lagen.nu

Lag (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1999-05-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:547
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Stadgad åborätt

1 § Den som är rätt innehavare av besittningsrätten till fastighet under stadgad åborätt skall inneha fastigheten med full äganderätt.

Rättsfall (1)

HFD 2014 ref. 44: Fråga om tillämpningsområdet för lagen om avveckling av stadgad åborätt och...

Lagrumshänvisningar hit (2)

2 § Rätt innehavare enligt 1 § är den som

  • 1. enligt grunderna för tidigare gällande bestämmelser skulle ha kunnat skatteköpa fastigheten,
  • 2. enligt grunderna för tidigare gällande bestämmelser skulle ha kunnat villkorligt inrymmas eller antas som åbo,
  • 3. sedan minst tio år innehar fastigheten på ett sådant sätt att han eller hon enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) är att anse som ägare av fastigheten, eller
  • 4. i annat fall efter kungörelse har gjort sannolikt att han eller hon är rätt innehavare.

3 § Länsstyrelsen prövar vem som är rätt innehavare enligt 1 §. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Kammarkollegiet. Kammarkollegiets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

4 § Ett beslut om att någon är rätt innehavare av åborätt är att anse som en fångeshandling. När beslutet har vunnit laga kraft, skall länsstyrelsen genast för förvärvarens räkning ansöka om lagfart.

Rättsfall (1)

HFD 2014 ref. 44: Fråga om tillämpningsområdet för lagen om avveckling av stadgad åborätt och...

Landgille

5 § Skyldighet att betala landgille upphör i och med att denna lag träder i kraft.

6 § Om en brukare inte äger den mark som han eller hon är skyldig att betala landgille för, skall äganderätten överföras till brukaren.

7 § Den statliga lantmäterimyndigheten ska vid behov utreda vilken jord som är föremål för landgille och vem som är att anse som brukare av jorden. Vid utredning och redovisning ska i tillämpliga delar gälla det som sägs om äganderättsutredningen i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering. Staten ska dock betala förrättningskostnader som avses i 2 kap. 6 § fjärde stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). Brukaren ska anses ha framställt anspråk på äganderätt till den brukade egendomen. Om landgillejord inte motsvarar en hel registerfastighet, ska fastigheten anses delad genom sämjedelning som är giltig.

Vid överklagande ska 27 § lagen om äganderättsutredning och legalisering tillämpas. Lag (2008:547).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:547

8 § Den som innan denna lag trädde i kraft hade rätt till landgille och som lider förlust genom att landgille upphör har rätt till ersättning för förlusten av staten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:292

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:292

Lag (2008:547) om ändring i lagen (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:547
Rubrik
Lag (2008:547) om ändring i lagen (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation