lagen.nu

Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2000-02-10
Ändring införd
t.o.m. 2017:687
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser för finansiella företag om byte av redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078). Lagen gäller dock inte när en filial byter valuta i sin redovisning i fall som avses i fjärde stycket nämnda paragraf.

Definitioner

2 § I denna lag avses med

3 § Med stadgar avses

  • 1. bolagsordning i ett aktiebolag, ett försäkringsaktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag,
  • 2. reglemente i en sparbank eller
  • 3. stadgar i en medlemsbank, en försäkringsförening eller en ekonomisk förening. Lag (2010:2065).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:2065

Särskild redogörelse

4 § Ett finansiellt företag som avser att byta redovisningsvaluta ska upprätta en särskild redogörelse över konsekvenserna av bytet för företaget samt för den koncern och grupp som företaget ingår i. Ett försäkringsföretag ska även redogöra för konsekvenserna av bytet för försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av en försäkring.

Av redogörelsen ska det framgå vilka risker som är förenade med en redovisning i den nya valutan och de åtgärder som har vidtagits för att hantera dessa. Det ska också framgå om bytet är förenligt med de bestämmelser som gäller för verksamheten.

Ett fondbolag ska ge in redogörelsen till Finansinspektionen senast sex månader före ingången av det första räkenskapsåret med redovisning i den nya valutan. Lag (2014:978).

5 § En ändring av stadgarna som innebär byte av redovisningsvaluta får stadfästas eller godkännas endast om en redogörelse som avses i 4 § första stycket har upprättats.

Särskilda bestämmelser för kreditinstitut och värdepappersbolag

6 § Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag har bytt redovisningsvaluta, skall kapitalbasen, omräknad till den nya redovisningsvalutan, minst motsvara det krav på lägsta kapitalbas som gällde före bytet. Omräkningen skall göras enligt den växelkurs som avses i 2 kap. 6 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554).

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag har bytt till en valuta som företaget tidigare haft sin redovisning i, skall dock kapitalbasen alltid minst motsvara det krav på lägsta kapitalbas som senast gällde vid redovisning i den valutan.

7 § Ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag, som har bytt till redovisning i euro, skall vid ingången av det första räkenskapsåret med redovisning i den nya valutan ha ett bundet eget kapital som motsvarar minst det kapital som krävs för att påbörja verksamheten.

8 § Har upphävts genom lag (2015:716).

Bemyndiganden

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad en redogörelse enligt 4 § ska innehålla. Lag (2015:716).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:2065, 2015:716

Överklagande

10 § Finansinspektionens beslut enligt 8 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:35

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet FPM
Förarbeten
Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ikraft
2000-03-01
SFS-nummer
2000:35

Lag (2002:154) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:85, bet. 2001/02:FiU9, rskr. 2001/02:182
Omfattning
ändr 2 §
Ikraft
2002-04-27
SFS-nummer
2002:154
Rubrik
Lag (2002:154) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Lag (2004:67) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ikraft
2004-04-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2004:67
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
  • 2. Vad som sägs i 2 § 4 b om fondbolag skall också gälla sådant fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.
Rubrik
Lag (2004:67) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Lag (2004:326) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:326
Rubrik
Lag (2004:326) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Lag (2005:925) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:925
Rubrik
Lag (2005:925) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Lag (2006:1381) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2007-02-01
SFS-nummer
2006:1381
Rubrik
Lag (2006:1381) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Lag (2007:554) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2007-11-01
SFS-nummer
2007:554
Rubrik
Lag (2007:554) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Lag (2008:279) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2008-07-23
SFS-nummer
2008:279
Rubrik
Lag (2008:279) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Lag (2010:2065) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 9 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2010:2065
Rubrik
Lag (2010:2065) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Lag (2011:765) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:765
Rubrik
Lag (2011:765) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Lag (2013:570) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2013-07-22
SFS-nummer
2013:570
Rubrik
Lag (2013:570) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Lag (2014:978) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
2014-08-02
SFS-nummer
2014:978
Rubrik
Lag (2014:978) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Lag (2015:716) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38
Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §;ändr. 9 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:716
Rubrik
Lag (2015:716) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Lag (2016:55) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:55
Rubrik
Lag (2016:55) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Lag (2017:687) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-01-03
SFS-nummer
2017:687
Rubrik
Lag (2017:687) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation