lagen.nu

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:173
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelseblad 2006:848 har iakttagits.

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Swedish Chemicals Agency

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot eller andra restriktioner för hantering av

 • 1. tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter,
 • 2. kadmium och ammoniumkarbonat i gödselmedel,
 • 3. plastpartiklar i kosmetiska produkter,
 • 4. klorerade lösningsmedel,
 • 5. kvicksilver,
 • 6. kadmium och kvicksilver i batterier,
 • 7. tungmetaller i förpackningar,
 • 8. ammunition som innehåller bly,
 • 9. rengöringsmedel som innehåller fosfater, och
 • 10. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.

Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter eller läkemedelslagen (2015:315). Förordning (2019:173).

1 a § Denna förordning är meddelad med stöd av

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2019:173, 2018:55

Tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter

2 § Tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter får inte användas vid gjutning av nya plaströr inuti befintliga tappvattenrör.

Förbudet gäller endast kemiska produkter som består av en bas och en härdare och som blandas på platsen för gjutningen. Förordning (2016:829).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:829, 2009:654

2 a § Kemikalieinspektionen får

 • 1. meddela sådana föreskrifter om undantag från förbudet i 2 § som det finns särskilda skäl för, och
 • 2. i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 2 §, om det finns synnerliga skäl. Förordning (2016:829).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:829

Kadmium och ammoniumkarbonat i gödselmedel

3 § Gödselmedel hänförliga till tulltaxenummer 25.10, 28.09, 28.35, 31.03 eller 31.05 som innehåller högre halt kadmium än 100 gram per ton fosfor får inte saluföras eller överlåtas.

Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i första stycket, om det finns särskilda skäl. Förordning (2009:654).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:654, 2019:173, 2009:654

3 a § Ammoniumkarbonatgödselmedel får inte användas. Förordning (2019:173).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:173

Plastpartiklar i kosmetiska produkter

4 § I denna paragraf och i 4 a och 4 b §§ avses med

kosmetisk produkt: en kosmetisk produkt i den mening som avses i Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter,

plast: en polymer, i den mening som avses i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, som kan ha tillförts tillsatser eller andra ämnen,

plastpartiklar: partiklar av plast i fast form som är mindre än fem millimeter i någon dimension och är olösliga i vatten,

naturligt förekommande polymer: en polymer som förekommer naturligt i miljön och som, om den har genomgått en kemisk process eller behandling eller en fysikalisk mineralogisk omvandling, inte har förändrats i sin kemiska struktur,

tillhandahållande på marknaden: varje gång en produkt görs tillgänglig för distribution, förbrukning eller användning på den svenska marknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis. Förordning (2018:55).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

4 a § Det är förbjudet att på marknaden tillhandahålla en kosmetisk produkt som är avsedd att sköljas av eller spottas ut efter att den används på hud, hår, slemhinnor eller tänder och som innehåller plastpartiklar som har tillsatts för att ha en rengörande, skrubbande eller polerande effekt.

Förbudet gäller inte kosmetiska produkter som innehåller plastpartiklar som enbart består av naturligt förekommande polymerer. Förordning (2018:55).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:1075, 2018:55, 2008:255

4 b § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 4 a § för kosmetiska produkter som innehåller plastpartiklar som

 • 1. tillverkas med naturligt förekommande polymerer som råvara, och
 • 2. snabbt bryts ner till monomerer i akvatiska miljöer och inte innebär någon risk för skada på vattenlevande organismer.

Dispens ska ges för kosmetiska produkter som är lagligen saluförda enligt regelverk i andra medlemsstater inom Europeiska unionen eller Turkiet eller lagligen tillverkade i ett land som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om en likvärdig skyddsnivå uppnås genom dessa regelverk. Förordning (2018:55).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:1075, 2018:55, 2008:255
4 c § Har upphävts genom förordning (2008:255).

Klorerade lösningsmedel

5 § Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid eller tetrakloretylen får inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk.

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att varor som innehåller metylenklorid eller tetrakloretylen inte får saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk.

Förbudet mot metylenklorid gäller endast om ett motsvarande förbud inte redan följer av punkt 59.1 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006. Förordning (2018:55).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:1145, 2016:144, 2018:55

6 § Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid får inte saluhållas, överlåtas eller användas yrkesmässigt.

I fråga om metylenklorid som färgborttagningsmedel

 • 1. gäller förbudet mot saluhållande och överlåtelse endast om ett motsvarande förbud mot utsläppande på marknaden inte redan följer av punkt 59.1 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006, och
 • 2. gäller förbudet mot användning inte sådan användning som är tillåten enligt punkt 59.4 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006. Förordning (2016:144).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1145, 2016:144

7 § Kemikalieinspektionen får i fråga om förbuden i 5 § första stycket och 6 § första stycket

 • 1. meddela föreskrifter om sådana undantag som det finns särskilda skäl för, och
 • 2. i det enskilda fallet ge dispens, om det finns synnerliga skäl.

Undantag och dispenser får inte avse sådan användning eller sådant utsläppande på marknaden av metylenklorid som färgborttagningsmedel som avses i punkt 59.2 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006. Förordning (2010:1145).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1145

Kvicksilver

8 § Med kvicksilver avses i denna förordning kvicksilver och kemiska föreningar och beredningar där kvicksilver används eller har tillsatts.

Med varor som innehåller kvicksilver avses i denna förordning varor och utrustning där kvicksilver används eller har tillsatts. Förordning (2009:14).

Rättsfall (1)

MÖD 2010:25: Dispens från utförselförbud för kvicksilver ----- Miljööverdomstolen har efter...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:14

9 § Kvicksilver får inte släppas ut på den svenska marknaden eller användas i Sverige.

Varor som innehåller kvicksilver får inte släppas ut på den svenska marknaden.

I artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver finns bestämmelser om att export från unionen är förbjuden. Kvicksilver och varor som innehåller kvicksilver får inte heller i andra fall yrkesmässigt föras ut från Sverige. Förordning (2012:370).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:14, 2012:370

10 § Förbuden i 9 § gäller inte

 • 1. kvicksilver som förekommer naturligt i kol, malm eller malmkoncentrat,
 • 2. batterier,
 • 3. förpackningar och förpackningskomponenter,
 • 4. motorfordon och släpvagnar till dessa fordon som omfattas av bestämmelserna om typgodkännande i fordonsförordningen (2009:211),
 • 5. lätta lastbilar och andra personbilar än EU-typgodkända personbilar som omfattas av 2 § förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar,
 • 6. produkter för in vitro-diagnostik som omfattas av lagen (1993:584) om medicintekniska produkter,
 • 7. yrkesmässig utförsel av amalgam för dentalt bruk som omfattas av lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, om utförseln sker till ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 • 8. humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel som omfattas av läkemedelslagen (2015:315) och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet,
 • 9. om ett motsvarande förbud mot utsläppande på marknaden eller användning följer av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006,
 • 10. de användningar som är tillåtna enligt artikel 67.1 andra meningen och 18a.3, 18a.6 och 18a.8 i bilaga XVII till förordning (EG) 1907/2006,
 • 11. yrkesmässig utförsel eller införsel av
  • a) varor i samband med reparation eller kalibrering utomlands,
  • b) militär utrustning i samband med övning, utbildning eller internationell verksamhet, eller
  • c) reservdelar och andra komponenter för reparation och underhåll av utrustning för ett specifikt militärt ändamål,
 • 12. kvicksilverhaltigt avfall som förs ut från Sverige för återvinning eller bortskaffande, eller
 • 13. elektrisk och elektronisk utrustning, kablar och reservdelar som omfattas av förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrusning. Förordning (2015:561).

Ändringar/Förarbeten (8)

10 a § Har upphävts genom förordning (2009:654).

11 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 9 §, om undantaget eller dispensen inte innebär något påtagligt bidrag till att människor eller miljön exponeras för kvicksilver och

 • 1. användningen tillgodoser ett väsentligt allmänt behov och några andra alternativ inte finns tillgängliga på marknaden, eller
 • 2. det finns särskilda skäl.

En föreskrift eller dispens enligt första stycket får inte utformas så att den strider mot sådana förbud mot diskriminering som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Föreskrifter om undantag och dispenser får inte avse hantering som är förbjuden enligt förordningen (EG) nr 1102/2008. Förordning (2012:370).

Rättsfall (1)

MÖD 2010:25: Dispens från utförselförbud för kvicksilver ----- Miljööverdomstolen har efter...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:14, 2012:370, 2019:130

Kadmium och kvicksilver i batterier

11 a § Med elutrustning avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

Med batterier och bärbara batterier avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier.

Med batterier av knappcellstyp avses i denna förordning små runda bärbara batterier med större diameter än höjd och som används i hörapparater, i klockor, i små bärbara apparater, som reservkraft eller för andra särskilda ändamål. Förordning (2015:559).

Ändringar/Förarbeten (7)

11 b § Med tillhandahålla på marknaden avses i 11 c och 11 d §§ varje tillhandahållande i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis, för distribution, förbrukning eller användning på gemenskapsmarknaden. Förordning (2015:559).

Ändringar/Förarbeten (4)

11 c § Batterier som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver får inte tillhandahållas på marknaden eller yrkesmässigt föras in till Sverige. Förbudet gäller även batterier som är inbyggda i elutrustning. Förordning (2015:559).

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2015:559, 2005:217, 2008:837

11 d § Bärbara batterier som innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium får inte tillhandahållas på marknaden eller yrkesmässigt föras in till Sverige. Förbudet gäller även batterier som är inbyggda i elutrustning.

Förbudet gäller inte bärbara batterier som är avsedda att användas i

 • 1. nödbelysningssystem och andra nöd- och alarmsystem, eller
 • 2. medicinsk utrustning. Förordning (2015:560).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (4)

11 e § Har upphävts genom förordning (2015:559).

11 e § Förbuden i 11 c och 11 d §§ gäller inte batterier som är avsedda att användas i

 • 1. utrustning som särskilt har utformats eller anpassats för militära syften och som används i samband med skydd av väsentliga svenska säkerhetsintressen,
 • 2. vapen, ammunition eller krigsmateriel som särskilt har utformats eller anpassats för militära syften, eller
 • 3. utrustning som är avsedd att skickas ut i rymden. Förordning (2019:130).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:837, 2019:130, 2015:559
11 f § Har upphävts genom förordning (2012:862).

Tungmetaller i förpackningsmaterial

12 § Förpackningar och förpackningskomponenter får inte tillverkas, saluföras eller överlåtas om summan av koncentrationerna av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom överstiger följande värden:

 • 1. 600 µg/g,
 • 2. 250 µg/g efter den 30 juni 1999,
 • 3. 100 µg/g efter den 30 juni 2001.

Beträffande användning av kadmiumämne för ytbehandling eller som stabilisator eller som färgämne finns särskilda bestämmelser i 3 och 4 §§.

Första stycket gäller inte förpackningar som varit i bruk före den 31 december 1994.

Lagrumshänvisningar hit (2)

13 § Bestämmelserna i 12 § gäller inte förpackningar eller förpackningskomponenter som uteslutande är framställda av sådant blykristallglas som avses i rådets direktiv 69/493/EEG av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas2, senast ändrat genom rådets beslut av den 1 januari 19733.

14 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från 12 §, i den utsträckning det behövs för att följa de beslut som Europeiska kommissionen har fattat enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009. Förordning (2010:1188).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1188

Ammunition som innehåller bly

14 a § I denna förordning avses med

ammunition: patroner laddade med hagel eller med kula,

våtmark: ett vegetationstäckt område där vattenytan är nära under, i nivå med eller nära över markytan och där vattennivån tillåts variera med de naturliga säsongsvariationerna, och

jaktstigsskytte: skytte mot målfigurer i terräng. Förordning (2007:988).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:273

14 b § Patroner som är laddade med blyhagel får inte användas

 • 1. vid skytte som inte är jakt,
 • 2. vid jakt på våtmarker, eller
 • 3. vid jakt över grunda delar av öppet vatten. Förordning (2007:988).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:987, 2007:988, 2002:273

14 c § Om det med hänsyn till syftet eller säkerheten vid användningen inte finns något godtagbart blyfritt ammunitionsalternativ, får hagel som innehåller bly trots förbudet i 14 b § 1 användas vid

 • 1. provskjutning,
 • 2. jaktstigsskytte, och
 • 3. prov avseende jägarexamen för godkänd provledare. Förordning (2007:988).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:634, 2002:273, 2007:988

14 d § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

 • 1. undantag från förbudet i 14 b § 1 för
  • a) historiskt skytte, och
  • b) skytte i sportskyttegrenarna trap, dubbeltrap och skeet, om Internationella sportskyttefederationens regler inte ger utrymme för användning av blyfri ammunition i dessa grenar,
 • 2. verkställigheten av 14 b § 3, och
 • 3. i fråga om andra än Försvarsmakten och Försvarets materielverk, åtgärder som ska vidtas på skjutbanor och skjutfält där ammunition som innehåller bly används så att blyet inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Förordning (2007:988).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:987, 2007:988, 2002:273

Rengöringsmedel som innehåller fosfater

14 e § Har upphävts genom förordning (2013:503).

14 f § Maskindiskmedel som innehåller fosfater får inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk, om den totala fosforhalten i medlet överstiger 0,5 viktprocent. Förordning (2010:267).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:1190, 2002:273, 2010:267

Vissa andra hälso- och miljöfarliga produkter och varor

15 § Följande kemiska produkter eller varor får inte saluhållas eller överlåtas:

 • 1. tändstickor i vars tändmassa ingår vit eller gul fosfor,
 • 2. varor för rensning av avlopp, om varan innehåller syra till en halt som överstiger tio viktprocent eller bas (lut) i flytande form till en halt som överstiger två viktprocent,
 • 3. motorkylarvätska, spolarvätska eller andra bilvårdsmedel som innehåller metanol, såvida medlet inte samtidigt innehåller etanol och metanolhalten uppgår till högst fem viktprocent av mängden etanol.

15 a § Har upphävts genom förordning (2012:339).
15 b § Har upphävts genom förordning (2012:339).
15 c § Har upphävts genom förordning (2012:339).

16 § Varor av följande slag får inte saluhållas eller överlåtas, om de innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt och därigenom kan befaras medföra skada på människor:

 • 1. sjukvårds- och sanitetsartiklar,
 • 2. klädesplagg och material till sådana,
 • 3. hushållsgods. Förordning (1999:620).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:620
16 a § Har upphävts genom förordning (2006:525).

17 § Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet medge dispens från 15, 16 eller 16 a §. Förordning (1999:620).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:620

18 § I fråga om spridning av kalk eller annat ämne för att motverka försurning i sjöar eller vattendrag får länsstyrelsen meddela föreskrifter om

 • 1. de försiktighetsmått som skall iakttas vid spridningen,
 • 2. de kontrollåtgärder som i övrigt behövs.

En kopia av länsstyrelsens beslut skall sändas till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

19 § En kemisk produkt som är avsedd för att bekämpa olja som har kommit lös i eller invid ett vattenområde eller för sanering med anledning av sådant utflöde får endast användas enligt föreskrifter som Naturvårdsverket meddelar.

20 § Avloppsslam för jordbruksändamål får saluhållas och överlåtas endast om metallhalten inte överstiger vad som framgår av följande:

Metall mg/kg torrsubstans
Bly 100
Kadmium 2
Koppar 600
Krom 100
Kvicksilver 2,5
Nickel 50
Zink 800

Om det finns särskilda skäl, får Naturvårdsverket, med iakttagande av Sveriges av riksdagen godkända åtaganden enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i det enskilda fallet medge dispens från vad som sägs i första och andra stycket.

Undantag och dispenser från förordning (EG) nr 1907/2006

20 a § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006. Sådana undantag och dispenser får inte strida mot bestämmelserna i bilagan. Förordning (2010:1145).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1145

Verkställighetsföreskrifter

21 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av Kemikalieinspektionen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Tillsyn och avgifter

22 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 21–23 och 29–32 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förordning (2011:27).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1998:1431, 2010:4, 2011:27

Överklagande

23 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Straff och förverkande

24 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:944

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
EGTL262/76 s201, EGTL315/97 s13, EGTL365/94 s10, EGTL109/83 s8, EGTL032/96 s31, EGTL181/86 s6
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:944
CELEX-nr
376L0769 397L0064 394L0062 383L0189 396D0139 386L0278

Förordning (1998:1431) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 22 §
SFS-nummer
1998:1431
Rubrik
Förordning (1998:1431) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (1999:620) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16, 17 §§;ny 16 a §
Ikraft
1999-08-01
SFS-nummer
1999:620
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999. Leksaker och barnartiklar som avses i 16 a § första meningen, för vilka avtal om inköp slutits före ikraftträdandet, får saluhållas och överlåtas till och med den 31 mars 2000.

Leksaker och barnartiklar som avses i 16 a § första meningen, för vilka avtal om inköp slutits före den 1 augusti 1999, får saluhållas och överlåtas till och med den 31 mars 2000. Saluhållande och överlåtelse får dock inte ske i fråga om leksaker och barnartiklar som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre år och som är tillverkade av eller delvis tillverkade av mjuk PVC-plast som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett eller flera av följande ämnen: diisononylftalat (DINP), CAS nr 28553-12-0, EINECS nr 249-079- 5, dietylhexylftalat (DEHP), CAS nr 117-81-7, EINECS nr 204- 211-0, di-n-oktylftalat (DNOP), CAS nr 117-84-0, EINECS nr 204- 214-7, diisodecylftalat (DIDP), CAS nr 26761-40-0, EINECS nr 247-977-1, butylbensylftalat (BBP), CAS nr 85-68-7, EINECS nr 201-622-7 och dibutylftalat (DBP), CAS nr 84-74-2, EINECS nr 201-557-4. Förordning (1999:1392).

Rubrik
Förordning (1999:620) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (1999:1392) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL315/99 s46
Omfattning
ändr. övergångsbest. till 1999:620
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1392
Rubrik
Förordning (1999:1392) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2000:1319) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1319
Rubrik
Förordning (2000:1319) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2002-07-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. 1 §;nya 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 e, 14 f §§, rubr. närmast före 14 a §
SFS-nummer
2002:273
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 i fråga om 14 b, 14 d och 14 e §§ och i övrigt den 1 juli 2002. Förordning (2005:635).
 • 2. Bestämmelsen i 14 c § gäller inte övning och tävling i jaktstigskytte till och med den 31 december 2007 samt övning och tävling i sportskyttegrenarna trap, dubbeltrap, skeet och automattrap till och med den 31 december 2004. Förordning (2005:634).
Rubrik
Förordning (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2003:1190) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 f §, p 2 övergångsbest. till 2002:273
Ikraft
2004-01-13
SFS-nummer
2003:1190
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 13 januari 2004. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2004.

Rubrik
Förordning (2003:1190) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2005:217) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL37/2003 s19
Ikraft
2005-08-13
CELEX-nr
32002L0095
Omfattning
ändr. 1 §;nya 11 a, 11 b, 11 c §§, rubr. närmast före 11 a §
SFS-nummer
2005:217
Rubrik
Förordning (2005:217) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2005:634) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 c §, övergångsbest. till 2002:273
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:634
Rubrik
Förordning (2005:634) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2005:635) om ändring i förordningen (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. ikrafttr. till 2002:273
SFS-nummer
2005:635
Rubrik
Förordning (2005:635) om ändring i förordningen (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2006:525) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 16 a §
Ikraft
2007-01-16
SFS-nummer
2006:525
Rubrik
Förordning (2006:525) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2006:848) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:848
Rubrik
Förordning (2006:848) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2006:1075) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2007-01-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0084
Omfattning
ändr. 1 §;nya 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 a §
SFS-nummer
2006:1075
Rubrik
Förordning (2006:1075) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2007:987) om ändring i förordningen (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 b, 14 d, 14 e §§ i 2002:273 utgår
SFS-nummer
2007:987
Rubrik
Förordning (2007:987) om ändring i förordningen (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2007:988) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2008-01-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
nuvarande 14 c, 14 f §§ betecknas 14 b, 14 d §§;ändr. 14 a, de nya 14 b, 14 d §§;ny 14 c §
SFS-nummer
2007:988
Rubrik
Förordning (2007:988) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2007:1304) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2008-03-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. 1 §;ny 14 e §, rubr. närmast före 14 e §
SFS-nummer
2007:1304
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.
 • 2. Trots förbudet i 14 e § får textiltvättmedel som har tillverkats före den 1 mars 2008 saluhållas eller överlåtas till och med den 31 augusti 2008.
Rubrik
Förordning (2007:1304) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2008:255) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 a §;ändr. 1, 4 §§
Ikraft
2008-06-01
SFS-nummer
2008:255
Rubrik
Förordning (2008:255) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2008:837) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL266/2006 s1, EUTL37/2003 s19
Ikraft
2009-01-01
CELEX-nr
32006L0066, 32002L0095
Omfattning
nuvarande 11 a, 11 b, 11 c §§ betecknas 11 b, 11 d, 11 f §§;ändr. 1 §, nya 11 d, 11 f §§, rubr. närmast före 11 a §;nya 11 a, 11 c, 11 e §§
SFS-nummer
2008:837
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Förbuden i 11 c § gäller inte batterier som har släppts ut på marknaden före den 26 september 2008. Förordning (2009:54).

Rubrik
Förordning (2008:837) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2009:14) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL136/2004 s1, EUTL396/2004 s1, EUTL353/2008 s1, EUTL37/2003 s19, EUTL81/2008 s67
Ikraft
2009-06-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048, 32004R0726, 32006R1907, 32008R1272, 32002L0095, 32008L0035
Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 11, 11 b, 11 f §§;ny 10 a §
SFS-nummer
2009:14
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.
 • 2. För kloralkaliproduktion får kvicksilver trots förbudet i 9 § första stycket användas och släppas ut på marknaden i Sverige till och med den 10 december 2017. Förordning (2014:231).
Rubrik
Förordning (2009:14) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2009:54) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL327/2008 s7
Ikraft
2009-03-01
CELEX-nr
32008L0103
Omfattning
ändr. 11 a §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:837
SFS-nummer
2009:54
Rubrik
Förordning (2009:54) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2009:209) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL74/2009 s32
Ikraft
2009-05-01
CELEX-nr
32009D0251
Omfattning
ändr. 1 §;nya 15 a, 15 b, 15 c §§
SFS-nummer
2009:209
Rubrik
Förordning (2009:209) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2009:654) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL136/2004 s1, EUTL396/2006 s1
Ikraft
2009-07-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048, 32004R0726, 32006R1907
Omfattning
upph. 2, 4, 10 a §§, rubr. närmast före 2 §;ändr. 1, 3, 10 §§;ny rubr. närmast före 3 §
SFS-nummer
2009:654
Rubrik
Förordning (2009:654) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2010:4) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2010-03-01
SFS-nummer
2010:4
Rubrik
Förordning (2010:4) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2010:267) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EUTL363/2006 s81
Ikraft
2011-07-01
CELEX-nr
31998L0034, 32006L0096
Omfattning
ändr. 1 §, rubr. närmast före 14 e §;ny 14 f §
SFS-nummer
2010:267
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 • 2. Maskindiskmedel som har tillverkats före den 1 juli 2011 får trots förbudet i 14 f § saluhållas och överlåtas till och med den 31 december 2011.
Rubrik
Förordning (2010:267) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2010:1145) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL396/2006 s1
Ikraft
2010-12-01
CELEX-nr
32006R1907
Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 7 §§;ny 20 a §, rubr. närmast före 20 a §
SFS-nummer
2010:1145
Rubrik
Förordning (2010:1145) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2010:1146) om ändring i förordningen (2010:267) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 § i 2010:267
SFS-nummer
2010:1146
Rubrik
Förordning (2010:1146) om ändring i förordningen (2010:267) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2010:1188) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL365/1994 s10, EUTL87/2009 s109
Ikraft
2010-12-21
CELEX-nr
31994L0062, 32009R0219
Omfattning
ändr. 10, 14 §§
SFS-nummer
2010:1188
Rubrik
Förordning (2010:1188) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2011:27) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2011-03-01
SFS-nummer
2011:27
Rubrik
Förordning (2011:27) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2011:1024) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §, p 2 övergångsbest. till 2009:14
Ikraft
2011-12-01
SFS-nummer
2011:1024
Rubrik
Förordning (2011:1024) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2012:339) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 15 a, 15 b, 15 c §§;ändr. 1 §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:339
Rubrik
Förordning (2012:339) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2012:370) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL304/2008 s75
Ikraft
2012-07-16
CELEX-nr
32008R1102
Omfattning
ändr. 9, 10, 11 §§
SFS-nummer
2012:370
Rubrik
Förordning (2012:370) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2012:862) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 11 b, 11 d, 11 f §§;ändr. 1 §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft
2013-01-02
SFS-nummer
2012:862
Rubrik
Förordning (2012:862) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2013:503) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 14 e §
Ikraft
2013-06-30
SFS-nummer
2013:503
Rubrik
Förordning (2013:503) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2014:231) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:14
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:231
Rubrik
Förordning (2014:231) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2015:459) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 10 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:459
Rubrik
Förordning (2015:459) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2015:559) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2006/66/EG
Ikraft
2015-10-13
Omfattning
upph. 11 e §;ändr. 10, 11 a, 11 c §§;nya 11 b, 11 d §§, rubr. närmast före 11 a §
SFS-nummer
2015:559
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 13 oktober 2015.
 • 2. Förbuden i 11 c och 11 d §§ gäller inte batterier som tillhandahållits på marknaden före den 26 september 2008.
 • 3. Trots förbudet i 11 c § får kvarvarande lager av batterier av knappcellstyp som lagligen tillhandahållits på marknaden före den 13 oktober 2015 fortsätta att tillhandahållas på marknaden och föras in till Sverige till dess att lagren är slut.
Rubrik
Förordning (2015:559) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2015:560) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2006/66/EG
Ikraft
2017-01-01
Omfattning
ändr. 11 d §
SFS-nummer
2015:560
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
 • 2. Trots förbudet i 11 d § får kvarvarande lager av batterier avsedda att användas i sladdlösa bärbara apparater som är avsedda för underhålls-, bygg- eller anläggningsverksamhet eller trädgårdsarbete (elektroniska handverktyg) som lagligen tillhandahållits på marknaden före den 1 januari 2017 fortsätta att tillhandahållas på marknaden och föras in till Sverige till dess att lagren är slut.
Rubrik
Förordning (2015:560) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2015:561) om ändring i förordningen (2015:459) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 § i 2015:459
SFS-nummer
2015:561
Rubrik
Förordning (2015:561) om ändring i förordningen (2015:459) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2016:144) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraft
2016-04-21
SFS-nummer
2016:144
Rubrik
Förordning (2016:144) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2016:829) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §;nya 2, 2 a §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft
2016-09-01
SFS-nummer
2016:829
Rubrik
Förordning (2016:829) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2018:55) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 1, 5 §§;nya 1 a, 4, 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 4 §
SFS-nummer
2018:55
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Trots förbudet i 4 a § får kvarvarande lager av kosmetiska produkter som lagligen har tillhandahållits på marknaden före den 1 juli 2018 fortsätta att tillhandahållas på marknaden till utgången av december 2018.
Rubrik
Förordning (2018:55) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2019:130) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Officiell autentisk version

Förarbeten
direktiv 2006/66/EG
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 11 §;ny 11 e §
Ikraft
2019-04-15
SFS-nummer
2019:130
Rubrik
Förordning (2019:130) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2019:173) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Officiell autentisk version

Förarbeten
direktiv (EU) 2016/2284
Omfattning
ändr. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 3 §;ny 3 a §
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:173
Rubrik
Förordning (2019:173) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation