lagen.nu

Kasinolag (1999:355)

Departement
Finansdepartementet OU
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:351
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1138

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Gaming Board for Sweden

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Inledande bestämmelser

1 § Med kasinospel avses i denna lag roulettspel, tärningsspel, kortspel och liknande spel som anordnas i lokaler vilka huvudsakligen används för detta ändamål (ett kasino).

2 § Kasinospel får inte anordnas utan tillstånd.

Tillstånd till kasinospel får även omfatta spel på penningautomater och andra automatspel som avses i 6 § lotterilagen (1994:1000). Lag (2017:641).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:70, 2017:641

2 a § Bestämmelser om skyldighet för den som driver verksamhet enligt denna lag att medverka till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag (2017:641).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:641

3 § Det får finnas högst sex kasinon.

3 a § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:351).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:351

Åldersgräns och legitimationskrav

4 § Den som är under 20 år får inte ges tillträde till ett kasino.

Inte heller får den som inte är känd och inte legitimerar sig ges tillträde till ett kasino.

Registrering

5 § Den som anordnar kasinospel skall föra ett register över besökarna på kasinot i syfte att förebygga och avslöja brott.

Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling.

6 § Registret skall innehålla uppgift om besökarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer och postadress. Det skall också innehålla ett fotografi av besökaren samt uppgift om tidpunkt för besöket.

7 § Har upphävts genom lag (2018:351).

8 § En uppgift eller ett fotografi i registret över besökare skall bevaras i fem år från det att uppgiften eller fotografiet registrerats och därefter genast gallras. Lag (2004:1188).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:1188

Förbud mot kreditgivning

9 § Den som anordnar kasinospel får inte lämna kredit för insatser i spelet.

Förbud för anställda

10 § Anställda eller funktionärer hos den som anordnar kasinospel får inte delta i något spel i ett kasino.

Beslut om tillstånd och övriga villkor

11 § Tillstånd att anordna kasinospel får lämnas endast till företag som i sin helhet, direkt eller indirekt, ägs av staten.

12 § Ett tillstånd att anordna kasinospel skall förenas med de särskilda villkor samt kontroll- och ordningsbestämmelser som behövs för att spelverksamheten skall bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Beslutande myndighet

13 § Regeringen prövar frågor om tillstånd att anordna kasinospel.

Regeringen får överlåta åt Lotteriinspektionen att meddela villkor och bestämmelser enligt 12 §.

Tillsyn och ingripanden

14 § Lotteriinspektionen ska utöva tillsyn över att denna lag och de villkor och bestämmelser som har meddelats med stöd av lagen följs.

Inspektionen ska vidare inom sitt verksamhetsområde utöva tillsyn enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Lag (2017:641).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:70, 2017:641

14 a § Lotteriinspektionen har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Lotteriinspektionen får, när den anser det nödvändigt, genomföra en undersökning hos ett kasino. Lag (2009:70).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:70

14 b § Lotteriinspektionen får meddela de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av denna lag, lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar. Lag (2017:641).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:641, 2009:70

14 c § Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ingå i ledningen av tillståndshavaren.

Om någon omfattas av ett förbud enligt första stycket, får Lotteriinspektionen förelägga tillståndshavaren att göra rättelse.

Om ett föreläggande enligt andra stycket inte följs, ska det som sägs om återkallelse i 15 § tillämpas. Lag (2017:641).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:70, 2017:641

14 d § När tillståndshavaren får kännedom om att ändringar har skett i den krets som ingår i dess ledning, ska tillståndshavaren snarast anmäla ändringen till Lotteriinspektionen. Lag (2017:641).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:641

14 e § Lotteriinspektionen får ingripa mot en tillståndshavare eller en person som ingår i dess ledning vid en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Ingripande sker med tillämpning av 7 kap. 11 § första stycket och 12–23 §§ den lagen.

Vid föreläggande om rättelse med anledning av en överträdelse enligt första stycket tillämpas 14 b § denna lag. Lag (2017:641).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:641

14 f § Förelägganden och förbud enligt denna lag får förenas med vite. Lag (2017:641).

Återkallelse eller ändring

15 § Ett tillstånd att anordna kasinospel samt villkor och bestämmelser som har meddelats med stöd av denna lag får återkallas eller ändras, om villkoren eller bestämmelserna inte följs eller det annars finns skäl för det.

Frågor om återkallelse eller ändring prövas av regeringen eller, om frågan avser villkor eller bestämmelser som har meddelats av Lotteriinspektionen, av denna.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Avgifter

16 § Avgifter får tas ut i ärenden om tillstånd och tillsyn enligt denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifterna. Lag (2007:634).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:634

Överklagande

17 § Beslut i ärenden om tillsyn i fråga om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I sådana ärenden får Lotteriinspektionen bestämma att beslutet ska gälla omedelbart. Beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övriga beslut som har meddelats med stöd av denna lag får inte överklagas. Lag (2017:641).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:70, 2017:641

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:355

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet OU
Förarbeten
Prop. 1998/99:80, bet. 1998/99:KrU11, rskr. 1998/99:229
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:355

Lag (2004:1188) om ändring i kasinolagen (1999:355)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04, bet, 2004/05:Ju7, rskr. 2004/05:70
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1188
Rubrik
Lag (2004:1188) om ändring i kasinolagen (1999:355)

Lag (2007:634) om ändring i kasinolagen (1999:355)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2007-08-01
SFS-nummer
2007:634
Rubrik
Lag (2007:634) om ändring i kasinolagen (1999:355)

Lag (2009:70) om ändring i kasinolagen (1999:355)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163, EUTL309/2005 s15
Ikraft
2009-03-15
CELEX-nr
32005L0060
Omfattning
ändr. 2, 14, 17 §§, rubr. närmast före 17 §;nya 14 a, 14 b, 14 c §§
SFS-nummer
2009:70
Rubrik
Lag (2009:70) om ändring i kasinolagen (1999:355)

Lag (2017:641) om ändring i kasinolagen (1999:355)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ikraft
2017-08-01
Omfattning
nuvarande 14 c § betecknas 14 f §;ändr. 2, 14, 14 b, 17 §§, rubr. närmast före 14 §;nya 2 a, 14 c, 14 d, 14 e §§
SFS-nummer
2017:641
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:641) om ändring i kasinolagen (1999:355)

Lag (2018:351) om ändring i kasinolagen (1999:355)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:107, bet. 2017/18:FiU41, rskr. 2017/18:251
Omfattning
upph. 7 §;ny 3 a §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:351
Rubrik
Lag (2018:351) om ändring i kasinolagen (1999:355)

2018:1138

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1138
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation