lagen.nu

Körkortsförordning (1998:980)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1998-07-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:388
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24
Övrigt
Rättelseblad 2001:666, 2004:1084, 2012:877 och 2012:878 har iakttagits.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter i de avseenden som anges i körkortslagen (1998:488) och föreskrifter om undantag från lagen. Förordning (2001:666).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:992, 2001:666

2 § Transportstyrelsen är körkortsmyndighet. Förordning (2009:1369).

Ändringar/Förarbeten (3)

3 § I militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen (1995:137) för räddningskåren under utbildning och höjd beredskap finns bestämmelser om undantag från körkortslagen (1998:488) och denna förordning. Förordning (2009:216).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:216

4 § I terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1987:594) finns bestämmelser om förbud mot körning i terräng i vissa fall. Förordning (2009:190).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:190, 2001:666

5 § De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i körkortslagen (1998:488), lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Förordning (2001:666).

Ändringar/Förarbeten (4)

2 kap. Förarbehörighet

1 § På körkortet ska ordet ”körkort” på Europeiska unionens övriga språk vara tryckt i rosa och utgöra kortets bakgrund.

Inskränkningar i behörigheten, sådan utökad behörighet som avses i 2 kap. 7 a § körkortslagen (1998:488) och villkor för att få köra fordon samt gällande prövotid ska anges i form av sifferkoder på körkortet. Förordning (2012:5).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:5

2 § Ett traktorkort enligt 2 kap. 2 § körkortslagen (1998:488) och ett förarbevis enligt 2 kap. 3 § körkortslagen ska innehålla uppgifter om innehavarens fullständiga namn och personnummer eller samordningsnummer.

Ett traktorkort ska även innehålla villkor som har betydelse för rätten att köra en traktor. Förordning (2009:190).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:992, 2009:190

3 § Ett särskilt förarbevis enligt 2 kap. 13 § körkortslagen (1998:488) skall vara utfärdat enligt formulär som Transportstyrelsen fastställer. Transportstyrelsen bestämmer också vilka som får utfärda beviset och vilka krav som skall ställas på innehavaren. Förordning (2008:1112).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:538
4 § Har upphävts genom förordning (2012:5).

3 kap. Utfärdande och giltighet av körkort och traktorkort

Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet

1 § En ansökan om körkortstillstånd ska göras skriftligen på en särskild blankett och, om inte annat följer av 2 a §, avse en viss grupp av behörigheter enligt följande:

 • - Grupp I: AM, A1, A2, A, B och BE samt behörighet för traktor.
 • - Grupp II: behörigheterna i grupp I samt behörigheterna C1, C1E, C och CE.
 • - Grupp III: behörigheterna i grupp I och II samt behörigheterna D1, D1E, D och DE.

Till ansökan ska det fogas en hälsodeklaration, som ska vara undertecknad av sökanden och ett intyg om synprövning. Om ansökan avser körkortstillstånd med behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, ska i stället ett läkarintyg enligt fastställd blankett fogas till ansökan. Intygen ska vara utfärdade och hälsodeklarationen avgiven inom två månader före ansökan.

Om sökanden under de senaste fem åren före ansökan har fällts till ansvar för grovt rattfylleri eller upprepade fall av rattfylleri, ska det till ansökan fogas ett särskilt läkarutlåtande som styrker att sökanden i nykterhetshänseende uppfyller kraven i 3 kap. 2 § körkortslagen (1998:488). Ett sådant utlåtande ska vara utfärdat inom två månader före ansökan. Förordning (2012:5).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § En ansökan om körkortstillstånd får ges in tidigast sex månader innan spärrtid eller giltighetstid för beslut om återkallelse tills vidare löper ut. Ansökan får prövas tidigast två månader innan spärrtiden eller giltighetstiden löper ut. Förordning (2018:87).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:951, 2012:5, 2018:87

2 a § Ett körkortstillstånd gäller för samtliga behörigheter som ingår i en grupp som avses i 1 § första stycket. Detta gäller dock inte om Transportstyrelsen har begränsat tillståndet till en eller flera behörigheter. Förordning (2009:1369).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1369, 2009:190

3 § Ett körkortstillstånd gäller i fem år.

När ett körkortstillstånd har meddelats ska Transportstyrelsen utfärda ett bevis om tillståndet. I beviset ska det anges

 • 1. vilken grupp av behörigheter eller vilken behörighet som tillståndet gäller för,
 • 2. vilka villkor som har beslutats för innehavet av körkortstillståndet eller körkortet,
 • 3. upplysning om tillståndets giltighetstid, och
 • 4. att tillståndet kan återkallas i de fall som avses i 5 kap. körkortslagen (1998:488). Förordning (2012:5).

4 § Har upphävts genom förordning (2012:5).

5 § Om den som söker körkortstillstånd inte följer ett föreläggande att inom viss tid ge in ett läkarintyg, ska ansökningen avvisas. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta. Förordning (2012:5).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:5

6 § En ansökan om förnyelse enligt 3 kap. 14 § andra stycket eller 3 kap. 14 b § körkortslagen (1998:488) ska föregås av en ansökan om förlängd giltighet av behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE enligt 3 kap. 12 § samma lag, om sökanden önskar behålla dessa behörigheter. Vid en ansökan om förlängd giltighet tillämpas

 • 1. vad som sägs om hälsodeklaration och intyg om synprövning i 3 kap. 1 § andra stycket första och tredje meningarna denna förordning, om sökanden vid ansökningstillfället ännu inte har fyllt 45 år, och annars
 • 2. vad som sägs om läkarintyg i 3 kap. 1 § andra stycket andra och tredje meningarna.

En ansökan om förlängd giltighet får göras tidigast ett år innan körkortet ska förnyas.

Transportstyrelsen får förelägga sökanden att inom viss tid ge in de handlingar som krävs för förlängd giltighet enligt första stycket. Om föreläggandet inte följs, ska ansökan om förlängd giltighet avvisas. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta. Förordning (2012:878).

Ändringar/Förarbeten (6)

Utredning och villkor för körkort m.m.

7 § Transportstyrelsen behöver inte utreda sökandens personliga förhållanden, om sökanden har en behörighet som ingår i grupp I och ansökan avser körkortstillstånd för någon annan behörighet i grupp I eller behörighet som ingår i grupp II.

Om Transportstyrelsen vid prövning av en ansökan om körkortstillstånd finner att sökanden inte förekommer i de register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen (1998:621) om misstankeregister och att uppgift om omhändertagande enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. inte förekommer i vägtrafikregistret, behöver någon ytterligare utredning om sökandens personliga förhållanden inte göras. Förordning (2009:1369).

Ändringar/Förarbeten (4)

8 § Transportstyrelsen får vid handläggningen av en ansökan om körkortstillstånd begära in ett yttrande av Polismyndigheten, Kriminalvården, en socialnämnd eller någon annan myndighet som bedöms kunna lämna upplysningar av betydelse för ärendet. Ett sådant yttrande ska innehålla en redogörelse för de omständigheter som har betydelse för att bedöma sökandens lämplighet som innehavare av körkort eller traktorkort. Förordning (2014:1264).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

9 § Genom villkor enligt 3 kap. 10 § körkortslagen (1998:488) får den behörighet som följer av ett körkortstillstånd eller körkort begränsas till

 • 1. att avse fordon med viss utrustning eller ett visst fordon som funnits lämpligt för sökanden,
 • 2. körning endast om personliga hjälpmedel används, exempelvis glasögon, hörapparat eller protes,
 • 3. ett visst område, en viss tid eller en viss typ av transport, eller
 • 4. annat som är nödvändigt från trafiksäkerhetssynpunkt. Förordning (2010:783).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:783

Förarprov

10 § Förarprov för körkort och kunskapsprov för traktorkort ska avläggas inför den som Transportstyrelsen har förordnat att förrätta förarprov respektive kunskapsprov. Som förarprövare får Transportstyrelsen förordna tjänstemän vid Trafikverket och Försvarsmakten samt lärare vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

Innan Transportstyrelsen förordnar en person som är verksam inom Trafikverket, Försvarsmakten eller gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning ska styrelsen samråda med berörd myndighet respektive Statens skolverk i fråga om lärare.

Om Transportstyrelsen finner att den som förordnats att förrätta förarprov med hänsyn till sina personliga förhållanden inte längre kan anses vara lämplig som förarprövare, får styrelsen återkalla förordnandet. Förordning (2011:529).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

10 a § Förarprov för förarbevis får avläggas inför den fysiska eller juridiska person till vilken Transportstyrelsen överlämnat rätten att anordna prov. Förordning (2009:190).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:190

11 § Den som avlägger ett körprov inför en förarprövare hos Trafikverket skall tillhandahålla ett fordon som är lämpligt för provet. Förordning (2010:142).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:142

12 § Förarprov avser sökandens

 • 1. kunskaper om vägtrafikens utveckling, trafiksäkerhetsfrågornas betydelse, trafikolyckornas orsaker, omfattning och karaktär samt vikten av ett ansvarsmedvetet och hänsynsfullt uppträdande i trafiken,
 • 2. kunskaper om gällande trafikföreskrifter, den verkan från trafiksäkerhetssynpunkt som sjukdom, uttröttning och stimulerande eller bedövande ämnen, särskilt alkoholhaltiga drycker och narkotika, medför på den mänskliga organismen,
 • 3. kunskaper om konstruktionen och verkningssättet hos fordon av det slag som provet avser,
 • 4. förmåga att i landsvägs- och gatutrafik köra fordon av det slag som provet avser,
 • 5. sinnesnärvaro och omdömesförmåga.

För körkort med behörigheten E avser provet även sökandens kunskaper om de särskilda trafiksäkerhetsriskerna när ett fordon körs med tillkopplat släpfordon.

Förarprov för traktorkort skall avse sökandens kunskaper i de avseenden som räknas upp i första stycket 1-3.

12 a § Förarprov för behörigheten AM och för förarbevis ska avse sökandens kunskaper i de avseenden som anges i 12 § första stycket 1-3. Förordning (2009:190).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:190

13 § Förarprov i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning får avläggas som delprov under utbildningens gång. Kraven i 3 kap. 1 § första stycket 2 och 3 eller, i fråga om ålderskravet, 3 kap. 1 a § samt 3 kap. 1 § andra stycket körkortslagen (1998:488) ska då avse det slutliga godkännandet. Förordning (2012:5).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:522, 2011:529, 2012:5

Ansökan om utfärdande och förnyelse av körkort m.m.

14 § Har upphävts genom förordning (2012:5).

15 § Transportstyrelsen ska skicka underlag för ansökan om

 • 1. utfärdande av körkort eller förarbevis till sökanden,
 • 2. förnyelse av körkort till körkortshavaren, och
 • 3. förnyelse av förarbevis till innehavaren av förarbevis.

En ansökan som avses i första stycket ska göras på en särskild blankett (grundhandling) och vara egenhändigt undertecknad. Ett välliknande fotografi ska följa med ansökan. Till ansökan ska om det behövs även fogas handlingar som visar att förutsättningarna för förnyelse enligt 3 kap. 14 a § körkortslagen (1998:488) är uppfyllda.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en ansökan i stället ska ges in på elektronisk väg. Förordning (2012:5).

Ändringar/Förarbeten (5)

16 § Om ett körkort eller ett förarbevis förstörts eller kommit bort ska innehavaren anmäla detta till Transportstyrelsen.

Till anmälningen ska om möjligt det förstörda körkortet eller förarbeviset bifogas. Om ett körkort eller ett förarbevis som kommit bort senare hittas ska det genast överlämnas till Transportstyrelsen. Förordning (2009:1369).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

16 a § Har upphävts genom förordning (2012:5).
16 b § Har upphävts genom förordning (2012:5).
16 c § Har upphävts genom förordning (2012:5).

17 § Har ett traktorkort förstörts eller kommit bort får Transportstyrelsen efter ansökan av innehavaren utfärda en ny behörighetshandling.

Till ansökan ska om möjligt det förstörda traktorkortet bifogas. Om ett traktorkort som kommit bort senare hittas ska det genast överlämnas till Transportstyrelsen. Förordning (2009:1369).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1112, 2009:1369

Förelägganden m.m.

18 § Har en ansökan om förnyelse av körkort eller av förarbevis enligt 3 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) inte getts in inom viss tid ska Transportstyrelsen förelägga körkortshavaren eller innehavaren av förarbevis att inom viss tid efter det att han eller hon fått del av föreläggandet ansöka om förnyelse av körkortet eller förarbeviset.

Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att körkortet eller förarbeviset blir ogiltigt enligt 3 kap. 13 § första stycket 1 körkortslagen om föreläggandet inte följs. Förordning (2009:190).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1112, 2009:190

18 a § Om handlingarna i ett ärende om förnyelse av körkort enligt 3 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) inte visar att förutsättningarna enligt 3 kap. 14 a § samma lag för att förnya körkortet är uppfyllda, ska Transportstyrelsen förelägga körkortshavaren att inom viss tid efter det att han eller hon fått del av föreläggandet visa att sådana förutsättningar finns. Om föreläggandet inte följs får ansökan avslås.

Avser ansökan förnyelse enligt 3 kap. 14 § första eller andra stycket körkortslagen får ärendet inte avgöras förrän vid den tidpunkt då körkortet senast ska förnyas.

Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avslås om föreläggandet inte följs och att körkortet i så fall blir ogiltigt enligt 3 kap. 13 § första stycket 1 körkortslagen. Föreläggandet ska även innehålla en upplysning om att en annan stat inom EES kan vara behörig att byta ut körkortet. Förordning (2012:5).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:5

19 § En uppmaning enligt 3 kap. 13 § första stycket 5 körkortslagen (1998:488) skall innehålla en upplysning om att körkortet blir ogiltigt om svar inte ges in inom den angivna tiden eller om innehavaren anger att ett annat körkort än det svenska körkortet skall behållas.

Om en körkortshavare meddelat att han önskar behålla det svenska körkortet, skall den myndighet som utfärdat det utländska körkortet underrättas om detta.

20 § Har behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE den 1 januari 1999 eller därefter blivit ogiltig på grund av att körkortshavaren inte visat att de villkor för giltighet som avses i 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) är uppfyllda, ska Transportstyrelsen delge körkortshavaren en upplysning om att behörigheten är ogiltig. Körkortshavaren ska också upplysas om innehållet i 3 kap. 1 § tredje stycket samma lag. Förordning (2012:5).

Ändringar/Förarbeten (4)

4 kap. Övningskörning m.m.

Övningskörning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

1 § Övningskörning med ett körkortspliktigt eller traktorkortspliktigt fordon får ske under utbildning på en nationell kurs i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning om den som övningskör har körkortstillstånd. Vid sådan övningskörning gäller inte de ålderskrav som anges i 4 kap. 2 och 2 a §§ körkortslagen (1998:488). Förordning (2012:877).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:522, 2011:529, 2012:877

2 § Övningskörning med fordon som kräver behörigheten BE, C1, C, D1 eller D får inte ske innan de kunskaper och färdigheter som krävs för behörigheten B har uppnåtts. Övningskörning med fordon som kräver behörigheten C1E, CE, D1E eller DE får inte ske innan de kunskaper och färdigheter som krävs för behörighet för dragfordonet har uppnåtts. Förordning (2012:5).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:5

3 § Övningskörning ska ske under uppsikt av någon som har vana och skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser och som

 • 1. har fyllt 21 år,
 • 2. har behörighet för fordon av det slag övningskörningen avser, och
 • 3. under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft sådan behörighet.

Uppsikt enligt första stycket får dock inte utövas av den vars körkort under de tre senaste åren har varit återkallat enligt vad som anges i 4 kap. 6 § andra och fjärde styckena körkortslagen (1998:488). Sådan uppsikt får inte heller utövas av den vars körkortsinnehav är eller har varit förenat med villkor om alkolås enligt 4 kap. 6 § tredje stycket samma lag.

Den som har uppsikt över övningskörningen anses som förare. Förordning (2012:5).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1084, 2012:5

4 § Vid övningskörning skall den som har uppsikt över övningskörningen följa med i bilen vid den körandes sida eller ha kontakt i samma trafiksituation med den som övningskör. Vid övningskörning med motorcykel gäller 6 § andra stycket.

Ett fordon som används vid övningskörning skall vara försett med en skylt som anger detta. Förordning (2003:522).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:522

Övningskörning i andra fall

5 § Vid övningskörning skall det på lämpligt sätt anges att fordonet används för övningskörning.

6 § Vid övningskörning ska den som har uppsikt över körningen följa med i bilen vid den körandes sida.

Vid övningskörning med moped och motorcykel i gatutrafik eller på landsväg samt med snöskoter och terränghjuling ska den som har uppsikt över körningen följa med som passagerare på fordonet eller själv köra ett sådant fordon som övningskörningen avser. Om övningskörningen avser moped eller motorcykel får den ske med bara en medföljande elev.

Vid sådan övningskörning med moped som avses i andra stycket får den som har uppsikt över körningen även köra motorcykel. Avser sådan övningskörning moped klass II får den som har uppsikt över körningen även köra moped klass I. Förordning (2009:190).

Rättsfall (1)

RH 2008:21: Övningskörning med två motorcyklar samtidigt ansågs inte innebära tillåtande av...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:522, 2009:190

7 § Den som har uppsikt över övningskörning anses som förare vid körningen. Förordning (2009:190).

Rättsfall (1)

RH 2001:25: Åtal för rattfylleri och olovlig körning, grovt brott, mot en person som fört...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1084, 2009:190

8 § En ansökan om godkännande som handledare ska göras skriftligt på en särskild blankett.

Ett godkännande som handledare ska avse övningskörning med en viss person (elev). För personer som i sin anställning har till uppgift att vara handledare åt andra anställda med körkortstillstånd som övningskör i sin anställning hos samma arbetsgivare, får ett godkännande som handledare dock avse övningskörning med samtliga dessa personer. Förordning (2011:870).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

8 a § Den som anordnar introduktionsutbildning ska rapportera till Transportstyrelsen när en elev eller en handledare har genomgått utbildningen.

Transportstyrelsen får förelägga den som ansöker om godkännande som handledare att inom viss tid visa att han eller hon har genomgått introduktionsutbildning som avses i 4 kap. 7 § första stycket 4 körkortslagen (1998:488), om det är fråga om övningskörning för förarbehörigheten B. Om sökanden inte följer föreläggandet ska ansökan avvisas. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta. Förordning (2011:870).

Ändringar/Förarbeten (3)

8 b § Om körkortstillstånd krävs för eleven, får frågan om godkännande som handledare inte prövas innan frågan om körkortstillstånd har prövats. Om eleven inte har beviljats körkortstillstånd senast ett år från den dag när ansökan om godkännande som handledare gavs in till Transportstyrelsen, får ansökan avvisas.

För övningskörning för förarbehörigheten B gäller även att frågan om godkännande som handledare inte får prövas innan eleven har genomgått introduktionsutbildning som avses i 4 kap. 2 § andra stycket körkortslagen (1998:488). Om eleven inte har genomgått introduktionsutbildningen senast ett år från den dag när ansökan om godkännande som handledare gavs in till Transportstyrelsen, får ansökan avvisas. Förordning (2011:870).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:870

8 c § Det antal godkännanden som en handledare får inneha samtidigt får begränsas. Detta gäller inte sådana godkännanden som avses i 8 § andra stycket för personer som i sin anställning har till uppgift att vara handledare. Förordning (2011:870).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:870

9 § När ett godkännande som handledare meddelats skall Transportstyrelsen utfärda ett bevis om godkännandet. Förordning (2008:1112).

Beviset skall vara med vid övningskörning.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1112
9 a § Har upphävts genom förordning (2012:5).

Körträning

10 § Om den som har körkort träffar avtal om att träna körning med den typ av fordon som körkortet gäller för med någon som driver trafikskola, anses den som har uppsikt över körningen som förare.

11 § Trots behörighetskraven i 2 kap. 1 och 2 §§ körkortslagen (1998:488) får körträning med körkortspliktigt eller traktorkortspliktigt fordon ske under utbildning på en nationell kurs i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning om körträningen ingår som en del i utbildningen.

Den som har uppsikt över körträningen anses som förare. Förordning (2011:529).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:522, 2011:529

12 § Vid körträning skall det på lämpligt sätt anges att fordonet används för körträning.

Riskutbildning

13 § Riskutbildningen omfattar såväl teoretiska som praktiska moment. Utbildningen ska

 • 1. ge kunskaper om faktorer som i samband med körning påverkar föraren och ökar risken för olyckor, såsom alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt, och
 • 2. innehålla körning under särskilda förhållanden samt ge insikt om betydelsen av att undvika risker förknippade med sådan körning. Förordning (2008:738).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:738

14 § Den som anordnar riskutbildning ska rapportera till Transportstyrelsen när utbildningen har genomförts av den sökande.

En genomförd riskutbildning eller del av utbildningen gäller i fem år. Förordning (2009:190).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:1112, 2009:190, 2008:738

15 § En sökande får tillgodoräkna sig riskutbildning som ges i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om den är likvärdig med riskutbildningen enligt 13 §.

Transportstyrelsen prövar om sådan utbildning är likvärdig med riskutbildningen. Förordning (2009:190).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:190

Bestämmelser om handläggning av vissa ärenden om tillstånd

16 § I ett ärende om tillstånd att bedriva introduktions- eller riskutbildning enligt 4 kap. 9 § körkortslagen (1998:488) ska Transportstyrelsen meddela beslut inom två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst en månad. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2012:5).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:5, 2009:1106

17 § Om Transportstyrelsen i ett ärende om tillstånd att bedriva introduktions- eller riskutbildning enligt 4 kap. 9 § körkortslagen (1998:488) begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom EES. Myndigheten får dock begära att dokumentet ska ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning. Förordning (2012:5).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:5, 2009:1106

5 kap. Körkortsingripande

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller även körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis.

Vad som sägs om körkortshavare gäller också innehavare av förarbevis och innehavare av traktorkort.

För förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling gäller dock inte vad som sägs i 2 och 3 §§. Förordning (2009:190).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:190

2 § Om det finns anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda hans eller hennes lämplighet.

Transportstyrelsen får förelägga körkortshavaren att ge in ett läkarintyg som visar att körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehavet eller ett bevis om godkänt förarprov. Transportstyrelsen får också höra socialnämnd, Polismyndigheten, Kriminalvården eller någon annan myndighet, om nämndens eller myndighetens yttrande har betydelse för ärendet. Förordning (2014:1264).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Ett föreläggande om att inom viss tid komma in med läkarintyg som visar att körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehavet eller med bevis om godkänt förarprov, skall innehålla en upplysning om att körkortet återkallas enligt 5 kap. 3 § 8 körkortslagen (1998:488) om föreläggandet inte följs.

Lagrumshänvisningar hit (2)

4 § När Transportstyrelsen i annat fall än som avses i 3 § överväger att ingripa, ska körkortshavaren underrättas om detta och föreläggas att svara inom viss tid vid påföljd att ärendet ändå kan komma att avgöras.

I underrättelsen ska Transportstyrelsen ange orsakerna till övervägandet om ingripande och den eller de bestämmelser som är tillämpliga. Körkortshavaren ska upplysas om att han eller hon, om han eller hon motsätter sig ett ingripande, bör ange skälen för det och de bevis som åberopas. Förordning (2009:1369).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1369

5 § En uppmaning om att lämna över ett körkort till Transportstyrelsen i samband med ett beslut om återkallelse får delges körkortshavaren genom stämningsmannadelgivning. Handlingen ska då lämnas över till den som utför delgivningen. Förordning (2009:1369).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1369

Preliminärt beslut om körkortsingripande

6 § Ett preliminärt beslut om körkortsingripande ska vara skriftligt varvid bestämmelserna i 4 § tillämpas. Beslutet ska innehålla en uppmaning till körkortshavaren att inom en viss tid godkänna beslutet.

Skriftligt godkännande ska lämnas till Transportstyrelsen. Förordning (2009:1369).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1369

7 § Om körkortshavaren inte godkänner det preliminära beslutet eller inte svarar på uppmaningen inom utsatt tid skall frågan om körkortsingripande prövas enligt 4 §.

Omhändertagande av körkort

8 § Ett beslut att omhänderta ett körkort ska meddelas skyndsamt och delges körkortshavaren. Beslutet ska, tillsammans med uppgift om delgivning, föreliggande utredning och en redogörelse för de omständigheter som lett till omhändertagandet, inom 48 timmar sändas till Transportstyrelsen som ska pröva frågan om ingripande.

Om beslutet delges eller körkortet lämnas över senare, ska detta snarast meddelas Transportstyrelsen.

Ett omhändertaget körkort sänds till Transportstyrelsen. Förordning (2009:1369).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1369

9 § Om ett beslut om att omhänderta eller återkalla ett körkort upphävs skall körkortet skyndsamt återlämnas till körkortshavaren. Körkortet blir då giltigt från dagen för beslutet, om inte annat har förordnats.

10 § Om Polismyndigheten eller åklagare meddelar medgivande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488) ska körkortshavaren få ett bevis om det. Beviset ska medföras under färd. På begäran av en bilinspektör eller polisman ska beviset överlämnas för kontroll. Förordning (2014:1264).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1264

Nytt körkort efter återkallelse

11 § Vid en ansökan om utfärdande av körkort i fall som avses i 5 kap. 14 § andra stycket andra meningen körkortslagen (1998:488) tillämpas

Transportstyrelsen får förelägga sökanden att inom viss tid ge in de handlingar som anges i första stycket. Om föreläggandet inte följs, ska ansökan avvisas när det gäller frågan om huruvida körkortet ska ge behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta. Förordning (2012:877).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:877

6 kap. Utländska körkort

1 § Bestämmelserna i 6 kap. körkortslagen (1998:488) gäller också midlertidigt kørekort eller turistkørekort utfärdat i Danmark, tillfälligt körkort utfärdat i Finland, midlertidig köretilladelse meddelat i Island och midlertidig kjøretillatelse meddelat i Norge.

2 § En handling som utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som i den staten ger rätt att köra terrängskoter, traktor eller moped klass I gäller i Sverige enligt sitt innehåll.

3 § Utan hinder av 2 kap. 3 § körkortslagen (1998:488) får en person som fyllt 15 år och som är bosatt utomlands men tillfälligt vistas här köra den snöskoter eller terränghjuling som han eller hon fört in i landet, om den uppfyller de villkor som gäller för sådana fordon i hans eller hennes hemland. Detta gäller dock endast om den som har fört in fordonet får köra detta i hemlandet utan körkort, förarbevis eller därmed jämförlig handling. Förordning (2009:190).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:190

Ingripande mot ett utländskt körkort

4 § Bestämmelserna i 5 kap. om körkortsingripande gäller med de undantag och tillägg som föreskrivs i detta kapitel, också vid prövning av ett utländskt körkorts giltighet i Sverige.

5 § Ett utländskt körkort som är ogiltigt i Sverige och inte har bytts ut mot ett svenskt körkort enligt 6 kap. 6 § körkortslagen (1998:488) ska behållas av Polismyndigheten eller Transportstyrelsen under den tid som körkortet är ogiltigt, dock längst tills körkortshavaren lämnar Sverige. Förordning (2014:1264).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1369, 2014:1264

6 § Om ett körkort som är utfärdat i Danmark, Finland, Island eller Norge har vägrats giltighet i Sverige eller om körkortshavaren har meddelats varning, ska Transportstyrelsen underrätta den myndighet som har utfärdat körkortet om beslutet, när det har vunnit laga kraft. Har körkortet förklarats ogiltigt i Sverige, ska körkortet om möjligt bifogas underrättelsen. Förordning (2009:1369).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1369

Utbyte och ersättande av utländskt körkort

7 § En ansökan om att byta ut ett utländskt körkort ska göras skriftligen. Till ansökan ska fogas

Vid en ansökan om utbyte i fall som avses i 6 kap. 7 § tredje stycket körkortslagen tillämpas

 • 1. vad som sägs om hälsodeklaration och intyg om synprövning i 3 kap. 1 § andra stycket första och tredje meningarna denna förordning, om sökanden vid ansökningstillfället ännu inte har fyllt 45 år, och annars
 • 2. vad som sägs om läkarintyg i 3 kap. 1 § andra stycket andra och tredje meningarna.

En ansökan om utbyte enligt andra stycket får göras tidigast ett år före utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet.

Transportstyrelsen får förelägga sökanden att inom viss tid ge in de handlingar som anges i andra stycket. Om föreläggandet inte följs, ska ansökan avvisas när det gäller frågan om huruvida körkortet ska ge behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta. Förordning (2012:878).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:1369, 2012:5, 2012:878

7 a § En ansökan om att ersätta ett utländskt körkort som förstörts eller kommit bort ska göras skriftligen. Till ansökan ska fogas en handling som visar att sökanden är permanent bosatt i Sverige och, om ansökan avser ersättande i fall som avses i 6 kap. 7 § fjärde stycket körkortslagen (1998:488), sådana handlingar som anges i 3 kap. 1 §.

Om ett utländskt körkort som kommit bort senare hittas, ska det genast överlämnas till Transportstyrelsen. Förordning (2012:878).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:878, 2012:5

7 b § Om en ansökan om utbyte eller ersättande avser ett körkort som utfärdats av en annan stat inom EES, ska Transportstyrelsen utreda körkortets giltighet. Transportstyrelsen ska om det behövs inhämta och kontrollera uppgifter hos de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som har utfärdat det utländska körkortet.

Vid en ansökan om att byta ut eller ersätta ett körkort som utfärdats i Schweiz eller Japan får Transportstyrelsen förelägga sökanden att ge in en utredning som styrker att körkortet är giltigt i den stat där det har utfärdats. Följs inte föreläggandet får ansökan avvisas. Förordning (2012:5).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:5, 2019:166

Tillfällig bestämmelse om körkort utfärdade i Förenade kungariket

7 c § /Upphör att gälla U:2020-04-01 genom förordning (2019:166)./ Bestämmelsen i 6 kap. 2 § andra stycket körkortslagen (1998:488) gäller inte för körkort som utfärdats i Förenade kungariket. Förordning (2019:165).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2019:165, 2019:166

8 § Har ett utländskt körkort bytts ut mot ett svenskt körkort skall det utbytta körkortet lämnas över till körkortsmyndigheten i den stat som har utfärdat körkortet. Skälen för bytet skall anges.

Internationellt körkort

9 § En handling som är avsedd att visas upp i andra länder och som visar att innehavaren är behörig att köra bil, motorcykel eller terrängvagn (internationellt körkort) får utfärdas endast för den som har ett gällande svenskt körkort. Ett i Sverige utfärdat internationellt körkort gäller inte för färd i landet.

Internationella körkort får utfärdas av Kungl. Automobil Klubben, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Motormännens Riksförbund, OK Förlaget AB, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation och Caravan Club of Sweden. Förordning (2017:273).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:522, 2017:273

Föreläggande

10 § Transportstyrelsen får förelägga den som har ett utländskt körkort och som ansöker om godkännande som handledare att inom viss tid ge in utredning

 • 1. som, dels visar att körkortet är giltigt i den stat där det utfärdats, dels när det utfärdades, eller
 • 2. om utländsk domstols eller någon annan myndighets körkortsingripande mot körkortshavaren.

Om sökanden inte följer föreläggandet får ansökan avvisas. Föreläggandet ska innehålla upplysning om detta. Förordning (2009:1369).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1369, 2004:1084

7 kap. Förfarandet i körkortsärenden m.m.

1 § Har upphävts genom förordning (2009:1369).

2 § Frågor om särskilt medgivande enligt 2 kap. 11 § körkortslagen (1998:488) får prövas av den domstol som prövar ett överklagat ärende. Förordning (2012:877).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:877

Uppgiftsskyldighet

3 § En allmän förvaltningsdomstol som prövar överklagande av ärenden som avses i 5 kap. eller 6 kap. körkortslagen (1998:488) ska utöver vad som följer av 31 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) till Transportstyrelsen lämna över en kopia av sådana beslut där rätten har förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande. Domstolen ska också underrätta Transportstyrelsen om delgivning av beslut om återkallelse, beslut om villkor om alkolås, beslut om att utländskt körkort inte är giltigt i Sverige och varning. Förordning (2012:5).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1369, 2012:5
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

4 § I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter i dessa register för tillämpningen av körkortslagen (1998:488) och denna förordning.

I förordningen (2001:650) om vägtrafikregister finns bestämmelser om Polismyndighetens skyldighet att underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister. Förordning (2014:1264).

Ändringar/Förarbeten (8)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

4 § I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter i dessa register för tillämpningen av körkortslagen (1998:488) och denna förordning.

I vägtrafikdataförordningen (2019:382) finns bestämmelser om Polismyndighetens skyldighet att underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister. Förordning (2019:388).

Ändringar/Förarbeten (8)

5 § Har upphävts genom förordning (1999:992).
6 § Har upphävts genom förordning (2001:666).
6 a § Har upphävts genom förordning (2001:666).
7 § Har upphävts genom förordning (2001:666).
7 a § Har upphävts genom förordning (2001:666).
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

8 § En domstol ska omedelbart sända en kopia av domen eller beslutet till Transportstyrelsen i de fall som avses i 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Har någon åtalats för ett brott som avses i första stycket och har beslut meddelats om återkallelse tills vidare eller omhändertagande, ska tingsrätten, om åtalet läggs ned eller rätten frikänner den tilltalade, omedelbart underrätta Transportstyrelsen om det. Har det efter återkallelse eller omhändertagande beslutats att förundersökning ska läggas ned eller att åtal inte ska väckas, ska den som meddelat beslutet omedelbart underrätta Transportstyrelsen om det.

Kopior och underrättelser enligt första och andra styckena ska sändas till Transportstyrelsen. Underrättelserna ska innehålla uppgifter om personnummer eller samordningsnummer. Förordning (2009:1369).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:666, 2009:1369, 2019:388
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

8 § En domstol ska omedelbart sända en kopia av domen eller beslutet till Transportstyrelsen i de fall som avses i 6 kap. 3 § vägtrafikdataförordningen (2019:382).

Har någon åtalats för ett brott som avses i första stycket och har beslut meddelats om återkallelse tills vidare eller omhändertagande, ska tingsrätten, om åtalet läggs ned eller rätten frikänner den tilltalade, omedelbart underrätta Transportstyrelsen om det. Har det efter återkallelse eller omhändertagande beslutats att förundersökning ska läggas ned eller att åtal inte ska väckas, ska den som meddelat beslutet omedelbart underrätta Transportstyrelsen om det.

Kopior och underrättelser enligt första och andra styckena ska sändas till Transportstyrelsen. Underrättelserna ska innehålla uppgifter om personnummer eller samordningsnummer. Förordning (2019:388).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:666, 2009:1369, 2019:388

9 § Polismyndigheten ska anmäla till Transportstyrelsen

 • 1. om den finner anledning att anta att en körkortshavare, innehavare av traktorkort, innehavare av utländskt körkort eller någon för vilken spärrtid eller ogiltighetstid beslutats men ännu inte löpt ut inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att få körkort eller traktorkort,
 • 2. om myndigheten finner att körkortshavaren har ett eller flera körkort utfärdade i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
 • 3. när någon har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

En anmälan ska innehålla uppgift om personnummer eller samordningsnummer. Förordning (2009:1369).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1369
10 § Har upphävts genom förordning (2009:1369).
11 § Har upphävts genom förordning (2001:666).
12 § Har upphävts genom förordning (2001:666).
13 § Har upphävts genom förordning (2001:666).
14 § Har upphävts genom förordning (2001:666).
15 § Har upphävts genom förordning (2001:666).
16 § Har upphävts genom förordning (2001:666).

8 kap. Bemyndiganden m.m.

Föreskrifter

1 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om medicinska krav för behörighet.

Transportstyrelsen får även meddela föreskrifter om

Transportstyrelsen ska höra Socialstyrelsen innan styrelsen meddelar föreskrifter enligt denna paragraf. Förordning (2017:273).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:273

2 § Föreskrifter om Polismyndighetens och Kriminalvårdens yttrande enligt 3 kap. 8 § får meddelas av Polismyndigheten respektive Kriminalvården efter samråd med Transportstyrelsen. Polismyndigheten får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om omhändertagande av körkort och medgivande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488). Förordning (2014:1264).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att sådana tillståndshavare, dotterföretag till tillståndshavare och postombud som avses i 10 kap. 2 § körkortslagen (1998:488) får lämna ut körkort och i samband med detta utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka vid utlämnandet. Det ska anges i föreskrifterna åt vilka företag som uppgiften att lämna ut körkort har överlämnats.

Transportstyrelsen ska höra Post- och telestyrelsen och Polismyndigheten innan styrelsen meddelar föreskrifter om medverkan vid utlämnande. Förordning (2017:273).

Ändringar/Förarbeten (6)

3 a § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 • 1. introduktionsutbildning,
 • 2. tillstånd att bedriva introduktionsutbildning,
 • 3. tillsyn över introduktionsutbildning,
 • 4. högsta pris för deltagande i introduktionsutbildning, och
 • 5. begränsning av det antal godkännanden som en handledare får inneha samtidigt. Förordning (2011:870).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:870, 2005:475

3 b § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 • 1. riskutbildning,
 • 2. tillstånd att bedriva riskutbildning,
 • 3. tillsyn över riskutbildning, och
 • 4. tillgodoräknande av utbildning som är likvärdig med riskutbildningen och som ges i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Förordning (2009:190).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:190, 2008:738

4 § Föreskrifter om förarutbildning

 • 1. i trafikskolor finns i förordningen (1998:978) om trafikskolor och för behörighet att köra mopeder, snöskotrar och terränghjulingar i förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar,
 • 2. i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning får meddelas av Statens skolverk efter att synpunkter har inhämtats från Transportstyrelsen,
 • 3. inom Försvarsmakten får meddelas av Försvarsmakten efter att synpunkter har inhämtats från Transportstyrelsen,
 • 4. i andra fall får meddelas av Transportstyrelsen.

Föreskrifter om körträning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning får meddelas av Statens skolverk efter att synpunkter har inhämtats från Transportstyrelsen. Förordning (2011:529).

5 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förarprov. Transportstyrelsen får, efter samråd med Trafikverket, Statens skolverk och Försvarsmakten, meddela föreskrifter om förordnande att förrätta förarprov. Förordning (2010:142).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:522, 2010:142

5 a § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om

 • 1. installation, användning och kontroll av alkolås,
 • 2. ansökan om och innehav av körkort med villkor om alkolås, och
 • 3. godkännande av alkolås enligt 5 kap. 27 § körkortslagen (1998:488). Förordning (2011:951).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:951

6 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av körkortslagen (1998:488) och föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket ska styrelsen inhämta ett yttrande från Polismyndigheten om föreskrifterna avser giltighet, utbyte och ersättande av utländska körkort.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om uppgifter på körkort, traktorkort och förarbevis samt om dessa handlingars utseende.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att behörigheterna för snöskoter och terränghjuling ska anges på ett och samma förarbevis.

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de sifferkoder som avses i 2 kap. 1 § andra stycket.

Blanketter, såsom hälsodeklaration, intyg om synprövning, läkarintyg och grundhandling, tillhandahålls av Transportstyrelsen. Förordning (2014:1264).

Ändringar/Förarbeten (6)

6 a § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om tillsyn över provorgan som provar alkolås.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska rapportera resultatet av tillsynen till Transportstyrelsen. Förordning (2012:877).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:877, 2011:951

6 b § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillsyn över efterlevnaden av de föreskrifter om godkännande av alkolås som meddelats i anslutning till körkortslagen (1998:488).

Transportstyrelsen ska rapportera resultatet av tillsynen till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, om det bedöms bero på brister hos ett ackrediterat provorgan. Förordning (2012:5).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:5, 2011:951

Undantag

7 § En sökande som har ett giltigt körkort med förarbehörigheten A1 och som har genomgått riskutbildning för motorcykel behöver inte genomgå en ny riskutbildning för att få avlägga förarprov för förarbehörigheten A2 eller A.

En sökande som har ett giltigt körkort med förarbehörigheten A2 och som har genomgått riskutbildning för motorcykel behöver inte genomgå en ny riskutbildning för att få avlägga förarprov för förarbehörigheten A. Förordning (2012:5).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:738, 2012:5, 2001:666

8 § Den som genomgår trafiklärarutbildning inom yrkeshögskolan och utför praktikarbete till sådan utbildning får utöva uppsikt vid övningskörning med personbil i trafikskola.

Transportstyrelsen får meddela särskilda föreskrifter om undantag från 4 kap. 6 § första och andra stycket för övningskörning som äger rum inom trafikövningsplats och för övningskörning vid trafikskola, inom Försvarsmakten eller vid Polismyndigheten. Förordning (2014:1264).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:798, 2014:1264

9 § Transportstyrelsen får i ett enskilt fall medge att en traktor, en snöskoter eller en terränghjuling körs av den som inte uppfyller behörighetskraven i 2 kap. 2 och 3 §§ körkortslagen (1998:488), om det är nödvändigt för att tillgodose behovet av transporter inom enskilds jordbruks-, skogsbruks- eller näringsverksamhet.

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall för en person som behöver ett motordrivet fordon till följd av bristande allmänna kommunikationer och sjukdom, funktionshinder eller liknande, som inte utgör medicinskt hinder för körkortsinnehav eller innehav av förarbevis, medge undantag från

Undantag får medges om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten och får begränsas till att avse ett visst område, en viss tid eller annat som är nödvändigt från trafiksäkerhetssynpunkt. Förordning (2012:5).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:1369, 2009:190, 2012:5

9 a § Trots bestämmelserna i 2 kap. 3 § körkortslagen (1998:488) får

 • 1. den som har körkort eller traktorkort köra en snöskoter eller en terränghjuling inom turistnäringen, om färden sker
  • a) i en grupp om högst tio förare,
  • b) under ledning av en person som innehar förarbevis för fordonet, och
  • c) längs en sträcka som bestämts av denne före färden, samt
 • 2. den som har körkort med behörigheten B köra en terränghjuling på spelytor och anlagda transportvägar inom golfanläggningar. Förordning (2009:190).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:190, 1999:992

10 § Transportstyrelsen får, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten,

 • 1. medge att ett körkort utfärdat av en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är giltigt i Sverige under begränsad tid även om körkortshavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år, om körkortshavaren avser att vistas i riket under begränsad tid,
 • 2. medge giltighet i Sverige under begränsad tid för ett körkort utfärdat av en stat utanför EES om körkortshavaren fått det utländska körkortet genom att byta ut ett svenskt körkort under en utlandsvistelse som inte medfört ändring av den permanenta bosättningen här i riket,
 • 3. medge att en innehavare av ett utländskt körkort som är medborgare i en stat utanför EES kör svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods kortare sträcka eller tid,
 • 4. medge att ett giltigt utländskt körkort byts ut mot ett svenskt körkort som är likvärdigt med ett sådant som körkortshavaren tidigare bytt mot ett utländskt körkort, om körkortshavaren är permanent bosatt i Sverige,
 • 5. medge att ett utländskt körkort utfärdat av en annan stat inom EES byts ut om det utländska körkortet blivit ogiltigt på grund av tidigare begränsat utbyte mot svenskt körkort eller av att det inte förnyats i rätt tid i den stat där det har utfärdats,
 • 6. medge att ett körkort utfärdat av en stat utanför EES jämställs med svenskt körkort vid tillämpningen av 4 kap. 4 eller 5 § körkortslagen (1998:488), om körkortshavaren fått det utländska körkortet genom att byta ut ett svenskt körkort och det utländska körkortet är giltigt i Sverige.

Undantag eller medgivande får förenas med villkor. Förordning (2009:1369).

Rättsfall (1)

RÅ 1999 ref. 45: En ansökan om utbyte av ett schweiziskt körkort mot ett svenskt har inte kunnat...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:522, 2009:1369

10 a § Trots bestämmelserna i 2 kap. 1 och 5 §§ körkortslagen (1998:488) får i tävlings- eller träningsverksamhet

 • 1. en tvåhjulig motorcykel som har en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt som är högre än 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt/kilogram köras av den som innehar behörigheten A1, och
 • 2. en tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A köras av den som innehar behörigheten A2.

Vad som sägs i första stycket gäller endast om Transportstyrelsen har meddelat närmare föreskrifter om sådan tävlings- eller träningsverksamhet som där avses. Förordning (2012:5).

Undantag eller medgivande får förenas med villkor.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:5, 1999:992

11 § Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om undantag från föreskrifter om medicinska krav som har meddelats med stöd av 10 kap. 1 § körkortslagen (1998:488).

Undantag får begränsas till att avse ett visst område, en viss tid eller annat som är nödvändigt från trafiksäkerhetssynpunkt. Förordning (2017:273).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:273

Tillsyn

12 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över förarprövningen.

I tillsynen över förarprövningen ska styrelsen i fråga om verksamheten inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning samråda med Statens skolinspektion och i övrigt med berörd myndighet. Förordning (2012:5).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:522, 2008:738, 2012:5

Avgifter

13 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt körkortslagen (1998:488) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Detta gäller dock inte handläggning av ärenden om innehav av körkort med villkor om alkolås.

Avgifter för prövning av undantag från medicinska krav för körkort och alkolås får bestämmas upp till full kostnadstäckning. Förordning (2013:990).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

14 § Utrikesdepartementet får i fråga om en utländsk medborgare som tillhör en främmande stats diplomatiska eller konsulära representation i Sverige eller medborgarens familjemedlem medge att avgift inte ska betalas för utfärdande av körkort. Utrikesdepartementet ska fortlöpande till Transportstyrelsen lämna uppgifter om beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs för tillämpningen av första stycket. Förordning (2010:1595).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1595

Godkända provorgan

15 § Har upphävts genom förordning (2012:5).

16 § Transportstyrelsen prövar om ett provorgan har godkänts genom ett förfarande som motsvarar ackreditering som avses i 5 kap. 26 § körkortslagen (1998:488).

Om ett provorgan har godkänts i annan ordning än genom ackreditering som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, ska provorganet anses godkänt genom ett förfarande som motsvarar ackreditering som avses i 5 kap. 26 § körkortslagen endast om prövningen har ägt rum hos ett organ som i fråga om kompetens och oberoende är likvärdigt med ett nationellt ackrediteringsorgan enligt förordning (EG) nr 765/2008. Förordning (2012:5).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:5, 2011:951

17 § I förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll finns bestämmelser om att Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om ackreditering.

Transportstyrelsen får i fråga om provorgan som godkänts i annan ordning än genom ackreditering som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 meddela föreskrifter om ytterligare krav för att provorganet ska anses godkänt genom ett förfarande som motsvarar ackreditering som avses i 5 kap. 26 § körkortslagen (1998:488). Innan Transportstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2012:5).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:5, 2011:951

9 kap. Överklagande och ansvarsbestämmelser

Överklaganden

1 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i 8 kap. 3 § körkortslagen (1998:488). Förordning (2018:976).

Ändringar/Förarbeten (5)

Ansvarsbestämmelser

2 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift vid ansökan eller anmälan enligt denna förordning döms till penningböter, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

3 § Om ett fordon uppsåtligen eller av oaktsamhet används vid övningskörning eller körträning utan att detta anges i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 4 § andra stycket, 5 § eller 12 § skall den som har uppsikt över körningen dömas till penningböter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:980

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
EGTL237/91 s1, EGTL150/97 s41
Ikraft
1998-10-01
CELEX-nr
391L0439 397L0026
SFS-nummer
1998:980
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998, då körkortsförordningen (1977:722) upphör att gälla.
 • 2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse den 1 oktober 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48-54 §§ fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse den 1 oktober 1998 och därefter inte väsentligen ändrats på sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelsen, gäller vad som sägs om moped klass II. 3. Förordnande av befattningshavare inom Försvarsmakten att förrätta förarprov som meddelats före ikraftträdandet gäller som förordnande av Vägverket. Lärare i gymnasieskola och komvux som enligt den upphävda förordningen har haft behörighet att förrätta förarprov får förrätta prov enligt den upphävda förordningen till utgången av läsåret 1999/2000.
 • 4. Undantag som beviljats med stöd av den upphävda förordningen gäller enligt sitt innehåll. Ansökan som getts in före ikraftträdandet prövas enligt den gamla förordningen.

Förordning (1998:1257) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap 5 §
Ikraft
1998-11-01
SFS-nummer
1998:1257
Rubrik
Förordning (1998:1257) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (1999:239) om ändring i körkortsförordningen (1990:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap 5 §
Ikraft
1999-06-01
SFS-nummer
1999:239
Rubrik
Förordning (1999:239) om ändring i körkortsförordningen (1990:980)

Förordning (1999:619) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap 5 §
Ikraft
1999-10-01
SFS-nummer
1999:619
Rubrik
Förordning (1999:619) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (1999:668) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 kap 4 §
Ikraft
1999-08-01
SFS-nummer
1999:668
Rubrik
Förordning (1999:668) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (1999:992) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 7 kap 5 §;ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2 §, 3 kap 7 §, 7 kap 4, 6-14, 16 §§;nya 7 kap 6 a, 7 a §§, 8 kap 9 a, 10 a §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:992
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 • 2. 7 kap. 12 § andra stycket i sin äldre lydelse skall dock fortfarande gälla för uppgifter om att registerblad har framställts till utgången av år 2001, då samtliga sådana uppgifter skall gallras ut.
Rubrik
Förordning (1999:992) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2000:657) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 8 §, 7 kap 7, 12, 16 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:657
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 i fråga om 4 kap. 8 § och i övrigt den 1 september 2000.

Rubrik
Förordning (2000:657) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2000:1279) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 kap 4 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1279
Rubrik
Förordning (2000:1279) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2000:1471) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 3 kap 20 §
Ikraft
2001-01-15
SFS-nummer
2000:1471
Rubrik
Förordning (2000:1471) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2001:538) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2000/01:100, utg.omr. 22, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279
Omfattning
ändr. 2 kap 3 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:538
Rubrik
Förordning (2001:538) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2001:666) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 1 kap 4 §, 7 kap 6, 7, 7 a, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, 8 kap 7 §, rubr. närmast före 7 kap 11 §;ändr. 1 kap 1, 2, 5 §§, 3 kap 7 §, 7 kap 4, 8 §§, 8 kap 2, 6, 13 §§, 9 kap 1 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:666
Rubrik
Förordning (2001:666) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2002:368) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 kap 1 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:368
Rubrik
Förordning (2002:368) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2003:522) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap 1, 8, 10, 13, 15, 20 §§, 4 kap 1, 4, 6, 11 §§, 5 kap 2 §, 6 kap 9 §, 8 kap 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 §§, 9 kap 1 §, rubr. närmast före 4 kap 1 §
Ikraft
2003-10-01
SFS-nummer
2003:522
Rubrik
Förordning (2003:522) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2004:1084) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap 6, 15 §§, 4 kap 3, 7, 8 §§;nya 4 kap 8 a, 10 §§, 6 kap 10 §, rubr. närmast före 6 kap 10 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1084
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i 4 kap. 8 § första stycket andra meningen och 8 a § skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Rubrik
Förordning (2004:1084) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2005:475) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 8 kap 3 a §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:475
Rubrik
Förordning (2005:475) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2005:1019) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap 8 §, 5 kap 2 §, 8 kap 2 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1019
Rubrik
Förordning (2005:1019) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2008:738) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 kap 7, 12 §§;nya 4 kap 13, 14 §§, 8 kap 3 b §, rubr. närmast före 4 kap 13 §
Ikraft
2008-10-01
SFS-nummer
2008:738
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som för förarbehörighet B genomgått en utbildning vid en trafikövningsplats och avlagt godkänt kunskapsprov eller körprov före utgången av mars 2009.
Rubrik
Förordning (2008:738) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2008:1112) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 3, 4, 3 kap 3, 10, 15, 16, 17, 18, 20 §§, 4 kap 9, 14 §§, 7 kap 4, 10 §§, 8 kap 1, 2, 3, 3a, 3 b, 4, 5, 6, 8, 10 a, 11, 12 §§, 9 kap 1 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1112
Rubrik
Förordning (2008:1112) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2009:190) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 1, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 18 §§, 4 kap. 6, 7, 14 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 3 §, 8 kap. 3 b, 4, 6, 9 och 9 a §§;nya 1 kap. 4 §, 3 kap. 2 a, 10 a, 12 a §§, 4 kap. 15 §
Ikraft
2009-04-01
SFS-nummer
2009:190
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009 i fråga om 3 kap. 1, 2 a, 3,6,7och 10 §§, 4 kap. 6, 7, 14 och 15 §§ samt 8 kap.3 b och 4 §§ och i övrigt den 1 oktober 2009.
 • 2. Ett körkortstillstånd som meddelats före den 1 april 2009 gäller även för behörigheten AM och i övrigt i enlighet med sitt innehåll.
 • 3. Vid tillämpningen av 3 kap. 9 och 16 §§, 5 kap. 2-10 §§ samt 7 kap. 9 § ska förarbevis för moped klass I som har utfärdats enligt 1 § lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och terrängskoter likställas med körkort samt innehavare av sådant förarbevis likställas med körkortsinnehavare.
 • 4. Vid tillämpningen av 3 kap. 16 § och 5 kap. 1 § ska förarbevis för terrängskoter som har utfärdats enligt 2 § lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och terrängskoter likställas med förarbevis för snöskoter och terränghjuling samt innehavare av sådant bevis likställas med innehavare av förarbevis för snöskoter och terränghjuling.
 • 5. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall medge att förarbevis enligt 3 kap. 19 § körkortslagen (1998:488) får utfärdas för den som före den 1 juli 2000 genomgått viss utbildning för förarbevis för terrängskoter som har bedrivits utan tillstånd. På motsvarande sätt får Transportstyrelsen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall medge att förarbevis enligt 3 kap. 19 § körkortslagen får utfärdas för den som före den 1 juli 2000 avlagt visst kunskapsprov för förarbevis för terrängskoter.
 • 6. En ansökan om utbyte av förarbevis som har utfärdats enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter till behörighetshandling enligt de nya bestämmelserna i 3 kap. 1 och 19 §§ körkortslagen (1998:488) ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast den 1 november 2013. Förordning (2013:35).
Rubrik
Förordning (2009:190) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2009:216) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft
2009-04-29
SFS-nummer
2009:216
Rubrik
Förordning (2009:216) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2009:1106) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL376/2006 s36
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123
Omfattning
nya 4 kap. 16, 17 §§, rubr. närmast före 4 kap. 16 §
SFS-nummer
2009:1106
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ansökningar som kommit in till myndigheten efter ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2009:1106) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2009:1369) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 7 kap. 1, 10 §§;ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 a, 6, 7, 8, 16, 17 §§, 4 kap. 8, 8 a, 9 a §§, 5 kap. 2, 4, 5, 6, 8 §§, 6 kap. 5, 6, 7, 10 §§, 7 kap. 3, 4, 8, 9 §§, 8 kap. 9, 10 §§, 9 kap. 1 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1369
Rubrik
Förordning (2009:1369) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2010:142) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 10, 11 §§, 8 kap. 5 §
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:142
Rubrik
Förordning (2010:142) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2010:783) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:783
Rubrik
Förordning (2010:783) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2010:798) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL403/2006 s18
Ikraft
2010-07-15
CELEX-nr
32006L0126
Omfattning
ändr. 8 kap. 8 §;nya 3 kap. 16 a, 16 b, 16 c §§
SFS-nummer
2010:798
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2010 i fråga om 8 kap. 8 § och i övrigt den 1 december 2010.

Rubrik
Förordning (2010:798) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2010:1595) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 kap. 13 §;ny 8 kap. 14 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1595
Rubrik
Förordning (2010:1595) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2011:529) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 10, 13 §§, 4 kap. 1, 11 §§, 8 kap. 4 §, rubr. närmast före 4 kap. 1 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:529
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.
 • 2. För utbildning som påbörjats före den 1 juli 2011 gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Förordning (2011:529) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2011:870) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 kap. 8, 8 a §§, 8 kap. 3, 3 a §§;nya 4 kap. 8 b, 8 c §§
Ikraft
2011-09-01
SFS-nummer
2011:870
Rubrik
Förordning (2011:870) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2011:951) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 6, 13 §§;nya 8 kap. 5 a, 6 a, 6 b, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 8 kap. 15 §
Ikraft
2011-08-15
SFS-nummer
2011:951
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2011 i fråga om 8 kap. 5 a-6 b, 13 och 15-17 §§ och i övrigt den 1 januari 2012.

Rubrik
Förordning (2011:951) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2012:5) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL403/2006 s18, EUTL223/2009 s31
Ikraft
2012-03-01
CELEX-nr
32006L0126, 32009L0113
Omfattning
upph. 2 kap. 4 §, 3 kap. 4, 14, 16 a, 16 b, 16 c §§, 4 kap. 9 a §, 8 kap. 15 §;ändr. 2 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15, 20 §§, 4 kap. 2, 3, 16, 17 §§, 6 kap. 7 §, 7 kap. 3 §, 8 kap. 6, 6 b, 7, 9, 10 a, 12, 16, 17 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 §, 6 kap. 7 §;nya 3 kap. 18 a §, 6 kap. 7 a, 7 b §§
SFS-nummer
2012:5
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012 i fråga om 4 kap. 3 och 9 a §§, 7 kap. 3 § samt 8 kap. 6 b, 16 och 17 §§ och i övrigt den 19 januari 2013. Förordning (2012:878).
 • 2. För en körkortsbehörighet A1 eller A som har förvärvats före den 19 januari 2013 gäller 8 kap. 10 a § i sin äldre lydelse. Förordning (2012:878).
Rubrik
Förordning (2012:5) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2012:877) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 6 a §;ny 5 kap. 11 §, rubr. närmast före 5 kap. 11 §
Ikraft
2013-01-19
SFS-nummer
2012:877
Rubrik
Förordning (2012:877) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2012:878) om ändring i förordningen (2012:5) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 6 §, 6 kap. 7, 7 a §§, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2012:5
SFS-nummer
2012:878
Rubrik
Förordning (2012:878) om ändring i förordningen (2012:5) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2013:35) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. p 6 övergångsbest.
Ikraft
2013-02-20
SFS-nummer
2013:35
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2013. Bestämmelsen i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2013.

Rubrik
Förordning (2013:35) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2013:990) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 kap. 13 §
Ikraft
2014-01-02
SFS-nummer
2013:990
Rubrik
Förordning (2013:990) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2014:149) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft
2014-05-01
SFS-nummer
2014:149
Rubrik
Förordning (2014:149) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2014:1264) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 8 §, 5 kap. 2, 10 §§, 6 kap. 5 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 2, 3, 6, 8 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1264
Rubrik
Förordning (2014:1264) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2016:313) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft
2016-05-01
SFS-nummer
2016:313
Rubrik
Förordning (2016:313) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2017:273) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 kap. 9 §, 8 kap. 1, 3, 11 §§
Ikraft
2017-05-01
SFS-nummer
2017:273
Rubrik
Förordning (2017:273) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2018:87) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:87
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om villkor om alkolås som fattats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:87) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2018:976) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 9 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:976
Rubrik
Förordning (2018:976) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2019:165) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Officiell autentisk version

Omfattning
ny 6 kap. 7 c §, rubr. närmast före 6 kap. 7 c §
Ikraft
2019-03-30
SFS-nummer
2019:165
Rubrik
Förordning (2019:165) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2019:166) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 6 kap. 7 c §, rubr. närmast efter 6 kap. 7 b §
Ikraft
2020-04-01
SFS-nummer
2019:166
Rubrik
Förordning (2019:166) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2019:388) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 7 kap. 4, 8 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:388
Rubrik
Förordning (2019:388) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation