lagen.nu

Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1999-04-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:518
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-12-01

1 § Denna lag avser undersökning av en persons ögon och ögonrörelser i syfte att ta reda på om personen är påverkad av något annat medel än alkohol.

2 § En ögonundersökning enligt denna lag får göras på förare av ett motordrivet fordon samt på förare av ett maskindrivet spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg om det kan misstänkas att föraren gjort sig skyldig till brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) eller till något annat brott på vilket fängelse kan följa och som har begåtts i samband med framförandet av fordonet.

En ögonundersökning får även göras på den som manövrerar ett luftfartyg eller i övrigt ombord på ett luftfartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för flygsäkerheten eller som utövar tjänst som avses i 6 kap. 20 § luftfartslagen (2010:500), om det kan misstänkas att personen gjort sig skyldig till brott som avses i 13 kap. 2 § luftfartslagen eller till något annat brott på vilket fängelse kan följa och som har begåtts i samband med manövrerandet, fullgörandet av uppgiften eller utövandet av tjänsten.

Undersökningen enligt första eller andra stycket får genomföras endast om den kan ha betydelse för utredningen om brottet. Lag (2010:518).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:525, 2010:518

3 § En ögonundersökning enligt denna lag får endast omfatta yttre iakttagelser av ögonens utseende och funktion. Som hjälpmedel vid undersökningen får pupillometer, penna eller annat liknande föremål samt mindre ljuskälla användas.

4 § En ögonundersökning enligt denna lag genomförs av

  • 1. en polisman, eller
  • 2. en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen, om misstanken gäller brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ska genomföra en ögonundersökning har samma befogenhet som en polisman har enligt 22 § polislagen (1984:387) att stoppa ett fordon.

Undersökningen ska göras på ett sätt som inte utsätter den som undersöks för allmän uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte föranleder något annat, ska undersökningen genomföras i ett täckt fordon eller inomhus i ett avskilt rum. Om den undersökte begär det ska det föras ett protokoll vid undersökningen och utfärdas ett bevis om utförd åtgärd. Lag (2008:328).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:328

5 § Blodprov får tas på den som är skyldig att genomgå en ögonundersökning även om det inte finns förutsättningar för det enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken, om han eller hon

  • 1. vägrar att medverka till ögonundersökning, eller
  • 2. inte kan genomgå sådan undersökning på grund av att han eller hon varit inblandad i en trafikolycka. Lag (2008:328).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:328

6 § För ögonundersökning som avses i denna lag skall 28 kap. 13 § rättegångsbalken inte gälla.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:216

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet Å
Förarbeten
Prop. 1998/99:43, bet. 1998/99:JuU15, rskr. 1998/99:166
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:216

Lag (2004:525) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:525
Rubrik
Lag (2004:525) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Lag (2008:328) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:328
Rubrik
Lag (2008:328) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Lag (2010:518) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:518
Rubrik
Lag (2010:518) om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation