lagen.nu

Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-02-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:361
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

1 § Denna lag gäller varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan.

Regeringen föreskriver på vilka varor lagen skall tillämpas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Lagen ska inte tillämpas på

 • 1. varor som är narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) om inte annat följer av 15 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika.
 • 2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, eller
 • 3. läkemedel som är godkända inom Europeiska unionen. Lag (2011:113).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:113

3 § Varor som avses i denna lag får inte utan tillstånd

 • 1. införas till landet,
 • 2. överlåtas,
 • 3. framställas,
 • 4. förvärvas i överlåtelsesyfte,
 • 5. anskaffas, bearbetas, förpackas, transporteras, förvaras eller på annat sådant sätt hanteras om varorna inte är avsedda för eget bruk,
 • 6. bjudas ut till försäljning, eller
 • 7. innehas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål. Tillstånd får förenas med de villkor som behövs, såväl i samband med beslutet om tillstånd som senare under tillståndstiden.

Ett tillstånd får återkallas, om

 • 1. tillståndet inte längre utnyttjas, eller
 • 2. tillståndshavaren i väsentlig mån brutit mot ett meddelat villkor eller inte följer bestämmelserna i denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, innehav, anteckningar och märkning samt om undantag från kravet på tillstånd.

Den myndighet som regeringen bestämmer har tillsyn över efterlevnaden av denna lag samt av de föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:1113).

Rättsfall (1)

RH 2009:37: Straffvärde och påföljdsval vid brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa...

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:472, 2011:113, 2018:1113

3 a § Den som för in, överlåter, framställer, i överlåtelsesyfte förvärvar, till försäljning bjuder ut eller innehar varor enligt denna lag ska föra de anteckningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen efterlevs. Föreståndare för en vetenskaplig institution där varor enligt denna lag används för vetenskapligt ändamål ska föra sådana anteckningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera användningen. Lag (2011:113).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:113

3 b § Den som för in, överlåter, framställer, i överlåtelsesyfte förvärvar, till försäljning bjuder ut eller innehar varor enligt denna lag ska på varans förpackning genom märkning eller på annat sätt ange substansens namn. Lag (2011:113).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:113

3 c § Tillsynsmyndigheten har rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen och får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas.

För tillsyn har tillsynsmyndigheten rätt till tillträde dels till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning eller innehav av varor enligt denna lag, dels till utrymmen där prövning av varornas egenskaper utförs. Tillsynsmyndigheten får i sådana utrymmen göra undersökningar och ta prover. Tillsynsmyndigheten har dock inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder.

Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillsyn enligt denna paragraf.

Den som förfogar över sådana varor som avses i andra stycket ska lämna det biträde vid undersökningen som tillsynsmyndigheten begär.

För prov som tillsynsmyndigheten har tagit betalas inte ersättning.

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Om tillträde eller biträde vägras får tillsynsmyndigheten också förelägga vite. Lag (2018:1113).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1113, 2011:113

3 d § Bestämmelser om vad som gäller när en vara enligt denna lag som får hanteras för industriellt ändamål i stället förklaras som narkotika finns i 15 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. Lag (2011:113).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:113

3 e § Polismyndigheten ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten med hjälp av fingerade uppgifter göra inköp av varor som kan behöva regleras enligt denna lag. Lag (2018:1113).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1113

4 § Den som uppsåtligen bryter mot 3 § första stycket 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som av grov oaktsamhet bryter mot 3 § första stycket 2, 3, 4, 5 eller 6 ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar enligt detta stycke.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 a eller 3 b § eller föreskrift som meddelats med stöd av denna lag ska dömas till böter.

Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2018:1113).

Rättsfall (2)

RH 2009:36: Överträdelse av brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga...
RH 2009:37: Straffvärde och påföljdsval vid brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

5 § Varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av dem samt vinning av sådant brott skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

För beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt första stycket gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.

Bestämmelserna i 2 § första stycket 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då varor som avses i 1 § denna lag tagits i beslag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från dagen för förordnandet.

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

5 § Varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av dem samt vinning av sådant brott ska förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

För beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt första stycket gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.

Bestämmelserna i 2 § första stycket 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. ska tillämpas på motsvarande sätt då varor som avses i 1 § denna lag tagits i beslag. Tiden för att anmäla missnöje ska dock räknas från dagen för förordnandet. Lag (2019:361).

6 § Beslut av förvaltningsmyndighet i fråga om tillstånd eller återkallande av tillstånd enligt 3 § andra eller tredje stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2005:472).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:472

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:42

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:42

Lag (2000:1260) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1260
Rubrik
Lag (2000:1260) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Lag (2005:472) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:127, bet. 2004/05:SoU23, rskr. 2004/05:278, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2005-09-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. 3, 6 §§
SFS-nummer
2005:472
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 • 2. Tillstånd som Läkemedelsverket har meddelat före ikraftträdandet skall gälla enligt det meddelade tillståndet, såvida inte föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd som har meddelats enligt 3 § fjärde stycket omfattar även sådant fall som tillståndet avser.
Rubrik
Lag (2005:472) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2005:640) om ikraftträdande av lagen (2005:472) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2005:472
SFS-nummer
2005:640
Rubrik
Förordning (2005:640) om ikraftträdande av lagen (2005:472) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Lag (2011:113) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:4, bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§;nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:113
Rubrik
Lag (2011:113) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Lag (2018:1113) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:221, bet. 2017/18:SoU27, rskr. 2017/18:354
Omfattning
ändr. 3, 3 c, 4 §§;ny 3 e §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1113
Rubrik
Lag (2018:1113) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Lag (2019:361) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:361
Rubrik
Lag (2019:361) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation