lagen.nu

Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2000-03-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:971
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till vad som föreskrivs i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. Förordning (2007:694).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:694

2 § Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut. Förordning (2007:694).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:912, 2007:694

2 a § En sådan närmare inriktning som avses i 1 § andra stycket lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet ska vara skriftlig och innehålla

  • 1. uppgift om inriktande myndighet,
  • 2. uppgift om vilken del av regeringens beslut om inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten som den närmare inriktningen är hänförlig till,
  • 3. en beskrivning av den företeelse som den närmare inriktningen avser, och
  • 4. en redogörelse för behovet av underrättelser om företeelsen. Förordning (2008:925).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:925

3 § De myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet får samarbeta i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer endast under förutsättning att syftet med samarbetet är att tjäna den svenska statsledningen och det svenska totalförsvaret. De uppgifter som myndigheterna lämnar till andra länder och internationella organisationer får inte vara till skada för svenska intressen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Myndigheterna skall till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) anmäla frågor om att etablera och upprätthålla sådant samarbete som avses i 3 §. Myndigheterna skall informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om viktiga frågor som uppkommer i samarbetet.

Myndigheterna skall vidare till Regeringskansliet (Försvars- departementet) lämna information om försvarsunderrättelse- verksamhetens inriktning i övrigt, verksamhetens bedrivande i stort och om viktiga händelser.

Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt skall informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om den inhämtning av underrättelser som sker med särskilda metoder.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 a § Har upphävts genom förordning (2007:694).
5 § Har upphävts genom förordning (2007:694).

6 § De myndigheter som anges i 2 § ska informera Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten om de principer som tillämpas för samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer samt lämna uppgift om med vilka länder och organisationer sådant samarbete sker. Myndigheterna ska sedan samarbetet etablerats informera inspektionen om omfattningen av samarbetet och, när det bedöms vara motiverat, om resultatet, erfarenheterna och den fortsatta inriktningen av samarbetet. Myndigheterna ska även i andra viktiga frågor som rör försvarsunderrättelseverksamhet lämna information till inspektionen. Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt ska särskilt informera om innehållet i den instruktion och de föreskrifter som gäller för den eller de enheter inom myndigheten som inhämtar underrättelser med särskilda metoder.

Om informationen som avses i första stycket inte har kunnat lämnas, ska frågan utan dröjsmål anmälas för inspektionen. Myndigheterna ska lämna informationen på det sätt inspektionen bestämmer.

Myndigheterna ska senast den 1 mars varje år lämna den delen av årsredovisningen och budgetunderlaget som rör försvarsunderrättelseverksamheten till inspektionen. Förordning (2009:971).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:694, 2009:971

7 § De myndigheter som anges i 2 § skall, innan de orienterar annan än regeringen eller informationsberättigad totalförsvarsmyndighet i underrättelsefrågor, samråda med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Bestämmelser om vad som gäller vid samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer finns i 4 §.

8 § De myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet skall varje år över föregående års verksamhet upprätta en översikt som allmänheten kan ta del av. Översikten skall lämnas in till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) samtidigt med årsredovisningen.

9 § I förordningen (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten finns bestämmelser om inspektionens insyn i försvarsunderrättelseverksamheten. Förordning (2009:971).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:694, 2007:862, 2009:971

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:131

Tryckt format (PDF)

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:131

Förordning (2000:912) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:912
Rubrik
Förordning (2000:912) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Förordning (2001:1266) om ändring i förordningen (2001:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 4 a §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1266
Rubrik
Förordning (2001:1266) om ändring i förordningen (2001:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Förordning (2007:694) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 4 a, 5 §§;ändr. 1, 2, 6, 9 §§
Ikraft
2007-10-01
SFS-nummer
2007:694
Rubrik
Förordning (2007:694) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Förordning (2007:862) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:862
Rubrik
Förordning (2007:862) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Förordning (2008:925) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 2 a §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:925
Rubrik
Förordning (2008:925) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Förordning (2009:971) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 9 §§
Ikraft
2009-12-01
SFS-nummer
2009:971
Rubrik
Förordning (2009:971) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation