lagen.nu

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1132
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-02-15

1 § Denna förordning gäller för den, som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder, som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11-14 kap. miljöbalken.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att kraven i denna förordning skall gälla för vissa slag av yrkesmässigt bedrivna verksamheter som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt enligt första stycket.

1 a § Bestämmelserna i 26 kap. 19 § miljöbalken ska tillämpas i fråga om

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1132, 2011:22

2 § Denna förordning innebär ingen inskränkning i de krav rörande verksamhetskontroll som en tillsynsmyndighet kan ställa i ett enskilt fall eller som kan ha föreskrivits enligt annan lagstiftning.

Av 1 kap. 3 § miljöbalken följer att denna förordning inte reglerar frågor som rör arbetsmiljön.

3 § Allmänna bestämmelser om verksamhetsutövarens kontroll finns i 26 kap. 19 § miljöbalken.

Vad som i denna förordning sägs om verksamhet skall i tillämpliga delar även gälla sådana åtgärder som avses 1 § första stycket.

4 § För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt

  • 1. miljöbalken,
  • 2. föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken, samt
  • 3. domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelade med stöd av de författningar som avses i 1 och 2.

Rättsfall (1)

MÖD 2007:20: Säkerhetsrapport för Sevesoanläggningar ----- Inom ett bolags industriområde...

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.

Det som föreskrivs i första stycket skall dokumenteras.

Rättsfall (1)

MÖD 2007:20: Säkerhetsrapport för Sevesoanläggningar ----- Inom ett bolags industriområde...

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras.

Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Rättsfall (1)

MÖD 2003:33: Miljösanktionsavgift-----Miljööverdomstolen fastställde miljösanktionsavgift...

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt.

Förteckningen skall uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna:

  • 1. Produkten eller organismens namn,
  • 2. omfattning och användning av produkten eller organismen,
  • 3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt
  • 4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

7 a § Den som släpper ut en kemisk produkt på marknaden och har tillverkat, i eget namn förpackat, packat om eller ändrat namn på produkten eller fört in den till Sverige, ska ha dokumenterade rutiner för att klassificera och märka produkten rätt, upprätthålla kompetens enligt kraven i artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006 samt utarbeta och utfärda säkerhetsdatablad, om verksamheten omfattar

  • 1. fler än 25 olika kemiska produkter som innehåller ett ämne som är farligt enligt bestämmelser om klassificering och märkning av kemiska produkter,
  • 2. minst en kemisk produkt som är särskilt farlig enligt 2 § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer, eller
  • 3. minst en kemisk produkt som innehåller ett ämne som finns upptaget på den kandidatförteckning som anges i artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006. Förordning (2011:22).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:22

8 § Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen får inom sina ansvarsområden enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2013:894).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:22, 2013:894

9 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur den som bedriver en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken ska utöva sådan kontroll som avses i 26 kap. 19 § miljöbalken. Förordning (2011:22).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:22

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:901

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:901

Förordning (2011:22) om ändring i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL158/2004 s7, EUTL161/2006 s1, EUTL396/2006 s1, EUTL204/2008 S1, EUTL286/2009 s1
Ikraft
2011-03-01
CELEX-nr
32004R0850, 32006R0842, 32006R1907, 32008R0689, 32009R1005
Omfattning
ändr. 8 §;nya 1 a, 7 a, 9 §§
SFS-nummer
2011:22
Rubrik
Förordning (2011:22) om ändring i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Förordning (2013:894) om ändring i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:894
Rubrik
Förordning (2013:894) om ändring i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Förordning (2016:1132) om ändring i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1132
Rubrik
Förordning (2016:1132) om ändring i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation