lagen.nu

Lag (1999:932) om stöd till trossamfund

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-11-25
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om statens stöd till trossamfunden. Stöd kan lämnas som statsbidrag och som statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund.

Mål för stödet

2 § Stödet skall bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som

  • 1. bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och
  • 2. är stabilt och har egen livskraft.

Rättsfall (2)

HFD 2013 ref. 72: Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.
HFD 2017 ref. 4: Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.

Beslut om statsbidrag

4 § Regeringen bestämmer vilka trossamfund som kan få statsbidrag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fördelning av statsbidrag.

Vid fördelning av statsbidrag skall det beaktas om trossamfundet får sådant stöd som avses i 5 §.

Statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund

5 § Bestämmelser om statlig hjälp med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter till Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund samt med att ta in avgifterna finns i 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund och i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:932

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:932
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation