lagen.nu

Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1998
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-15

Inledande bestämmelse

1 § Rättsmedicinalverket får för de ändamål som anges i 3 § med hjälp av automatiserad behandling föra ett rättspsykiatriskt forskningsregister.

Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för registret.

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

2 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:1998).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1998

2 a § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag. Lag (2018:1998).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1998

Ändamål

3 § Det rättspsykiatriska forskningsregistret får användas endast för

 • 1. behandling av personuppgifter för forskning inom rättspsykiatrin, om forskningen och behandlingen har godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, eller
 • 2. Rättsmedicinalverkets uppföljning, utvärdering eller kvalitetssäkring av sin verksamhet inom rättpsykiatrin (utvecklingsarbete). Lag (2003:467).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:467

Innehåll

4 § Det rättspsykiatriska forskningsregistret får endast innehålla uppgifter om en person för vilken ett rättspsykiatriskt utlåtande enligt lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, ett intyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller motsvarande utlåtande eller intyg enligt äldre lagstiftning har utfärdats.

Uppgifterna får inte föras in i registret förrän domen i det mål i vilket utlåtandet eller intyget inhämtats har vunnit laga kraft. Har åtalet helt ogillats får inga personuppgifter från det brottmålet föras in i registret.

För varje person får endast de uppgifter registreras som anges i 5-9 §§.

5 § För varje person får uppgifter om namn, personnummer eller samordningsnummer, kön, medborgarskap, födelseland, hemkommun och sysselsättning registreras. Lag (1999:1062).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1062

6 § För varje person får det registreras uppgifter från det undersökningsförfarande som avses i 4 § första stycket beträffande

 • 1. vilken domstol som har begärt undersökningen,
 • 2. frihetsberövanden i målet,
 • 3. de brott som personen är misstänkt för i målet,
 • 4. undersökningsenhet och ansvarig undersökningsläkare,
 • 5. undersökningens resultat och diagnostiska bedömningar,
 • 6. förslag till påföljd, samt
 • 7. yttrande av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

7 § För varje person får det registreras sådana uppgifter ur domen som avser

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:723, 2014:196

8 § För varje person som har överlämnats till rättspsykiatrisk vård, dömts till fängelse eller sluten ungdomsvård får uppgifter om vård enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård registreras.

Uppgifter enligt första stycket får avse

 • 1. tidpunkt när vården har påbörjats, avbrutits och upphört,
 • 2. på vilka sjukvårdsinrättningar personen har vårdats, samt
 • 3. vilka diagnoser som har ställts i samband med utskrivning. Lag (2000:362).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:362

9 § För varje person som har dömts till fängelse får, när verkställigheten helt eller delvis har skett enligt fängelselagen (2010:610), uppgifter registreras om när verkställigheten har påbörjats respektive avslutats samt när villkorlig frigivning och avbrott i verkställigheten har skett. Lag (2010:626).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:626

9 a § För varje person som har dömts till sluten ungdomsvård får, när verkställigheten har skett enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, uppgifter registreras om när verkställigheten har påbörjats respektive avslutats samt när avbrott i verkställigheten har skett. Lag (2000:362).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:362

Uppgiftsskyldighet

10 § Socialstyrelsen, Kriminalvården respektive Statens institutionsstyrelse skall lämna uppgifter enligt 6 § 7, 8 §, 9 § och 9 a § till det rättspsykiatriska forskningsregistret. Lag (2005:982).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:362, 2005:982

Direktåtkomst

11 § Endast Rättsmedicinalverket får ha direktåtkomst till uppgifter i det rättspsykiatriska forskningsregistret.

Information

12 § När personuppgifter i ett mål första gången registreras i det rättspsykiatriska forskningsregistret ska Rättsmedicinalverket lämna information om behandlingen till den registrerade.

Utöver vad som framgår av artikel 14 i EU:s dataskyddsförordning ska informationen innehålla upplysningar om

 • 1. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för behandlingen,
 • 2. bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning om den registrerades rätt till skadestånd, och
 • 3. de begränsningar i fråga om tillgång till uppgifter, utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling och bevarande av uppgifter som gäller för behandlingen. Lag (2018:1998).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1998

Utlämnande av uppgifter

13 § Rättsmedicinalverket skall till Socialstyrelsen, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse på medium för automatiserad behandling lämna de uppgifter som är nödvändiga för att dessa myndigheter skall kunna lämna uppgifter enligt 10 § till det rättspsykiatriska forskningsregistret.

Uppgifter från det rättspsykiatriska forskningsregistret får, utöver vad som sägs i första stycket, lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast om uppgifterna skall användas för det ändamål som anges i 3 § 1. Lag (2005:982).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:362, 2005:982

Sekretess

14 § I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut uppgifter från det rättspsykiatriska forskningsregistret. Lag (2009:482).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:482
15 § Har upphävts genom lag (2018:1998).
16 § Har upphävts genom lag (2018:1998).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:353

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet Å
Förarbeten
Prop. 1998/99:72, bet. 1998/99:JuU25, rskr. 1998/99:213
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:353

Lag (1999:1062) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:6, bet. 1999/2000:SkU7, rskr. 1999/2000:66
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1999:1062
Rubrik
Lag (1999:1062) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Lag (2000:362) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:56, bet. 1999/2000:SoU11, rskr. 1999/2000:195
Ikraft
2000-07-01
Omfattning
ändr. 8, 10, 13 §§;ny 9 a §
SFS-nummer
2000:362
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.

Rubrik
Lag (2000:362) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Lag (2003:467) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:467
Rubrik
Lag (2003:467) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Lag (2005:723) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2006-03-31
SFS-nummer
2005:723
Rubrik
Lag (2005:723) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Lag (2005:982) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Omfattning
ändr. 10, 13 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:982
Rubrik
Lag (2005:982) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Lag (2009:482) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:482
Rubrik
Lag (2009:482) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Lag (2010:626) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2010:626
Rubrik
Lag (2010:626) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Lag (2014:196) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:82, bet. 2013/14:SfU12, rskr. 2013/14:193
Ikraft
2014-05-01
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
2014:196
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.
 • 2. Vid tillämpningen av 7 § 3 ska med beslut som där nämns likställas motsvarande beslut enligt äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2014:196) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Lag (2018:1998) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44
Omfattning
upph. 15, 16 §§, rubr. närmast före 15, 16 §§;ändr. 2, 12 §§, rubr. närmast före 2 §;ny 2 a §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1998
Rubrik
Lag (2018:1998) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation