lagen.nu

Förordning (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2000-05-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:222
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller för Försvarsmakten.

2 § I förordningen finns bestämmelser i anslutning till 8 kap. 6 § budgetlagen (2011:203) om överlåtelse genom gåva av sådan lös egendom som tillhör staten och som finns hos Försvarsmakten och inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar.

Förordningen innehåller även bestämmelser om överföring från Försvarsmakten till andra statliga förvaltningsmyndigheter under regeringen av sådan lös egendom som tillhör staten och som inte längre behövs för Försvarsmaktens egen verksamhet eller blivit obrukbar hos Försvarsmakten.

Förordningen gäller inte för aktier eller andelar i företag, för tomträtt eller för byggnad som är lös egendom. Förordningen gäller inte heller för krigsmateriel enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel. Förordning (2011:222).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:222

3 § Med överskottsmateriel avses i denna förordning sådan lös egendom som omfattas av bestämmelserna i förordningen.

4 § I förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom finns bestämmelser för myndigheter under regeringen om försäljning och byte av statens lösa egendom.

Överlåtelser genom gåva

Internationellt humanitärt bistånd

5 § Försvarsmakten får genom gåva överlåta överskottsmateriel till en biståndsorganisation, om materielen skall användas för internationellt humanitärt bistånd. Som ytterligare förutsättning gäller att Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) bedömt att organisationen är lämplig som mottagare av materielen.

Försvarsmakten skall vid sin prövning av om en sådan överlåtelse skall ske i varje enskilt fall samråda med Sida.

Lagrumshänvisningar hit (2)

6 § Försvarsmakten skall vid en överlåtelse enligt 5 § föreskriva att biståndsorganisationen redovisar för Försvarsmakten på vilket sätt överskottsmaterielen har använts.

En överlåtelse enligt 5 § får inte strida mot Sveriges internationella förpliktelser.

Frivilliga försvarsorganisationer

7 § Försvarsmakten får genom gåva överlåta överskottsmateriel till en sådan frivillig försvarsorganisation som nämns i bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet.

Kommuner

7 a § Försvarsmakten får genom gåva överlåta överskottsmateriel till en kommun, under förutsättning att materielen endast ska användas vid fullgörandet av sådana uppgifter som kommunen enligt lag eller annan författning är skyldig att utföra och som inte är utsatta för konkurrens.

Försvarsmakten ska vid sin prövning av om en överlåtelse ska ske i varje enskilt fall samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1019).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1019, 2005:169

7 b § Vid en överlåtelse enligt 7 a § skall Försvarsmakten som villkor för överlåtelsen ställa krav på att en kommun inte får överlåta eller upplåta materielen. Förordning (2005:169).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:169

Överföringar

8 § Försvarsmakten får överföra överskottsmateriel till en annan statlig förvaltningsmyndighet under regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:278

Tryckt format (PDF)

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:278

Förordning (2005:169) om ändring i förordningen (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft
2005-05-16
SFS-nummer
2005:169
Rubrik
Förordning (2005:169) om ändring i förordningen (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten

Förordning (2008:1019) om ändring i förordningen (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1019
Rubrik
Förordning (2008:1019) om ändring i förordningen (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten

Förordning (2011:222) om ändring i förordningen (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:222
Rubrik
Förordning (2011:222) om ändring i förordningen (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation