lagen.nu

Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1999-06-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1473
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller när en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land än Sverige utstationerar arbetstagare här i landet i samband med att arbetsgivaren tillhandahåller tjänster över gränserna.

Vid bedömningen av om en arbetsgivare är etablerad i ett annat land än Sverige ska de omständigheter som rör arbetsgivarens verksamhet i det andra landet och, vid behov, arbetsgivarens verksamhet i Sverige beaktas.

Dessutom finns i 8 § bestämmelser om arbetsgivare som har sin hemvist eller sitt säte i Sverige och utstationerar arbetstagare till ett annat medlemsland inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. Lag (2017:320).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:320

1 a § Det som sägs i 5 a § om förutsättningarna för att vidta stridsåtgärder och i 5 b § om begränsningarna av ett kollektivavtals rättsverkan gäller bara om arbetsgivaren är etablerad inom EES eller Schweiz. Lag (2017:320).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:320

2 § Lagen gäller inte för arbetsgivare inom handelsflottan såvitt avser besättning ombord.

Definitioner

3 § Med utstationering avses någon av följande gränsöverskridande åtgärder:

 • 1. när en arbetsgivare för egen räkning och under egen ledning sänder arbetstagare till Sverige enligt avtal som arbetsgivaren har ingått med den i Sverige verksamma mottagaren av tjänsterna,
 • 2. när en arbetsgivare sänder arbetstagare till Sverige till en arbetsplats eller till ett företag som tillhör koncernen eller
 • 3. när en arbetsgivare som hyr ut arbetskraft eller ställer arbetskraft till förfogande sänder arbetstagare till ett användarföretag som är etablerat i Sverige eller som bedriver verksamhet här.

Ett anställningsförhållande skall råda mellan arbetsgivaren och arbetstagaren under utstationeringstiden.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Med utstationerad arbetstagare avses varje arbetstagare som vanligen arbetar i ett annat land men som under en begränsad tid utför arbete enligt 3 § i Sverige.

Vid bedömningen av om en arbetstagare under en begränsad tid utför arbete i Sverige ska de omständigheter som kännetecknar arbetet och arbetstagarens situation beaktas. Lag (2017:320).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:320

Arbets- och anställningsvillkor

5 § En arbetsgivare ska, oavsett vilken lag som annars gäller för anställningsförhållandet, tillämpa följande bestämmelser för utstationerade arbetstagare:

Vid utstationering gäller även

Vid utstationering av uthyrda arbetstagare tillämpas även 2, 9, 10, 13 och 15 §§ lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska som bemanningsföretag anses arbetsgivare som hyr ut arbetskraft och som kundföretag anses användarföretag.

Första-tredje styckena hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmelser eller villkor som är förmånligare för arbetstagaren. Lag (2012:857).

5 a § En stridsåtgärd mot en arbetsgivare i syfte att genom kollektivavtal få till stånd en reglering av villkoren för utstationerade arbetstagare får vidtas endast om de villkor som krävs

 • 1. överensstämmer med villkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen,
 • 2. bara avser minimilön eller andra minimivillkor på de områden som avses i 5 § och inte hindrar tillämpningen av villkor som är förmånligare för arbetstagarna, och
 • 3. är förmånligare för arbetstagarna än det som följer av 5 §.

I fråga om utstationerade uthyrda arbetstagare gäller i stället att stridsåtgärden får vidtas endast om de villkor som krävs

 • 1. överensstämmer med villkoren i ett sådant kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i uthyrningsbranschen och som respekterar det övergripande skyddet för arbetstagare som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, i den ursprungliga lydelsen,
 • 2. bara avser lön eller villkor på de områden som avses i 5 § och inte hindrar tillämpningen av villkor som är förmånligare för arbetstagarna, och
 • 3. är förmånligare för arbetstagarna än det som följer av 5 §. Lag (2017:320).

5 b § Ett kollektivavtal som har slutits som en följd av en stridsåtgärd enligt 5 a §, eller varsel om en sådan åtgärd, medför inte sådana skyldigheter för en arbetsgivare som gäller på grund av kollektivavtalsförhållande enligt någon annan lag än denna i förhållande till en arbetstagarorganisation, dess förtroendemän eller det allmänna.

Ett sådant kollektivavtal som avses i första stycket ska inte beaktas vid tillämpningen av bestämmelserna om turordning vid uppsägning i 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd eller av bestämmelserna om företrädesrätt till återanställning i 25 § samma lag. Lag (2017:320).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:320, 2012:857

5 c § Om en arbetsgivare och en svensk arbetstagarorganisation är bundna av ett kollektivavtal som reglerar villkoren för utstationerade arbetstagare, har en utstationerad arbetstagare som inte är bunden av avtalet rätt till sådana kollektivavtalsvillkor i avtalet som avses i 5 a §. Detta gäller för den tid som en utstationering pågår eller har pågått och för sådant arbete som kollektivavtalet är tillämpligt på.

Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det upphäver eller inskränker en utstationerad arbetstagares rättigheter enligt första stycket. Lag (2017:320).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:320

5 d § Om en arbetsgivare och en svensk arbetstagarorganisation är bundna av ett kollektivavtal som reglerar villkoren för utstationerade arbetstagare, ska arbetsgivaren på begäran av organisationen tillhandahålla

 • 1. handlingar i form av anställningsavtal, lönespecifikationer, tidrapporter och intyg över gjorda löneutbetalningar, och
 • 2. översättning av handlingarna till svenska, eller till engelska om arbetsgivaren föredrar det, i de fall handlingarna är skrivna på något annat språk.

Handlingarna och översättningen av dem ska tillhandahållas i den utsträckning det behövs för att organisationen ska kunna bedöma om kollektivavtalet följts i fråga om sådana kollektivavtalsvillkor som avses i 5 a §.

Skyldigheterna enligt första och andra styckena ska fullgöras inom tre veckor från begäran och gäller under den tid som den arbetstagare som handlingarna rör är utstationerad här i landet och fyra månader därefter. Lag (2017:320).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:320

6 § För arbete som utförs av en yrkesutbildad eller specialiserad arbetstagare skall arbetsgivaren tillämpa de i 5 § nämnda bestämmelserna i semesterlagen endast om utstationeringen pågår i mer än åtta dagar och om arbetet

 • 1. utförs i samband med en första montering eller installation som ingår i leveranskontraktet för en vara, och
 • 2. är nödvändigt för att varan skall tas i bruk.

Detta undantag gäller dock inte om arbetet avser byggverksamhet där byggnader uppförs, sätts i stånd, underhålls, byggs om eller rivs.

Vid beräkningen av om utstationeringen pågår i mer än åtta dagar skall hänsyn tas till om någon annan arbetstagare under det senaste året har varit utstationerad för samma arbete.

7 § Vid utstationering gäller i fråga om föreningsrätt och förhandlingsrätt 7 och 8 §§ respektive 10 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

När kollektivavtal träffats med en svensk arbetstagarorganisation gäller även 41 § i samma lag.

Vid brott mot bestämmelserna i första eller andra stycket gäller 54 och 55 §§ samt 60 § första och tredje stycket lagen om medbestämmande i arbetslivet.

Lagrumshänvisningar hit (2)

7 a § Vid utstationering tillämpas också lagen (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar. Lag (2018:1473).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1473

Utstationeringar till andra länder inom EES eller Schweiz

8 § När arbetsgivare med hemvist eller säte i Sverige utstationerar arbetstagare till annat land inom EES eller Schweiz, skall arbetsgivaren tillämpa de nationella bestämmelser varigenom det landet genomfört Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster.

Första stycket hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmelser eller villkor som är förmånligare för arbetstagaren. Lag (2001:65). Information och samarbete mellan myndigheter

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:65

9 § Arbetsmiljöverket är förbindelsekontor och ska

 • 1. tillhandahålla information om de arbets- och anställningsvillkor som kan bli tillämpliga vid en utstationering i Sverige, och
 • 2. hjälpa till med information om kontaktfunktioner hos arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer samt information om sådana kollektivavtalsvillkor som avses i 5 a § eller som annars kan bli tillämpliga.

Arbetsmiljöverket ska samarbeta med motsvarande förbindelsekontor i andra länder inom EES och i Schweiz.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vad informationen enligt första stycket ska innehålla och hur den ska vara utformad. Lag (2017:320).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

9 a § En arbetstagarorganisation ska ge in sådana kollektivavtalsvillkor som avses i 5 a § till Arbetsmiljöverket.

Berörda arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ska anmäla var sin kontaktfunktion till Arbetsmiljöverket. Genom kontaktfunktionen ska information om sådana kollektivavtalsvillkor som avses i första stycket kunna lämnas. Lag (2017:320).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2017:320, 2010:228, 2017:320

9 b § Arbetsmiljöverket och de ytterligare myndigheter som regeringen bestämmer, är behörig myndighet vid bistånd enligt 9 c § och ska samarbeta med behöriga myndigheter i andra länder inom EES. Lag (2017:320).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:320

9 c § En behörig myndighet i Sverige ska på begäran av en behörig myndighet i ett annat land inom EES lämna bistånd till den myndigheten.

En behörig myndighet i Sverige får begära att en behörig myndighet i ett annat land inom EES lämnar bistånd när det kan underlätta handläggningen av ett ärende.

Begäran om bistånd får särskilt avse information samt utförande av kontroller, inspektioner och utredningar när det gäller utstationering av arbetstagare. Lag (2017:320).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:320

9 d § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om hur en behörig myndighet i Sverige ska lämna eller begära bistånd. Lag (2017:320).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:320

Anmälningsskyldighet och kontaktperson

10 § En arbetsgivare ska anmäla en utstationering till Arbetsmiljöverket senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar arbete i Sverige.

Om förändringar sker i verksamheten på ett sätt som har betydelse för de uppgifter som anmälts, ska arbetsgivaren anmäla de ändrade uppgifterna till Arbetsmiljöverket senast tre dagar efter det att förändringen skedde.

Första och andra styckena gäller inte om verksamheten i Sverige avses pågå under högst fem dagar. Om en sådan verksamhet visar sig pågå längre tid än fem dagar ska arbetsgivaren fullgöra anmälningsskyldigheten enligt första stycket den sjätte dagen som verksamheten bedrivs. Lag (2013:351).

11 § Arbetsgivaren ska utse en kontaktperson i Sverige och anmäla honom eller henne till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska göras senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar arbetet i Sverige.

Kontaktpersonen ska vara behörig att för arbetsgivarens räkning ta emot delgivningar. En sådan behörighet ska anses gälla genom anmälan av kontaktpersonen.

Kontaktpersonen ska även till myndigheter och arbetstagarorganisationer kunna tillhandahålla sådana handlingar som visar att kraven i denna lag är uppfyllda. Detta gäller dock inte i förhållande till en arbetstagarorganisation om arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla handlingarna åt organisationen enligt 5 d §.

Första stycket gäller inte om verksamheten i Sverige avses pågå under högst fem dagar. Om en sådan verksamhet visar sig pågå längre tid än fem dagar ska arbetsgivaren fullgöra anmälningsskyldigheten enligt första stycket den sjätte dagen som verksamheten bedrivs. Lag (2017:320).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:320, 2013:351

12 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från 10 och 11 §§ samt om vilka uppgifter en anmälan enligt 10 § ska innehålla.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vad en anmälan enligt 11 § ska innehålla och hur anmälningar enligt 10 och 11 §§ ska vara utformade. Lag (2013:351).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:351

Tillsyn

13 § Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att bestämmelserna i 10 och 11 §§ samt föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser följs. Lag (2013:351).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:351

Sanktionsavgifter

14 § En sanktionsavgift ska tas ut om en arbetsgivare har överträtt bestämmelserna om anmälningsskyldighet i 10 § första stycket, 10 § tredje stycket andra meningen, 11 § första stycket, 11 § fjärde stycket andra meningen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser.

En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut sanktionsavgiften.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2013:351).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:351

15 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sanktionsavgifter som ska tas ut enligt 14 §.

Av sådana föreskrifter ska det framgå hur avgiften ska beräknas för olika slag av överträdelser. Avgiftsbeloppet ska kunna fastställas direkt med ledning av den angivna beräkningsgrunden. En avgift ska vara lägst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor. Lag (2013:351).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:351

16 § Arbetsmiljöverket prövar genom avgiftsföreläggande om sanktionsavgift ska tas ut.

Avgiftsföreläggande innebär att den som bedöms ha gjort sig skyldig till en överträdelse av bestämmelserna som avses i 14 §, föreläggs att godkänna sanktionsavgiften omedelbart eller inom viss tid.

Om ett avgiftsföreläggande har godkänts, gäller det som domstols lagakraftvunna avgörande varigenom avgift har tagits ut. Ett godkännande som görs sedan den tid som satts ut i föreläggandet har gått ut är dock utan verkan. Lag (2013:351).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:351

17 § Om ett avgiftsföreläggande enligt 16 § inte har godkänts inom utsatt tid, får Arbetsmiljöverket ansöka hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets avgiftsföreläggandet har utfärdats om att sanktionsavgift ska tas ut.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2013:351).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:351

18 § Sanktionsavgift får tas ut bara om ansökan har delgetts den som anspråket riktas mot inom fem år från den tidpunkt då överträdelsen skedde.

Ett beslut om att avgift ska tas ut ska genast sändas till länsstyrelsen. Avgiften ska betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet vann laga kraft. En upplysning om detta ska tas in i beslutet.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i andra stycket, ska dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda avgiften och dröjsmålsavgiften ska lämnas för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

En beslutad avgift faller bort om verkställighet inte har skett inom fem år från det att avgörandet vann laga kraft. Lag (2013:351).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:351

Föreläggande om rättelse

19 § Arbetsmiljöverket får besluta att förelägga en arbetsgivare att vidta rättelse om arbetsgivaren

Ett beslut om föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. Arbetsmiljöverket får besluta att ett sådant föreläggande ska gälla omedelbart. Lag (2013:351).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:351

20 § Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande som har förenats med vite får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2013:351).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:351

Behörig företrädare vid kollektivavtalsförhandlingar

21 § En arbetsgivare ska på begäran av en svensk arbetstagarorganisation utse en företrädare som har behörighet att för arbetsgivarens räkning förhandla om och sluta kollektivavtal.

Arbetstagarorganisationens begäran ska innehålla

 • 1. uppgift om att organisationen önskar sluta kollektivavtal, och
 • 2. kontaktuppgifter till en företrädare som har behörighet att för organisationens räkning förhandla om och sluta kollektivavtal.

Arbetsgivaren ska inom tio dagar från begäran utse företrädaren och meddela organisationen vem som utsetts och dennes kontaktuppgifter. Lag (2017:320).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:320, 2017:320

Skydd mot repressalier

22 § En arbetsgivare får inte utsätta en utstationerad arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren har inlett rättsliga eller administrativa förfaranden om arbets- och anställningsvillkor

 • 1. enligt vad som följer av 5 §, eller
 • 2. enligt kollektivavtal, om förfarandet kan anses innefatta sådana kollektivavtalsvillkor som avses i 5 a §. Lag (2017:320).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:320

23 § Om den som anser sig ha blivit utsatt för repressalier som strider mot 22 § visar omständigheter som ger anledning att anta att så är fallet, är det arbetsgivaren som ska visa att sådana repressalier inte har vidtagits. Lag (2017:320).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:320

Skadestånd

24 § En arbetsgivare ska betala skadestånd till

 • 1. den avtalsslutande arbetstagarorganisationen vid brott mot ett kollektivavtal som har slutits som en följd av en stridsåtgärd enligt 5 a § eller varsel om en sådan åtgärd,
 • 2. den arbetstagarorganisation som begärt handlingar eller översättning vid brott mot 5 d §,
 • 3. den arbetstagarorganisation som begärt en förhandlingsbehörig företrädare vid brott mot 21 §, och
 • 4. den utstationerade arbetstagaren vid brott mot repressalieförbudet i 22 §.

Skadeståndet ska innefatta ersättning för den förlust som uppkommit och den kränkning som har inträffat.

Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. Lag (2017:320).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:320

Rättegångsregler

25 § Mål enligt 5 § första eller tredje stycket, 5 c, 5 d, 7, 21, 22 och 24 §§ handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Arbetstagares talan vid tingsrätt får föras vid tingsrätten i ort där arbetstagaren är eller har varit utstationerad. Lag (2017:320).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:320

26 § I mål enligt 5 § första stycket tillämpas

33 § semesterlagen (1977:480) om preskription,

23 § andra stycket föräldraledighetslagen (1995:584) om rättegången,

9 § lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning om preskription m.m., och

6 kap. 2–5, 8, 10 och 11 §§ diskrimineringslagen (2008:567) om bevisbörda, rätt att föra talan och preskription m.m.

I mål enligt 5 § tredje stycket tillämpas 16 § tredje och fjärde styckena lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. Lag (2017:320).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:320

27 § I mål enligt 5 c, 5 d, 21, 22 och 24 §§ tillämpas 64 § första stycket, 65 och 66 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet när det gäller den tid inom vilken förhandling ska begäras eller talan väckas. Om förhandling inte begärs eller talan inte väcks inom föreskriven tid, är rätten till förhandling respektive talan förlorad.

I mål enligt 5 c § tillämpas, om det gäller semesterförmåner i kollektivavtal, även 33 § semesterlagen (1977:480) om preskription. Lag (2017:320).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:320

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:678

Tryckt format (PDF)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Förarbeten
Prop. 1998/99:90, bet. 1998/99:AU9, rskr. 1998/99:216, EGTL018/97 s1
Ikraft
1999-12-16
SFS-nummer
1999:678
CELEX-nr
396L0071

Lag (2000:772) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:772
Rubrik
Lag (2000:772) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Lag (2001:65) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Omfattning
ändr. 1, 8, 9, rubr. närmast före 8 §
Ikraft
2002-06-01
SFS-nummer
2001:65
Rubrik
Lag (2001:65) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Lag (2001:1215) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2001/02:1, utg.omr. 14, bet. 2001/02:AU1, rskr. 2001/02:115
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2002-02-01
SFS-nummer
2001:1215
Rubrik
Lag (2001:1215) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

2002:144

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2001:65
SFS-nummer
2002:144

Lag (2002:294) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2001/02:AU6, rskr. 2001/02:222
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:294
Rubrik
Lag (2002:294) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Lag (2003:316) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207, EGTL180/2000 s22, EGTL303/2000 s16, EGTL2/2001 s42
Ikraft
2003-07-01
CELEX-nr
32000L043, 32000L0078, 32000L0078R(1)
Omfattning
ändr. 5, 10 §§
SFS-nummer
2003:316
Rubrik
Lag (2003:316) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Lag (2005:398) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:132, bet. 2004/05:TU15, rskr. 2004/05:265
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:398
Rubrik
Lag (2005:398) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Lag (2005:427) om ändring i lagen (2005:398) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:134, bet. 2004/05:TU12, rskr. 2004/05:266
Omfattning
ändr. 5 § i 2005:398
SFS-nummer
2005:427
Rubrik
Lag (2005:427) om ändring i lagen (2005:398) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Lag (2005:481) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:147, bet. 2004/05:AU7, rskr. 2004/05:267
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:481
Rubrik
Lag (2005:481) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Lag (2005:482) om ändring i lagen (2005:427) om ändring i lagen (2005:398) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:147, bet. 2004/05:AU7, rskr. 2004/05:267
Omfattning
ändr. 5 § i 2005:427
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:482
Rubrik
Lag (2005:482) om ändring i lagen (2005:427) om ändring i lagen (2005:398) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Lag (2008:477) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:76, bet. 2007/08:TU9, rskr. 2007/08:191, EUTL195/2005 s15
Ikraft
2008-12-14
CELEX-nr
32005L0047
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2008:477
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 14 december 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2008:477) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Lag (2008:573) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Omfattning
ändr. 5, 10 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:573
Rubrik
Lag (2008:573) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Lag (2010:228) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:48, bet. 2009/10:AU5, rskr. 2009/10:211
Omfattning
ändr. 5, 9 §§;nya 5 a, 9 a §§
Ikraft
2010-04-15
SFS-nummer
2010:228
Rubrik
Lag (2010:228) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Lag (2012:857) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:178, bet. 2012/13:AU5, rskr. 2012/13:53, EUTL327/2008 s9
Ikraft
2013-01-01
CELEX-nr
32008L0104
Omfattning
ändr. 5, 5 a, 9, 10 §§;ny 5 b §
SFS-nummer
2012:857
Rubrik
Lag (2012:857) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Lag (2013:351) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:71, bet. 2012/13:AU9, rskr. 2012/13:229
Omfattning
nuvarande 10 § betecknas 21 §;nya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 10, 13, 14, 19 §§
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:351
Rubrik
Lag (2013:351) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Lag (2017:320) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:107, bet. 2016/17:AU9, rskr. 2016/17:226, direktiv 2014/67/EU
Ikraft
2017-06-01
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 9 a §;ändr. 1, 4, 5 a, 5 b, 9, 9 a, 11, 21 §§, rubr. närmast före 9 §;nya 1 a, 5 c, 5 d, 9 b, 9 c, 9 d, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 21, 22, 24, 25 §§
SFS-nummer
2017:320
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.
 • 2. Bestämmelserna i 5 b och 5 d §§ och 24 § första stycket punkt 1 och 2 tillämpas inte när det gäller kollektivavtal som har slutits före ikraftträdandet.
 • 3. Bestämmelserna i 5 c § tillämpas även när det gäller kollektivavtal som har slutits före ikraftträdandet men bara för rättigheter som avser tiden efter ikraftträdandet.
 • 4. Bestämmelserna i 9 b och 9 c §§ tillämpas i förhållande till en stat inom EES, som inte är en medlemsstat i Europeiska unionen, från den tidpunkt då staten ansluter sig till det samarbete som avses i artikel 6–7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU, i den ursprungliga lydelsen.
Rubrik
Lag (2017:320) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Lag (2018:1473) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:214, bet. 2017/18:AU14, rskr. 2017/18:428, direktiv 2014/67/EU
Omfattning
ny 7 a §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1473
Rubrik
Lag (2018:1473) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation