningsanmärkning som inte är obetydlig innan någon erbjuds programmet eller insatsen på arbetsplatsen. Om sådant förhållande föreligger får någon anvisning inte göras. Förordning (2007:905).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:905, 2007:418

Arbetsplatsintroduktion

10 § Arbetsplatsintroduktion innebär att en specialutbildad arbetsförmedlare fungerar som stödperson åt en arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet inför anställning, i inledningsskedet av en anställning eller under arbetspraktik som föregår en anställning. Bestämmelser om detta finns i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion. Förordning (2007:178).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:178, 2003:624, 2000:974

Arbetslivsinriktad rehabilitering

11 § Arbetslivsinriktad rehabilitering innebär att den som är i behov av särskilt stöd erbjuds utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.

Unga med funktionshinder

12 § Verksamhet för unga med funktionshinder innebär att Arbetsförmedlingen samverkar med skolan för att genom vägledning och information underlätta övergången från skola till arbetsliv för den som har ett funktionshinder och har fyllt 16 år men inte 30 år.

Arbetsförmedlingen samverkar också med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen försörjning genom förvärvsarbete för den som får aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1710).

Ändringar/Förarbeten (3)

13 § Har upphävts genom förordning (2017:821).
14 § Har upphävts genom förordning (2007:905).

Frågor om arbetslöshetsförsäkringen

15 § Har upphävts genom förordning (2007:905).

16 § Arbetsförmedlingen ska skyndsamt underrätta arbetslöshetskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om det kan antas att en arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning

1. missköter arbetssökandet, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar arbetslösheten enligt 43–43 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, eller

2. inte uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 eller 11 § samma lag.

Om Arbetsförmedlingen har underrättat en arbetslöshetskassa om att en sökande inte besökt eller tagit kontakt med den offentliga arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid överenskommen eller på annat sätt beslutad tidpunkt, ska Arbetsförmedlingen skyndsamt kalla honom eller henne till ett nytt besök eller en ny kontakt. Förordning (2013:201).

16 a § Arbetsförmedlingen ska skyndsamt informera arbetslöshetskassan när en arbetssökande åter uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2013:201).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

16 b § Har upphävts genom förordning (2013:683).

16 c § Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om hur en underrättelse enligt 16 § ska göras och vad den ska innehålla. Förordning (2013:201).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:905, 2013:201, 2007:418

Upplysningsskyldighet

16 d § Arbetsförmedlingen ska omedelbart informera den arbetssökande om att en underrättelse har gjorts enligt 16 § och om anledningen till underrättelsen.

Om en underrättelse har gjorts för att den sökande inte längre är anmäld som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen, ska den sökande informeras om att den uppgiften kan komma att lämnas till Försäkringskassan. Förordning (2013:201).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:418, 2007:905, 2013:201

Uppgiftsskyldighet

17 § Kronofogdemyndigheten har rätt att hos Arbetsförmedlingen ta del av följande uppgifter om en arbetssökande:

 • 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • 2. från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och
 • 3. hans eller hennes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering.

Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2013:683).

Ändringar/Förarbeten (5)

18 § Har uphävts genom förordning (2007:905).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:905

Övriga bestämmelser

19 § Ny beteckning 2 § genom förordning (2007:905).

20 § Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är avgiftsfri. Om en arbetssökande eller en arbetsgivare begär annonsering eller någon annan särskild åtgärd, får dock Arbetsförmedlingen ta betalt. Förordning (2007:905).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1204, 2007:905

21 § Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska bedrivas oberoende av arbetskonflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om en arbetssökande anvisas att söka ett arbete vid en arbetsplats där en sådan konflikt pågår ska sökanden upplysas om konflikten i samband med anvisningen. Förordning (2013:683).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:683

Verkställighetsbestämmelser

22 § Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:905).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:905

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:628

Tryckt format (PDF)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Förarbeten
Jfr prop. 1999/2000:98, bet. 1999/2000:AU7, rskr. 1999/2000:230
Ikraft
2000-08-01
SFS-nummer
2000:628
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000 då förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten upphör att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för verksamhet som beslutats och ärenden som börjat handläggas före den 1 augusti 2000.

Förordning (2000:974) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 10 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:974
Rubrik
Förordning (2000:974) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2000:1365) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1365
Rubrik
Förordning (2000:1365) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2001:788) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 2 a §
Ikraft
2002-02-01
SFS-nummer
2001:788
Rubrik
Förordning (2001:788) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2001:1143) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1143
Rubrik
Förordning (2001:1143) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2002:489) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:489
Rubrik
Förordning (2002:489) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2002:754) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 2 b §
Ikraft
2002-12-01
SFS-nummer
2002:754
Rubrik
Förordning (2002:754) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2003:624) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §;ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft
2003-12-01
SFS-nummer
2003:624
Rubrik
Förordning (2003:624) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2004:156) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 2 c §
Ikraft
2004-05-01
SFS-nummer
2004:156
Rubrik
Förordning (2004:156) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2004:627) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2004-08-01
SFS-nummer
2004:627
Rubrik
Förordning (2004:627) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2004:959) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 b, 2 c, 19 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:959
Rubrik
Förordning (2004:959) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2004:1327) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2005-02-01
SFS-nummer
2004:1327
Rubrik
Förordning (2004:1327) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2005:525) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft
2005-07-19
SFS-nummer
2005:525
Rubrik
Förordning (2005:525) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2005:602) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 16 §§
Ikraft
2005-08-01
SFS-nummer
2005:602
Rubrik
Förordning (2005:602) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2005:1204) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 12, 20 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1204
Rubrik
Förordning (2005:1204) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2006:113) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2006-03-31
SFS-nummer
2006:113
Rubrik
Förordning (2006:113) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2006:976) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2006-09-01
SFS-nummer
2006:976
Rubrik
Förordning (2006:976) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2006:1555) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 9 §§
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1555
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 • 2. Den äldre lydelsen av 6 § gäller fortfarande för den som har anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2006:1555) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2007:178) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2007-06-01
SFS-nummer
2007:178
Rubrik
Förordning (2007:178) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2007:418) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. rubr. närmast före 1 §;nuvarande 16 a § betecknas 16 d §;ändr 9, 16 §§, rubr. närmast före 16 a § sätts närmare före 16 d §;nya 9 a, 16 a, 16 b, 16 c §§
Ikraft
2007-07-02
SFS-nummer
2007:418
Rubrik
Förordning (2007:418) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2007:455) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 2 d §
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:455
Rubrik
Förordning (2007:455) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2007:905) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2, 3, 4, 13, 14, 15, 17, 18 §§, rubr. närmast före 3, 13, 14, 17, 18 §§;nuvarande 19 § betecknas 2 §;ändr. 1, den nya 2, 5, 6, 9 a, 12, 16, 16 c, 16 d, 20, 22 §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:905
Rubrik
Förordning (2007:905) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2008:977) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:977
Rubrik
Förordning (2008:977) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2010:1129) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 6 §§;ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft
2010-12-01
SFS-nummer
2010:1129
Rubrik
Förordning (2010:1129) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2010:1710) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1710
Rubrik
Förordning (2010:1710) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2012:423) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:423
Rubrik
Förordning (2012:423) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2012:691) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:691
Rubrik
Förordning (2012:691) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2013:201) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 16, 16 a, 16 c, 16 d §§, rubr. närmast före 6 §;nya 6 a, 6 b, 7 a §§
Ikraft
2013-09-01
SFS-nummer
2013:201
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
 • 2. För förhållanden som har inträffat före ikraftträdandet gäller 16 och 16 a §§ i sin äldre lydelse.
Rubrik
Förordning (2013:201) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2013:683) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 16 b §;ändr. 17, 21 §§
Ikraft
2013-09-01
SFS-nummer
2013:683
Rubrik
Förordning (2013:683) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2015:506) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2015-08-03
SFS-nummer
2015:506
Rubrik
Förordning (2015:506) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2017:465) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:465
Rubrik
Förordning (2017:465) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2017:821) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §;ändr. 5, 6, 6 a, 9 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:821
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för en nyanländ som vid förordningens ikraftträdande har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen gäller.
Rubrik
Förordning (2017:821) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2018:45) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:45
Rubrik
Förordning (2018:45) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation