lagen.nu

Förordning (2000:614) om stöd till småskalig elproduktion

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2000-06-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:1128
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Stöd enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel för att främja elproduktion i småskaliga produktionsanläggningar och avser el producerad från förnybara energikällor.

Med småskalig produktionsanläggning avses en anläggning som kan leverera en effekt om högst 1 500 kilowatt. Om flera sådana anläggningar som är belägna i närheten av varandra gemensamt matar in el på ledningsnätet, skall anläggningarna betraktas som separata anläggningar vid tillämpningen av denna förordning. Förordning (2002:272).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:55, 2002:272

2 § Stödet uppgår till 9 öre per kilowattimme el som producerats i en småskalig produktionsanläggning under perioden 1 november 1999 till och med 30 april 2003. Stödet får när det gäller kraftvärmeproduktion dock högst motsvara de extra kostnader som uppkommer för produktion av el baserad på förnybara energikällor.

Stödet får inte beviljas om annat driftsstöd lämnas än sådant avdrag som stadgas i 11 kap. 10 § sjätte stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi. Förordning (2002:1128).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:55, 2002:1128, 2002:272

3 § Stödet lämnas till köparen av el som producerats i en småskalig produktionsanläggning.

Stöd får lämnas endast om det träffats ett avtal där det framgår att stödet i sin helhet kommer innehavaren av den småskaliga produktionsanläggningen till godo.

Om elproduktionen i den småskaliga produktionsanläggningen sker i ett företag som även bedriver annan elproduktions- och elhandelsverksamhet får stödet betalas ut direkt till detta företag.

4 § Stödet betalas ut av Statens energimyndighet i efterskott mot redovisning av den faktiska elproduktionen.

Redovisningen skall för att kunna tjäna som underlag för utbetalning innehålla uppgifter om producerad el under aktuell period, berörd produktionsanläggning och anläggningens maximala effekt.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om redovisningens utformning samt tidpunkt och sätt för utbetalning av stöd.

5 § Statens energimyndighets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

6 § Statens energimyndighet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:614

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Förarbeten
Jfr prop. 1999/2000:1 utg.omr. 21, bet. 1999/2000:NU3, rskr. 1999/2000:115
Ikraft
2000-07-15
SFS-nummer
2000:614

Förordning (2001:55) om ändring i förordningen (2000:614) om stöd till småskalig elproduktion

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 1999/2000:134, bet. 2000/01:NU3, rskr. 2000/01:111
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2001-04-01
SFS-nummer
2001:55
Rubrik
Förordning (2001:55) om ändring i förordningen (2000:614) om stöd till småskalig elproduktion

Förordning (2002:272) om ändring i förordningen (2000:614) om stöd till småskalig elproduktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2002-06-01
SFS-nummer
2002:272
Rubrik
Förordning (2002:272) om ändring i förordningen (2000:614) om stöd till småskalig elproduktion

Förordning (2002:1128) om ändring i förordningen (2000:614) om stöd till småskalig elproduktion

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2001/02:100, 2002/03:1 utg.omr. 21, bet. 2001/02:FiU21, 2002/03:NU3, rskr. 2001/02:326, 2002/03:73
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:1128
Rubrik
Förordning (2002:1128) om ändring i förordningen (2000:614) om stöd till småskalig elproduktion
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation