lagen.nu

Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1999-07-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1581
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

Definitioner

1 § Med schablonberäkningsområde avses i denna förordning ett område där den samlade inmatningen och det samlade uttaget av el ska mätas och beräknas. Förordning (2016:352).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:511, 2016:352
(Upphör att gälla 2019-01-01 00:00:00)

1 a § Med inmatningspunkt avses i denna förordning den punkt där en elproduktionsanläggning för in el i

 • 1. ett schablonberäkningsområde, eller
 • 2. en ledning som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stamledning). Förordning (2016:352).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1581, 2016:352
(Träder i kraft 2019-01-01 00:00:00)

1 a § Med inmatningspunkt avses i denna förordning den punkt där en elproduktionsanläggning för in el i

 • 1. ett schablonberäkningsområde, eller
 • 2. en ledning som omfattas av nätkoncession för linje. Förordning (2018:1581).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1581, 2016:352

1 b § Med uttagspunkt avses i denna förordning den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning. Förordning (2016:352).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:352
(Upphör att gälla 2019-01-01 00:00:00)

1 c § Med gränspunkt avses i denna förordning den punkt där

 • 1. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra,
 • 2. ett schablonberäkningsområde ansluter till en ledning med nätkoncession för linje (region- eller stamnät),
 • 3. ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät) som har olika nättariffer ansluter till varandra, eller
 • 4. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät) som har olika nättariffer ansluter till varandra. Förordning (2016:352).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1581, 2016:352
(Träder i kraft 2019-01-01 00:00:00)

1 c § Med gränspunkt avses i denna förordning den punkt där

 • 1. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra,
 • 2. ett schablonberäkningsområde ansluter till en ledning med nätkoncession för linje,
 • 3. ledningsnät med nätkoncession för linje som har olika nättariffer ansluter till varandra, eller
 • 4. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession för linje som har olika nättariffer ansluter till varandra. Förordning (2018:1581).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1581, 2016:352

1 d § Med förbrukningsprofil avses i denna förordning summan av

 • 1. den totala mängd el som registreras per timme i schablonberäkningsområdet för sådan förbrukning i uttagspunkter vars mätvärden rapporteras månadsvis, och
 • 2. nätförluster. Förordning (2016:352).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:352

1 e § Med andelstal avses i denna förordning den andel av en förbrukningsprofil som belöper på varje elleverantör och balansansvarig. Förordning (2016:352).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:352

Allmänna bestämmelser

(Upphör att gälla 2019-01-01 00:00:00)

2 § Denna förordning gäller bara vid mätning, beräkning och rapportering som en nätkoncessionshavare utför för någon annans räkning. Mätning och beräkning enligt 3 kap. 10 § ellagen (1997:857) och rapportering enligt 3 kap. 10 a § samma lag ska utföras enligt denna förordning och i fråga om

 • 1. nätkoncession för område avse mätning, beräkning och rapportering av resultat inom nätkoncessionshavarens schablonberäkningsområde, och
 • 2. nätkoncession för linje (region- eller stamnät) avse mätning och rapportering. Förordning (2017:198).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:931, 2017:198, 2018:1581
(Träder i kraft 2019-01-01 00:00:00)

2 § Denna förordning gäller bara vid mätning, beräkning och rapportering som en nätkoncessionshavare utför för någon annans räkning. Mätning och beräkning enligt 3 kap. 10 § ellagen (1997:857) och rapportering enligt 3 kap. 10 a § samma lag ska utföras enligt denna förordning och i fråga om

 • 1. nätkoncession för område avse mätning, beräkning och rapportering av resultat inom nätkoncessionshavarens schablonberäkningsområde, och
 • 2. nätkoncession för linje avse mätning och rapportering. Förordning (2018:1581).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:931, 2017:198, 2018:1581

2 a § Föreskrifter om särskild mätning, beräkning och rapportering av viss elproduktion finns i förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el. Förordning (2016:352).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:695, 2016:352, 2003:588

3 § Affärsverket svenska kraftnät ska fastställa och offentliggöra schablonberäkningsområdena.

Ett schablonberäkningsområde

 • 1. får bara omfatta ledningsnät som omfattas av nätkoncession för område och ledningar som organisatoriskt och tekniskt ingår i ett sådant nät, och
 • 2. får inte innehålla elnät som innehas av olika nätkoncessionshavare. Förordning (2016:352).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:352

Mätning

4 § Mätning av överförd el skall ske i

 • 1. inmatningspunkt,
 • 2. uttagspunkt,
 • 3. gränspunkt.

Mätningen skall avse flödet i

 • 1. inmatningspunkt,
 • 2. uttagspunkt,
 • 3. gränspunkt.

5 § Vid mätning i gränspunkt skall mätningen utföras av den nätkoncessionshavare vars nät har den högsta nätspänningen.

Om nätspänningen är densamma avgör nätmyndigheten vilken nätkoncessionshavare som skall utföra mätningen om nätkoncessionshavarna inte kan komma överens i frågan.

Nätmyndighetens beslut får inte överklagas.

6 § I en inmatningspunkt ska mätning avse överförd el under varje timme eller det kortare tidsintervall som elproducenten begär. Förordning (2016:352).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:511, 2016:352

6 a § I en uttagspunkt ska mätning som gäller en elanvändare som inte omfattas av 3 kap. 10 § andra stycket ellagen (1997:857) avse överförd el under varje timme eller det kortare tidsintervall som elanvändaren begär. Förordning (2016:352).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:352

6 b § Om en elanvändare som omfattas av 3 kap. 10 § andra stycket ellagen (1997:857) begär en annan mätning i uttagspunkten än den som nätkoncessionshavaren tillämpar, ska nätkoncessionshavaren mäta i enlighet med elanvändarens begäran. Förordning (2016:352).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:352

6 c § I fråga om elanvändare som enligt 3 kap. 11 § andra stycket 1 ellagen (1997:857) har ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att den överförda elen ska mätas varje timme, ska mätning i uttagspunkten göras med registrering per timme. Mätresultaten för uttagspunkten får rapporteras enligt 9 § 3 eller 1517 §§. Förordning (2017:198).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:198, 2016:352

6 d § Mätning i en gränspunkt ska avse överförd el under varje timme. Förordning (2016:352).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:352

7 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll meddelar föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning och utövar tillsyn över efterlevnaden av sådana föreskrifter i enlighet med vad som följer av lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon. Lag (2010:855).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:931, 2006:481, 2010:855
8 § Har upphävts genom förordning (2016:352).
(Upphör att gälla 2019-01-01 00:00:00)

9 § En nätkoncessionshavare ska rapportera resultaten av sina mätningar. Rapporterna ska visa mätresultaten för varje timme på dygnet och i fråga om

 • 1. inmatningspunkt sändas till
  • a) den elproducent som matat in el i inmatningspunkten,
  • b) den elleverantör som tagit emot elen i inmatningspunkten, c) Affärsverket svenska kraftnät, om mätresultaten avser en produktionsanläggning som kan leverera en effekt om 1 megawatt eller mer, och
  • d) kontoföringsmyndigheten för elcertifikat och ursprungsgarantier, om mätresultaten avser el som matas in från en produktionsanläggning som har rätt till tilldelning av elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat eller som har rätt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el,
 • 2. den samlade inmatade produktionen uppdelat per typ av elproduktion, elleverantör som tar emot elen och balansansvarig sändas till Affärsverket svenska kraftnät, om mätresultaten avser produktionsanläggningar som var och en levererar en effekt som understiger 1 megawatt,
 • 3. uttagspunkt sändas till
  • a) den berörda elanvändaren, och
  • b) den elleverantör som levererat el i uttagspunkten,
 • 4. den samlade förbrukningen inom ett schablonberäkningsområde eller inom ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stamnät) uppdelad per typ av elanvändning, elleverantör och balansansvarig sändas till Affärsverket svenska kraftnät,
 • 5. gränspunkt sändas till den som är nätkoncessionshavare för det angränsande nätet, och
 • 6. samlade flöden i gränspunkter sändas till Affärsverket svenska kraftnät och avse gränspunkter
  • a) mellan schablonberäkningsområden,
  • b) mellan ett schablonberäkningsområde och ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stamnät), och
  • c) mellan ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät). Förordning (2016:352).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (8)

(Träder i kraft 2019-01-01 00:00:00)

9 § En nätkoncessionshavare ska rapportera resultaten av sina mätningar. Rapporterna ska visa mätresultaten för varje timme på dygnet och i fråga om

 • 1. inmatningspunkt sändas till
  • a) den elproducent som matat in el i inmatningspunkten,
  • b) den elleverantör som tagit emot elen i inmatningspunkten,
  • c) Affärsverket svenska kraftnät, om mätresultaten avser en produktionsanläggning som kan leverera en effekt om 1 megawatt eller mer, och
  • d) kontoföringsmyndigheten för elcertifikat och ursprungsgarantier, om mätresultaten avser el som matas in från en produktionsanläggning som har rätt till tilldelning av elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat eller som har rätt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el,
 • 2. den samlade inmatade produktionen uppdelat per typ av elproduktion, elleverantör som tar emot elen och balansansvarig sändas till Affärsverket svenska kraftnät, om mätresultaten avser produktionsanläggningar som var och en levererar en effekt som understiger 1 megawatt,
 • 3. uttagspunkt sändas till
  • a) den berörda elanvändaren, och
  • b) den elleverantör som levererat el i uttagspunkten,
 • 4. den samlade förbrukningen inom ett schablonberäkningsområde eller inom ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje uppdelad per typ av elanvändning, elleverantör och balansansvarig sändas till Affärsverket svenska kraftnät,
 • 5. gränspunkt sändas till den som är nätkoncessionshavare för det angränsande nätet, och
 • 6. samlade flöden i gränspunkter sändas till Affärsverket svenska kraftnät och avse gränspunkter
  • a) mellan schablonberäkningsområden,
  • b) mellan ett schablonberäkningsområde och ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje, och
  • c) mellan ledningsnät med nätkoncession för linje. Förordning (2018:1581).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (8)

9 a § På begäran ska mätresultatet i en uttagspunkt eller en inmatningspunkt sändas till det företag som den berörda elanvändaren eller elproducenten har utsett. Förordning (2014:350).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:350

10 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

 • 1. rättning och lagring av mätvärden,
 • 2. tidpunkter när rapporter ska sändas,
 • 3. utformning av rapporter, och
 • 4. förfarandet vid rapportering. Förordning (2011:964).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:964

Framtagning av förbrukningsprofil och andelstal

11 § För varje schablonberäkningsområde ska nätkoncessionshavaren ta fram förbrukningsprofiler som

 • 1. grundas på de uppgifter som rapporterats enligt 9 § 1 a–c, 2, 4 och 6, och
 • 2. rapporteras till Affärsverket svenska kraftnät samtidigt med rapporteringen av mätresultaten enligt 9 §. Förordning (2016:352).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:352

12 § Affärsverket svenska kraftnät ska offentliggöra förbrukningsprofilerna. Förordning (2016:352).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:352

13 § För varje elleverantör och balansansvarig inom ett schablonberäkningsområde ska nätkoncessionshavaren en gång per månad

 • 1. ta fram ett preliminärt andelstal av förbrukningsprofilen för nästkommande kalendermånad och grunda andelstalsberäkningen på sådana mätresultat som anges i 16 § och avser motsvarande kalendermånad föregående år, om inte någon annan beräkningsgrund är mer rättvisande, och
 • 2. ta fram ett slutligt andelstal av förbrukningsprofilen för föregående kalendermånad baserat på den mängd el som enligt 16 § uppmätts den kalendermånaden. Förordning (2016:352).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:352

14 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om beräkning, periodisering, utformning, rättning och lagring av förbrukningsprofiler och av andelstal. Förordning (2011:964).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:964

Rapportering av förbrukning som ingår i förbrukningsprofilerna

15 § Nätkoncessionshavaren ska rapportera

 • 1. mätresultat enligt 16 § till elanvändaren och elleverantören,
 • 2. preliminära och slutliga andelstal enligt 13 § för den samlade förbrukningen per elleverantör och balansansvarig till
  • a) den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna, och
  • b) den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna, och
 • 3. preliminära och slutliga andelstal enligt 13 § för den samlade förbrukningen per balansansvarig till Affärsverket svenska kraftnät. Förordning (2016:352).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:352

16 § Mätresultatet i en uttagspunkt som ingår i en förbrukningsprofil ska rapporteras per månad och avse

 • 1. mätvärden registrerade per timme för de uttagspunkter för vilka elanvändaren enligt 3 kap. 11 § andra stycket 1 ellagen (1997:857) ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att den överförda elen mäts på detta sätt, och
 • 2. mätvärden registrerade under högst en kalendermånad i övriga fall. Förordning (2017:198).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:1590, 2012:511, 2017:198

17 § /Upphör att gälla U:2020-01-01 genom förordning (2018:1426)./ Nätkoncessionshavare får i stället för att rapportera enligt 9 § 4 månadsvis rapportera samlade timmätvärden för den del av förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet som registreras per timme. Rapporteringen ska ske i enlighet med det som gäller för andelstal enligt 15 §. Förordning (2016:352).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2016:352, 2016:352, 2018:1426

18 § På begäran ska mätresultatet i en uttagspunkt sändas till det företag som den berörda elanvändaren har utsett. Förordning (2016:352).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:352
18 a § Ny beteckning 17 § genom förordning (2016:352).
18 b § Ny beteckning 18 § genom förordning (2016:352).

19 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om tidpunkter för avläsning och rapportering, utformningen av rapporter samt förfarandet vid rapportering. Förordning (2011:964).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:964

Leverantörsbyte m.m.

20 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om anmälningar enligt 8 kap. 6 § första stycket ellagen (1997:857). Förordning (2011:964).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:964

21 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om underrättelser enligt 8 kap. 6 § fjärde stycket ellagen (1997:857). Förordning (2011:964).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:964

Övertagande av balansansvar

22 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om underrättelser enligt 8 kap. 9 § andra och fjärde styckena och 10 § ellagen (1997:857). Förordning (2011:964).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:964
23 § Har upphävts genom förordning (2015:600).

Funktionskrav för mätsystem och mätutrustning

(Träder i kraft 2018-09-01 00:00:00)

23 § Mätsystem och mätutrustning ska uppfylla funktionskraven

 • 1. i 25–28 och 30 §§ och 31 § 1, om de har strömtransformator men saknar spänningstransformator, och
 • 2. i 25–28, 30 och 31 §§, om de saknar strömtransformator och spänningstransformator. Förordning (2018:1426).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:964, 2018:1426, 2015:600
(Träder i kraft 2018-09-01 00:00:00)

24 § Nätkoncessionshavaren ska se till att funktionskraven uppfylls på ett sätt som säkerställer att obehöriga inte får tillgång till information och styrfunktioner i mätsystemen eller mätutrustningen samt att sådan information inte kan ändras, förstöras eller göras otillgänglig för den som är behörig att ta del av den. Förordning (2018:1426).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1426

Utökad mätdata

(Träder i kraft 2018-09-01 00:00:00)

25 § Mätutrustningen ska kunna

 • 1. mäta både uttag och inmatning i varje fas av
  • a) ström,
  • b) aktiv effekt, och
  • c) reaktiv effekt,
 • 2. mäta spänning i varje fas, och
 • 3. mäta och registrera den totala aktiva energin vid uttag och inmatning av el. Förordning (2018:1426).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1426

Registrering av aktiv energi och elavbrott

(Träder i kraft 2018-09-01 00:00:00)

26 § Mätutrustningen ska kunna registrera

 • 1. mängden överförd aktiv energi varje kvart, och
 • 2. tidpunkt för början och slut av varje elavbrott som varar längre än tre minuter i en eller flera faser. Förordning (2018:1426).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1426

Öppet kundgränssnitt

(Träder i kraft 2018-09-01 00:00:00)

27 § Mätutrustningen ska ha ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard.

Kundgränssnittet ska vara utformat så att det är möjligt att i nära realtid få information om

 • 1. både uttag och inmatning i varje fas av
  • a) ström,
  • b) aktiv effekt, och
  • c) reaktiv effekt,
 • 2. spänning i varje fas, och
 • 3. mätarställning för uttag och inmatning av aktiv energi.

Det ska inte vara möjligt att skicka information till mätutrustningen genom kundgränssnittet. Förordning (2018:1426).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1426
(Träder i kraft 2018-09-01 00:00:00)

28 § De uppgifter som avses i 27 § ska endast kunna tas ut genom kundgränssnittet om nätkoncessionshavaren har aktiverat det på begäran av elanvändaren. Förordning (2018:1426).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1426
(Träder i kraft 2018-09-01 00:00:00)

29 § Nätkoncessionshavaren ska

 • 1. kontrollera identiteten på den elanvändare som begär tillgång till gränssnittet, och
 • 2. inaktivera gränssnittet
  • a) vid byte av elanvändare i en uttagspunkt,
  • b) om elanvändaren begär det, eller
  • c) om en uttagspunkt saknar elanvändare. Förordning (2018:1426).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1426

Fjärravläsning

(Träder i kraft 2018-09-01 00:00:00)

30 § Mätsystemet och mätutrustningen ska göra det möjligt för nätkoncessionshavaren att på distans avläsa följande uppgifter:

 • 1. både uttag och inmatning i varje fas av
  • a) ström,
  • b) aktiv effekt, och
  • c) reaktiv effekt,
 • 2. spänning i varje fas,
 • 3. mätarställning för uttag och inmatning av aktiv energi, och
 • 4. elavbrott. Förordning (2018:1426).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1426

Uppgradering, spänningssättning och frånkoppling på distans

(Träder i kraft 2018-09-01 00:00:00)

31 § Mätsystemet och mätutrustningen ska göra det möjligt för nätkoncessionshavaren att på distans

 • 1. uppgradera programvara och ändra inställningar i mätutrustningen, och
 • 2. spänningssätta och frånkoppla elanläggningar. Förordning (2018:1426).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1426

Undantag

(Träder i kraft 2018-09-01 00:00:00)

32 § Mätsystem och mätutrustning i byggnader och andra anläggningar som ägs eller disponeras av en myndighet behöver inte uppfylla funktionskraven i 25–28, 30 och 31 §§, i den utsträckning myndigheten bedömer att ett undantag från funktionskravet är av vikt för rikets säkerhet och begär hos nätkoncessionshavaren att funktionskravet ska undantas. Förordning (2018:1426).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1426
(Träder i kraft 2018-09-01 00:00:00)

33 § Nätkoncessionshavaren ska tillhandahålla de mätsystem och den mätutrustning som behövs vid undantag enligt 32 §. Förordning (2018:1426).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1426

Bemyndigande

(Träder i kraft 2018-09-01 00:00:00)

34 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2018:1426).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1426

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:716

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
1999-11-01
SFS-nummer
1999:716

Förordning (1999:931) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 7 §§
Ikraft
1999-12-15
SFS-nummer
1999:931
Rubrik
Förordning (1999:931) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2002:695) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 2 a §
Ikraft
2002-08-01
SFS-nummer
2002:695
Rubrik
Förordning (2002:695) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2003:121) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2003-05-01
SFS-nummer
2003:121
Rubrik
Förordning (2003:121) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2003:588) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2 a §;ändr. 9 §
Ikraft
2003-10-01
SFS-nummer
2003:588
Rubrik
Förordning (2003:588) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2006:333) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:333
Rubrik
Förordning (2006:333) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2006:481) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2006-10-30
SFS-nummer
2006:481
Rubrik
Förordning (2006:481) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2006:1590) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2007-02-01
SFS-nummer
2006:1590
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007. Äldre lydelse av 16 § får tillämpas till och med den 30 juni 2009.

Rubrik
Förordning (2006:1590) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2010:855) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraft
2010-12-01
SFS-nummer
2010:855
Rubrik
Förordning (2010:855) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2011:964) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 14, 19, 20, 21, 22, 23 §§
Ikraft
2011-10-01
SFS-nummer
2011:964
Rubrik
Förordning (2011:964) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2011:1483) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1483
Rubrik
Förordning (2011:1483) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2012:511) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 6, 16 §§;ny 18 a §
Ikraft
2012-10-01
SFS-nummer
2012:511
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013 i fråga om 18 a § och i övrigt den 1 oktober 2012.

Rubrik
Förordning (2012:511) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2014:350) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2012/27/EU
Omfattning
nya 9 a, 18 b §§
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:350
Rubrik
Förordning (2014:350) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2015:262) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:262
Rubrik
Förordning (2015:262) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2015:600) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 23 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:600
Rubrik
Förordning (2015:600) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 8, 17, 18 §§;nuvarande 18 a, 18 b §§ betecknas 17, 18 §§;ändr. 1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17 §§, rubr. närmast före 15 §;nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 2 a, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§
Ikraft
2017-03-06
SFS-nummer
2016:352
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017. Förordning (2016:1133).
 • 2. Under tiden till och med den 31 juli 2017 ska nätkoncessionshavaren
  • a) sända de uppgifter som anges i 9 § 4 i berörda delar även till den elleverantör som har levererat el i uttagspunkterna och till den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna, och
  • b) i berörda delar sända mätresultatet för den samlade förbrukningen respektive den samlade produktionen per balansansvarig till Affärsverket svenska kraftnät och till den som är balansansvarig. Förordning (2016:1133).
Rubrik
Förordning (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2016:835) om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2016:352
SFS-nummer
2016:835
Rubrik
Förordning (2016:835) om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2016:1133) om ändring i förordningen (2016:835) om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. i 2016:835
Ikraft
2017-05-01
SFS-nummer
2016:1133
Rubrik
Förordning (2016:1133) om ändring i förordningen (2016:835) om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2017:198) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 6 c, 16 §§
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:198
Rubrik
Förordning (2017:198) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2018:1426) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 17 §;nya 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 §§, rubr. närmast före 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34 §§
Ikraft
2018-09-01
SFS-nummer
2018:1426
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 17 § och i övrigt den 1 september 2018.
 • 2. Kraven i 25–28, 30 och 31 §§ behöver dock inte vara uppfyllda förrän vid ingången av mätåret 2025.
Rubrik
Förordning (2018:1426) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Förordning (2018:1581) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1 a, 1 c, 2, 9 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1581
Rubrik
Förordning (2018:1581) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation