lagen.nu

Lag (1999:445) om exportbutiker

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:698
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-09

1 § I denna lag finns bestämmelser om exportbutiker på flygplatser. Lag (2014:1504).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:490, 2011:291, 2014:1504

2 § I denna lag förstås med

obeskattade varor:

 • a) varor som inte har beskattats i Sverige, och
 • b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade från skatt,

unionsvaror: detsamma som i artikel 5.23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga. Lag (2016:272).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:291, 2016:272

3 § Exportbutik får inrättas på en flygplats där flygtrafik bedrivs till en eller flera platser utanför EU:s skatteområde.

Skatteverket meddelar efter ansökan flygplatshållare tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats.

Ett sådant tillstånd ska beviljas för en viss tid. Lag (2014:1504).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:490, 2011:291, 2014:1504

4 § I en exportbutik får obeskattade unionsvaror säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EU:s skatteområde.

Försäljning av varor enligt första stycket får endast avse i denna bestämmelse angivna varor och i särskilt angivna fall följande kvantiteter till varje enskild resande:

 • 1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,
 • 2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,

två liter vin,

två liter starköl, och

 • 3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat, choklad- och konfektyrvaror, nikotinprodukter och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

Vid tillämpning av andra stycket förstås med

spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck,

nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Lag (2018:698).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:698, 2014:1504

5 § Om andra tobaksvaror än snus eller tuggtobak ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Om snus eller tuggtobak ska säljas i en exportbutik ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt samma lag.

Om alkoholvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

Exportbutiken ska då vara ett godkänt skatteupplag enligt respektive lag.

Om nikotinprodukter enligt 4 § fjärde stycket ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Lag (2018:698).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:698, 2014:1504

6 § Skatteverket får återkalla ett tillstånd enligt 3 §, om

 • 1. tillståndshavaren inte längre är flygplatshållare,
 • 2. det inte längre bedrivs trafik till någon plats utanför EU:s skatteområde, eller
 • 3. tillståndshavaren begär det.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet. Lag (2014:1504).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1504

7 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:1504).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1504

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:445

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
Prop. 1998/99:86, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243, EGTL302/92 s1
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:445
CELEX-nr
392R2913

Lag (2000:490) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:490
Rubrik
Lag (2000:490) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Lag (2011:291 ) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2011-04-15
SFS-nummer
2011:291
Rubrik
Lag (2011:291 ) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Lag (2014:1504) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/5:40
Ikraft
2015-01-01
Omfattning
ändr. 1, 3 §§;nya 4, 5, 6, 7 §§
SFS-nummer
2014:1504
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller för ansökningar som har getts in till regeringen före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:1504) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Lag (2016:272) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ikraft
2016-05-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2016:272
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2016:272) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Lag (2018:698) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:698
Rubrik
Lag (2018:698) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation