lagen.nu

Förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-12-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1532
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om sådant statsbidrag till idrottsverksamhet som avses i lagen (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund.

Definitioner

2 § Med idrottsverksamhet avses i denna förordning prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott i vilken det ingår ett centralt moment av fysisk aktivitet.

Med organisation avses i denna förordning föreningar och förbund som är anknutna till Sveriges Riksidrottsförbund. Förordning (2009:1589).

3 § Med barn och ungdomar avses i denna förordning personer mellan 7 och 25 år.

Syftet med statsbidraget

4 § Statsbidraget ska stödja verksamhet som

 • 1. bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse och benägenhet för motion och idrott,
 • 2. bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, bland annat genom att öka barns och ungdomars inflytande över och ansvar för sitt idrottande,
 • 3. gör det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion,
 • 4. bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed främjar en god hälsa hos alla människor,
 • 5. syftar till att ge flickor och pojkar respektive kvinnor och män lika förutsättningar att delta i idrottsverksamhet,
 • 6. utvecklar samverkan mellan organisationer som arbetar med idrottsverksamhet, skolan och andra som bedriver arbete för att främja fysisk aktivitet och goda motionsvanor,
 • 7. främjar integration och god etik, och
 • 8. aktivt motverkar dopning inom idrotten.

Statsbidrag får även stödja verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft. Vid prövning av om statsbidrag i detta syfte ska beviljas ska i relevanta delar de syften som anges i första stycket beaktas. Förordning (2012:116).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:116

Förutsättningar för statsbidrag

5 § I enlighet med de syften som anges i 4 § får statsbidrag lämnas enligt denna förordning för att

 • 1. utveckla intresse för idrott hos barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning och främja möjligheterna till allsidig träning efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättningar,
 • 2. utveckla kvaliteten i idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv och i idrottsverksamhet i övrigt så att verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration,
 • 3. möjliggöra förberedelser inför och deltagande i internationell tävlingsverksamhet,
 • 4. skapa bättre möjligheter för elitsatsande ungdomar att kombinera sin idrottsutövning med utbildning vid riksidrottsgymnasier, eller
 • 5. aktivt motverka dopning inom idrotten. Förordning (2009:1589).

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Statsbidrag får beviljas

 • 1. organisationer på central, regional eller lokal nivå som arbetar med idrottsverksamhet,
 • 2. Sveriges Olympiska Kommitté för förberedelser inför och deltagande i internationell tävlingsverksamhet, och
 • 3. huvudmän som är ansvariga för utbildning vid riksidrottsgymnasier. Förordning (2009:1589).

Behandling av personnummer

6 a § Personnummer får behandlas för prövning och kontroll av statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2018:1532).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1532

Beslut om statsbidrag

7 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Sveriges Riksidrottsförbund.

Ansökan om statsbidrag skall göras skriftligen och komma in till Sveriges Riksidrottsförbund senast den dag Riksidrottsförbundet bestämmer.

Redovisning

8 § En organisation eller annan som har tagit emot bidrag enligt denna förordning ska lämna

 • 1. Sveriges Riksidrottsförbund de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Riksidrottsförbundet bestämmer, och
 • 2. Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik- och idrottshögskolan de uppgifter som centrumet behöver för att genomföra en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten. Förordning (2009:1589).

9 § Sveriges Riksidrottsförbund ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. Riksidrottsförbundet ska dessutom till regeringen senast den 15 maj varje år lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget. Förordning (2009:1589).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1589, 2009:1589

Återbetalning och återkrav

10 § Har upphävts genom förordning (2012:116).

11 § Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 • 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt,
 • 2. bidraget inte används för det ändamål det har beviljats för, eller
 • 3. mottagaren inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter som avses i 8 § 1. Förordning (2009:1589).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1589

12 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 11 §, får Sveriges Riksidrottsförbund besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Förordning (2009:1589).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1589

Förvaltningslagens tillämpning

13 § Vid Sveriges Riksidrottsförbunds handläggning av ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

10 § om partsinsyn,

– 16–18 §§ om jäv,

23 § om utredningsansvaret,

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

25 § om kommunikation,

31 § om dokumentation av beslut,

32 § om motivering av beslut, och

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till. Förordning (2018:988).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:988, 2009:1589

Överklagande

14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2012:116).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1589, 2012:116

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:1177

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1177

Förordning (2009:1589) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2008/09:126, bet. 2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243
Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §;nuvarande 10 § betecknas 14 §;ändr. 2, 4, 5, 6, 8, den nya 14 §§, rubr. närmast före 10 § sätts närmast före nya 14 §;nya 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 10, 13 §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1589
Rubrik
Förordning (2009:1589) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet

Förordning (2012:116) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 10 §;ändr. 4, 14 §§
Ikraft
2012-05-01
SFS-nummer
2012:116
Rubrik
Förordning (2012:116) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet

Förordning (2018:988) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:988
Rubrik
Förordning (2018:988) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet

Förordning (2018:1532) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet

Officiell autentisk version

Omfattning
ny 6 a §
Ikraft
2018-11-01
SFS-nummer
2018:1532
Rubrik
Förordning (2018:1532) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation