lagen.nu

Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1284
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Uppgifter m.m.

1 § Forskarskattenämnden prövar om de förutsättningar för skattelättnader som anges i 11 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229) är uppfyllda.

Vid tillämpningen av denna lag är arbetstagare den som tar emot ersättning och arbetsgivare den som betalar ut ersättning. Lag (2000:1162).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1162

Sammansättning m.m.

2 § Forskarskattenämnden består av sex ledamöter och fem personliga ersättare. Ledamöterna och ersättarna förordnas av regeringen för högst fyra år i taget.

Regeringen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande samt bland ersättarna en ersättare för vice ordföranden. Dessa tre skall ha särskild insikt i beskattningsfrågor. Övriga ledamöter och ersättare skall ha särskild insikt i företagslednings-, forsknings- eller produktutvecklingsfrågor.

Föreningen Svenskt Näringsliv skall ges möjlighet att lämna förslag till en ledamot och en ersättare. Vetenskapsrådet skall ges möjlighet att lämna förslag till två ledamöter och två ersättare. Verket för innovationssystem skall ges möjlighet att lämna förslag till en ledamot och en ersättare. Lag (2001:530).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1162, 2001:530

3 § Om ersättaren har särskild sakkunskap inom det område som ärendet avser får han kallas att delta i behandlingen av ett ärende i stället för ledamoten. Lag (2000:1162).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1162, 2000:1162

4 § Forskarskattenämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Nämnden är dock beslutför med tre ledamöter, bland dem ordföranden, om samtliga är ense om beslutet.

Vid beslut som gäller skattelättnader för sådan arbetstagare som avses i 11 kap. 22 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), är nämnden beslutför med ordföranden eller vice ordföranden ensam. Lag (2011:1284).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1284, 2000:1162

5 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Lag (2000:1162).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1162, 2000:1162

Ansökan

6 § En ansökan till Forskarskattenämnden skall vara skriftlig och avse en viss person. Ansökan får göras av arbetsgivaren eller arbetstagaren.

Ansökan skall ha kommit in till nämnden senast tre månader efter det att arbetstagaren påbörjat arbetet i Sverige. Ansökan skall innehålla de uppgifter som behövs för att nämnden skall kunna pröva ansökan. Lag (2000:1162).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1162, 2000:1162

Beslut

7 § Beslut om skattelättnader skall innehålla uppgift om den tid beslutet avser. Lag (2000:1162).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1162, 2000:1162

8 § Arbetsgivaren, arbetstagaren och Skatteverket skall underrättas om Forskarskattenämndens beslut. Lag (2003:729).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1162, 2003:729

Överklagande

9 § Beslut av Forskarskattenämnden får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av arbetsgivaren, arbetstagaren och Skatteverket.

Om arbetsgivaren eller arbetstagaren överklagar beslutet skall Skatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2003:729).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1162, 2003:729

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:1305

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1305
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

Lag (2000:1162) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:12, bet. 2000/01:SkU6, rskr. 2000/01:70
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
upph. nuvarande 3 §, rubr. närmast före nuvarande 5 §;nuvarande 4, 5, 6 §§ betecknas 3, 6, 5 §§;ändr. 1, 2 §§, de nya 3, 5, 6 §§, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 1, 2 §§;ny 4 §, rubr. närmast före den nya 6 §, 7 §
SFS-nummer
2000:1162
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
  • 2. I fall då arbetet påbörjas före den 1 april 2001 skall, i stället för 6 § andra stycket första meningen, gälla att ansökan skall ha kommit in till Forskarskattenämnden senast den 1 juli 2001.
Rubrik
Lag (2000:1162) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Lag (2001:530) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:123, bet. 2000/01:AU11, rskr. 2000/01:212
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:530
Rubrik
Lag (2001:530) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Lag (2003:729) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 8, 9 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:729
Rubrik
Lag (2003:729) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Lag (2011:1284) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1284
Rubrik
Lag (2011:1284) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation