lagen.nu

Lag (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2000-03-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:714
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag gäller inspektioner som avses i avtal som Sverige har ingått med Internationella atomenergiorganet för kontroll enligt Förenta nationernas fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen.

Bestämmelserna i denna lag gäller inspektioner som inte kan genomföras med stöd av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Om Internationella atomenergiorganet gör anmälan om en inspektion som avses i 1 §, skall regeringen fatta beslut om inspektionens genomförande och närmare ange vilka åtgärder som får vidtas enligt 4 §. Regeringen skall utse en myndighet som vid behov skall närvara vid inspektionen och bistå en inspektionsgrupp. Om inspektionens omfattning föranleder det, får flera myndigheter utses.

Om inspektionen kan komma att röra en enskilds rätt, skall den enskilde ges tillfälle att yttra sig innan regeringen fattar beslut om inspektionens genomförande. Den enskilde behöver dock inte höras, om den tid som står till förfogande inte medger det eller om ett hörande allvarligt skulle försvåra inspektionens genomförande.

3 § En myndighet som regeringen utsett att närvara vid inspektionen får besluta i frågor som avser verkställighet av regeringens beslut. Myndigheten skall hänskjuta frågor av särskild vikt till regeringen. En enskild har rätt att få en fråga som rör hans rätt hänskjuten till regeringen.

4 § En inspektion får innefatta

  • 1. att en internationell inspektionsgrupp och observatörer tillsammans med representanter för en svensk myndighet ges tillträde till områden, anläggningar eller byggnader,
  • 2. att inspektörer tillåts att ta med sig och använda mätapparatur och annan teknisk utrustning för att mäta strålning eller för att i övrigt samla in och registrera uppgifter,
  • 3. att mätningar utförs, att prover tas och att poster av kärnämne räknas,
  • 4. att sigill eller annan identifikationsmärkning eller anordningar placeras på objekt för att påvisa intrång eller annan manipulation,
  • 5. att dokument som har betydelse för kontrollen granskas,
  • 6. andra tekniskt beprövade åtgärder som är godkända av Internationella atomenergiorganets styrelse,
  • 7. att prover och uppgifter förs ut ur landet för undersökning och analys.

En inspektion får inte innefatta tillträde till ett utrymme som utgör någons bostad.

5 § Vid en inspektion får inspektörerna inte vidta åtgärder som äventyrar säkerheten eller skyddet för människors hälsa eller för miljön. Inspektörerna får inte heller vidta åtgärder som innebär att den verksamhet som bedrivs på platsen hindras, om inte detta är nödvändigt för att uppnå syftet med inspektionen.

6 § Om det behövs för att ett beslut enligt denna lag ska kunna verkställas, får regeringen eller en myndighet som avses i 2 § första stycket begära biträde av Polismyndigheten. En sådan begäran ska ange vilka åtgärder som behövs. Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs. Lag (2014:714).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:714

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:140

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
Prop. 1999/2000:54, bet. 1999/2000:UU13, rskr. 1999/2000:165
Ikraft
2000-05-16
SFS-nummer
2000:140

Förordning (2000:168) om ikraftträdande av lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
2000:168
Rubrik
Förordning (2000:168) om ikraftträdande av lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen

Lag (2014:714) om ändring i lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:714
Rubrik
Lag (2014:714) om ändring i lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation