lagen.nu

Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2000-12-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:216
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-01-01

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas i fråga om överträdelser av bestämmelser som genomför de direktiv som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG av den 23 april 2009 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (kodifierad version).

Lagen gäller dock endast sådana överträdelser av bestämmelser till skydd för konsumenters intressen som påverkar konsumenter i en annan stat som är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) än Sverige. Lag (2011:274).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:274

Godkända organs talan vid svensk domstol

2 § En myndighet eller organisation i en annan EES-stat än Sverige får väcka talan i en svensk domstol med anledning av en överträdelse som avses i 1 §, om myndigheten eller organisationen är godkänd enligt en särskild förteckning som har upprättats av Europeiska unionen och publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Lag (2011:274).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:274

3 § Talan får avse att åtgärder ska vidtas mot någon för att denne åsidosätter en bestämmelse som avses i 1 §. Åtgärderna får gälla

  • 1. förbud eller ålägganden med stöd av 23, 24, 26 och 27 §§ marknadsföringslagen (2008:486) eller förbud enligt 3 och 6 §§ lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,
  • 2. åläggande att till svenska staten betala en sådan särskild avgift som avses i 17 kap. 5 och 6 §§ radio-_och_tv-lagen (2010:696), eller
  • 3. utdömande av vite som förelagts i de fall som avses i 1. Lag (2010:726).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:401, 2008:504, 2010:726

4 § Talan får väckas endast om

  • 1. sökanden genom samråd försökt att få motparten att upphöra med den påstådda överträdelsen, och
  • 2. denna inte upphört inom två veckor efter det att motparten mottagit begäran om samråd.

Behörig domstol

5 § Talan ska väckas vid

  • 1. Patent- och marknadsdomstolen i fråga om förbud och ålägganden som avses i marknadsföringslagen (2008:486), i fråga om förbud enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och i fråga om utdömande av vite,
  • 2. Förvaltningsrätten i Stockholm i fråga om sådan särskild avgift som avses i radio-_och_tv-lagen (2010:696). Lag (2016:216).

Ändringar/Förarbeten (5)

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:1175

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet KO
Förarbeten
Prop. 2000/01:34, bet. 2000/01:LU3, rskr. 2000/01:84, EGTL166/1998 s51
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1175
CELEX-nr
31998L0027

Lag (2001:401) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217
Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:401
Rubrik
Lag (2001:401) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Lag (2008:504) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:504
Rubrik
Lag (2008:504) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Lag (2010:16) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:156
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2010:16
Rubrik
Lag (2010:16) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Lag (2010:726) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:726
Rubrik
Lag (2010:726) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Lag (2011:274) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:15, bet. 2010/11:CU12, rskr. 2010/11:168, EUTL110/2009 s30
Ikraft
2011-04-01
CELEX-nr
32009L0022
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
2011:274
Rubrik
Lag (2011:274) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Lag (2016:216) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2016-09-01
SFS-nummer
2016:216
Rubrik
Lag (2016:216) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation