lagen.nu

Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:811
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-15
Övrigt
Rättelseblad (2016:717) har iakttagits.
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1625

Definitioner

1 § I denna lag förstås med

börs: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,

finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden,

marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, och

värdepappersinstitut: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden. Lag (2017:688).

Ändringar/Förarbeten (8)

1 a § Har upphävts genom lag (2016:717).
2 § Har upphävts genom lag (2016:717).

Anmälningsskyldighet

3 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
4 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
5 § Har upphävts genom lag (2016:717).
6 § Har upphävts genom lag (2016:717).
7 § Har upphävts genom lag (2016:717).
8 § Har upphävts genom lag (2016:717).
9 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
10 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
10 a § Har upphävts genom lag (2016:1310).
10 b § Har upphävts genom lag (2016:717).

11 § Om det behövs med hänsyn till tillgången på kurspåverkande information inom en myndighet, får regeringen besluta att det vid myndigheten skall föras en förteckning över innehav av finansiella instrument avseende ledamöterna i styrelsen samt de arbetstagare, uppdragstagare eller andra funktionärer som myndigheten bestämmer med hänsyn till deras insynsställning.

En kommun har motsvarande befogenhet som avses i första stycket i fråga om ledamöter och ersättare i kommunala organ samt arbetstagare, uppdragstagare och andra funktionärer hos kommunen.

Den som omfattas av en förteckning som upprättats med stöd av denna paragraf skall till myndigheten skriftligen anmäla sitt innehav av finansiella instrument och ändringar i innehavet.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:717

12 § Den som är anställd eller uppdragstagare vid ett värdepappersinstitut eller en börs och som normalt kan antas ha tillgång till icke offentliggjord information om förhållanden som kan påverka kursen på finansiella instrument, skall till arbetsgivaren skriftligen anmäla innehav av finansiella instrument och ändring i innehavet.

Vid tillämpningen av första stycket skall följande finansiella instrument likställas med den anmälningsskyldiges egna, nämligen sådana som ägs av

 • 1. make eller sambo till den anmälningsskyldige,
 • 2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad. Lag (2007:558).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:558, 2016:717

13 § Värdepappersinstitut och börser skall föra förteckning över sådana anmälningar om innehav av finansiella instrument som gjorts enligt 12 §.

Om ett värdepappersinstitut eller en börs underlåter att föra en sådan förteckning som avses i första stycket, skall Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse. Lag (2007:558).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:558

14 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vilka som är anmälningsskyldiga enligt 12 § och vad en förteckning enligt 13 § skall innehålla.

15 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
16 § Har upphävts genom lag (2016:717).

Tillsyn

17 § Finansinspektionen övervakar att bestämmelserna i denna lag följs. Lag (2016:1310).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1310, 2016:717

18 § I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns bestämmelser om rätt för Finansinspektionen att få de uppgifter som den behöver för att övervaka att denna lag följs. Lag (2016:1310).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:382, 2016:1310, 2016:717

Vite

19 § Vite får sättas ut i förelägganden enligt 13 § andra stycket. Lag (2005:382).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:382
20 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
21 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
22 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
23 § Har upphävts genom lag (2016:1310).
24 § Har upphävts genom lag (2016:1310).

Överklagande

25 § Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart. Lag (2018:811).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1310, 2018:811

Kostnad för tillsyn

26 § För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag skall de institut som står under inspektionens tillsyn betala årliga avgifter enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:1087

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet V
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Förarbeten
Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1087
Övergångsbestämmelse

Lag (2004:71) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2004-04-01
SFS-nummer
2004:71
Rubrik
Lag (2004:71) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Lag (2004:588) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2004-10-08
SFS-nummer
2004:588
Rubrik
Lag (2004:588) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Lag (2005:382) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:142, bet. 2004/05:FiU27, rskr. 2004/05:264, EUTL96/2003 s16
Ikraft
2005-07-01
CELEX-nr
32003L0006
Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 6, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 15 §;nya 1 a, 10 a, 10 b §§, rubr. närmast före 10 a §
SFS-nummer
2005:382
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
 • 2. I fråga om anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet som avser förhållanden före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser i 5 och 6 §§.
 • 3. I fråga om särskild avgift som avser åtgärd som någon vidtagit före ikraftträdandet, eller före ikraftträdandet underlåtit att vidta inom föreskriven tid, tillämpas äldre bestämmelser utom såvitt avser 23 §.
 • 4. Skyldigheten att ta upp en person på en förteckning enligt 10 a § gäller inte i fråga om sådan insiderinformation som han eller hon fått tillgång till före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2005:382) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Lag (2005:835) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:158, bet. 2005/06:FiU9, rskr. 2005/06:44, EUTL96/2003 s16
Ikraft
2006-01-01
CELEX-nr
32003L0006
Omfattning
ändr. 1 a §
SFS-nummer
2005:835
Rubrik
Lag (2005:835) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Lag (2005:926) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:926
Rubrik
Lag (2005:926) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Lag (2007:371) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187, EUTL96/2003 s16, EUTL162/2004 s70
Ikraft
2007-07-01
CELEX-nr
32003L006, 32004L0072
Omfattning
ändr. 1, 1 a, 3, 4 §§
SFS-nummer
2007:371
Rubrik
Lag (2007:371) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Lag (2007:558) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Omfattning
ändr. 1, 1 a, 6, 10 a, 12, 13, 15 §§
Ikraft
2007-11-01
SFS-nummer
2007:558
Rubrik
Lag (2007:558) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Lag (2012:381) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:129, bet. 2011/12:FiU49, rskr. 2011/12:239, EUTL327/2010 s1
Ikraft
2012-07-01
CELEX-nr
32010L0073
Omfattning
ändr. 1 a §
SFS-nummer
2012:381
Rubrik
Lag (2012:381) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Lag (2015:959) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:26, bet. 2015/16:FiU14, rskr. 2015/16:95
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2016-02-01
SFS-nummer
2015:959
Rubrik
Lag (2015:959) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Lag (2016:57) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:57
Rubrik
Lag (2016:57) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Lag (2016:717) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272
Ikraft
2016-07-03
Omfattning
upph. 1 a, 2, 5, 6, 7, 8, 10 b, 16 §§, rubr. närmast före 3, 4, 7, 9, 10 a, 11, 12 §§;ändr. 1, 3, 4, 9, 10, 10 a, 15, 17, 18, 20, 21 §§
SFS-nummer
2016:717
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.
 • 2. I fråga om anmälningsskyldighet som har uppkommit före ikraftträdandet gäller 3–6 §§ i den äldre lydelsen.
 • 3. I fråga om förteckningar som har upprättats före ikraftträdandet enligt 10 a § gäller 10 a § andra stycket i den äldre lydelsen om sparande och överlämnande av förteckningen till Finansinspektionen.
 • 4. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2016:717) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Lag (2016:1310) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119
Ikraft
2017-02-01
Omfattning
upph. 3, 4, 9, 10, 10 a, 15, 20, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 15, 20 §§;ändr. 17, 18, 25 §§
SFS-nummer
2016:1310
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2016:1310) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Lag (2017:688) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-03
SFS-nummer
2017:688
Rubrik
Lag (2017:688) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Lag (2018:811) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:811
Rubrik
Lag (2018:811) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

2018:1625

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1625
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation