lagen.nu

Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-05-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:135
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Bestämmelser om statlig hjälp med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter till Svenska kyrkan samt med att ta in avgifterna finns i 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund. Bestämmelser om kyrkoavgift finns i 7 och 8 §§ lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan. Lag (1999:957).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:957
2 § Har upphävts genom lag (2012:135).

3 § Avgifter som tas in med statlig hjälp beräknas på grundval av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomsten.

4 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgifter finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1394).

Rättsfall (1)

RÅ 2006 ref. 15: En person som debiterats avgift till ett registrerat trossamfund begärde att...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:957, 2011:1394

5 § Trossamfundet ska senast den 3 december varje år på medium för automatisk databehandling till Skatteverket lämna de uppgifter som behövs för att ta ut avgifterna.

Uppgifterna ska gälla för visst beskattningsår och får endast avse personer som den 1 november året före det beskattningsår för vilket avgiften ska tas in

  • 1. är skyldiga att betala kyrkoavgift enligt 7 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, eller
  • 2. har eller anses ha samtyckt enligt 6 § denna lag till att betala avgift till trossamfundet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas. Lag (2011:1394).

Rättsfall (2)

RÅ 2006 ref. 13: Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons...
RÅ 2006 ref. 15: En person som debiterats avgift till ett registrerat trossamfund begärde att...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:957, 2003:726, 2011:1394

6 § Andra registrerade trossamfund än Svenska kyrkan ska innan uppgifter enligt 5 § lämnas skaffa skriftligt samtycke från de personer vilkas avgifter ska tas in med statlig hjälp. Samtycket ska avse avgiftsskyldigheten till trossamfundet och att avgifterna tas in med statlig hjälp.

Om trossamfundets stadgar innehåller regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), anses medlemmarna ha lämnat sådant samtycke som avses i första stycket. Lag (2011:1394).

Rättsfall (2)

RÅ 2006 ref. 13: Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons...
RÅ 2006 ref. 15: En person som debiterats avgift till ett registrerat trossamfund begärde att...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:957, 2011:1394

7 § Den som utträtt ur trossamfundet eller på annan grund inte längre är betalningsskyldig till trossamfundet skall genast få en skriftlig bekräftelse på detta från trossamfundet. Lag (1999:957).

8 § Om staten till följd av behandlingen av en uppgift som avses i 5 § betalar skadestånd till en person som är registrerad i beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet skall det trossamfund som lämnat uppgiften ersätta staten i motsvarande utsträckning. Lag (2003:726).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:957, 2001:190, 2003:726

9 § Bestämmelser om beräkning av avgiftssats och utbetalning av avgifterna till trossamfundet finns i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Lag (1999:957).

10 § har betecknats 9 §. Lag (1999:957).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:291

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ikraft
1999-10-01
SFS-nummer
1999:291
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999 och tillämpas första gången i fråga om preliminär skatt för inkomståret 2000 och slutlig skatt enligt 2001 års taxering.

Lag (1999:957) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Omfattning
upph. 2 §;nuvarande 3-10 §§ betecknas 2-9 §§;ändr. 1 §, de nya 4, 5, 6 §§, 8 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:957
Rubrik
Lag (1999:957) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Lag (2001:190) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:190
Rubrik
Lag (2001:190) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Lag (2003:726) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 5, 8 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:726
Rubrik
Lag (2003:726) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Lag (2011:1394) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
SFS-nummer
2011:1394
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
  • 2. Lagen tillämpas första gången på avgifter som avser beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012.
  • 3. Om ett trossamfunds stadgar innehåller regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skattebetalningslagen (1997:483) ska stadgarna, vid tillämpning av denna lag, även anses innehålla regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).
Rubrik
Lag (2011:1394) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Lag (2012:135) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159
Omfattning
upph. 2 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:135
Rubrik
Lag (2012:135) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation