lagen.nu

Lag (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2000-04-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:818
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § I denna lag finns bestämmelser som avser att förhindra obehörig tillgång till vissa tjänster.

2 § Med tjänst avses i denna lag

  • 1. en ljudradio- eller TV-sändning som är riktad till allmänheten,
  • 2. varje annan tjänst som utförs elektroniskt, på distans och på begäran av mottagaren, och
  • 3. tillhandahållandet av villkorad tillgång till en tjänst som avses i 1 och 2, betraktat som en tjänst i sig,

om tjänsten är föremål för villkorad tillgång och tillhandahålls mot betalning.

Rättsfall (1)

MD 2009:10: En s.k. cardsplitter av visst angivet märke har ansetts vara en nödvändig del...

3 § Med villkorad tillgång till en tjänst avses att en användare eller en mottagare av tjänsten till följd av tekniska åtgärder eller arrangemang kan få tillgång till tjänsten i tolkningsbar form först sedan de har blivit personligt godkända som behöriga.

Rättsfall (1)

MD 2009:10: En s.k. cardsplitter av visst angivet märke har ansetts vara en nödvändig del...

4 § Med avkodningsutrustning avses utrustning eller programvara som utformats eller anpassats för att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form.

Rättsfall (1)

MD 2009:10: En s.k. cardsplitter av visst angivet märke har ansetts vara en nödvändig del...

5 § Avkodningsutrustning får inte tillverkas, importeras, distribueras, säljas, hyras ut eller installeras och inte heller yrkesmässigt eller i förvärvssyfte innehas, underhållas eller bytas ut i syfte att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande.

Avkodningsutrustning får inte heller anskaffas eller användas för privat bruk i syfte att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande.

Med import avses införsel av en vara till Sverige från en plats utanför Europeiska unionen. Lag (2014:818).

Rättsfall (2)

MD 2009:10: En s.k. cardsplitter av visst angivet märke har ansetts vara en nödvändig del...
NJA 2013 s. 966: Beräkningen av skälig ersättning enligt lagen (2000:171) om förbud beträffande...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:818

6 § Den som på annat sätt än genom import bryter mot 5 § första stycket ska dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Den som bryter mot 5 § andra stycket ska dömas till böter.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar enligt första eller andra stycket.

Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2014:818).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1261, 2014:818

6 a § Till ansvar enligt denna lag ska det inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Lag (2014:818).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:818

7 § För försök till ett sådant brott enligt 6 § första stycket som om det fullbordats inte skulle ha varit att anse som ringa, ska det dömas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2014:818).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:818

8 § Egendom som har varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Även utbytet av ett sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller det finns andra särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat. Lag (2005:316).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:316

9 § Den som uppsåtligen bryter mot 5 § skall betala skälig ersättning för att den tjänst som gjorts tillgänglig genom gärningen har utnyttjats samt ersättning för den ytterligare ekonomiska skada som gärningen har medfört.

Rättsfall (3)

NJA 2000 s. 325: Fråga om uppskattning av ren förmögenhetsskada.
NJA 2013 s. 966: Beräkningen av skälig ersättning enligt lagen (2000:171) om förbud beträffande...
NJA 2018 s. 66: Skälig ersättning enligt lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning...

10 § Åklagaren får väcka åtal för brott mot denna lag endast om målsäganden anger brottet till åtal eller åtal är motiverat från allmän synpunkt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:171

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Prop. 1999/2000:49, bet. 1999/2000:KU16, rskr. 1999/2000:171, EGTL320/98 s54
Ikraft
2000-05-01
SFS-nummer
2000:171
CELEX-nr
398L0084

Lag (2000:1261) om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1261
Rubrik
Lag (2000:1261) om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

Lag (2005:316) om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:316
Rubrik
Lag (2005:316) om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

Lag (2014:818) om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:123, bet. 2013/14:KU42, rskr. 2013/14:343
Omfattning
ändr. 5, 6, 7 §§;ny 6 a §
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:818
Rubrik
Lag (2014:818) om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation