lagen.nu

Förordning (1999:998) om särskild företrädare för barn

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:532
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-26

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.

2 § Vid tillämpning av lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn och denna förordning anses som biträdande jurist på en advokatbyrå den som har avlagt de kunskapsprov som har föreskrivits för behörighet till domarämbetet och har antecknats i ett register hos Sveriges advokatsamfund som anställd som biträde på byrån.

2 a § Om ett interimistiskt beslut om förordnande enligt 1 eller 2 § lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn har fattats utan att barnets vårdnadshavare har hörts, får domstolen vänta med att expediera beslutet till dess att det kan ske utan men för utredningen. Expediering får dock aldrig ske senare än den sjätte vardagen efter det interimistiska beslutet. Förordning (2018:532).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:532, 2001:234

Ersättning till särskilda företrädare

3 § I fråga om ersättning till särskilda företrädare, taxor för ersättning och utformning av kostnadsräkningar tillämpas 19 och 20 §§ samt 24 § andra meningen rättshjälpsförordningen (1997:404). Vad som där sägs om rättshjälpsbiträde gäller i stället särskild företrädare.

4 § Kostnadsräkningen skall lämnas in till den domstol som skall besluta om ersättningen.

Ersättning för medverkan vid utredning

5 § Ersättning till den som har medverkat vid en utredning enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn bestäms till ett skäligt belopp. Den kostnad som anges i 17 § rättshjälpslagen (1996:1619) skall beräknas exklusive mervärdesskatt.

I fråga om ersättning för inställelse för den som har medverkat vid utredningen tillämpas bestämmelserna om beräkning av ersättning av allmänna medel till vittnen.

Den som begär ersättning för en utredning är skyldig att lämna de uppgifter som behövs för att ersättningen skall kunna bestämmas. Den tid som har lagts ned på uppdraget skall alltid anges.

Återbetalning till staten

6 § Om en domstol, efter ett överklagande, bestämmer ersättningen till en särskild företrädare till ett lägre belopp än vad som bestämts i det överklagade beslutet, skall företrädaren snarast återbetala vad han eller hon har fått för mycket.

Om ett utbetalat förskott överstiger vad företrädaren slutligen tillerkänns i ersättning, skall det överskjutande beloppet utan dröjsmål återbetalas till staten.

7 § Har upphävts genom förordning (2005:85).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:998

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:998

Förordning (2001:234) om ändring i förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 2 a §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:234
Rubrik
Förordning (2001:234) om ändring i förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn

Förordning (2005:85) om ändring i förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft
2005-04-01
SFS-nummer
2005:85
Rubrik
Förordning (2005:85) om ändring i förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn

Förordning (2018:532) om ändring i förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:532
Rubrik
Förordning (2018:532) om ändring i förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation