lagen.nu

Förordning (1998:904) om anmälan för samråd

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:369
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
1 § Har upphävts genom förordning (2005:622).
2 § Har upphävts genom förordning (2010:955).
3 § Har upphävts genom förordning (2010:955).
4 § Har upphävts genom förordning (2010:955).
5 § Har upphävts genom förordning (2010:955).

Anmälan för samråd

6 § Den som i enlighet med gällande bestämmelser har underrättat Skogsstyrelsen om avverkning som skall äga rum på hans mark, om uttag av skogsbränsle eller om sådan dikning i samband med avverkning som inte kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken skall anses ha gjort anmälan för samråd för åtgärden enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Den som enligt gällande bestämmelser har underrättat länsstyrelsen om att jordbruksmark skall tas ur jordbruksproduktion skall anses ha gjort anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken beträffande sådant arbetsföretag för vilket marken tas i anspråk. Förordning (2005:1155).

7 § Länsstyrelsen får, i andra fall än som avses i 6 §, föreskriva anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 § andra stycket miljöbalken i fråga om särskilda slag av verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada på naturmiljön. Motsvarande befogenhet har i stället Skogsstyrelsen, om verksamheten eller åtgärden skall utföras på mark som omfattas av skogsvårdslagen (1979:429) och avser avverkning, hyggesbehandling, beståndsanläggning, beståndsvård, uttag av skogsbränsle, skogsbilvägar, skogsgödsling, skogsmarkskalkning eller andra skogsbruksåtgärder. Förordning (2005:1155).

7 a § Innan en allmän skoterled eller annan anläggning för skotertrafik beslutas av en kommun eller utförs, ska anmälan göras för samråd enligt 12 kap. 6 § första stycket miljöbalken, om leden eller anläggningen ligger utanför ett område som omfattas av en detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900). Om en sådan anmälan har gjorts innan kommunen beslutat i frågan behövs inte någon anmälan innan leden eller anläggningen utförs. För allmänna skoterleder som omfattas av förordningen (1997:716) om statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m. behöver någon anmälan inte göras.

Anmälan ska även göras innan skoterled eller annan anläggning för skotertrafik utförs för en annan huvudman än en kommun. Förordning (2011:369).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:369, 1998:1255

7 b § Innan undersökningsarbete enligt minerallagen (1991:45) bedrivs inom ett område som avses i 4 kap. 5 § miljöbalken, skall anmälan göras för samråd enligt 12 kap. 6 § första stycket miljöbalken. Förordning (1998:1255).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1255

7 c § Innan renstängsel eller annan fast anläggning för rennäringen anordnas, skall anmälan göras för samråd enligt 12 kap. 6 § första stycket miljöbalken. Förordning (1998:1255).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1255

8 § Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken skall vara skriftlig och åtföljas av en karta samt innehålla en beskrivning av den planerade verksamheten eller åtgärden. En anmälan skall även, i den utsträckning som behövs i det enskilda fallet, innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Anmälan för samråd skall vidare innehålla uppgifter om fastighetsägare och nyttjanderättshavare som berörs av verksamheten eller åtgärden.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen får efter samråd med Riksantikvarieämbetet och andra berörda myndigheter meddela föreskrifter om vilka ytterligare uppgifter en sådan anmälan skall innehålla.

9 § Innan Skogsstyrelsen fattar beslut i ett ärende om anmälan för samråd för skogsbilvägar, skogsgödsling eller skogsmarkskalkning skall Skogsstyrelsen ge länsstyrelsen tillfälle att lämna synpunkter. Förordning (2005:1155).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1255, 2005:1155

Underrättelse om beslut

10 § Den som beslutar om ett föreläggande eller förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken ska snarast skicka beslutet

  • 1. till Naturvårdsverket, och
  • 2. till väghållningsmyndigheten och till lantmäterimyndigheten, om det inte är uppenbart att myndigheten inte behöver få information om beslutet.

Om länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen beslutar att meddela, ändra eller upphäva en föreskrift enligt 7 § denna förordning, ska myndigheten skicka beslutet till Naturvårdsverket och till lantmäterimyndigheten. Länsstyrelsen ska skicka sitt beslut även till Skogsstyrelsen. Förordning (2010:955).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:1155, 2005:622, 2010:955

Tillsyn och avgifter

11 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 8 och 10 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förordning (2011:23).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:23

Överklagande

12 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande hos mark- och miljödomstol.

Föreskrifter som har meddelats av länsstyrelsen med stöd av 7 § får överklagas hos regeringen. Förordning (2010:957).

Ändringar/Förarbeten (4)

13 § Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen får överklaga beslut som rör frågor om anmälan för samråd enligt 12 kap. miljöbalken och denna förordning. Förordning (2010:955).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1255, 2010:955

Straff och förverkande

14 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:904

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:904

Förordning (1998:1255) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 12, 13 §§;nya 7 a, 7 b, 7 c §§
SFS-nummer
1998:1255
Rubrik
Förordning (1998:1255) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Förordning (1998:1737) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1737
Rubrik
Förordning (1998:1737) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Förordning (2000:514) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:514
Rubrik
Förordning (2000:514) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Förordning (2003:999) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:999
Rubrik
Förordning (2003:999) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Förordning (2005:622) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 1 §;ändr. 2, 3, 4, 5, 10 §§
Ikraft
2005-08-01
SFS-nummer
2005:622
Rubrik
Förordning (2005:622) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Förordning (2005:1155) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 7, 9, 10, 12 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1155
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut av en skogsvårdsstyrelse som meddelats före den 1 januari 2006. Ärenden som inte har avgjorts före den 1 januari 2006 skall överlämnas till Skogsstyrelsen.

Rubrik
Förordning (2005:1155) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Förordning (2010:955) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 §;ändr. författningsrubr., 10, 12, 13 §§
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:955
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft 1 september 2010.
  • 2. Äldre lydelse av 5 § första–tredje styckena ska tillämpas endast i fråga om uppgifter som avser tiden före utgången av år 2009.
Rubrik
Förordning (2010:955) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Förordning (2010:957) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2010:957
Rubrik
Förordning (2010:957) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd

Förordning (2011:23) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2011-03-01
SFS-nummer
2011:23
Rubrik
Förordning (2011:23) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd

Förordning (2011:369) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2011:369
Rubrik
Förordning (2011:369) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation