lagen.nu

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1999-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:233
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Syftet med lagen

1 § Syftet med denna lag är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och att begränsa följderna av sådana olyckor för människors hälsa och miljön.

Uttryck i lagen

2 § I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Allvarlig kemikalieolycka: olycka med ett eller flera farliga ämnen inblandade, t.ex. utsläpp, brand eller en explosion, som orsakas av okontrollerade händelseförlopp i samband med driften vid en verksamhet som omfattas av denna lag, och som medför omedelbar eller fördröjd, allvarlig fara för människors hälsa eller miljön, inom eller utanför verksamheten.

Farliga ämnen: ämnen och blandningar som regeringen har meddelat föreskrifter om och som förekommer som råvara eller som produkter, biprodukter, restprodukter och mellanprodukter, inbegripet sådana ämnen som rimligen kan bildas vid en olycka.

Verksamhet: hela det område som står under en verksamhetsutövares ledning eller kontroll eller flera verksamhetsutövares gemensamma ledning eller kontroll och där det finns farliga ämnen vid en eller flera anläggningar, inbegripet såväl det geografiska området som gemensamma eller därtill hörande infrastrukturer eller aktiviteter.

Anläggning: teknisk enhet inom en verksamhet, antingen ovanför eller under marknivå, där farliga ämnen tillverkas, används, hanteras eller förvaras. Detta inbegriper all utrustning, alla konstruktioner, ledningar, maskiner, verktyg, enskilda industrijärnvägsspår, lastkajer, bryggor, pirar, magasin eller liknande anordningar, flytande eller fasta, som är nödvändiga för anläggningens drift.

Verksamhetsutövare: varje fysisk eller juridisk person som driver eller innehar en verksamhet eller anläggning eller som på annat sätt har rätt att fatta avgörande ekonomiska eller andra beslut om verksamhetens eller anläggningens tekniska drift. Om flera verksamheter med en gemensam ägare är samlokaliserade, ska dessa anses som en enda verksamhet och den gemensamma ägaren som verksamhetsutövare.

Lager: förekomst av en viss mängd farliga ämnen för magasinering, förvaring eller lagerhållning. Lag (2015:233).

Rättsfall (1)

MÖD 2007:20: Säkerhetsrapport för Sevesoanläggningar ----- Inom ett bolags industriområde...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:233

Lagens tillämpningsområde

3 § Denna lag tillämpas på verksamheter där vissa farliga ämnen förekommer. Verksamheterna tillhör en lägre eller högre kravnivå, beroende på vilka farliga ämnen som avses och i vilken mängd de förekommer. Regeringen får meddela föreskrifter om vilka farliga ämnen som avses och vilka mängder av dessa som krävs för att en verksamhet ska tillhöra den lägre eller högre kravnivån.

Med förekomst av farliga ämnen avses den faktiska eller förväntade förekomsten av sådana ämnen i en verksamhet eller den förekomst av sådana ämnen som rimligtvis kan förväntas uppstå vid en okontrollerad process eller vid en okontrollerad reaktion i ett lager. Lag (2015:233).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:233

4 § Lagen tillämpas inte på

  • 1. faror som har samband med joniserande strålning som utgår från ämnen,
  • 2. sådan hantering av farliga ämnen som omfattas av lagen (2006:263) om transport av farligt gods och som sker utanför verksamheten,
  • 3. transport av farliga ämnen som sker som bulklast i fartyg när transporten sker i fartygets fasta tankar, eller farliga ämnen som används som drivmedel i fartyg, utanför de verksamheter som omfattas av denna lag,
  • 4. transport av farliga ämnen i rörledningar utanför de verksamheter som omfattas av denna lag, eller
  • 5. militär verksamhet. Lag (2015:233).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:266, 2015:233

5 § I fråga om verksamhet som kan ge upphov till allvarliga kemikalieolyckor tillämpas utöver denna lag även bestämmelser i annan lag.

När det gäller skydd mot ohälsa och olycksfall i arbete samt i sådana hänseenden i övrigt som huvudsakligen avser arbetsmiljön tillämpas bestämmelserna i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Verksamhetsutövarnas skyldigheter

6 § En verksamhetsutövare skall förebygga riskerna för allvarliga kemikalieolyckor. I de fall en allvarlig kemikalieolycka har inträffat är en verksamhetsutövare skyldig att begränsa följderna för människors hälsa och miljön.

Allmänna hänsynsregler, som gäller för verksamhetsutövaren, finns i 2 kap. miljöbalken.

7 § För verksamhet som omfattas av denna lag ska verksamhetsutövaren ge in en skriftlig anmälan till länsstyrelsen i det län där verksamheten ligger.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte länsstyrelsen beslutar något annat.

Om verksamheten omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om begränsningar av anmälningsskyldigheten. Lag (2015:233).

8 § Verksamhetsutövaren ska utarbeta ett handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas. Handlingsprogrammet ska genomföras genom ett säkerhetsledningssystem.

Handlingsprogrammet ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten ligger. Lag (2015:233).

Rättsfall (2)

MÖD 2002:74: Tillstånd till verksamheten vid en läkemedelsfabrik-----Länsstyrelsen...
MÖD 2003:6: Tillstånd till uppförande och drift av anläggning för hantering av ammoniak och...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:233

9 § Regeringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att utan tillstånd anlägga eller ändra en verksamhet som omfattas av denna lag, även om tillstånd inte krävs enligt miljöbalken.

Ansökan om tillstånd enligt första stycket prövas av mark- och miljödomstol. Ett mål om sådant tillstånd är ansökningsmål enligt miljöbalken. Regeringen får föreskriva att ansökan om tillstånd för vissa slag av verksamheter skall prövas av länsstyrelsen. Lag (2010:939).

Rättsfall (1)

MÖD 2002:34: Föreläggande enligt miljöbalken-----Länsstyrelsen förbjöd ett bolag att ta en...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:939

10 § För verksamheter som tillhör den högre kravnivån ska en säkerhetsrapport upprättas.

Säkerhetsrapporten ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten ligger. Lag (2015:233).

Rättsfall (1)

MÖD 2007:20: Säkerhetsrapport för Sevesoanläggningar ----- Inom ett bolags industriområde...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:233
11 § Har upphävts genom lag (2015:233).

Plan för interna räddningsinsatser

12 § Verksamhetsutövare vars verksamhet tillhör den högre kravnivån ska i samråd med kommunen och de anställda samt annan personal som kan påverka säkerheten upprätta en intern plan för räddningsinsatser. Planen ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten ligger. Lag (2015:233).

Vissa bemyndiganden

12 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad de dokument som anges i 7, 8, 10 och 12 §§ ska innehålla, när de ska uppdateras samt när och på vilket sätt de ska ges in till länsstyrelsen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om vilka åtgärder en verksamhetsutövare ska vidta i anslutning till den interna planen för räddningsinsatser. Lag (2015:233).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:233

Påverkan från omgivningen

13 § I säkerhetsarbetet ska verksamhetsutövaren, utöver förhållandena vid den egna verksamheten, även ta hänsyn till andra faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten. Närheten till annan verksamhet som omfattas av lagen ska särskilt beaktas.

Vid utredningen av om det finns faktorer som avses i första stycket ska verksamhetsutövaren samråda med statliga och kommunala myndigheter, organisationer och enskilda som kan ha intresse i saken. Om det behövs för utredningen, får verksamhetsutövaren begära hjälp från tillsynsmyndigheten enligt 21 §.

Dessa faktorer och åtgärder ska redovisas i anmälan och i säkerhetsrapporten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur samråd enligt andra stycket ska ske och om undantag från samrådsskyldigheten. Lag (2015:233).

13 a § Om utredningen enligt 13 § visar att två eller flera verksamheter kan påverka varandra ska de berörda verksamhetsutövarna utbyta lämplig information för att kunna beakta arten och omfattningen av den sammanlagda faran för en allvarlig kemikalieolycka i sina handlingsprogram, säkerhetsledningssystem, säkerhetsrapporter och interna planer för räddningsinsatser.

De verksamhetsutövare som omfattas av första stycket ska gemensamt ta fram informationen och lämna den till den kommun eller de kommuner där verksamheterna ligger. Lag (2015:233).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:233

Information

14 § Den kommun där en verksamhet ligger ska se till att allmänheten får tillgång till aktuell information om de verksamheter som omfattas av denna lag.

För verksamheter som tillhör den högre kravnivån ska informationen också innehålla uppgift om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur de personer som löper risk att påverkas ska handla vid en olycka. Detta gäller även i förhållande till personer i en annan kommun.

Verksamhetsutövaren ska svara för kostnaderna för den information som ska lämnas. Lag (2015:233).

14 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den information som ska lämnas enligt 13 a och 14 §§ och om hur den ska spridas. Lag (2015:233).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:233

Tillsyn

Allmänt om tillsynen

15 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelsen (tillsynsmyndigheterna) ska ha tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tillsyn enligt denna lag. Lag (2015:233).

Rättsfall (2)

MÖD 2002:34: Föreläggande enligt miljöbalken-----Länsstyrelsen förbjöd ett bolag att ta en...
MÖD 2007:20: Säkerhetsrapport för Sevesoanläggningar ----- Inom ett bolags industriområde...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1404, 2015:233
16 § Har upphävts genom lag (2015:233).
17 § Har upphävts genom lag (2015:233).

18 § Länsstyrelsen ska besluta om en tillsynsplan för de verksamheter som omfattas av denna lag. Utifrån tillsynsplanen ska länsstyrelsen utarbeta ett tillsynsprogram för varje verksamhet. Lag (2015:233).

Rättsfall (1)

MÖD 2002:34: Föreläggande enligt miljöbalken-----Länsstyrelsen förbjöd ett bolag att ta en...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:233

Avgifter för tillsyn

18 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för tillsyn enligt denna lag.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får besluta att dess beslut om att ta ut avgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag ska gälla omedelbart. Lag (2015:233).

Tillträde för tillsyn

19 § För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till en verksamhet. Tillsynsmyndigheten har också rätt att få de upplysningar och tillgång till de handlingar som behövs för tillsynen.

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att tillsynsmyndigheten skall få tillträde till en verksamhet.

Rättsfall (1)

MÖD 2002:34: Föreläggande enligt miljöbalken-----Länsstyrelsen förbjöd ett bolag att ta en...

Föreläggande och förbud

20 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att säkerställa att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs. Detsamma gäller för domar och beslut enligt miljöbalken.

Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ett ansökningsmål enligt miljöbalken som har rättskraft enligt 24 kap. 1 § miljöbalken.

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Rättsfall (3)

MÖD 2002:34: Föreläggande enligt miljöbalken-----Länsstyrelsen förbjöd ett bolag att ta en...
MÖD 2006:54: Tillstånd att anlägga ett nytt sandmagasin och deponera anrikningssand...
MÖD 2007:20: Säkerhetsrapport för Sevesoanläggningar ----- Inom ett bolags industriområde...

21 § Tillsynsmyndigheten får vid sådan utredning av effekter som sägs i 13 § förelägga en verksamhetsutövare eller någon annan att lämna de uppgifter som behövs för utredningen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Vite

22 § Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite. Frågor om att döma ut vite prövas av mark- och miljödomstol. Lag (2010:939).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:939

Verkställighet på den felandes bekostnad

23 § Om en verksamhetsutövare inte gör det som han eller hon är skyldig till enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten vidta åtgärden på hans eller hennes bekostnad.

Övriga bestämmelser

24 § Om det finns särskilda skäl, får en tillsynsmyndighet bestämma att dess beslut skall gälla även om det överklagas.

Överklagande

25 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps eller länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till mark- och miljödomstol enligt 21 kap. 1 § andra stycket miljöbalken.

Beslut om tillsynsplan och tillsynsprogram får inte överklagas. Lag (2015:233).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:381

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 1998/99:64, bet. 1998/99:FöU6, rskr. 1998/99:219, EGTL010/97 s13
Ikraft
1999-07-01
CELEX-nr
396L0082
SFS-nummer
1999:381
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
  • 2. För befintlig verksamhet som omfattas av lagen skall anmälan enligt 7 § ges in till tillsynsmyndigheten senast den 1 januari 2000 samt säkerhetsrapporten och den interna planen för räddningsinsatser senast den 1 januari 2001. För befintlig verksamhet som inte omfattades av rådets direktiv om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter, 82/501/EEG, skall dock säkerhetsrapporten och den interna planen för räddningsinsatser ges in till tillsynsmyndigheten senast den 1 februari 2002.

Lag (2005:349) om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:74, bet. 2004/05:FöU9, rskr. 2004/05:228, EGTL010/1997 s13, EUTL345/2003 s97
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2005-06-30
SFS-nummer
2005:349
Rubrik
Lag (2005:349) om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Lag (2006:266) om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:51, bet. 2005/06:FöU3, rskr. 2005/06:170
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:266
Rubrik
Lag (2006:266) om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Lag (2008:1404) om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119
Omfattning
ändr. 15, 25 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1404
Rubrik
Lag (2008:1404) om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Lag (2010:939) om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Omfattning
ändr. 9, 22, 25 §§
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2010:939
Rubrik
Lag (2010:939) om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Lag (2015:233) om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8, rskr. 2014/15:168, direktiv 2012/18/EU
Omfattning
upph. 11, 16, 17 §§;ändr. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 25 §§, rubr. närmast före 2, 12, 13 §§;nya 12 a §, 13 a §, 14 a §, 18 a §, rubr. närmast före 12 a, 18 a §§
Ikraft
2015-06-01
SFS-nummer
2015:233
Rubrik
Lag (2015:233) om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation