lagen.nu

Isbrytarförordning (2000:1149)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Genom statens isbrytarverksamhet kan fartyg som är lämpade för vintersjöfart få hjälp med isbrytning och arbeten som har samband därmed i enlighet med vad som sägs i denna förordning. Verksamheten skall ledas av Sjöfartsverket.

2 § I svenska kustfarvatten och på sjövägarna dit utförs isbrytning mellan öppet vatten till havs och farvatten som är skyddade för havsis, drivis, packis eller liknande ishinder.

I den omfattning som Sjöfartsverket bestämmer utförs brytning av svårare is i Vänern, Mälaren och Ångermanälven.

När det uppstår sådana issvårigheter som kräver statlig isbrytarhjälp kan undantagsvis och under begränsad tid isbrytning utföras åt den befolkning vid kusterna som är i hög grad beroende av sjövägarna.

För isbrytarverksamhet enligt denna paragraf tas ingen särskild avgift ut.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Isbrytning i samverkan med Danmark, Finland och Norge sker i enlighet med vad som överenskommits med dessa länder.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § När det kan ske utan åsidosättande av sådan isbrytning som anges i 2 § eller som föranleds av överenskommelse enligt 3 §, får isbrytning utföras på beställning och mot ersättning enligt taxa som fastställs av Sjöfartsverket.

5 § Ytterligare föreskrifter om statens isbrytarverksamhet meddelas av Sjöfartsverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:1149

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Ikraft
2001-02-01
SFS-nummer
2000:1149
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2001, då isbrytarkungörelsen (1966:121) skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas för isbrytare som är bemannade av Försvarsmakten, dock längst till och med den 31 juli 2001.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation