lagen.nu

Lag (1998:811) om införande av miljöbalken

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1420
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Allmänna bestämmelser

1 § Miljöbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Utan hinder av första stycket skall vad som sägs i 21 och 22 §§ denna lag träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Rättsfall (1)

RÅ 2004 ref. 55: Naturvårdslagens regler har ansetts tillämpliga på ett föreläggande om...

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Genom miljöbalken upphävs med de begränsningar som framgår av denna lag

Rättsfall (1)

RÅ 2004 ref. 55: Naturvårdslagens regler har ansetts tillämpliga på ett föreläggande om...

Lagrumshänvisningar hit (6)

3 § Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till bestämmelser som har ersatts genom bestämmelser i miljöbalken eller i denna lag, skall i stället de nya bestämmelserna tillämpas.

4 § Föreskrifter som gäller vid miljöbalkens ikraftträdande skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i balken, om de har meddelats med stöd av bestämmelser i en lag som anges i 2 § eller motsvarande bestämmelser i en äldre lag. Detta gäller dock inte om regeringen föreskriver något annat. Det gäller inte heller för föreskrifter som har meddelats av en annan myndighet än regeringen, om den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat.

Rättsfall (1)

MÖD 2004:71: Tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område-----...

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Tillstånd, godkännanden, lagligförklaringar, undantag, dispenser, beslut om överlåtelse av tillsynsansvar, medgivanden, förelägganden och förbud enligt 20 § naturvårdslagen (1964:822), villkor eller registreringar som avser verksamheter, hanteringar eller andra åtgärder skall fortsätta att gälla, om de har meddelats genom beslut enligt bestämmelser i en lag som anges i 2 § eller motsvarande bestämmelser i äldre lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av sådana bestämmelser. Besluten skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken, om det inte följer något annat av denna lag eller av föreskrifterna.

Första stycket gäller inte sådan dispens från skyldigheten att söka tillstånd som anges i 10 § andra stycket eller 17 § andra stycket miljöskyddslagen (1969:387) i dess lydelse före den 1 juli 1981. Villkoren för en sådan dispens skall dock fortsätta att gälla till dess något annat bestäms. Bestämmelserna i 26 kap. 9 § miljöbalken tillämpas på villkoren. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot sådant villkor, döms till böter eller fängelse i högst två år.

Rättsfall (6)

MÖD 2003:36: Föreläggande om återställande av bottennivå-----Länsstyrelsen hade förelagt en...
MÖD 2005:34: Strandskyddsdispens för ett flygplatsbolag avseende avverkning av träd inom...
MÖD 2005:44: Föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken att begränsa användningen av viss...
MÖD 2007:23: Föreläggande om upptagning av avloppstub-----En tubledning med tillstånd från...
MÖD 2007:32: Anmälan av ett sänkningsföretag om rensning ----- Ett sänkningsföretag anmälde...
MÖD 2018:14: Föreläggande att ansöka om lagligförklaring alternativt tillstånd för kraftverk...

5 a § En verksamhet som bedrivs i enlighet med en urminnes hävd, ett privilegiebrev eller en annan sådan särskild rättighet att förfoga över vatten som avses i 2 kap. 41 § vattenlagen (1918:523) ska anses bedrivas med stöd av en rättighet som har tillkommit enligt motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken, om det inte följer något annat av denna lag eller av föreskrifterna. Lag (2018:1419).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1419

6 § Mål och ärenden som har inletts före miljöbalkens ikraftträdande skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om det inte följer något annat av denna lag. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i 5 kap. och 16 kap. 5 § miljöbalken skall tillämpas omedelbart.

Mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen skall i överklagade eller överlämnade mål och ärenden som har inletts före miljöbalkens ikraftträdande tillämpa bestämmelserna i miljöbalken i fråga om förfarandet. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas i fråga om miljökonsekvensbeskrivningar. Lag (2010:936).

Rättsfall (10)

MÖD 2000:24: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till bergtäktsverksamhet-----Vid...
MÖD 2000:31: Forum för prövning av miljöfarlig verksamhet som bedrivs av Försvaret...
MÖD 2000:35: Myndigheters talerätt enligt miljöbalken-----När det gäller enskilda sakägares...
MÖD 2000:4: Närboendes talerätt enligt miljöskyddslagen-----Miljööverdomstolen fann att...
MÖD 2000:55: Talerätt vid tillstånd till vattenverksamhet enligt vattenlagen-----Vid...
MÖD 2001:45: Godkännande eller lagligförklaring enligt vattenlagen av bortledning av...
NJA 2000 s. 737: Fråga om ersättning enligt miljöskadelagen (1986:225) för s k minskat...
NJA 2001 s. 279: Bestämmelserna i 16 kap. 13 § miljöbalken om rätt för en ideell förening att...
RÅ 2001 ref. 72: Vid en av Regeringsrätten företagen proportionalitetsprövning i ärende om...
RÅ 2004 ref. 55: Naturvårdslagens regler har ansetts tillämpliga på ett föreläggande om...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:936

7 § Vad som enligt miljöbalken gäller om ägare av en fastighet skall tillämpas även på den som innehar en fastighet med ständig besittningsrätt eller med fideikommissrätt.

Särskilda övergångsbestämmelser till 2 kap. miljöbalken m.m.

8 § Bestämmelserna i 2 kap. 8 § och 10 kap. 2 § miljöbalken skall tillämpas i fråga om miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har pågått efter den 30 juni 1969, om verkningarna av verksamheten alltjämt pågår vid tiden för miljöbalkens ikraftträdande enligt 1 §, och det föreligger behov av att avhjälpa skador eller olägenheter som har orsakats av verksamheten.

Rättsfall (10)

MÖD 2005:32: Rättelse på den felandes bekostnad-----En läckande oljetunna har påträffats...
MÖD 2006:36: Undersökning av förorenat område-----Sediment med fibrer innehållande...
MÖD 2008:11: Föreläggande om utredning av föroreningar ----- Ett bolag hade under åren...
MÖD 2010:10: Föreläggande att utföra markundersökning ----- Fråga om reglerna i 10 kap. om...
MÖD 2010:11: Föreläggande att utföra markundersökning ----- Fråga om reglerna i 10 kap....
MÖD 2010:17: Miljöteknisk undersökning på Forsbacka bruk, Gävle kommun ----Inom ett område...
MÖD 2010:18: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Fråga om omfattningen av...
MÖD 2010:19: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Inom ett område har A...
MÖD 2010:24: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Miljööverdomstolen har...
MÖD 2012:59: Regresstalan om ersättning för efterbehandlingskostnader m.m.-----Efter köp av...

Särskilda övergångsbestämmelser till 7 kap. miljöbalken

9 § Beslut som har meddelats före miljöbalkens ikraftträdande om att skydda och vårda ett område eller föremål samt beslut om ändring av tidigare sådana beslut gäller fortfarande. Sådana beslut skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken. Naturvårdsområden skall vid tillämpningen av miljöbalken anses som naturreservat.

Om ett förordnande enligt 2 kap. 14 § tredje stycket vattenlagen (1918:523) till skydd mot förorening eller 2 kap. 62 § samma lag till skydd för vattenförsörjningen ändras eller upphävs, skall det antecknas i inskrivningsregistret.

Rättsfall (2)

MÖD 2006:43: Tillstånd att uppföra en 3Gmast inom ett Natura 2000-område tillika...
MÖD 2009:38: Tillstånd till gruppstation för vindkraft ----- Fråga om omfattningen av...

10 § Strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan skall inte omfattas av strandskydd enligt miljöbalken, om det inte bestäms något annat.

Rättsfall (1)

MÖD 2006:67: Strandskyddsdispens-----Strandskydd ansågs gälla även inom ett område som...

10 a § Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900). Detta gäller även när en detaljplan för ett område som tidigare har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. Lag (2011:337).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:1323, 2011:337, 2009:531

11 § Förordnanden om undantag från strandskydd som har meddelats enligt 15 § andra stycket första meningen naturvårdslagen (1964:822) i dess lydelse före den 1 juli 1994 skall omprövas med tillämpning av 7 kap. 13 § miljöbalken senast den 30 juni 1999. Har ett förordnande inte omprövats innan dess, upphör förordnandet att gälla.

12 § Bestämmelsen i 7 kap. 18 h § miljöbalken om när ett beslut om dispens från förbudet att vidta åtgärder i ett strandskyddsområde upphör, ska tillämpas också på dispenser meddelade före den 1 augusti 1991. Lag (2009:531).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:531

13 § Föreskrifter enligt 7 kap. 20 § miljöbalken för ett miljöskyddsområde innebär inte inskränkningar av tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387).

14 § Bestämmelserna om förlängning av interimistiska förbud i naturvårdslagen (1964:822) skall fortfarande tillämpas i fråga om förbud som gäller vid miljöbalkens ikraftträdande.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Särskilda övergångsbestämmelser till 10 kap. miljöbalken

15 § Vid tillämpningen av 10 kap. 3 § beaktas inte förvärv som har skett före miljöbalkens ikraftträdande.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Särskilda övergångsbestämmelser till 11 kap. miljöbalken

16 § I fråga om allmänna flottleder skall fortfarande tillämpas bestämmelserna i vattenlagen (1983:291) om

Vad som sägs i 14 kap. 3 § och 15 kap. 9 § vattenlagen (1983:291) om vattendomstolen skall i stället gälla mark- och miljödomstolen.

Utöver vad som har sagts nu gäller vattenlagen (1983:291) även i den utsträckning som framgår av 7 och 13 §§ lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled samt i 12 och 25 §§ lagen (1976:997) om vattenförbund. Lag (2010:936).

17 § Om en vattenanläggning har tillkommit utan tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) eller motsvarande äldre lagstiftning eller om tillståndsfrågan beträffande en sådan anläggning är oklar, får den som äger anläggningen eller avser att utnyttja den för vattenverksamhet begära prövning av anläggningens laglighet hos mark- och miljödomstolen.

Begärs tillstånd att ändra en vattenanläggning som har tillkommit utan tillstånd före miljöbalkens ikraftträdande, skall ansökan samtidigt göras om prövning av anläggningens laglighet.

Andra stycket gäller också när ansökan görs enligt 28 kap. 12 § miljöbalken om att få använda någon annans anläggning. Den som gör en sådan ansökan får även begära prövning av anläggningens laglighet.

En lagligförklaring får förenas med villkor.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett sådant villkor, döms till böter eller fängelse i högst två år.

Om en gärning som avses i femte stycket är att anse som ringa, döms inte till ansvar. En gärning är att anse som ringa om den framstår som obetydlig med hänsyn till det intresse som är avsett att skyddas genom straffbestämmelsen. Lag (2010:936).

Rättsfall (10)

MÖD 2003:27: Avvisad ansökan om laglighetsförklaring-----Miljödomstolen ansåg att...
MÖD 2005:11: Avvisad ansökan om lagligförklaring av två pirar-----Ett servitutsavtal har...
MÖD 2011:15: Lagligförklaring av vattenanläggning-----Lagligförklaring av rester av en...
MÖD 2012:26: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och...
MÖD 2012:27: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och...
MÖD 2012:28: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och...
MÖD 2016:7: Föreläggande att söka tillstånd för bedrivande av vattenverksamhet m.m. -----...
MÖD 2017:45: Lagligförklaring ----- En person hade ansökt om lagligförklaring av en damm som...
MÖD 2018:14: Föreläggande att ansöka om lagligförklaring alternativt tillstånd för kraftverk...
NJA 2010 s. 246: Laglighetsprövning av en vattenanläggning förutsätter inte att sökanden har...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:1013, 2010:936

17 a § Trots 17 § får en anläggning som används för en sådan verksamhet som avses i 11 kap. 6 § miljöbalken inte lagligförklaras. Lag (2018:1419).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1419

18 § Frågan om lagligheten av en vattenanläggning som har tillkommit före ikraftträdandet av miljöbalken utan tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) eller motsvarande äldre bestämmelser bedöms enligt de bestämmelser som gällde vid anläggningens tillkomst.

Rättsfall (8)

MÖD 2004:20: Lagligförklaring enligt vattenlagen (1918:523) av kaj m.m.-----...
MÖD 2005:11: Avvisad ansökan om lagligförklaring av två pirar-----Ett servitutsavtal har...
MÖD 2008:42: Lagligförklaring av en bro ----- En kommun hade överklagat en av miljödomstolen...
MÖD 2011:15: Lagligförklaring av vattenanläggning-----Lagligförklaring av rester av en...
MÖD 2012:26: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och...
MÖD 2012:27: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och...
MÖD 2012:28: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och...
MÖD 2017:45: Lagligförklaring ----- En person hade ansökt om lagligförklaring av en damm som...

19 § Vad som föreskrivs om underhåll i 11 kap. 17 § andra stycket miljö-balken gäller även den som med stöd av 8 kap. 2 § vattenlagen (1983:291) eller motsvarande äldre bestämmelser har getts rätt att använda någon annans vattenanläggning.

Vad som föreskrivs om en ny fastighetsägares skyldigheter i 11 kap. 21 § första stycket miljöbalken gäller även när den förra ägaren har övertagit underhållsskyldigheten med stöd av 14 kap. 2 § vattenlagen (1983:291).

Särskilda övergångsbestämmelser till 16-23 kap. miljöbalken

20 § Mål och ärenden som före miljöbalkens ikraftträdande har inletts hos en domstol, en annan myndighet eller en förrättningsman som enligt miljöbalken eller föreskrifter meddelade med stöd av balken inte skall handlägga sådana mål eller ärenden, skall slutföras av den domstolen, myndigheten eller förrättningsmannen, om inte annat följer av denna lag.

21 § Ett ärende hos Koncessionsnämnden för miljöskydd som inte har avgjorts vid miljöbalkens ikraftträdande skall därefter handläggas av den mark- och miljödomstol som är behörig enligt 20 kap. 8 § miljöbalken. Lag (2010:936).

Rättsfall (1)

MÖD 2000:31: Forum för prövning av miljöfarlig verksamhet som bedrivs av Försvaret...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:936, 1998:1390

21 a § I fråga om ärenden som handläggs hos miljödomstolen enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. tillämpas 14 § miljöskyddslagen (1969:387). Vad som där sägs om Koncessionsnämnden skall i stället gälla miljödomstolen. Lag (1999:369).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:369

22 § Ett mål hos en vattendomstol som inte har avgjorts vid miljöbalkens ikraftträdande skall därefter handläggas av den mark- och miljödomstol som är behörig enligt 20 kap. 8 § miljöbalken.

Ett mål hos Vattenöverdomstolen som vid ikraftträdandet inte har avgjorts skall därefter handläggas av Mark- och miljööverdomstolen. Lag (2010:935).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:936, 1998:1390

23 § Äldre bestämmelser gäller i fråga om överklagande och krav på prövningstillstånd, om

  • 1. en dom eller ett beslut har meddelats före miljöbalkens ikraftträdande, eller
  • 2. en dom eller ett beslut har meddelats av en allmän förvaltningsdomstol efter miljöbalkens ikraftträdande.

Beslut som efter miljöbalkens ikraftträdande meddelas av statlig förvaltningsmyndighet enligt någon av de lagar som upphävs genom 2 § skall överklagas till mark- och miljödomstol, om ett beslut i motsvarande fråga enligt miljöbalken skall överklagas till sådan domstol. Beslut som efter ikraftträdandet meddelas av Koncessionsnämnden för miljöskydd skall dock överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Har före miljöbalkens ikraftträdande beslut i ärende enligt någon av de lagar som upphävs genom 2 § överklagats hos regeringen och har ärendet vid miljöbalkens ikraftträdande ännu inte avgjorts, får regeringen föreskriva eller i det enskilda ärendet besluta att överlämna ärendet för prövning vid den mark- och miljödomstol som är behörig eller till Mark- och miljööverdomstolen. Lag (2010:934).

Rättsfall (1)

NJA 2001 s. 279: Bestämmelserna i 16 kap. 13 § miljöbalken om rätt för en ideell förening att...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:369, 2010:936

24 § Domar och beslut som en tingsrätt eller en fastighetsdomstol meddelar efter miljöbalkens ikraftträdande och som innefattar prövning av frågor som regleras i 31 och 32 kap. miljöbalken överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Detsamma gäller i fråga om beslut under rättegången i mål vari sådan fråga skall prövas. Lag (2010:936).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:936

25 § Beslut som en förrättningsman meddelar efter miljöbalkens ikraftträdande i frågor som regleras i 12 kap. vattenlagen (1983:291) ska överklagas till mark- och miljödomstolen.

När mark- och miljödomstolen prövar sådana överklaganden ska den tillämpa 13 kap. 30–33, 36, 38, 41–43 och 45 §§, 46 § första stycket, 47–50 §§ samt 56–63 §§ vattenlagen (1983:291). Vad som sägs om vattendomstol ska gälla mark- och miljödomstol. Vad som i 61 § sägs om nämndemän ska gälla särskilda ledamöter. Lag (2010:936).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:936

26 § Tillstånd, godkännanden, undantag eller dispenser som enligt äldre bestämmelser har lämnats för obegränsad tid får vid en omprövning tidsbegränsas enligt 16 kap. 2 § första stycket miljöbalken, endast om

  • 1. det följer av Sveriges internationella åtaganden att en sådan tidsbe-gränsning skall ske, eller
  • 2. tidsbegränsning kunde ske vid en omprövning enligt de äldre bestämmelserna.

27 § Har länsstyrelsen enligt väglagen (1971:948) eller lagen (1995:1649) om byggande av järnväg godkänt miljökonsekvensbeskrivning för ny väg eller järnväg före miljöbalkens ikraftträdande, krävs inte regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 1 § 2 eller 3 miljöbalken om arbetsplan för vägen eller järnvägsplan för järnvägen fastställts före den 1 januari 2001. Lag (2005:581).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:581

28 § Mål som gäller lagligförklaring enligt 17 § denna lag ska utgöra ansökningsmål enligt 21 kap. 1 a § miljöbalken.

Reglerna i 16 kap. 13 § miljöbalken om en ideell förenings eller annan juridisk persons rätt att överklaga gäller även i de fall den överklagbara domen eller beslutet avser en lagligförklaring. Lag (2010:936).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:1013, 2010:894, 2010:936

29 § Om ett vattenföretag har utförts under vattenlagens (1983:291) giltighetstid utan tillstånd, är företagaren bevisskyldig i fråga om de förhållanden som rådde i vattnet innan företaget utfördes.

Detsamma gäller andra vattenföretag än dikning som har utförts under vattenlagens (1918:523) giltighetstid, om den lagen var tillämplig på företaget.

Särskilda övergångsbestämmelser till 24 och 25 kap. miljöbalken

30 § Beträffande lagligförklaring enligt 17 § denna lag gäller detsamma som föreskrivs om tillstånd i 24 kap. miljöbalken.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1419

31 § Vid omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken av ett tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) får en produktionsmängd eller annan omfattning av verksamheten som angetts i tillståndet ändras mot tillståndshavarens bestridande endast när omprövningen görs enligt den paragrafen första stycket 2.

32 § Bestämmelsen i 24 kap. 5 § första stycket 1 miljöbalken om att omprövning får göras tio år efter det att ett tillståndsbeslut har vunnit laga kraft innebär inte någon inskränkning av omprövningstider som har bestämts i domar och beslut meddelade enligt äldre bestämmelser.

33 § Ett tillstånd enligt vattenlagen (1918:523) till vattenkraftverk eller vattenreglering för kraftändamål eller villkoren för ett sådant tillstånd får omprövas enligt 24 kap. 5 § första stycket 1 miljöbalken tidigast trettio år efter den dag då företaget enligt meddelade föreskrifter skall vara fullbordat, om inte något annat följer av andra stycket. Om nyprövning har gjorts enligt vattenlagen (1918:523), får en sådan omprövning göras tidigast trettio år efter den dag då domen om nyprövning vann laga kraft.

Om företaget skulle ha kunnat underkastas nyprövning enligt 4 kap. vattenlagen (1918:523) vid en tidpunkt efter den 31 december 1983, får omprövning göras så snart den för nyprövning gällande tiden har gått ut.

Ett tillstånd enligt vattenlagen (1918:523) eller villkoren för ett sådant tillstånd får omprövas enligt 24 kap. 5 § första stycket 6 miljöbalken endast om förändringen i omgivningen har skett efter den 31 december 1983.

34 § Omprövning enligt miljöbalken kan göras av en sådan särskild rättighet att förfoga över vatten som avses i 2 kap. 41 § vattenlagen (1918:523).

Vid omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken av en sådan rättighet ska rättighetshavaren ersätta sådana kostnader som avses i 25 kap. 8 § första stycket miljöbalken. Lag (2018:1419).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1419

Särskilda övergångsbestämmelser till 26 kap. miljöbalken

35 § Ett föreläggande eller förbud skall anses beslutat enligt 26 kap. miljöbalken, om en tillsynsmyndighet har beslutat det enligt bestämmelser i en lag som anges i 2 § denna lag eller motsvarande bestämmelser i äldre lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av sådana bestämmelser.

Rättsfall (1)

RÅ 2004 ref. 55: Naturvårdslagens regler har ansetts tillämpliga på ett föreläggande om...

36 § Särskild handräckning enligt 26 kap. 17 § andra stycket miljöbalken får meddelas även vid en gärning som har begåtts före miljöbalkens ikraftträdande, om gärningen var straffbar när den begicks.

Särskilda övergångsbestämmelser till 30 kap. miljöbalken

37 § Bestämmelserna om miljösanktionsavgift i 30 kap. miljöbalken tilllämpas endast på överträdelser som har ägt rum efter att balken har trätt i kraft.

Bestämmelserna om miljöskyddsavgift i miljöskyddslagen (1969:387) skall fortfarande tillämpas i mål och ärenden om sådan avgift, om ansökan om påförande av avgift har kommit in till Koncessionsnämnden för miljöskydd innan miljöbalken trädde i kraft.

Särskilda övergångsbestämmelser till 31 kap. miljöbalken

38 § I stället för reglerna i 31 kap. miljöbalken om ersättning vid vissa ingripanden av det allmänna skall äldre bestämmelser gälla i fråga om rätt till ersättning eller inlösen på grund av beslut som har meddelats före balkens ikraftträdande.

Reglerna i 31 kap. miljöbalken om tillstånd till vattenverksamhet skall även gälla lagligförklaring enligt 17 § denna lag.

Rättsfall (1)

MÖD 2017:68: Ersättning enligt naturvårdslagen ----- Ett av en kommun beslutat naturreservat...

Lagrumshänvisningar hit (1)

39 § /Upphör att gälla U:2029-01-01 genom lag (2018:1420)./ Vid omprövning av ett tillstånd enligt vattenlagen (1918:523) eller motsvarande äldre bestämmelser gäller följande i fråga om ersättning enligt 31 kap. 20-22 §§ miljöbalken:

Har ansökan om omprövning gjorts före den 1 juli 1995 skall i stället tilllämpas 11 och 12 §§ lagen (1983:292) om införande av vattenlagen (1983:291) i deras lydelse före detta datum.

Rättsfall (1)

MÖD 2006:31: Omprövning av villkor för ett vattenkraftverk-----En kraftverksägare har ålagts...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1420

40 § Bestämmelserna i 38 § skall tillämpas också vid omprövning av en sådan särskild rättighet att förfoga över vattnet som avses i 2 kap. 41 § vattenlagen (1918:523).

41 § /Upphör att gälla U:2029-01-01 genom lag (2018:1420)./ Bestämmelsen i 31 kap. 23 § miljöbalken om begränsning av rätten till ersättning skall gälla innehavare av tillstånd enligt vattenlagen (1918:523) eller äldre bestämmelser, endast om bestämmelserna om kungsådra var tillämpliga på vattenföretaget. Begränsning skall i sådana fall även ske om det nya vattenföretaget är en markavvattning eller en vattentäkt för bevattning.

Första stycket gäller också i fråga om förlust eller inskränkning som den drabbats av som utan särskilt tillstånd driver ett vattenföretag som har kommit till före den 1 januari 1984.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1420

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:811

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:811

Förordning (1998:1390) om ikraftträdande av 21 och 22 §§ lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 21, 22 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1390
Rubrik
Förordning (1998:1390) om ikraftträdande av 21 och 22 §§ lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Lag (1999:369) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:62, bet. 1998/99:BoU8, rskr. 1998/99:218
Omfattning
ändr. 23 §;ny 21 a §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:369
Rubrik
Lag (1999:369) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Lag (2005:581) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraft
2005-08-01
SFS-nummer
2005:581
Rubrik
Lag (2005:581) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Lag (2006:1013) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:182, bet. 2005/06:MJU25, rskr. 2005/06:387
Ikraft
2007-01-01
Omfattning
ändr. 17, 28 §§
SFS-nummer
2006:1013
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
  • 2. Bestämmelsen i 17 § femte stycket skall inte tillämpas på villkor som meddelats under tiden från och med den 1 januari 1999 till och med den 31 december 2006.
Rubrik
Lag (2006:1013) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Lag (2009:531) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:119, bet. 2088/09:MJU13, rskr. 2008/09:227
Ikraft
2009-07-01
Omfattning
ändr. 12 §;ny 10 a §
SFS-nummer
2009:531
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller för detaljplaneärenden som har inletts före den 1 juli 2009 och som avslutas genom antagande av planen före den 1 juli 2010.
Rubrik
Lag (2009:531) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Lag (2009:1323) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:214, bet. 2009/10:MJU9, rskr. 2009/10:28
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
ändr. 10 a §
SFS-nummer
2009:1323
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller för detaljplaneärenden som har inletts före den 1 januari 2010 och som avslutas genom antagande av planen före den 1 januari 2011.
Rubrik
Lag (2009:1323) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Lag (2010:894) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Omfattning
ändr. 28 §
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:894
Rubrik
Lag (2010:894) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Lag (2010:936) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Omfattning
ändr. 6, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28 §§
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2010:936
Rubrik
Lag (2010:936) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Lag (2011:337) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:63, bet. 2010/11:CU23, rskr. 2010/11:199
Omfattning
ändr. 10 a §
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2011:337
Rubrik
Lag (2011:337) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Lag (2018:1419) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Omfattning
ändr. 34 §, rubr. närmast före 30 §;nya 5 a, 17 a §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1419
Rubrik
Lag (2018:1419) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Lag (2018:1420) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.
Omfattning
ändr. 39, 41 §§
SFS-nummer
2018:1420
Rubrik
Lag (2018:1420) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation