lagen.nu

Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:699
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-09
Övrigt
Rättelseblad 2009:1340 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om proviantering med icke- unionsvaror och med obeskattade unionsvaror för förbrukning eller försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg vid resa till utländsk ort. Lag (2011:292).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:292

2 § I denna lag förstås med

obeskattade varor:

 • a) varor som inte har beskattats med mervärdesskatt eller, i fråga om punktskattepliktiga varor, punktskatt i Sverige, och
 • b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade från punktskatt eller mervärdesskatt,

unionsvaror: detsamma som i artikel 5.23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen,

icke-unionsvaror: detsamma som i artikel 5.24 i förordning (EU) nr 952/2013,

EU:s tullområde: de områden som anges i artikel 4 i förordning (EU) nr 952/2013,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga,

nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Lag (2018:699).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:292, 2016:273, 2017:1198

Proviantering

3 § Proviantering med obeskattade unionsvaror får ske för försäljning ombord vid resa till en plats utanför EU:s skatteområde och för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort.

Proviantering med icke-unionsvaror får ske för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort över det fria havet, om varorna består av animaliska livsmedel och provianteringen sker enligt gällande föreskrifter om kontroll av livsmedel som importeras från ett land utanför EU.

I fråga om mervärdesskatt får proviantering ske i de fall som avses i 3 kap. 21 a § första stycket 4 eller 5 eller 5 kap. 3 a § första stycket 4 eller 4 a mervärdesskattelagen (1994:200). Lag (2017:1198).

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Vid resa till en plats utanför EU:s tullområde får proviantering ske med obeskattade unionsvaror och icke- unionsvaror för försäljning och förbrukning ombord. Lag (2011:292).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:292

Särskilt om vissa fartygslinjer

5 § Proviantering med obeskattade unionsvaror och med icke- unionsvaror för försäljning från kiosk eller liknande försäljningsställe ombord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller Sverige och Åland får endast avse spritdrycker, vin, starköl, öl, tobaksvaror, parfymer, kosmetiska preparat, toalettmedel samt choklad- och konfektyrvaror. Lag (2011:292).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:292

6 § Proviantering med obeskattade unionsvaror och med icke- unionsvaror för försäljning ombord får inte avse spritdrycker, vin eller starköl på fartygslinje mellan svensk hamn från norska gränsen i norr till och med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till svenska gränsen i öster.

På en sådan fartygslinje får obeskattad försäljning inte överstiga 20 cigaretter eller 10 cigariller eller cigarrer eller 50 gram andra tobaksvaror per passagerare.

Tullverket ska på ansökan besluta att bestämmelserna i första och andra styckena inte ska tillämpas om det är fråga om en fartygslinje mellan svensk hamn från och med Strömstad i norr till och med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till och med Sandefjord i öster med åretrunttrafik enligt regelbunden tidtabell och kapacitet att transportera gods och fordon i betydande omfattning. Lag (2011:292).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Tillstånd

7 § Proviantering med obeskattade alkoholdrycker, tobaksvaror och nikotinprodukter samt icke-unionsvaror får endast ske om tillstånd har beviljats. Tillstånd till proviantering ska beviljas den som bedriver verksamheten på fartyget eller luftfartyget om denne med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bör beviljas sådant tillstånd.

Tillstånd enligt första stycket beviljas för viss tid eller för varje tillfälle som proviantering sker. Tillstånd för viss tid får beviljas den som bedriver reguljär trafik eller liknande verksamhet. Lag (2018:699).

8 § Proviantering enligt 7 § får ske endast till

 • 1. luftfartyg som har en högsta tillåtna startvikt som överstiger 5 700 kilogram och som är destinerat till en utländsk flygplats för att lämna eller hämta passagerare eller last,
 • 2. fartyg som går i yrkesmässig trafik, dock inte fiskefartyg, och vars bruttodräktighet är minst 75 och som skall anlöpa utländsk hamn för att lämna eller hämta passagerare eller last eller som skall företa kryssning i mer avlägsna farvatten som turistfartyg, eller
 • 3. statsfartyg och statsluftfartyg.

Om det finns särskilda skäl får Tullverket bevilja dispens från kraven på lägsta startvikt respektive bruttodräktighet i första stycket 1 och 2. Lag (2001:903).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:903

9 § Proviantering enligt 7 § får inte ske i större omfattning än vad som är skäligt med hänsyn till

 • 1. resans art och varaktighet,
 • 2. det antal personer som kan beräknas följa med transportmedlet,
 • 3. de begränsningar för omsättningen på transportmedlet som kan finnas, och
 • 4. det förråd av varor som redan finns ombord.

10 § Tillstånd till proviantering beviljas av Tullverket.

Tillsyn

11 § Tillsyn över att denna lag följs utövas av Tullverket.

12 § Bokföring för den som beviljats tillstånd skall vara utformad så att kontroll av verksamheten är möjlig.

13 § Om Tullverket begär det ska tillståndshavaren tillhandahålla bokföringshandlingar och övriga handlingar som rör verksamheten.

Tillståndshavaren ska också lämna tillträde till utrymmen som används i verksamheten.

Bestämmelserna om undantag av handlingar från granskning i 47 kap. 2–7 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller i tillämpliga delar i fråga om handlingar som ska tillhandahållas enligt denna lag. Lag (2011:1395).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:427, 2011:1395

Återkallelse

14 § Tullverket får återkalla ett tillstånd till proviantering om

 • 1. förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre finns,
 • 2. tillståndshavaren använder varorna för andra ändamål än som anges i tillståndet,
 • 3. tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 12 eller 13 §, eller
 • 4. tillståndshavaren inte samverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat beslutas. Lag (2011:1395).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:264, 2002:427, 2011:1395

14 a § Tullverket får återkalla ett beslut enligt 6 § tredje stycket om förutsättningarna för att inte tillämpa paragrafens första och andra stycken inte längre föreligger. Lag (2002:264).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:264

Uppgiftsskyldighet

15 § Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för prövning och tillsyn enligt denna lag ska på Tullverkets begäran lämnas till verket.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 15 kap. 1 eller 2 § eller 16 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller en bestämmelse till vilken det hänvisas i någon av de nämnda paragraferna.

Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt eller allmänt intresse, föreligger uppgiftsskyldighet endast om regeringen på ansökan av Tullverket beslutar att uppgiften ska lämnas ut. Lag (2009:483).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:483

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet för tillståndshavare.

Överklagande

17 § Beslut enligt 13 § första stycket får inte överklagas. Övriga beslut enligt denna lag överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:446

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
Prop. 1998/99:86, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243, EGTL302/92 s1
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:446
CELEX-nr
392R2913

Lag (1999:1332) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1999:1332
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
 • 2. Den nya lydelsen av 6 § första stycket skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1999.
 • 3. Undantag som regeringen medger enligt 6 § tredje stycket får omfatta tid från och med den 1 juli 1999.
Rubrik
Lag (1999:1332) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Lag (2001:903) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63
Omfattning
ändr. 3, 8 §§
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:903
Rubrik
Lag (2001:903) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Lag (2002:264) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:94, bet. 2001/02:SkU22, rskr. 2001/02:232
Ikraft
2002-06-01
Omfattning
ändr. 6 §, rubr. närmast före 14 §;ny 14 a §
SFS-nummer
2002:264
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002. Omfattas en fartygslinje vid lagens ikraftträdande av ett beslut om undantag från de begränsningar som avses i 6 § första och andra styckena skall beslutet anses ha meddelats enligt den nya lydelsen av 6 §.

Rubrik
Lag (2002:264) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Lag (2002:427) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 13, 14 §§
SFS-nummer
2002:427
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:427) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Lag (2009:483) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:483
Rubrik
Lag (2009:483) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Lag (2009:1339) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1339
Rubrik
Lag (2009:1339) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förordning (2009:1340) om ikraftträdande av lagen (2009:1339) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2009:1339
SFS-nummer
2009:1340
Rubrik
Förordning (2009:1340) om ikraftträdande av lagen (2009:1339) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Lag (2011:292 ) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft
2011-04-15
SFS-nummer
2011:292
Rubrik
Lag (2011:292 ) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Lag (2011:1395) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 13, 14 §§
SFS-nummer
2011:1395
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2011:1395) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Lag (2016:273) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ikraft
2016-05-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2016:273
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2016:273) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Lag (2017:1198) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
SFS-nummer
2017:1198
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1198) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Lag (2018:699) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:187. bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:3
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:699
Rubrik
Lag (2018:699) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation