lagen.nu

Förordning (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Enligt denna förordning får länsstyrelsen ta ut avgift för prövning av fråga om tillstånd eller medgivande som avses i 6, 7 eller 9 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

En kommunal myndighet får på motsvarande sätt ta ut avgift för prövning av fråga om tillstånd eller medgivande som avses i 5-7 eller 9 § i lagen.

Lagrumshänvisningar hit (2)

2 § Avgift enligt 1 § får tas ut av länsstyrelsen i enlighet med vad som framgår av andra stycket.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-12 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 5 skall tillämpas i ärenden om tillstånd eller medgivande som avses i 1 §.

I avgiftsförordningen finns bestämmelser om redovisning av avgifter.

3 § Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter för en kommunal myndighets prövning i fråga om tillstånd eller medgivande som avses i 5-7 eller 9 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

4 § Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen eller den kommunala myndigheten i det enskilda fallet sätta ned eller efterskänka avgiften.

5 § Beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

6 § Bestämmelser om överklagande finns i 16 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:903

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:903
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation