lagen.nu

Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-02-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:332
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Allmän bestämmelse

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

Hälsofarliga varor

2 § De varor som anges i bilagan till denna förordning skall anses som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Underrättelseskyldighet

3 § Om Polismyndigheten eller Tullverket i sin verksamhet iakttar något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att missbruksmönster av kända medel ändras, ska myndigheten utan dröjsmål anmäla detta till Folkhälsomyndigheten. Förordning (2014:1292).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:316, 2013:896, 2014:1292

Tillstånds- och tillsynsmyndighet

4 § Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, innehav och förande av anteckningar.

Folkhälsomyndigheten får även meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.

Folkhälsomyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor samt av de föreskrifter och villkor som meddelats i anslutning till lagen. Förordning (2013:896).

Ändringar/Förarbeten (4)

Bestämmelser om handläggning av tillstånd, m.m.

5 § Folkhälsomyndigheten ska fatta beslut i ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor inom två månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Förordning (2013:896).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:896, 2009:1095

6 § Om Folkhälsomyndigheten i ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Folkhälsomyndigheten får dock begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning till svenska. Förordning (2013:896).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:896, 2009:1095

Bilaga

/Specialtecken är inte med här/
Förteckning över varor som ska anses som hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor
N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)
1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)
5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT)
5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT)
5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT)
2,5-dimetoxi-4-etylfenetylamin (2C-E)
alfa-metyltryptamin (AMT)
2,5-dimetoxi-4-klorfenetylamin (2C-C)
2,5-dimetoxi-4-metylfenetylamin (2C-D)
4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-AcO-DIPT)
4-hydroxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-HO-DIPT)
gammabutyrolakton (GBL)
1,4-butandiol (1,4-BD)
4-acetoxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-AcO-MIPT)
4-hydroxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-HO-MIPT)
4-acetoxi-N,N-dietyltryptamin (4-AcO-DET)
4-hydroxi-N,N-dietyltryptamin (4-HO-DET)
1-(3-trifluormetylfenyl)piperazin (TFMPP)
2,5-dimetoxi-4-isopropyltiofenetylamin (2C-T-4)
[2,3-dihydro-5-metyl-3-(4-morfolinylmetyl)pyrrolo[1,2,3-de]- 1,4-bensoxazin-6-yl]-1-naftalenylmetanon (WIN 55,212-2)
5-(1,1-dimetylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclo- hexyl]fenol (CP 55,940)
(2-metyl-1-pentylindol-3-yl)-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-007)
(2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-015)
(1-hexyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-019)
2-metylnaftalen-1-yl-(butylindol-3-yl)metanon (JWH-073 metylderivat)
4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-2-metyl-3-yl)metanon (JWH-098)
1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrrol (JWH-147)
(4-metoxyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4)
4-metylhexan-2-amin (DMAA)
4-(2-aminopropyl)bensofuran (4-APB)
5-(2-aminopropyl)bensofuran (5-APB)
1-(1-bensofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin (5-MAPB)
1-(5-fluoropentyl)-N-tricyklo[3.3.1.1]dek-1-yl-1H-indol-3- karboxamid (STS-135)
1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.1]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid (APICA [JWH-018 adamantyl karboxamid])
1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.1]dek-1-yl-1H-indazol-3-karboxamid (AKB48)
(1-pentyl-1H-indol-3-yl)tricyklo[3.3.1.1]dek-1-yl-metanon (AB- 001)
1-[(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (JWH- 018

N-[5-kloropentyl] derivat)

N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-[(4-fluorofenyl)metyl]- 1H-indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5F-AB-PINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3- karboxamid (ADBICA)
kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxylat (PB-22)
kinolin-8-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FUB-PB- 22)
naftalen-1-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FDU- PB-22)
kinolin-8-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F- PB-22 indazol)
kinolin-8-yl-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxylat (BB-22)
4-hydroxi-3,3,4-trimetyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-on (4-HTMPIPO)
(1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon
(UR-144-heptylderivat)

N-bensyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-SDB-006)

N-bensyl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (SDB-006)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3- karboxamid (ADB-PINACA)

N-(naftalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (MN-18)
1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-NNEI)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indol-3-karboxamid (5F-AB-144)
[1-(5-fluoropentyl)-1H-benso[d]imidazol-2-yl](naftalen-1- yl)metanon (FUBIMINA)
metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3- metylbutanoat (5F-AMB)
1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (5F-MN-18)
1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin- 3-karbox-amid (5F-PCN)
naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F- SDB-005)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(2-fluorofenyl)metyl]- 1H-indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA 2-fluorobensyl isomer)
N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)- 1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA)
7-kloro-N-[1-[((2-((cyklopropylsulfonyl)amino)- etyl)amino)karbonyl]-2,2-dimetyl-propyl]-1-(4-fluorobensyl)- 1H-indazol-3-karboxamid (ADSB-FUB-187)
adamant-1-yl-(1-[(N-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3- yl)metanon (AM-1248)
N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3- karboxamid (CUMYL-5F-PICA)
1-(5-fluoropentyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3- karboxamid (CUMYL-5F-PINACA, SGT-25)
1-butyl-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL- BICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL- PICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3- karboxamid (CUMYL-PINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)-1H- indazol-3-karboxamid (CUMYL-THPINACA)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3- tetrametylcyklopropyl)metanon (FAB-144)
N-(adamant-1-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3- karboxamid (FUB-AKB48)
metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metyl- butanoat (FUB-AMB)
metyl-2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karboxamido)-3- metyl-butanoat (I-AMB)
(4-metylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (mepirapim)
naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylat (NM- 2201)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indol-3-karboxamid (PX-1)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (PX-2)
naftalen-1-yl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)metanon (THJ-018)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)butan-1-on (alfa-PBT)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on (alfa-PVT)
1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MPHP)
1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4Cl-alfa-PPP)
1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin (5-APDB)
1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin (6-APDB)
1-(1-bensofuran-6-yl)-N-metylpropan-2-amin (6-MAPB)
2-(etylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (N-etyl-4'- metylnorpente-dron)
[1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3- tetrametyl-cyklopropyl)metanon (A-834735)

N-(adamantan-2-yl)-1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H- indazol-3-karboxamid (adamantyl-THPINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)- 1H-indol-3-karboxamid (ADB-CHMICA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H- indazol-3-karboxamid (APP-FUBINACA)
naftalen-1-yl-(9-pentyl-9H-karbazol-3-yl)metanon (EG-018)
kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (PB-22 indazol)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer, 2F- AB-PINACA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H- indazol-3-karboxamid (APP-CHMINACA)

N-(adamantyl)-1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5C-AKB48)
metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3- dimetylbuta-noat (MDMB-FUBICA)
metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3- dimetyl-butanoat (MDMB-FUBINACA)
naftalen-1-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (SDB-005)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5F-ADB-PINACA)

N-etyl-1,2-difenyletanamin (efenidin, NEDPA)

N-(1,2-difenyletyl)propan-2-amin (NPDPA)
1-(4-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (brefedron, 4-BMC)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon
(5F-PY-PINACA)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon
(5F-PY-PICA)
etyl-2-(1-[4-fluorobensyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3- metylbutanoat (EMB-FUBINACA)
etyl-2-(1-[5-fluoropentyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3- metylbutanoat (5F-EMB-PINACA)
metyl-2-(9-(cyklohexylmetyl)-9H-karbazol-3-karboxamido)-3,3- dimetylbutanoat (MDMB-CHMCZCA)
N,N-dietyl-6-metyl-1-propionyl-9,10-didehydroergolin-8- karboxamid (1p-LSD)
2-[(metylamino)metyl]-3,4-dihydro-(2H)-naftalen-1- on (meftetramin, MTTA)
1-(2,3-dihydrobensofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (5-DBFPV)
1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3,4- dimetoxi-alfa-PVP)
1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3,4- dimetoxi-alfa-PHP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4F-alfa-PEP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (alfa-POP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4-MeO-alfa- PPP)
2-(etylamino)-1-(2-metylfenyl)propan-1-on (2-MEC)
3-metoxi-2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (mexedron,
4-MMC-OMe)
1-(5-fluoropentyl)-N-fenyl-1H-indol-3-karboxamid (LTI-701)
(naftalen-1-yl)[4-(pentyloxi)naftalen-1-yl]metanon (CRA-13)
[9-(5-fluoropentyl)-9H-karbazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (EG-2201)
metyl-2-(1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3-metyl- butanoat (MMB-CHMICA, AMB-CHMICA)
etyl-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylnaftidat, HDEP-28)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan- 1-on (TH-PVP)
1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Cl-alfa-PVP)
1-(4-bromofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Br-alfa-PVP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4-MeO-alfa- PVP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4F-alfa-PBP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4-MeO-alfa- PBP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4-MeO-alfa- PEP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (4F-alfa-PHP)
2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)butan-1-on (4-metylbufedron, 4-Me-MABP)
2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (4-metylpentedron)
1-fenyl-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (N- isopropylnorpentedron, NiPP)
1-(4-fluorofenyl)-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (4F-N- isopropyl-norpentedron)
1-(4-fluorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4F-pentedron)
2-(etylamino)-1-fenylpentan-1-on (N-etylnorpentedron)
2-(etylamino)-1-fenylhexan-1-on (N-etylnorhexedron)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)pentan-1-on (efylon)
2-(etylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4-kloroetkatinon, 4-CEC)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-klorofenyl)-2- metylpropanamid (4-kloroisobutyrfentanyl, 4Cl-iBF)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (4-MeO-alfa- POP)
1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3- karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA)
2-(2-fluorofenyl)-2-(metylamino)cyklohexanon (2- fluorodeskloroketa-min)
2-fenyl-2-(metylamino)cyklohexanon (deskloroketamin)
etyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4- fluoroetylfenidat, 4F-EPH)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-benso[d][1,3]dioxol- 5-karboxamid (bensodioxolfentanyl)

N-[2-(dietylamino)cyklohexyl]-3,4-dikloro-N-metylbensamid (U- 49900)
1-fenyl-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (alfa-PiHP)
1-fenyl-2-(1-metyletylamino)hexan-1-on (N- isopropylnorhexedron, NiPH)
2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)butan-1-on (4-fluoro-N- etylbufedron, 4F-NEB)
N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3- b]pyridin-3-karboxamid (CUMYL-5F-P7AICA)
(1-metoxi-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H- indazol-3-karboxylat (MO-AMB, MO-CHMINACA)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-3- fenylpropanamid (3-fenyl-propanoylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]bensamid (bensoylfentanyl)
N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2,2,3,3- tetrametylcyklopropan-1-karboxamid (tetrametylcyklopropanfentanyl)
2-(2,4-diklorofenyl)-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N- metylacetamid (U-48800)
4-acetoxi-N-etyl-N-metyltryptamin (4-AcO-MET)
1-(4-fluorofenyl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F- alfa-PiHP)
2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)pentan-1-on (4-fluoro-N- etylpentedron, 4F-NEP)
1-(1-bensofuran-6-yl)-N-etylpropan-2-amin (6-EAPB)

N-(1-bensylpiperidin-4-yl)-N-fenylacetamid (acetylbensylfentanyl)

N-(1-bensylpiperidin-4-yl)-N-fenylbensamid (bensoylbensylfentanyl)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-kloropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5Cl-AB-PINACA)
1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3- b]pyridin-3-karboxamid (CUMYL-4CN-B7AICA)
4-hydroxi-N,N-dipropyltryptamin (4-HO-DPT)
N-etyl-N-metyltryptamin (MET)
3-[1-(etylamino)cyklohexyl]fenol (3-hydroxieticyklidin, 3-HO- PCE)
N-etyl-1-(4-fluorofenyl)propan-2-amin (4-fluoroetamfetamin, 4- FEA)
2-(etylamino)-1-fenyl-4-metylpentan-1-on (NEiH)
1-(3-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3F-alfa-PVP)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-hydroxifenyl)butanamid (4-hydroxibutyrfentanyl)

N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-isopropyl-3,4-diklorobensamid (isopropyl-U-47700)
4-(2-fluorofenyl)-2-kloro-9-metyl-6H-tieno[3,2- f][1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepin (fluklotizolam)
2-(dimetylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4- klorodimetylkatinon, 4-CDMC, 4-CDC)
2-(dimetylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (4-metyl-N,N- dimetyl-katinon, 4-MDMC)
1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (5-PPDi)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-3-(4- fluoro-fenyl)-1H-pyrazol-5-karboxamid (3,5-AB-CHMFUPPYCA)
metyl-3,3-dimetyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3- karboxamido]-butanoat (MDMB-4en-PINACA)
metyl-3-metyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3- karboxamido]butanoat (MMB-022, AMB-4en-PICA)
metyl-3-fenyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3- karboxamido]propanoat (MPhP-2201)

N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metyl-2H-1,3-bensodioxol- 5-karboxamid (3,4-metylendioxi-U-47700)

N,N,6-trietyl-1-propanoyl-9,10-didehydroergolin-8- karboxamid (1P-ETH-LAD)

N-etyl-1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroetamfetamin, 2- FEA)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-metylfenyl)acetamid (2- metylacetylfentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(3-fluorofenyl)-2- metoxiacetamid (3-fluorometoxiacetylfentanyl)
4-hydroxi-N-metyl-N-propyltryptamin (4-HO-MPT)
salvinorin A
alla delar av växten Salvia divinorum från vilka salvinorin A inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer
Salter av ämnena när sådana kan förekomma. Förordning (2019:108).

Bilaga

/Specialtecken är inte med här/
Förteckning över varor som ska anses som hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor
N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)
1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)
5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT)
5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT)
5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT)
2,5-dimetoxi-4-etylfenetylamin (2C-E)
alfa-metyltryptamin (AMT)
2,5-dimetoxi-4-klorfenetylamin (2C-C)
2,5-dimetoxi-4-metylfenetylamin (2C-D)
4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-AcO-DIPT)
gammabutyrolakton (GBL)
1,4-butandiol (1,4-BD)
4-acetoxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-AcO-MIPT)
4-hydroxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-HO-MIPT)
4-acetoxi-N,N-dietyltryptamin (4-AcO-DET)
4-hydroxi-N,N-dietyltryptamin (4-HO-DET)
1-(3-trifluormetylfenyl)piperazin (TFMPP)
2,5-dimetoxi-4-isopropyltiofenetylamin (2C-T-4)
[2,3-dihydro-5-metyl-3-(4-morfolinylmetyl)pyrrolo[1,2,3-de]- 1,4-bensoxazin-6-yl]-1-naftalenylmetanon (WIN 55,212-2)
5-(1,1-dimetylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclo- hexyl]fenol (CP 55,940)
(2-metyl-1-pentylindol-3-yl)-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-007)
(2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-015)
(1-hexyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-019)
2-metylnaftalen-1-yl-(butylindol-3-yl)metanon (JWH-073 metylderivat)
4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-2-metyl-3-yl)metanon (JWH-098)
1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrrol (JWH-147)
(4-metoxyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4)
4-metylhexan-2-amin (DMAA)
4-(2-aminopropyl)bensofuran (4-APB)
5-(2-aminopropyl)bensofuran (5-APB)
1-(1-bensofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin (5-MAPB)
1-(5-fluoropentyl)-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indol-3- karboxamid (STS-135)
1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid (APICA [JWH-018 adamantyl karboxamid])
1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indazol-3- karboxamid (AKB48)
(1-pentyl-1H-indol-3-yl)tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-metanon (AB-001)
1-[(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (JWH- 018

N-[5-kloropentyl] derivat)

N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-[(4-fluorofenyl)metyl]- 1H-indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5F-AB-PINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3- karboxamid (ADBICA)
kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxylat (PB-22)
kinolin-8-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FUB-PB- 22)
naftalen-1-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FDU- PB-22)
kinolin-8-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F- PB-22 indazol)
kinolin-8-yl-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxylat (BB-22)
4-hydroxi-3,3,4-trimetyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-on (4-HTMPIPO)
(1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon
(UR-144-heptylderivat)

N-bensyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-SDB-006)

N-bensyl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (SDB-006)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3- karboxamid (ADB-PINACA)

N-(naftalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (MN-18)
1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-NNEI)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indol-3-karboxamid (5F-AB-144)
[1-(5-fluoropentyl)-1H-benso[d]imidazol-2-yl](naftalen-1- yl)metanon (FUBIMINA)
metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3- metylbutanoat (5F-AMB)
1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (5F-MN-18)
1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin- 3-karbox-amid (5F-PCN)
naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F- SDB-005)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(2-fluorofenyl)metyl]- 1H-indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA 2-fluorobensyl isomer)
N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)- 1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA)
7-kloro-N-[1-[((2-((cyklopropylsulfonyl)amino)- etyl)amino)karbonyl]-2,2-dimetyl-propyl]-1-(4-fluorobensyl)- 1H-indazol-3-karboxamid (ADSB-FUB-187)
adamant-1-yl-(1-[(N-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3- yl)metanon (AM-1248)
N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3- karboxamid (CUMYL-5F-PICA)
1-(5-fluoropentyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3- karboxamid (CUMYL-5F-PINACA, SGT-25)
1-butyl-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL- BICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL- PICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3- karboxamid (CUMYL-PINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)-1H- indazol-3-karboxamid (CUMYL-THPINACA)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3- tetrametylcyklopropyl)metanon (FAB-144)
N-(adamant-1-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3- karboxamid (FUB-AKB48)
metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metyl- butanoat (FUB-AMB)
metyl-2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karboxamido)-3- metyl-butanoat (I-AMB)
(4-metylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (mepirapim)
naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylat (NM- 2201)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indol-3-karboxamid (PX-1)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (PX-2)
naftalen-1-yl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)metanon (THJ-018)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)butan-1-on (alfa-PBT)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on (alfa-PVT)
1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MPHP)
1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4Cl-alfa-PPP)
1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin (5-APDB)
1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin (6-APDB)
1-(1-bensofuran-6-yl)-N-metylpropan-2-amin (6-MAPB)
2-(etylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (N-etyl-4'- metylnorpente-dron)
[1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3- tetrametyl-cyklopropyl)metanon (A-834735)

N-(adamantan-2-yl)-1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H- indazol-3-karboxamid (adamantyl-THPINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)- 1H-indol-3-karboxamid (ADB-CHMICA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H- indazol-3-karboxamid (APP-FUBINACA)
naftalen-1-yl-(9-pentyl-9H-karbazol-3-yl)metanon (EG-018)
kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (PB-22 indazol)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer, 2F- AB-PINACA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H- indazol-3-karboxamid (APP-CHMINACA)

N-(adamantyl)-1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5C-AKB48)
metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3- dimetylbuta-noat (MDMB-FUBICA)
metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3- dimetyl-butanoat (MDMB-FUBINACA)
naftalen-1-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (SDB-005)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5F-ADB-PINACA)

N-etyl-1,2-difenyletanamin (efenidin, NEDPA)

N-(1,2-difenyletyl)propan-2-amin (NPDPA)
1-(4-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (brefedron, 4-BMC)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon
(5F-PY-PINACA)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon
(5F-PY-PICA)
etyl-2-(1-[4-fluorobensyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3- metylbutanoat (EMB-FUBINACA)
etyl-2-(1-[5-fluoropentyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3- metylbutanoat (5F-EMB-PINACA)
metyl-2-(9-(cyklohexylmetyl)-9H-karbazol-3-karboxamido)-3,3- dimetylbutanoat (MDMB-CHMCZCA)
N,N-dietyl-6-metyl-1-propionyl-9,10-didehydroergolin-8- karboxamid (1p-LSD)
2-[(metylamino)metyl]-3,4-dihydro-(2H)-naftalen-1- on (meftetramin, MTTA)
1-(2,3-dihydrobensofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (5-DBFPV)
1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3,4- dimetoxi-alfa-PVP)
1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3,4- dimetoxi-alfa-PHP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4F-alfa-PEP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (alfa-POP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4-MeO-alfa- PPP)
2-(etylamino)-1-(2-metylfenyl)propan-1-on (2-MEC)
3-metoxi-2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (mexedron,
4-MMC-OMe)
1-(5-fluoropentyl)-N-fenyl-1H-indol-3-karboxamid (LTI-701)
(naftalen-1-yl)[4-(pentyloxi)naftalen-1-yl]metanon (CRA-13)
[9-(5-fluoropentyl)-9H-karbazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (EG-2201)
metyl-2-(1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3-metyl- butanoat (MMB-CHMICA, AMB-CHMICA)
etyl-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylnaftidat, HDEP-28)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan- 1-on (TH-PVP)
1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Cl-alfa-PVP)
1-(4-bromofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Br-alfa-PVP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4-MeO-alfa- PVP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4F-alfa-PBP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4-MeO-alfa- PBP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4-MeO-alfa- PEP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (4F-alfa-PHP)
2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)butan-1-on (4-metylbufedron, 4-Me-MABP)
2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (4-metylpentedron)
1-fenyl-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (N- isopropylnorpentedron, NiPP)
1-(4-fluorofenyl)-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (4F-N- isopropyl-norpentedron)
1-(4-fluorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4F-pentedron)
2-(etylamino)-1-fenylpentan-1-on (N-etylnorpentedron)
2-(etylamino)-1-fenylhexan-1-on (N-etylnorhexedron)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)pentan-1-on (efylon)
2-(etylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4-kloroetkatinon, 4-CEC)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-klorofenyl)-2- metylpropanamid (4-kloroisobutyrfentanyl, 4Cl-iBF)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (4-MeO-alfa- POP)
1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3- karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA)
2-(2-fluorofenyl)-2-(metylamino)cyklohexanon (2- fluorodeskloroketa-min)
2-fenyl-2-(metylamino)cyklohexanon (deskloroketamin)
etyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4- fluoroetylfenidat, 4F-EPH)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-benso[d][1,3]dioxol- 5-karboxamid (bensodioxolfentanyl)

N-[2-(dietylamino)cyklohexyl]-3,4-dikloro-N-metylbensamid (U- 49900)
1-fenyl-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (alfa-PiHP)
1-fenyl-2-(1-metyletylamino)hexan-1-on (N- isopropylnorhexedron, NiPH)
2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)butan-1-on (4-fluoro-N- etylbufedron, 4F-NEB)
N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3- b]pyridin-3-karboxamid (CUMYL-5F-P7AICA)
(1-metoxi-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H- indazol-3-karboxylat (MO-AMB, MO-CHMINACA)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-3- fenylpropanamid (3-fenyl-propanoylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]bensamid (bensoylfentanyl)
N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2,2,3,3- tetrametylcyklopropan-1-karboxamid (tetrametylcyklopropanfentanyl)
2-(2,4-diklorofenyl)-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N- metylacetamid (U-48800)
4-acetoxi-N-etyl-N-metyltryptamin (4-AcO-MET)
1-(4-fluorofenyl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F- alfa-PiHP)
2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)pentan-1-on (4-fluoro-N- etylpentedron, 4F-NEP)
1-(1-bensofuran-6-yl)-N-etylpropan-2-amin (6-EAPB)

N-(1-bensylpiperidin-4-yl)-N-fenylacetamid (acetylbensylfentanyl)

N-(1-bensylpiperidin-4-yl)-N-fenylbensamid (bensoylbensylfentanyl)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-kloropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5Cl-AB-PINACA)
1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3- b]pyridin-3-karboxamid (CUMYL-4CN-B7AICA)
4-hydroxi-N,N-dipropyltryptamin (4-HO-DPT)
N-etyl-N-metyltryptamin (MET)
3-[1-(etylamino)cyklohexyl]fenol (3-hydroxieticyklidin, 3-HO- PCE)
N-etyl-1-(4-fluorofenyl)propan-2-amin (4-fluoroetamfetamin, 4- FEA)
2-(etylamino)-1-fenyl-4-metylpentan-1-on (NEiH)
1-(3-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3F-alfa-PVP)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-hydroxifenyl)butanamid (4-hydroxibutyrfentanyl)

N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-isopropyl-3,4-diklorobensamid (isopropyl-U-47700)
4-(2-fluorofenyl)-2-kloro-9-metyl-6H-tieno[3,2- f][1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepin (fluklotizolam)
2-(dimetylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4- klorodimetylkatinon, 4-CDMC, 4-CDC)
2-(dimetylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (4-metyl-N,N- dimetyl-katinon, 4-MDMC)
1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (5-PPDi)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-3-(4- fluoro-fenyl)-1H-pyrazol-5-karboxamid (3,5-AB-CHMFUPPYCA)
metyl-3,3-dimetyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3- karboxamido]-butanoat (MDMB-4en-PINACA)
metyl-3-metyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3- karboxamido]butanoat (MMB-022, AMB-4en-PICA)
metyl-3-fenyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3- karboxamido]propanoat (MPhP-2201)

N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metyl-2H-1,3-bensodioxol- 5-karboxamid (3,4-metylendioxi-U-47700)

N,N,6-trietyl-1-propanoyl-9,10-didehydroergolin-8- karboxamid (1P-ETH-LAD)

N-etyl-1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroetamfetamin, 2- FEA)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-metylfenyl)acetamid (2- metylacetylfentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(3-fluorofenyl)-2- metoxiacetamid (3-fluorometoxiacetylfentanyl)
4-hydroxi-N-metyl-N-propyltryptamin (4-HO-MPT)
1-(1-bensofuran-2-yl)-N-metylbutan-2-amin (2-MABB)
2,N,N-trimetyltryptamin (2-Me-DMT)
2-(bensylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (bensedron)
1-(4-fluoro-3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3- metylflefe-dron)
1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4-kloropentedron)
metyl-2-([1-(4-fluorobutyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino)-3,3- dimetylbutanoat (4F-MDMB-BINACA)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxamid (5F-AB-P7AICA)
2-(2-fenylpropan-2-yl)-5-(5-fluoropentyl)-2,5-dihydro-1H- pyrido[4,3-b]indol-1-on (5F-CUMYL-PeGACLONE)
5-metoxi-N-etyl-N-isopropyltryptamin (5-MeO-EIPT)
5-metoxi-N-etyl-N-metyltryptamin (5-MeO-MET)
salvinorin A
alla delar av växten Salvia divinorum från vilka salvinorin A inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer
Salter av ämnena när sådana kan förekomma. Förordning (2019:332).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:58

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:58

Förordning (1999:138) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
1999:138
Rubrik
Förordning (1999:138) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (1999:783) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
1999-12-01
SFS-nummer
1999:783
Rubrik
Förordning (1999:783) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2001:316) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:316
Rubrik
Förordning (2001:316) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2002:167) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2002-05-01
SFS-nummer
2002:167
Rubrik
Förordning (2002:167) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2002:597) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:597
Rubrik
Förordning (2002:597) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2003:8) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37
Ikraft
2003-03-01
CELEX-nr
31998L0034
Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
2003:8
Rubrik
Förordning (2003:8) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2003:77) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2003-04-01
SFS-nummer
2003:77
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 mars 2003.

Rubrik
Förordning (2003:77) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2004:3) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2004-03-01
SFS-nummer
2004:3
Rubrik
Förordning (2004:3) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2004:486) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37
Ikraft
2004-07-01
CELEX-nr
31998L0034
Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
2004:486
Rubrik
Förordning (2004:486) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2004:696) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37
Ikraft
2004-10-01
CELEX-nr
31998L0034
Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
2004:696
Rubrik
Förordning (2004:696) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2005:26) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2005-03-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
2005:26
Rubrik
Förordning (2005:26) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2005:641) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2005-09-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil.;ny 4 §, rubr. närmast före 4 §
SFS-nummer
2005:641
Rubrik
Förordning (2005:641) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2005:733) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2005-11-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
2005:733
Rubrik
Förordning (2005:733) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2006:154) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2006-05-01
SFS-nummer
2006:154
Rubrik
Förordning (2006:154) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2006:167) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2006-04-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
2006:167
Rubrik
Förordning (2006:167) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2007:158) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2007-05-15
SFS-nummer
2007:158
Rubrik
Förordning (2007:158) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2007:600) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998
Ikraft
2007-07-15
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
2007:600
Rubrik
Förordning (2007:600) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2007:879) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:879
Rubrik
Förordning (2007:879) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2008:908) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2008-12-15
SFS-nummer
2008:908
Rubrik
Förordning (2008:908) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2009:317 ) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2009-05-25
SFS-nummer
2009:317
Rubrik
Förordning (2009:317 ) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2009:1095) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL376/2006 s36
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123
Omfattning
nya 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §
SFS-nummer
2009:1095
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
  • 2. Ansökningar om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor som kommit in till Statens folkhälsoinstitut före ikraftträdandet men som ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.
Rubrik
Förordning (2009:1095) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2010:1084) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2010-09-21
SFS-nummer
2010:1084
Rubrik
Förordning (2010:1084) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2010:1086) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2010-10-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
2010:1086
Rubrik
Förordning (2010:1086) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2011:135) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:135
Rubrik
Förordning (2011:135) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2011:310) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2011-05-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
2011:310
Rubrik
Förordning (2011:310) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2011:959) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2011-09-01
SFS-nummer
2011:959
Rubrik
Förordning (2011:959) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2012:556) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2012-09-18
SFS-nummer
2012:556
Rubrik
Förordning (2012:556) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2012:975) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2013-02-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
2012:975
Rubrik
Förordning (2012:975) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2013:667) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2013-08-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
2013:667
Rubrik
Förordning (2013:667) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2013:790) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2013-12-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
2013:790
Rubrik
Förordning (2013:790) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2013:896) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:896
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
  • 2. För ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor i vilket en fullständig ansökan har kommit in till Statens folkhälsoinstitut enligt äldre bestämmelser, men som vid ikraftträdandet ännu inte har avgjorts av institutet, räknas tiden inom vilken Folkhälsomyndigheten ska fatta beslut enligt 5 § första stycket från det att den fullständiga ansökan har kommit in till Statens folkhälsoinstitut.
  • 3. Bestämmelsen i 6 § om godtagande av dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i sin nya lydelse gäller även i fråga om dokument som Statens folkhälsoinstitut har begärt in före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2013:896) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2014:1033) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2014-08-19
SFS-nummer
2014:1033
Rubrik
Förordning (2014:1033) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2014:1292) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1292
Rubrik
Förordning (2014:1292) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2014:1481) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 98/34/EG
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2015-01-16
SFS-nummer
2014:1481
Rubrik
Förordning (2014:1481) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2015:245) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2015-06-09
SFS-nummer
2015:245
Rubrik
Förordning (2015:245) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2015:525) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

CELEX-nr
direktiv 98/34/EG
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2015-08-18
SFS-nummer
2015:525
Rubrik
Förordning (2015:525) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2015:997) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2016-01-26
SFS-nummer
2015:997
Rubrik
Förordning (2015:997) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2016:844) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2016-08-23
SFS-nummer
2016:844
Rubrik
Förordning (2016:844) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2016:1304) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2017-01-25
SFS-nummer
2016:1304
Rubrik
Förordning (2016:1304) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2017:619) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2017-07-28
SFS-nummer
2017:619
Rubrik
Förordning (2017:619) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2017:864) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2017-10-18
SFS-nummer
2017:864
Rubrik
Förordning (2017:864) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2017:952) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2017-12-12
SFS-nummer
2017:952
Rubrik
Förordning (2017:952) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2018:116) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-04-10
SFS-nummer
2018:116
Rubrik
Förordning (2018:116) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2018:539) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-06-26
SFS-nummer
2018:539
Rubrik
Förordning (2018:539) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2018:1587) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-11-12
SFS-nummer
2018:1587
Rubrik
Förordning (2018:1587) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2018:2058) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2019-01-18
SFS-nummer
2018:2058
Rubrik
Förordning (2018:2058) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2019:25) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2019-03-22
SFS-nummer
2019:25
Rubrik
Förordning (2019:25) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2019:108) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2019-04-05
SFS-nummer
2019:108
Rubrik
Förordning (2019:108) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2019:332) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Officiell autentisk version

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2019-07-02
SFS-nummer
2019:332
Rubrik
Förordning (2019:332) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation