lagen.nu

Förordning (2000:281) om regionalt transportbidrag

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2000-05-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:989
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § För att kompensera för kostnadsnackdelar samt stimulera till höjd förädlingsgrad i transportbidragsområdets näringsliv får bidrag för transport av gods lämnas enligt denna förordning.

Transportbidrag får lämnas till fysiska personer som bor i Sverige och juridiska personer med produktionsverksamhet i ett stödområde i Sverige.

Transportbidrag lämnas av Tillväxtverket i enlighet med kapitel I och artiklarna 13 och 15 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, med de begränsningar som följer av denna förordning. Förordning (2015:432).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:432
2 § Har upphävts genom förordning (2015:432).

3 § Stödområdet för transportbidraget är Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Området indelas närmare enligt vad som framgår av 7 a och 10 §§. Förordning (2007:953).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:589, 2006:211, 2007:953

4 § Transportbidrag får lämnas som bidrag till transportkostnaden för godstransporter inom Sveriges gränser på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

För sjötransporter mellan hamnar i Sverige och Finland får transportbidrag inte lämnas.

Om det finns synnerliga skäl får Tillväxtverket medge att bidrag lämnas även för transportkostnader som inte är hänförliga till transport i yrkesmässig trafik. Förordning (2009:154).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:1145, 2007:953, 2009:154

5 § Med transportavstånd avses i denna förordning den sammanlagda transportsträckan inom Sverige vid landtransporter och sjötransporter.

Transportbidrag får för sjötransporter lämnas för sträckan mellan hamn inom stödområde och hamn inom landet oavsett om fartyget passerat gräns för svenskt territorialvatten. Om fartyget har utländsk destination får transportbidrag lämnas för sträckan mellan hamn inom stödområde och närmast belägna inhemska hamn när fartyget anses slutligen lämna svenskt territorialvatten. Vid intransporter får transportbidrag lämnas för sträckan från närmast belägna inhemska hamn när fartyget anses komma in på svenskt territorialvatten och till hamn inom stödområde.

Transportbidrag får för sjötransporter, som utgör del av transportsträcka som i övrigt är bidragsberättigad, lämnas för transport på insjöar i enlighet med vad som gäller för landtransporter. Förordning (2015:432).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:227, 2015:432

6 § Med transportkostnad avses i denna förordning en sådan skälig kostnad som anges i en fraktsedel eller motsvarande handling och som är beroende av transportavståndet inom landet, godsvikt och godsslag samt av frakttillägg och andra avgifter som kan hänföras till själva transporten. Mervärdesskatt och belopp som betalas tillbaka av transportföretaget som återbäring får inte räknas in i transportkostnaden.

7 § Transportbidrag får lämnas för transporter från orter inom stödområdet (uttransportbidrag), om godset utgörs av sådana hel- eller halvfabrikat som har genomgått en betydande bearbetning inom stödområdet. Förordning (2015:432).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:432

7 a § Transportbidrag får lämnas för transporter av sågade trävaror.

För transporter av sågade trävaror från Bodens, Luleå, Piteå, Älvsbyns, Nordmalings, Robertsfors, Skellefteå, Umeå, Vännäs, Kramfors, Härnösands, Timrå, Sundsvalls och Ånge kommuner samt Örnsköldsviks kommun med undantag för f.d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt och Sollefteå kommun med undantag för Edsele, Junsele, Ramsele och Ådalslidens församlingar får transportbidrag lämnas för högst 28 000 m3 per produktionsställe och kalenderår. Förordning (2007:953).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:953, 2001:227

8 § Transportbidrag får också lämnas för transporter till orter inom stödområdet (intransportbidrag), om godset utgörs av sådana råvaror och halvfabrikat som ska genomgå en betydande bearbetning hos mottagaren. Förordning (2015:432).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:432
9 § Har upphävts genom förordning (2015:432).

10 § Uttransportbidrag lämnas för transporter på sträckor som överstiger 401 kilometer. Bidraget beräknas på grundval av transportsträckan och en bidragssats i procent som beror på produktionsställets belägenhet enligt vad som framgår av följande tabell.

Belägenhet i Bidragssats i procent
Sundsvalls och Timrå kommuner 10
Härnösands, Ånge, Kramfors och Härjedalens kommuner samt Örnsköldsviks och Sollefteå kommuner i de delar som inte särskilt uppräknas nedan 15
Bräcke och Ragunda kommuner 20
Bergs, Nordmalings, Östersunds,
Krokoms, Umeå, Vännäs, Bjurholms,
Robertsfors och Åre kommuner 25
Åsele, Strömsunds, Vindelns, Dorotea och Lycksele kommuner samt Edsele, Junsele, Ramsele och Ådalslidens församlingar i Sollefteå kommun samt f.d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt i Örnsköldsviks kommun 30
Vilhelmina, Skellefteå, Piteå,
Luleå, Storumans, Norsjö och
Bodens kommuner 35
Älvsbyns, Malå, Kalix,
Arvidsjaurs, Haparanda, Sorsele,
Överkalix och Övertorneå kommuner 40
Arjeplogs, Jokkmokks, Pajala,
Gällivare och Kiruna kommuner 45
Förordning (2007:953).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:953

11 § Intransportbidrag lämnas för transporter på sträckor som överstiger 401 kilometer. Bidraget ska beräknas utifrån en bidragssats för produktionsställets belägenhet som är fem procentenheter lägre än vad som anges i 10 §. Beräkningsgrunderna i övrigt ska vara desamma. Förordning (2007:953).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:589, 2006:211, 2007:953

11 a § Maximalt belopp för det totala transportbidrag som kan beviljas per produktionsställe och kalenderår är 15 miljoner kr. Förordning (2007:953).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:953

12 § Om transportavståndet inte uppgår till 401 kilometer, men transporten delvis har utförts inom finskt eller norskt område, får den finska eller norska sträckan tillgodoräknas. Transportbidrag får dock lämnas endast för den del av transporten som har utförts inom svenskt område.

13 § Har upphävts genom förordning (2015:432).

14 § Ansökan om transportbidrag skall göras skriftligen hos Tillväxtverket för varje kalenderhalvår och innehålla de uppgifter som Tillväxtverket bestämmer.

Den som undertecknar ansökan skall försäkra riktigheten av de uppgifter som lämnas.

Den som i ansökan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken. Förordning (2009:154).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1145, 2009:154

15 § Ansökan om transportbidrag skall ha kommit in till Tillväxtverket senast tre månader efter utgången av det kalenderhalvår som ansökan gäller.

Om sökanden visar att ansökan inte har kunnat lämnas in inom föreskriven tid på grund av synnerliga skäl, får ansökan tas upp även om den har kommit in senare. Förordning (2009:154).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1145, 2009:154

16 § Den som söker transportbidrag är skyldig att på begäran av Tillväxtverket lämna de uppgifter som behövs för prövningen av frågan om bidrag.

Lämnas inte begärda uppgifter får ansökan avslås. Förordning (2009:154).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1145, 2009:154

17 § Frågor om transportbidrag enligt denna förordning prövas av Tillväxtverket för varje kalenderhalvår. Förordning (2009:154).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:1145, 2007:953, 2009:154
18 § Har upphävts genom förordning (2015:432).

19 § Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Förordning (2015:432).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:953, 2015:432

20 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:989).

Ändringar/Förarbeten (4)

21 § Tillväxtverket får meddela ytterligare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning. Förordning (2015:432).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:1145, 2009:154, 2015:432

22 § Tillväxtverket får föreskriva de avvikelser som behövs i fråga om förfarandet i bidragsärenden enligt denna förordning. Förordning (2009:154).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1145, 2009:154

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:281

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
2000-06-01
SFS-nummer
2000:281
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000. Förordningen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.
  • 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportbidrag.
  • 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar som avser tid före den 1 januari 2000.

Förordning (2000:1145) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1145
Rubrik
Förordning (2000:1145) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Förordning (2001:227) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §;ny 7 a §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:227
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Bestämmelserna i 7 a § tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2000, utom vad gäller transporter av oförädlade trävaror från orter inom zon 2 och 4.
  • 2. Ansökan om bidrag för perioden 1 januari 2000-30 juni 2001 skall ha kommit in till Verket för näringslivsutveckling senast den 30 september 2001.
Rubrik
Förordning (2001:227) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Förordning (2002:736) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTC70/2002 s8
Ikraft
2002-11-01
CELEX-nr
502XC0319
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2002:736
Rubrik
Förordning (2002:736) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Förordning (2005:589) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 11 §§
Ikraft
2005-07-10
SFS-nummer
2005:589
Rubrik
Förordning (2005:589) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Förordning (2006:211) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 11 §§
Ikraft
2006-04-18
SFS-nummer
2006:211
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2006. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 10 juli 2005.

Rubrik
Förordning (2006:211) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Förordning (2007:953) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL17/2000 s22, EUTC54/2006 s13, EGTL205/2002 s1, EUTC317/2003 s11
Ikraft
2007-12-14
CELEX-nr
32000R0104, 52006XC304, 32002R1407, 52003XC1230
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 7 a, 10, 11, 17, 19, 20 §§;ny 11 a §
SFS-nummer
2007:953
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 14 december 2007. Förordningen ska dock tillämpas på ansökningar som avser transporter som skett från och med den 1 januari 2007.
  • 2. Ansökningar om transportbidrag för första kalenderhalvåret 2007 ska ha kommit in till Verket för näringslivsutveckling senast den 31 januari 2008.
  • 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar som avser transporter som skett före den 1 januari 2007.
Rubrik
Förordning (2007:953) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Förordning (2009:154) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 §§
Ikraft
2009-04-01
SFS-nummer
2009:154
Rubrik
Förordning (2009:154) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Förordning (2010:792) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr 2 §
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:792
Rubrik
Förordning (2010:792) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Förordning (2015:432) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2, 9, 13, 18 §§;ändr. 1, 5, 7, 8, 19, 20, 21 §§
Ikraft
2015-10-01
SFS-nummer
2015:432
Rubrik
Förordning (2015:432) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Förordning (2018:989) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:989
Rubrik
Förordning (2018:989) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation