lagen.nu

Förordning (1999:1135) om misstankeregister

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:144
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-21

1 § Med misstankeregister avses i denna förordning det register som förs med stöd av lagen (1998:621) om misstankeregister.

Misstankeregistrets innehåll

2 § Om förutsättningarna för registrering enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister är uppfyllda, ska registret innehålla uppgifter om

 • 1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra

identitetsuppgifter,

 • 2. de brott som misstanken avser,
 • 3. ärendenummer och vid vilken myndighet som ärendet handläggs,

samt

 • 4. beslut om strafförelägganden, beslut att väcka åtal eller talan om förvandling av böter.

Detta gäller dock inte om ärendet förs i diarium som avses i 3 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Förordning (2009:644).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:644

Rätt att få uppgifter ur registret

Myndigheter som har rätt att få fullständiga uppgifter

3 § Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av

 • 1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott, i ärenden om nåd i brottmål eller i andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen eller i ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den som ärendet gäller,
 • 2. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,
 • 3. Säkerhetspolisen, i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndigheten,
 • 4. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,
 • 5. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges, i ärenden
  • a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana uppgifter,
  • b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,
  • c) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.,
  • d) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523),
  • e) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag, och
  • f) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivningsföretag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 i den förordningen,
 • 6. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen (1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttillstånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral för taxitrafik, i fråga om den som ärendet gäller,
 • 7. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, i fråga om den som ärendet gäller,
 • 8. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap eller utlänningslagen (2005:716), dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning i ärenden som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i fråga om någon annan än den som utredningen gäller,
 • 9. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ärendet gäller,
 • 10. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt utlänningslagen, i fråga om den som ärendet gäller, och
 • 11. en åklagarmyndighet eller allmän domstol i ett ärende enligt lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder.

Uppgifter om någon annan person än den som prövningen gäller enligt första stycket 8 ska begränsas till uppgifter om misstanke som avser brott enligt 3, 4 eller 6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken. Förordning (2017:1021).

Myndigheter som har rätt att få uppgifter om brott för vilket åtal väckts

4 § Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts, ska lämnas om det begärs av

 • 1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,
 • 2. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som
 • 3. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
 • 4. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervakning, i fråga om den som ärendet gäller,
 • 5. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevaknings- eller transportpersonal,
 • 6. en sådan statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdrags- tagare,
 • 7. Spelinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel överväger att ge tillstånd,
 • 8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att ge tillstånd eller godkänna som föreståndare,
 • 9. en socialnämnd, i ärenden om
 • 10. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning
 • 11. Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten lämplighetsprövar enligt
  • a) lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
  • b) lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
  • c) lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
  • d) lagen (2010:751) om betaltjänster,
  • e) försäkringsrörelselagen (2010:2043),
  • f) lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
  • g) lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
  • h) lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
  • i) lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
  • j) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, eller
  • k) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,
 • 12. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666) överväger att registrera som fastighetsmäklare,
 • 13. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare avser att auktorisera,
 • 14. Revisorsinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att auktorisera eller godkänna,
 • 15. Skatteverket, för prövning av upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi, skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi eller lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
 • 16. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten, i fråga om dels totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, dels de som Försvarsmakten avser att anta eller som är antagna till militär utbildning inom myndigheten,
 • 17. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa för tjänstgöring i internationella militära insatser,
 • 18. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
 • 19. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsaneringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare, i fråga om den som ärendet gäller,
 • 20. Riksgäldskontoret, i fråga om den som myndigheten överväger att betala ut ersättning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd, och
 • 21. Rättsmedicinalverket, när uppgiften behövs för prövning enligt häkteslagen av om ett besök eller elektronisk kommunikation kan tillåtas eller ska kontrolleras. Förordning (2019:144).

Uppgifter för prövning av ett meddelat tillstånd

5 § En myndighet som enligt 3 eller 4 § har rätt att få uppgifter ur misstankeregistret vid tillståndsgivning eller godkännandet har rätt att få motsvarande uppgifter för prövning av ett meddelat tillstånd, godkännande, certifikat eller en beslutad auktorisation.

5 a § Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av Tullverket i ärenden där en prövning av ett meddelat tillstånd, godkännande eller certifikat ska göras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen. Förordning (2016:335).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:335, 2010:113

Direktåtkomst

6 § Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagarmyndigheter, Kriminalvården och Migrationsverket får ha direktåtkomst till uppgifter i misstankeregistret. Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt lagen (1998:621) om misstankeregister eller denna förordning. Förordning (2014:1159).

Ändringar/Förarbeten (5)

7 § Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstankeregistret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttillstånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral för taxitrafik.

En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstankeregistret i ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag, i ärenden enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag och i ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523).

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning. Åtkomsten får endast omfatta uppgifter om misstanke om brott för vilket åtal har väckts och uppgifter om misstanke om brott i övrigt förekommer. Förordning (2016:738).

Enskildas rätt att få uppgifter

8 § Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts skall på begäran lämnas ut om det begärs av

 • 1. ett sådant larminstallationsföretag som avses i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m., i fråga om den som företaget avser att anställa eller anlita som uppdragstagare för larminstallationer samt
 • 2. en enskild sammanslutning eller person som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom, i fråga om den som den enskilde avser att anställa eller anlita som uppdragstagare.

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 a § Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts ska lämnas ut om det begärs av en enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn. Registerutdraget ska endast innehålla uppgifter om brott som avses i 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§, 4 kap. 1–2 och 4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och 10 a §§ brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling och 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622) samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga om brott som avses i 6 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa dopningsmedel ska utdraget också innehålla uppgifter om förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott. Förordning (2015:993).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:1638, 2015:993, 2007:176

Avgift

9 § Avgift skall tas ut för att lämna ut uppgifter till enskilda enligt 8 §.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas.

Vilka uppgifter som skall lämnas

Domstolar

10 § En domstol skall tillhandahålla åklagarmyndigheten uppgifter om en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft i den del som rör den utdömda påföljden eller avser sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Myndigheter

11 § Har upphävts genom förordning (2014:1159).

12 § Tullverket ska i fråga om den som ska registreras enligt 3 § första stycket lagen (1998:621) om misstankeregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 2 § 1–3 denna förordning. Tullverket ska också lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som krävs för gallring av registret enligt 13 § 1 lagen om misstankeregister. Förordning (2014:1159).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1011, 2014:1159

13 § En åklagarmyndighet ska i fråga om den som ska registreras enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 2 § denna förordning. En åklagarmyndighet ska också lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som krävs för gallring av registret enligt 13 § lagen om misstankeregister. Förordning (2014:1159).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1159

Ansvar för lämnade uppgifter

14 § Den myndighet som har lämnat uppgifter till Polismyndigheten enligt denna förordning ansvarar för att uppgifterna är riktiga.

Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifter som avses i 12 och 13 §§ ska rättas på det sätt som Polismyndigheten bestämmer efter samråd med den berörda myndigheten. Förordning (2014:1159).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1159

15 § Den som i offentlig tjänst tar del av uppgifter ur misstankeregistret och misstänker att registrets innehåll är oriktigt, ska genast anmäla det till Polismyndigheten. Förordning (2014:1159).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1159

Rätt att meddela föreskrifter

16 § Polismyndigheten får, efter samråd med Åklagarmyndigheten och Tullverket, föreskriva att registrering enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister ska begränsas utöver vad som följer av denna förordning. Förordning (2014:1159).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1280, 2014:1159

17 § Polismyndigheten får, efter samråd med berörda myndigheter, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1159).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1159

18 § Domstolsverket får, i samråd med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, meddela föreskrifter om hur uppgifterna enligt 10 § ska lämnas. Förordning (2014:1159).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1280, 2014:1159

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:1135

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1135
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 • 2. Fram till den 1 januari 2009 skall endast tingsrätterna och hovrätterna tillhandahålla åklagarmyndigheten sådana uppgifter som anges i 10 §. Högsta domstolen skall under denna tid i stället tillhandahålla Rikspolisstyrelsen dessa uppgifter. Förordning (2006:1227).

Förordning (2000:551) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:551
Rubrik
Förordning (2000:551) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2000:699) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 p övergångsbest.
Ikraft
2000-10-01
SFS-nummer
2000:699
Rubrik
Förordning (2000:699) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2001:417) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:417
Rubrik
Förordning (2001:417) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2001:690) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:690
Rubrik
Förordning (2001:690) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2001:948) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:948
Rubrik
Förordning (2001:948) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2001:1270) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest. till 1999:1135
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1270
Rubrik
Förordning (2001:1270) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2003:388) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest.
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:388
Rubrik
Förordning (2003:388) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2003:1011) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 12 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1011
Rubrik
Förordning (2003:1011) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2004:534) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:534
Rubrik
Förordning (2004:534) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2003:567) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:1135
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:567
Rubrik
Förordning (2003:567) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2004:743) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2004-12-01
SFS-nummer
2004:743
Rubrik
Förordning (2004:743) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2004:1065) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1065
Rubrik
Förordning (2004:1065) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2004:1193) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1193
Rubrik
Förordning (2004:1193) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2004:1280) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16, 18 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1280
Rubrik
Förordning (2004:1280) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2005:1022) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1022
Rubrik
Förordning (2005:1022) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2006:55) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 7 §§
Ikraft
2006-04-01
SFS-nummer
2006:55
Rubrik
Förordning (2006:55) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2006:103) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2006-03-31
SFS-nummer
2006:103
Rubrik
Förordning (2006:103) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2006:223) om ändring i förordningen (1999:1134) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2006-04-30
SFS-nummer
2006:223
Rubrik
Förordning (2006:223) om ändring i förordningen (1999:1134) om misstankeregister

Förordning (2006:508) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2006-07-15
SFS-nummer
2006:508
Rubrik
Förordning (2006:508) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2006:787) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:787
Rubrik
Förordning (2006:787) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2006:1227) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest.
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1227
Rubrik
Förordning (2006:1227) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2007:176) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 8 a §
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:176
Rubrik
Förordning (2007:176) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2007:582) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2007-11-01
SFS-nummer
2007:582
Rubrik
Förordning (2007:582) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2007:1453) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1453
Rubrik
Förordning (2007:1453) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2008:774) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2008-11-01
SFS-nummer
2008:774
Rubrik
Förordning (2008:774) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2008:1217) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1217
Rubrik
Förordning (2008:1217) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2009:644) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:644
Rubrik
Förordning (2009:644) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2009:662) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:662
Rubrik
Förordning (2009:662) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2009:688) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2009-07-27
SFS-nummer
2009:688
Rubrik
Förordning (2009:688) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2009:1378) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1378
Rubrik
Förordning (2009:1378) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2009:1555) om ändring i förordningen (2009:1378) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 § i 2009:1378
SFS-nummer
2009:1555
Rubrik
Förordning (2009:1555) om ändring i förordningen (2009:1378) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2010:33) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2010-03-01
SFS-nummer
2010:33
Rubrik
Förordning (2010:33) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2010:113) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL253/1993 s1
Ikraft
2010-04-01
CELEX-nr
31993R2454
Omfattning
ny 5 a §
SFS-nummer
2010:113
Rubrik
Förordning (2010:113) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2010:592) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:592
Rubrik
Förordning (2010:592) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2010:1078) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:1078
Rubrik
Förordning (2010:1078) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2010:1481) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1481
Rubrik
Förordning (2010:1481) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2010:1638) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 8 a §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1638
Rubrik
Förordning (2010:1638) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2010:1639) om ändring i förordningen (2010:1481) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 § i 2010:1481
SFS-nummer
2010:1639
Rubrik
Förordning (2010:1639) om ändring i förordningen (2010:1481) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2011:147) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:147
Rubrik
Förordning (2011:147) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2011:163) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:163
Rubrik
Förordning (2011:163) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2011:252) om ändring i förordningen (2011:147) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 § i 2011:147
SFS-nummer
2011:252
Rubrik
Förordning (2011:252) om ändring i förordningen (2011:147) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2011:670) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:670
Rubrik
Förordning (2011:670) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2012:22) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2012-08-01
SFS-nummer
2012:22
Rubrik
Förordning (2012:22) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2012:254) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraft
2012-06-01
SFS-nummer
2012:254
Rubrik
Förordning (2012:254) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2012:613) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2012-11-01
SFS-nummer
2012:613
Rubrik
Förordning (2012:613) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2013:51) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2013-04-01
SFS-nummer
2013:51
Rubrik
Förordning (2013:51) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2013:224) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2013:224
Rubrik
Förordning (2013:224) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2013:594) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2013-07-22
SFS-nummer
2013:594
Rubrik
Förordning (2013:594) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2013:658) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2013-09-01
SFS-nummer
2013:658
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om ärenden som avser upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott och som har kommit in till regeringen före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2013:658) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2014:399) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2014-07-02
SFS-nummer
2014:399
Rubrik
Förordning (2014:399) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2014:1159) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 11 §;ändr. 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1159
Rubrik
Förordning (2014:1159) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2015:993) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr 8 a §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:993
Rubrik
Förordning (2015:993) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2016:335) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraft
2016-05-01
SFS-nummer
2016:335
Rubrik
Förordning (2016:335) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2016:695) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2016-11-01
SFS-nummer
2016:695
Rubrik
Förordning (2016:695) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2016:738) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:738
Rubrik
Förordning (2016:738) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2016:1036) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1036
Rubrik
Förordning (2016:1036) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2016:1346) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2016:1346
Rubrik
Förordning (2016:1346) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2017:1021) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2017-12-01
SFS-nummer
2017:1021
Rubrik
Förordning (2017:1021) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2018:707) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:707
Rubrik
Förordning (2018:707) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2018:1480) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1480
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut enligt lotterilagen (1994:1000) som har meddelats före ikraftträdandet. Det som sägs om Lotteriinspektionen ska då gälla för Spelinspektionen.
Rubrik
Förordning (2018:1480) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2018:2045) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2019-01-20
SFS-nummer
2018:2045
Rubrik
Förordning (2018:2045) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2019:144) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:144
Rubrik
Förordning (2019:144) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation