lagen.nu

Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:250
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

12 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 2, 5–7, 9, 10 och 11 §§,

12 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 3 §,

12 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 4 §,

9 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 9 a §,

8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2015:250).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:250

2 § Ordet djurenhet har i denna förordning samma betydelse som i miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2013:260).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:260

Hänsyn till natur- och kulturvärden

3 § Jordbruksmark får tas ur jordbruksproduktion tidigast åtta månader efter det att anmälan om åtgärden har gjorts till länsstyrelsen, om inte länsstyrelsen medger något annat. Anmälan behövs dock inte om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön och inte heller när marken tas i anspråk för verksamhet vars tillåtlighet prövats i särskild ordning.

Statens jordbruksverk får efter samråd med Naturvårdsverket och Riks-antikvarieämbetet meddela närmare föreskrifter om innehållet i en anmälan enligt första stycket om att ta jordbruksmark ur produktion.

Rättsfall (1)

MÖD 2008:38: Anmälan om tagande av jordbruksmark ur produktion ----- En markägare anmälde...

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Föreskrifter som avses i 12 kap. 8 § miljöbalken om den hänsyn till natur- och kulturvärden som skall tas vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning i jordbruket meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Djurhållning och gödselhantering

5 § Känsliga områden enligt artikel 3 i rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, i den ursprungliga lydelsen, är

 • 1. Gotlands län, kustområdena i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar och Västra Götalands län samt delar av Blekinge, Skåne och Hallands län, och
 • 2. övriga delar av Stockholms och Södermanlands län samt delar av Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka kustområden och länsdelar som avses i första stycket. Förordning (2015:250).

6 § Jordbruksföretag med fler än 100 djurenheter skall ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under

 • 1. åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter, samt
 • 2. tio månader vid annan djurhållning.

Inom de områden som anges i 5 § första stycket 1 skall jordbruksföretag med fler än tio djurenheter ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under

 • 1. åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter, samt
 • 2. tio månader vid annan djurhållning.

I övriga delar av landet skall jordbruksföretag med fler än tio djurenheter ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under

 • 1. sex månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter, samt
 • 2. tio månader vid annan djurhållning.

Inom områden som anges i 5 § skall jordbruksföretag där tio eller färre djurenheter hålls ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under sex månader. Jordbruksverket får föreskriva att kravet på lagringskapacitet inte skall gälla djurhållning som omfattar högst ett visst antal djur av ett visst djurslag. Förordning (2003:581).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:769, 2003:581

7 § Vid lagring av stallgödsel ska sådana lagringsutrymmen som avses i 6 § vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. Förordning (2009:1529).

Rättsfall (1)

MÖD 2001:14: Miljösanktionsavgift för avsaknad av svämtäcke över flytgödselbehållare vid...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:769, 2003:581, 2009:1529
8 § Har upphävts genom förordning (2009:1529).

9 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om lagring av stallgödsel.

Om det finns särskilda skäl för det får länsstyrelsen medge undantag från 6 §. Förordning (2009:1529).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:581, 2009:1529

9 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om täckning av lagringsbehållare för sådant material som innehåller stallgödsel eller andra biologiska produkter från jordbruksverksamhet eller djurhållning och som har rötats i en biogasanläggning. Förordning (2015:250).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:250

10 § Jordbruksverket får meddela sådana föreskrifter som avses i 12 kap. 10 § miljöbalken om

 • 1. försiktighetsmått för gödselhantering när det gäller spridning av gödsel, och
 • 2. begränsning av antalet djur i ett jordbruk för jordbruksföretag med fler än tio djurenheter.

Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Förordning (2015:250).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:250

Växtodling

11 § Jordbruksföretag med mer än 5 ha åkermark i Blekinge, Skåne och Hallands län skall ha minst 60 procent av marken höst- eller vinterbevuxen. För Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län skall motsvarande andel av marken vara minst 50 procent.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om odlingen.

Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen besluta om undantag.

Tillsyn och avgifter

12 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 30 och 32 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förordning (2011:24).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:24

Överklagande

13 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Straff och förverkande

14 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Rapportering

15 § Jordbruksverket ska ta fram underlag för rapportering enligt artikel 3.4 och artikel 10 i rådets direktiv 91/676/EEG.

Underlaget för rapportering enligt artikel 3.4 ska lämnas till regeringen senast vid utgången av april månad vart fjärde år med start 2010.

Underlaget för rapportering enligt artikel 10 ska lämnas till regeringen senast vid utgången av april månad vart fjärde år med start 2012. Förordning (2009:1529).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1529

15 a § När Jordbruksverket tar fram underlag enligt 15 § eller tar fram eller ändrar åtgärdsprogram enligt artikel 5 i rådets direktiv 91/676/EEG, i den ursprungliga lydelsen, ska verket följa kraven i fråga om allmänhetens medverkan i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2015:250).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:250

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:915

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
EGTL375/91 s1
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:915
CELEX-nr
391L0676

Förordning (1998:1581) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Tryckt format (PDF)

CELEX-nr
391L0676
Förarbeten
EGTL375/91 s1
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1998:1581
Rubrik
Förordning (1998:1581) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Förordning (1999:769) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 7, 8 §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:769
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Är ett jordbruksföretag i drift den 1 november 1999 gäller inte 6 § andra stycket för då befintlig djurhållning förrän den 1 januari 2002.

Rubrik
Förordning (1999:769) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Förordning (2003:581) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft
2003-11-01
SFS-nummer
2003:581
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.
 • 2. Har upphävts genom förordning (2011:1071).
 • 3. Bestämmelserna i 6 § fjärde stycket i dess nya lydelse skall tillämpas från och med den 1 juli 2007 för jordbruksföretag belägna inom områden som omfattas av 5 § första stycket 2.
Rubrik
Förordning (2003:581) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Förordning (2009:1529) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 8 §;ändr. 7, 9 §§;ny 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraft
2010-02-01
SFS-nummer
2009:1529
Rubrik
Förordning (2009:1529) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Förordning (2011:24) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2011-03-01
SFS-nummer
2011:24
Rubrik
Förordning (2011:24) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Förordning (2011:1071 ) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL375/1991 s1, EUTL311/2008 s1, EGTL375/1991 s1
Ikraft
2013-01-01
CELEX-nr
31991L0676, 32008R1137, 31991L0676
Omfattning
upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2003:581;ändr. 5 §
SFS-nummer
2011:1071
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
 • 2. Jordbruksföretag med fler än tio djurenheter och som är belägna inom områden som inte omfattades av 5 § första stycket 1 i sin äldre lydelse och som genom ikraftträdandet kommer att omfattas av 5 § första stycket 1 i sin nya lydelse ska tillämpa bestämmelserna i 6 § andra stycket från och med den 1 januari 2014. Jordbruksföretagen ska dock redan vid ikraftträdandet av denna förordning ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under sex månader.
 • 3. Jordbruksföretag med fler än tio djurenheter och som är belägna inom områden som inte omfattades av 5 § i sin äldre lydelse och som genom ikraftträdandet kommer att omfattas av 5 § första stycket 2 i sin nya lydelse ska tillämpa bestämmelserna i 6 § tredje stycket från och med den 1 januari 2014. Jordbruksföretagen ska dock redan vid ikraftträdandet av denna förordning ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under sex månader.
 • 4. Jordbruksföretag med fler än tio djurenheter och som är belägna inom områden som inte omfattades av 5 § i sin äldre lydelse och som genom ikraftträdandet inte heller kommer att omfattas av 5 § i sin nya lydelse ska tillämpa bestämmelserna i 6 § tredje stycket från och med den 1 januari 2014. Jordbruksföretagen ska dock redan vid ikraftträdandet av denna förordning ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under sex månader.
 • 5. Jordbruksföretag med tio eller färre djurenheter och som är belägna inom områden som inte omfattades av 5 § i sin äldre lydelse och som genom ikraftträdandet kommer att omfattas av 5 § i sin nya lydelse ska tillämpa bestämmelserna i 6 § fjärde stycket från och med den 1 januari 2014.
Rubrik
Förordning (2011:1071 ) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Förordning (2013:260) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2013-06-18
SFS-nummer
2013:260
Rubrik
Förordning (2013:260) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Förordning (2015:250) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 5, 10 §§;nya 9 a, 15 a §§
Ikraft
2015-06-15
SFS-nummer
2015:250
Rubrik
Förordning (2015:250) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation