lagen.nu

Lag (2000:1377) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2000-12-14
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01
För att åstadkomma en utjämning av taxorna för inrikes fjärrtransporter av gods med lastbil till eller från Gotland får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva ett högsta pris för sådana transporter. Därvid får det också föreskrivas ett högsta pristillägg i den totala inrikes fjärrtrafiken för att kompensera transportföretagen för det ekonomiska bortfall som kan uppstå med anledning av transporter till eller från Gotland.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:1377

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:TU1, rskr. 2000/02:80
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1377
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation