lagen.nu

Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2000-03-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:687
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet. I verksamheten ingår att medverka i svenskt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete. Försvarsunderrättelseverksamhet får endast avse utländska förhållanden.

Regeringen skall bestämma försvarsunderrättelseverksamhetens inriktning. Inom ramen för denna inriktning får de myndigheter som regeringen bestämmer ange en närmare inriktning av verksamheten.

Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer. Lag (2007:664).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:664

2 § Verksamheten enligt 1 § skall fullgöras genom inhämtning, bearbetning och analys av information. Underrättelser skall rapporteras till berörda myndigheter.

I verksamheten används teknisk och personbaserad inhämtning. Vissa bestämmelser om teknisk inhämtning finns i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Lag (2008:718).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:664, 2008:718

3 § Den eller de myndigheter som skall bedriva försvarsunderrättelseverksamhet får, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer. Lag (2007:664).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:664

4 § Inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter ligger inom ramen för Polismyndighetens, Säkerhetspolisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Lag (2014:687).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:664, 2014:687

5 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall kontrollera försvarsunderrättelseverksamheten. Lag (2007:664).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:664

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:130

Tryckt format (PDF)

Departement
Försvarsdepartementet
Förarbeten
Prop. 1999/2000:25, bet. 1999/2000:FöU3, rskr. 1999/2000:158
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:130

Lag (2007:664) om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:63, bet. 2006/07:FöU10, rskr. 2006/07:226
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft
2007-10-01
SFS-nummer
2007:664
Rubrik
Lag (2007:664) om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Lag (2008:718) om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:63, bet. 2007/08:FöU15, rskr. 2007/08:266
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:718
Rubrik
Lag (2008:718) om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Lag (2014:687) om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:687
Rubrik
Lag (2014:687) om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation