lagen.nu

Lag (1999:673) om skatt på avfall

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1999-06-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1211
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-12-11

Lagens tillämpningsområde

1 § Skatt (avfallsskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för avfall som förs in till en avfallsanläggning där farligt avfall eller annat avfall till en mängd av mer än 50 ton per år slutligt förvaras (deponeras) eller förvaras under längre tid än tre år.

Avfallsskatt skall också betalas för avfall som uppkommer inom en anläggning där det huvudsakligen bedrivs annan verksamhet än avfallshantering, om farligt avfall eller annat avfall till en mängd av mer än 50 ton per år deponeras inom anläggningen eller förvaras där under längre tid än tre år.

Rättsfall (4)

HFD 2016 ref. 88: En avfallsanläggning var indelad i olika områden med olika verksamheter vilka...
RÅ 2001 ref. 30: Fråga om skattskyldighet enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall uppkommer...
RÅ 2002 ref. 38: Vid beräkning av avfallsskatt har avdrag vid s.k. omdeponering inte medgetts...
RÅ 2003 ref. 42: Utfyllnad av nedlagda kalkstensgruvor med kalkstensavfall (mesa) har inte...

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Med avfall jämställs annat material som förs in till en avfallsanläggning som avses i 1 § första stycket.

3 § Bestämmelserna i 1 § gäller dock inte för anläggningar där deponering eller förvaring sker uteslutande av

 • 1. ett eller flera av följande avfallsslag, nämligen
  • a) jord, grus, lera, skiffer, kalkstoft, kalksten eller annan sten,
  • b) bergrester från gruvindustriell verksamhet,
  • c) avfallssand från gruvindustriell verksamhet och avfall från vattenrening vid sådan verksamhet samt järnhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets,
 • 2. radioaktivt avfall,
 • 3. vattenverksslam i slambassäng, eller
 • 4. flytande avfall i vassbädd.

I fråga om avfall från vattenrening vid gruvindustriell verksamhet och järnhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets gäller första stycket 1 endast under förutsättning att deponering eller förvaring sker tillsammans med avfallssand från gruvindustriell verksamhet. Lag (2000:1429).

Rättsfall (1)

RÅ 2001 ref. 30: Fråga om skattskyldighet enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall uppkommer...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1429

Skattebelopp m.m.

4 § Avfallsskatt ska betalas med 500 kronor per ton avfall.

För kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår ska avfallsskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket angivna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2017 med ett årligt tillägg av två procentenheter.

Beloppet enligt andra stycket avrundas till hela kronor.

Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska betalas för påföljande kalenderår. Lag (2017:1211).

5 § Avfallsskatt skall bestämmas på grundval av vägning.

Om den mängd avfall som förs in till eller uppkommer vid en anläggning är av mindre omfattning eller det av någon annan anledning finns särskilda skäl, får avfallsskatten bestämmas på annan grund än vägning.

Undantag från skatteplikt

6 § Avfallsskatt skall inte betalas för

 • 1. material som är avsett att användas för driften av en avfallsanläggning eller som förs in till en sådan anläggning utan direkt samband med avfallshanteringen,
 • 2. avfall som är avsett att inom en anläggning
  • a) behandlas genom kompostering eller reaktorbaserad rötning,
  • b) förbrännas,
  • c) användas för tillverkning av fast lagringsbart bränsle,
  • d) avvattnas,
  • e) renas, under förutsättning att avfallet är flytande,
 • 3. flytande avfall som inom en anläggning är avsett att behandlas i vassbädd.

Första stycket 2 d, 2 e och 3 gäller endast om det vatten som avgår från behandlingen inte deponeras inom anläggningen.

Avfallsskatt skall dock betalas för rester som uppstår efter genomförd åtgärd enligt första stycket 2. Lag (2000:1429).

Rättsfall (1)

RÅ 2001 ref. 30: Fråga om skattskyldighet enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall uppkommer...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1429

Vem som är skattskyldig

7 § Skyldig att betala avfallsskatt är den som bedriver verksamheten på anläggningen. Lag (2002:428).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:428

Skattskyldighetens inträde

8 § Skyldigheten att betala avfallsskatt inträder i fall som avses i

Rättsfall (2)

RÅ 2001 ref. 30: Fråga om skattskyldighet enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall uppkommer...
RÅ 2002 ref. 38: Vid beräkning av avfallsskatt har avdrag vid s.k. omdeponering inte medgetts...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1429

Förfarandet

9 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Redovisningsperioden för avfallsskatt är dock kalenderkvartal. Lag (2011:1398).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:428, 2011:1398

Avdrag

10 § Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på

 • 1. avfall som förts ut från anläggningen, dock inte lak- och reningsvatten och inte heller gas som har bildats vid nedbrytning av organiskt avfall,
 • 2. avfall som använts för driften av anläggningen,
 • 3. avfall som inom anläggningen använts för konstruktionsarbeten eller för att där åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring, dock inte när avfallet använts för mellantäckning,
 • 4. avfall enligt 3 § första stycket 1 a som är avsett att inom anläggningen användas för sluttäckning, om det förvaras skilt från annat avfall. Lag (2002:998).

Rättsfall (2)

HFD 2011 ref. 83: Material som använts för att släcka bränder inom en avfallsanläggning har vid...
RÅ 2002 ref. 38: Vid beräkning av avfallsskatt har avdrag vid s.k. omdeponering inte medgetts...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:1321, 2001:904, 2002:998

11 § Den som är skattskyldig får göra avdrag även för skatt på

 • 1. vatten eller stabiliserande ämnen som utanför anläggningen tillsatts till aska,
 • 2. förorenad jord från marksanering,
 • 3. muddermassor från sanering och fördjupning av vattenområden,
 • 4. avfall från sanering av upplag för farligt avfall,
 • 5. slam från behandling av lakvatten från anläggning där gips deponeras,
 • 6. avfall från rening av kommunalt avloppsslam som förorenats på grund av verksamhet vid Falu koppargruva,
 • 7. asbesthaltigt avfall,
 • 8. fluor- och svavelhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets,
 • 9. grönlutslam från kausticeringsprocesser,
 • 10. returfiberavfall och avsvärtningsslam från upparbetning av returpapper samt askor från eldning av avsvärtningsslam,
 • 11. slam från framställning av dikalciumfosfat, kalciumklorid och natriumfosfat,
 • 12. kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid,
 • 13. gipsslam från framställning av uppkolningsmedel,
 • 14. elfilterstoft från framställning av kalciumkarbid,
 • 15. slagger från metallurgiska processer,
 • 16. stoft och slam från rening av gaser från framställning av råstål och råjärn,
 • 17. oljehaltigt glödskalsslam,
 • 18. metallhydroxidslam,
 • 19. stoft och slam från rening av rökgaser och processvatten vid framställning av koppar, zink och bly,
 • 20. katodrester, blästerstoft, kolavfall samt stoft och slam från rening av rökgaser vid framställning av aluminium,
 • 21. stoft och slam från rening av rökgaser från framställning av ferrolegeringar,
 • 22. gjuterisand,
 • 23. avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet glas, och
 • 24. biobränsleaska, vars halt av cesium-137 uppgår till minst fem kilobecquerel per kilogram och som förts in till en avfallsanläggning som uppfyller de krav som Strålsäkerhetsmyndigheten fastlagt för deponering av sådan aska.

Vid fastställandet av halten cesium-137 enligt första stycket 24 ska askans torrvikt användas. Lag (2008:242).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:242, 2001:904

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:673

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
Prop. 1998/99:84, bet. 1998/99:SkU20, rskr. 1998/99:258
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:673

Lag (1999:1321) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1321
Rubrik
Lag (1999:1321) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Lag (2000:1429) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 3, 6, 8 §§
SFS-nummer
2000:1429
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.

Rubrik
Lag (2000:1429) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Lag (2001:904) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63
Ikraft
2002-01-01
Omfattning
ändr. 10 §, rubr. närmast före 10 §;ny 11 §
SFS-nummer
2001:904
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fall då skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2001:904) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Lag (2001:960) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:960
Rubrik
Lag (2001:960) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Lag (2002:428) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 7, 9 §§
SFS-nummer
2002:428
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:428) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Lag (2002:998) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 4, 10 §§
SFS-nummer
2002:998
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:998) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Lag (2005:962) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2005:962
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2005:962) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Lag (2008:242) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:71, bet. 2007/08:FöU10, rskr. 2007/08:162
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:242
Rubrik
Lag (2008:242) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Lag (2011:1398) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1398
Rubrik
Lag (2011:1398) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Lag (2014:1499) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ikraft
2015-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2014:1499
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:1499) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Lag (2017:1211) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2017:1211
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1211) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation