lagen.nu

Förordning (1998:978) om trafikskolor

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1998-07-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:975
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över trafikskolor. Förordning (2008:1145).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1145
2 § Har upphävts genom förordning (2009:1368).

2 a § I ett ärende om tillstånd att bedriva trafikskola enligt 2 § lagen (1998:493) om trafikskolor ska Transportstyrelsen meddela beslut inom två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst en månad. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1105).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1105

2 b § Om Transportstyrelsen i ett ärende om tillstånd enligt 2 § lagen (1998:493) om trafikskolor begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära att dokumentet ska ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning. Förordning (2009:1105).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1105

3 § För att få godkännande som trafiklärare ska den sökande ha genomgått en utbildning till trafiklärare inom yrkeshögskolan eller annan likvärdig utbildning och med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som trafiklärare.

För att få godkännande som utbildningsledare ska den sökande ha arbetat som godkänd trafiklärare i minst två år och med hänsyn till sina kunskaper om trafiksäkerhet och sina personliga förhållanden anses lämplig som utbildningsledare.

Godkännande som trafikskolechef ska meddelas den som med hänsyn till lämplighet och allmän duglighet bedöms kunna utföra de arbetsuppgifter som ankommer på en sådan chef. Förordning (2009:132).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:521, 2009:132

4 § Tillstånd skall förenas med de villkor och bestämmelser som behövs. Föranleder inte särskilda förhållanden annat, utfärdas tillståndet tills vidare.

5 § Har upphävts genom förordning (2011:176).

6 § I en trafikskola skall de läromedel och det undervisningsmaterial i övrigt finnas som behövs för den teoretiska undervisningen samt en lokal som är lämplig för sådan undervisning.

7 § Undervisningen skall bedrivas enligt kursplaner som Transportstyrelsen fastställer. Undervisning får meddelas i en eller flera delar av kursplanen för elever som slutför sin utbildning utanför trafikskolan. För varje elev skall utbildningskort föras. Förordning (2008:1145).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1145

8 § Beslut om återkallelse av tillstånd eller godkännande eller varning delges den som avses med beslutet.

9 § Om Polismyndigheten finner att ett tillstånd för trafikskola eller ett godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare bör återkallas, ska myndigheten anmäla detta till Transportstyrelsen. Förordning (2014:1263).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1145, 2014:1263

10 § Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Förordning (2016:173).

Ändringar/Förarbeten (3)

11 § Har upphävts genom förordning (2011:176).

12 § Ytterligare föreskrifter om trafikskolor, om utbildning vid sådana skolor och om kompetenskrav enligt 3 § får meddelas av Transportstyrelsen. Styrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2010:1594).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1145, 2010:1594

13 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:975).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:975

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:978

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
EGTL51/92 s25
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:978
CELEX-nr
392L0051

Förordning (2003:521) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2003-10-01
SFS-nummer
2003:521
Rubrik
Förordning (2003:521) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Förordning (2004:1085) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL209/1992 s25, EGTL206/2001 s1
Ikraft
2005-01-01
CELEX-nr
31992L0051, 32001L0019
Omfattning
ändr. 10 §
SFS-nummer
2004:1085
Rubrik
Förordning (2004:1085) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Förordning (2008:1145) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 7, 9, 10, 12 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1145
Rubrik
Förordning (2008:1145) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Förordning (2009:132) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:132
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som har genomgått en påbyggnadsutbildning inom kommunal vuxenutbildning eller annan likvärdig utbildning.

Rubrik
Förordning (2009:132) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Förordning (2009:1105) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL376/2006 s36
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123
Omfattning
nya 2 a, 2 b §§
SFS-nummer
2009:1105
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ansökningar som kommit in till myndigheten efter ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2009:1105) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Förordning (2009:1368) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1368
Rubrik
Förordning (2009:1368) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Förordning (2010:1594) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1594
Rubrik
Förordning (2010:1594) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Förordning (2011:176) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 5, 11 §§
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:176
Rubrik
Förordning (2011:176) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Förordning (2014:1263) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1263
Rubrik
Förordning (2014:1263) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Förordning (2016:173) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2005/36/EG
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2016-04-15
SFS-nummer
2016:173
Rubrik
Förordning (2016:173) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Förordning (2018:975) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:975
Rubrik
Förordning (2018:975) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation