lagen.nu

Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:970
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the National Board of Housing, Building and Planning

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Myndigheternas ansvar

1 § De statliga myndigheter som anges i denna förordning har var och en inom sitt verksamhetsområde uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden. Myndigheterna ska i samverkan med länsstyrelserna följa utvecklingen av frågor om hushållningen med mark- och vattenområden. Tyngdpunkten i denna verksamhet ska läggas på frågor som har stor betydelse i ett nationellt perspektiv och frågor vars utveckling Sverige enligt internationella åtaganden ska följa.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2015:401).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:190, 2008:232, 2015:401

1 a § Boverket har uppsikt över hushållningen med de mark- och vattenområden som omfattas av 4 kap. 1–7 §§ miljöbalken. Bestämmelser om att Boverket ska verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av 3–5 kap. miljöbalken finns i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket.

Boverket har dessutom allmän uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden. Förordning (2017:970).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:970, 2015:401

1 b § Länsstyrelsen har uppsikt inom länet över hushållningen med mark- och vattenområden. Förordning (2015:401).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:401

Underlag om riksintressen m. m.

2 § Myndigheterna ska, enligt den fördelning som anges i denna paragraf, efter samråd med Boverket samt de länsstyrelser och andra myndigheter som anges i andra stycket och som är berörda, lämna uppgifter i skriftlig form till länsstyrelserna om områden som myndigheterna bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. För ett område som omfattas av en beslutad havsplan enligt 4 kap. 10 § miljöbalken ska uppgifterna också lämnas till Havs- och vattenmyndigheten.

Uppgifterna ska i fråga om områden

 • 1. av riksintresse för rennäringen (3 kap. 5 §) lämnas av Sametinget,
 • 2. av riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5 §) lämnas av Havs- och vattenmyndigheten,
 • 3. av riksintresse för naturvården och friluftslivet (3 kap. 6 §) lämnas av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten inom sina ansvarsområden,
 • 4. av riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 §) lämnas av Riksantikvarieämbetet,
 • 5. som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse (3 kap. 7 §) lämnas av Sveriges geologiska undersökning,
 • 6. av riksintresse för anläggningar för industriell produktion (3 kap. 8 §) lämnas av Tillväxtverket,
 • 7. av riksintresse för anläggningar för energiproduktion och energidistribution (3 kap. 8 §) lämnas av Statens energimyndighet,
 • 8. av riksintresse för anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (3 kap. 8 §) lämnas av Strålsäkerhetsmyndigheten,
 • 9. av riksintresse för anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8 §) lämnas av Trafikverket och Post- och telestyrelsen inom sina verksamhetsområden,
 • 10. av riksintresse för anläggningar för avfallshantering (3 kap. 8 §) lämnas av Naturvårdsverket,
 • 11. av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning (3 kap. 8 §) lämnas av Havs- och vattenmyndigheten, och
 • 12. av riksintresse för totalförsvarets anläggningar (3 kap. 9 §) lämnas av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inom sina ansvarsområden. Förordning (2015:401).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (9)

3 § Länsstyrelsen ska ta de initiativ som behövs för att det i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och beslutsprocesser tas hänsyn till 3 och 4 kap. miljöbalken. Initiativen ska tas så tidigt som möjligt i processerna. När 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas vid prövningen av ett mål eller ärende, ska länsstyrelsen särskilt verka för att riksintressena tillgodoses i den prövningen. Av plan- och bygglagen (2010:900) framgår att länsstyrelsen ska verka för att riksintressen tillgodoses i kommunala planer enligt den lagen.

Länsstyrelsens arbete ska grundas på underlag från de myndigheter som anges i 2 §. För ett område som omfattas av en beslutad havsplan enligt 4 kap. 10 § miljöbalken ska dock länsstyrelsens arbete grundas på planen.

En bestämmelse om tillämpningen av 3 och 4 kap. miljöbalken i mål och ärenden enligt miljöbalken finns i 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken. Bestämmelser om att 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas i mål och ärenden som prövas enligt andra lagar finns i

Ändringar/Förarbeten (5)

4 § Länsstyrelsen ska underrätta Boverket och andra berörda myndigheter som anges i 2 § om länsstyrelsen anser att

 • 1. ett ytterligare mark- eller vattenområde bör anges som riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken, eller
 • 2. klassificeringen eller avgränsningen i stort av ett område som riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken bör omprövas. Förordning (2008:232).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:232

Lämplig användning samt översiktsplaner, regionplaner och havsplaner

5 § Den myndighet som ska tillämpa 3 och 4 kap. miljöbalken i ett ärende ska i beslutet ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med de översiktsplaner, regionplaner och havsplaner som är tillämpliga i ärendet. Förordning (2015:401).

Rättsfall (3)

MÖD 2005:66: Tillstånd till vindkraftverk-----Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) har en aktuell...
MÖD 2008:41: Tillstånd till vindkraftverk ----- En kommunal översiktsplan har ansetts utgöra...
MÖD 2009:4: Tillstånd till gruppstation med vindkraftverk ----- Fråga om betydelse för...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:401

Underrättelse till regeringen i vissa fall

6 § Länsstyrelserna och de andra myndigheterna ska vid uppsikten inom sina verksamhetsområden göra regeringen uppmärksam på om urvalet av områden av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken behöver regleras närmare. Förordning (2008:232).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:232

7 § En anmälan som en statlig myndighet lämnar till regeringen enligt 3 kap. 14 § eller 5 kap. 14 § miljöbalken ska innehålla uppgift om vilken samverkan som behövs mellan staten och den eller de berörda kommunerna för att kommunerna i sin planering enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska

 • 1. tillgodose ett intresse som rör hushållningen med mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken, eller
 • 2. skapa förutsättningar för att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs. Förordning (2017:970).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:232, 2012:909, 2017:970

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:896

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:896

Förordning (2000:1140) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1140
Rubrik
Förordning (2000:1140) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Förordning (2002:524) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:524
Rubrik
Förordning (2002:524) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Förordning (2004:1126) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1126
Rubrik
Förordning (2004:1126) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Förordning (2006:190) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-05-01
SFS-nummer
2006:190
Rubrik
Förordning (2006:190) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Förordning (2008:232) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft
2008-06-01
SFS-nummer
2008:232
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.
 • 2. För tiden före den 1 juli 2008 ska det som i 2 § sägs om Strålsäkerhetsmyndigheten i stället gälla Statens kärnkraftinspektion.
Rubrik
Förordning (2008:232) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Förordning (2008:1194) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1194
Rubrik
Förordning (2008:1194) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Förordning (2009:166) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-04-01
SFS-nummer
2009:166
Rubrik
Förordning (2009:166) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Förordning (2010:140) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:140
Rubrik
Förordning (2010:140) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Förordning (2010:780) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:780
Rubrik
Förordning (2010:780) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Förordning (2011:367) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2011:367
Rubrik
Förordning (2011:367) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Förordning (2011:624) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:624
Rubrik
Förordning (2011:624) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Förordning (2012:909) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2013-02-01
SFS-nummer
2012:909
Rubrik
Förordning (2012:909) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Förordning (2015:401) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 5 §;nya 1 a, 1 b §§
Ikraft
2015-07-15
SFS-nummer
2015:401
Rubrik
Förordning (2015:401) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Förordning (2016:996) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:996
Rubrik
Förordning (2016:996) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

Förordning (2017:970) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 a §, 7 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:970
Rubrik
Förordning (2017:970) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation