lagen.nu

Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2000-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1272
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01

1 § Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen. Programmen syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs. Lag (2007:395).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:395
2 § Har upphävts genom lag (2007:809).
3 § Har upphävts genom lag (2007:809).
4 § Har upphävts genom lag (2012:416).

5 § Regeringen får föreskriva att den som anordnar ett arbetsmarknadspolitiskt program i vissa fall skall betala finansieringsbidrag till staten.

6 § Den arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program som mottagit stöd skall ge Arbetsförmedlingen eller den myndighet som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska den verksamhet som bedrivs och lämna de uppgifter som behövs för att granskningen skall kunna genomföras. Lag (2007:395).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:395

7 § Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program ska inte anses som arbetstagare om inte programmet gäller

 • 1. en anställning med anställningsstöd,
 • 2. en anställning med lönebidrag,
 • 3. skyddat arbete,
 • 4. reguljärt arbete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin,
 • 5. reguljärt arbete inom ramen för jobbgarantin för ungdomar, eller
 • 6. en anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS).

När ett program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del av programmet dock likställas med en arbetstagare vid tillämpning av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160):

2 kap. 1–9 §§ om arbetsmiljöns beskaffenhet,

3 kap. 1–4 och 6–13 §§ om allmänna skyldigheter,

4 kap. 1–4 och 8–10 §§ om bemyndiganden,

5 kap. 1 och 3 §§ om minderåriga,

7 kap. om tillsyn,

8 kap. om påföljder, och

9 kap. om överklagande.

Det som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare ska gälla den som har upplåtit en arbetsplats för programverksamhet. Lag (2016:1272).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (6)

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:625

Tryckt format (PDF)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Förarbeten
Prop. 1999/2000:98, bet. 1999/2000:AU7, rskr. 1999/2000:230
Ikraft
2000-08-01
SFS-nummer
2000:625
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.
 • 2. Genom lagen upphävs
  • - lagen (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar,
  • - lagen (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år, och
  • - lagen (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.
 • 3. De upphävda lagarna gäller dock fortfarande för de personer som anvisats verksamhet enligt förordningen (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar, förordningen (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år och förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.

Lag (2000:1360) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2000/01:AU1, rskr. 2000/01:103
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1360
Rubrik
Lag (2000:1360) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Lag (2001:486) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:486
Rubrik
Lag (2001:486) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Lag (2001:1216) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2001/02:1, utg.omr. 13, bet. 2001/02:AU1, rskr. 2001/02:115
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1216
Rubrik
Lag (2001:1216) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Lag (2001:1217) om ändring i lagen (2001:486) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2001/02:1, utg.omr. 13, bet. 2001/02:AU1, rskr. 2001/02:115
Omfattning
ändr. 4 § i 2001:486
SFS-nummer
2001:1217
Rubrik
Lag (2001:1217) om ändring i lagen (2001:486) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Lag (2002:1133) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:1 utg.omr. 13, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2002:1133
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången vid utbetalning av utvecklingsersättning som avser januari månad 2003.

Rubrik
Lag (2002:1133) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Lag (2003:1098) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:1, utg.omr. 13, bet. 2003/04:AU1, rskr. 2003/04:70
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1098
Rubrik
Lag (2003:1098) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Lag (2004:1324) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2004/05:1, utg.omr. 13, bet. 2004/05:AU1, rskr. 2004/05:121
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft
2005-02-01
SFS-nummer
2004:1324
Rubrik
Lag (2004:1324) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Lag (2005:1196) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1196
Rubrik
Lag (2005:1196) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Lag (2006:1071) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370
Ikraft
2006-06-29
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2006:1071
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 29 juni 2006 och tillämpas för tid efter ikraftträdandet.
 • 2. För månaderna april-juni 2006 lämnas ytterligare ersättning med 175 kronor per månad till dem som deltar i verksamheten och som inte fullföljt utbildning inom gymnasieskolan samt var berättigade till ersättning för minst femton dagars praktik eller annan verksamhet på heltid under det andra kvartalet 2006.
Rubrik
Lag (2006:1071) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Lag (2007:395) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ikraft
2007-07-02
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6, 7 §§
SFS-nummer
2007:395
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2007 i fråga om 7 § och i övrigt den 1 januari 2008.
 • 2. För den som deltagit i aktivitetsgarantin gäller 7 § i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2007:395) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Lag (2007:808) om ändring i lagen (2007:395) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU2, rskr. 2007/08:9
Omfattning
utgår 2, 3 §§ i 2007:395
SFS-nummer
2007:808
Rubrik
Lag (2007:808) om ändring i lagen (2007:395) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Lag (2007:809) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU2, rskr. 2007/08:9
Ikraft
2007-12-01
Omfattning
upph. 2, 3 §§;ändr. 4, 7 §§
SFS-nummer
2007:809
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2007.
 • 2. Ungdomar som vid ikraftträdandet deltar i kommunala ungdomsprogram eller ungdomsgarantin får fullfölja deltagandet i insatsen. Under denna tid tillämpas bestämmelserna i deras äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2007:809) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Lag (2008:935) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:5, bet. 2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:935
Rubrik
Lag (2008:935) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Lag (2012:416) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:107, bet. 2011/12:AU12, rskr 2011/12:233
Omfattning
upph. 4 §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:416
Rubrik
Lag (2012:416) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Lag (2016:1272) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr. 2016/17:129
Ikraft
2017-07-01
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
2016:1272
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 • 2. För anställningar med stödet trygghetsanställning som har beslutats före ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.
Rubrik
Lag (2016:1272) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation