lagen.nu

Miljöbalk (1998:808)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1862
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10
Övrigt
Rättelseblad 2006:673 och 2006:828 har iakttagits.

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

FÖRSTA AVDELNINGEN

ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Miljöbalken skall tillämpas så att

 • 1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
 • 2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
 • 3. den biologiska mångfalden bevaras,
 • 4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
 • 5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Rättsfall (8)

MÖD 2003:45: Tillstånd till verksamheten vid en monoklorättiksyrafabrik----- Miljödomstolen...
MÖD 2005:55: Föreläggande att inkomma med uppgifter om master och antenner för mobiltelefoni...
MÖD 2005:66: Tillstånd till vindkraftverk-----Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) har en aktuell...
MÖD 2006:53: Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----Tillstånd till utsläpp från en...
MÖD 2008:41: Tillstånd till vindkraftverk ----- En kommunal översiktsplan har ansetts utgöra...
MÖD 2010:13: Lagligförklaring och ombyggnad av Torps kraftstation m.m. ----- I samband med...
MÖD 2010:38: Etablering av 30 vindkraftverk-----Ett bolag ansökte om tillstånd att uppföra...
MÖD 2013:39: Tidsbegränsat tillstånd för uttag av grundvatten för...

Lagrumshänvisningar hit (4)

2 § Bestämmelserna i denna balk om hushållning med mark- och vattenområden, tillstånd, anmälan och tillåtlighet ska i fråga om geologisk lagring av koldioxid tillämpas även på Sveriges kontinentalsockel utanför territorialgränsen.

Ytterligare bestämmelser om balkens tillämpning utanför territorialgränsen finns i 7 kap. 32 § och 15 kap. 27 § samt i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln och i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. Lag (2016:782).

Rättsfall (2)

MÖD 2003:3: Talerätt vid överklagande av täkttillstånd -----En kommun och ett...
MÖD 2005:51: Avvisad ansökan-----En kommun ansökte om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § I fråga om verksamhet som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, miljön eller andra intressen som skyddas enligt miljöbalken tillämpas utöver balken även bestämmelser i annan lag.

Såvitt gäller skydd mot ohälsa och olycksfall i arbete samt i sådana hänseenden i övrigt som huvudsakligen avser arbetsmiljön tillämpas bestämmelserna i arbetsmiljölagen (1977:1160).

4 § I fråga om viss miljöfarlig verksamhet och viss vattenverksamhet gäller särskilda bestämmelser enligt lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland, lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige och lagen (1929:404) om giltighet här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929. Lag (2010:898).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:898

5 § Regeringen får, i den utsträckning det på grund av rådande särskilda förhållanden är nödvändigt för att stärka försvarsberedskapen, meddela föreskrifter för totalförsvaret som avviker från denna balk, dock inte inom sådant ämnesområde för vilket föreskrifter måste meddelas i lag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § I lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen finns föreskrifter om verkan av unionens fördrag och andra instrument samt unionens beslut. Lag (2011:322).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:322

7 § I fråga om renhållning inom vissa vägområden och angränsande områden gäller 26 § väglagen (1971:948).

I fråga om framförande av luftfartyg i överljudsfart och luftfartygs miljövärdighet gäller 1 kap. 7 § och 3 kap. 1 § luftfartslagen (2010:500).

I fråga om framdragande och begagnande av rörledning gäller i vissa fall 23 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar. I fråga om byggande av naturgasledning gäller 2 kap. 4 § naturgaslagen (2005:403). Lag (2010:504).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:600, 2007:218, 2010:504

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.

Tillämpning och bevisbörda

1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön.

I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet.

Rättsfall (12)

MÖD 2002:45: Borttagande av stödmur av kreosotimpregnerade sliprar-----En stödmur av...
MÖD 2002:72: Förbud enligt 26 kap. 9 § miljöbalken-----Användningen av impregnerade stolpar...
MÖD 2003:66: Rättshjälp enligt rättshjälpslagen-----En klagande i målet om Hallandsåsen...
MÖD 2004:71: Tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område-----...
MÖD 2004:73: Ändring av villkor avseende verksamhet vid skjutbana-----Vid en omprövning av...
MÖD 2005:54: Tillstånd till djurhållning och fodertillverkning-----Minkuppfödning hade...
MÖD 2006:31: Omprövning av villkor för ett vattenkraftverk-----En kraftverksägare har ålagts...
MÖD 2010:18: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Fråga om omfattningen av...
MÖD 2012:26: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och...
MÖD 2012:27: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och...
MÖD 2012:28: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och...
NJA 2009 s. 321: I ett miljömål har det ansetts föreligga hinder mot prövning av en ansökan om...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1014

Hänsynsregler

2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Rättsfall (10)

MÖD 2004:23: Föreläggande om åtgärder avseende avloppsanläggning för fastigheterna i en...
MÖD 2004:84: Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----En sluten tank hade installerats...
MÖD 2005:23: Tillstånd till nuvarande och utökad pappersproduktion-----Tillstånd till...
MÖD 2006:11: Tillstånd till avloppsanläggning-----En kommunal nämnd hade avslagit en ansökan...
MÖD 2006:31: Omprövning av villkor för ett vattenkraftverk-----En kraftverksägare har ålagts...
MÖD 2009:29: Föreläggande att utföra ljudnivåmätning ----- Fråga om det funnits fog för...
MÖD 2009:31: Fråga om fördelning av kostnadsansvar vid markundersökning enligt 10 kap. 6 §...
MÖD 2010:18: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Fråga om omfattningen av...
NJA 2006 s. 310: Villkor i tillstånd enligt miljöbalken om att verksamhetsutövaren i...
NJA 2010 s. 516: Utformning av tillståndsvillkor enligt miljöbalken, särskilt när det gäller...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1014

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksam- heten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Rättsfall (89)

MÖD 2002:18: Tillstånd till verksamheten vid ett värmeverk-----Efter att miljödomstolen...
MÖD 2002:3: Olägenhet på grund av klockringning-----Klockringning nattetid har ansetts som...
MÖD 2002:32: Tillstånd att leda bort grundvatten från ett nedlagt bergrumslager för...
MÖD 2002:45: Borttagande av stödmur av kreosotimpregnerade sliprar-----En stödmur av...
MÖD 2002:48: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamheten vid ett...
MÖD 2002:70: Avgift för prövning och tillsyn av hamnverksamhet-----Länsstyrelsen ålade...
MÖD 2002:80: Tillstånd till anläggning för avloppsrening-----I ett tillstånd för ett...
MÖD 2002:83: Tillstånd att anlägga en järnvägsbro-----Byggandet av en järnvägsbro över en...
MÖD 2002:92: Tillstånd att anlägga en järnvägsbro; nu fråga om talerätt-----Byggandet av en...
MÖD 2003:100: Tillfälligt bortledande av grundvatten samt utsläppande av det bortledda...
MÖD 2003:106: Anläggande av vindkraftverk-----Målet gällde vilka bullervärden som ska gälla...
MÖD 2003:13: Tillstånd till utsläpp av avloppsvatten från ett reningsverk; uppskjuten...
MÖD 2003:130: Tillstånd till verksamheten vid en massa- och pappersfabrik----- Miljödomstolen...
MÖD 2003:131: Tillstånd till tillverkning av stadsgas-----Miljödomstolen meddelade tillstånd...
MÖD 2003:133: Tillstånd till anläggande och drift av en biobränslepanna-----Mot bakgrund av...
MÖD 2003:14: Tillstånd till ändrad och utökad produktion av fjärrvärme-----...
MÖD 2003:31: Villkor för tillstånd till fortsatt grustäkt-----Länsstyrelsen hade satt upp...
MÖD 2003:38: Ändring av villkor om bullerisolering-----I tillståndet till tredje banan på...
MÖD 2003:41: Buller och andra störningar från en badplats-----En fastighetsägare stördes av...
MÖD 2003:45: Tillstånd till verksamheten vid en monoklorättiksyrafabrik----- Miljödomstolen...
MÖD 2003:54: Förbud mot högljudda fåglar-----En miljönämnd hade meddelat en fysisk person...
MÖD 2003:59: Tillstånd till anläggning för ytjordvärme-----En anläggning för ytjordvärme...
MÖD 2003:65: Tillstånd att utföra en enskild avloppsanläggning-----Miljönämnden hade vägrat...
MÖD 2003:69: Anmälan om nybyggnad av svinstall-----Vid lokalisering av ett svinstall uppstod...
MÖD 2003:73: Tillstånd till fortsatt och utökad produktion vid en kemisk fabrik----- Ett...
MÖD 2003:77: Villkor för tillstånd till anläggning för förbränning av avfall----- Frågan i...
MÖD 2003:78: Föreläggande om begränsning av vedeldning-----Av hänsyn till grannarna förelade...
MÖD 2003:79: Tillstånd till tillverkning av läkemedelssubstanser genom kemisk syntes...
MÖD 2003:82: Tillstånd att bereda och konservera grönsaker, frukt, bär och rotfrukter...
MÖD 2003:86: Skuggbild från vindkraftverk-----Miljööverdomstolen uttalade att som riktlinje...
MÖD 2004:23: Föreläggande om åtgärder avseende avloppsanläggning för fastigheterna i en...
MÖD 2004:30: Skyddsåtgärder avseende flytgödselbrunn-----En lantbrukare förbjöds att lagra...
MÖD 2004:46: Föreläggande för fastighetsägare att ansluta fastighet till kommunalt va-nät...
MÖD 2004:58: Föreläggande vid vite-----Ett vitesföreläggande om anläggande av trekammarbrunn...
MÖD 2004:63: Föreläggande om begränsning av vedeldning-----Med hänsyn till risken för...
MÖD 2004:65: Anmälan om nötköttsproduktion-----Nyetablering av djurhållning (tjurar) på en...
MÖD 2004:67: Föreläggande om åtgärder avseende avloppsanläggning på viss fastighet i...
MÖD 2004:73: Ändring av villkor avseende verksamhet vid skjutbana-----Vid en omprövning av...
MÖD 2005:12: Vitesföreläggande enligt miljöbalken avseende bullerbegränsande åtgärder...
MÖD 2005:20: Enskild avloppsanläggning-----Miljönämnden förelade en fastighetsägare att vid...
MÖD 2005:23: Tillstånd till nuvarande och utökad pappersproduktion-----Tillstånd till...
MÖD 2005:24: Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva en gruva m.m.-----...
MÖD 2005:4: Anmälan om anläggning för värphöns på en fastighet i Lidköpings kommun...
MÖD 2005:42: Tillstånd till utökad fiskodling-----Miljööverdomstolen fann att utsläppen av...
MÖD 2005:50: Hästhållning-----Miljööverdomstolen (MÖD) fann att en fastighet som sådan inte...
MÖD 2005:59: Tillstånd till havsbaserad vindkraftanläggning-----Som villkor för tillståndet...
MÖD 2005:62: Föreläggande att vidta bullerdämpande åtgärder utmed järnväg-----I målet var...
MÖD 2005:63: Föreläggande att vidta bullerdämpande åtgärder utmed järnväg----- Banverket...
MÖD 2005:7: Tillstånd till ändring av verksamheten vid Bravikens pappersbruk i Norrköpings...
MÖD 2005:70: Tillstånd till fortsatt flygverksamhet m.m.-----Miljööverdomstolen har funnit...
MÖD 2005:9: Förbud mot eldning i vedpanna-----Mot bakgrund av att vedeldning i det aktuella...
MÖD 2006:11: Tillstånd till avloppsanläggning-----En kommunal nämnd hade avslagit en ansökan...
MÖD 2006:27: Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----Kommunen hade avslagit en ansökan...
MÖD 2006:28: Föreläggande att förse fartygsmotorer med katalytisk avgasrening-----En...
MÖD 2006:31: Omprövning av villkor för ett vattenkraftverk-----En kraftverksägare har ålagts...
MÖD 2006:53: Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----Tillstånd till utsläpp från en...
MÖD 2006:62: Buller från en skjutbana-----Närboende hade yrkat att skjutverksamheten skulle...
MÖD 2006:70: Tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Ringhals...
MÖD 2006:8: Buller från vindkraftpark-----De klagande hade yrkat att som villkor för...
MÖD 2007:16: Vägtrafikbuller-----I mål om buller från vägtrafik har ekvivalentnivån...
MÖD 2007:29: Sluttäckning av deponi ----- Kravet på jungfruliga massor för sluttäckning av...
MÖD 2007:3: Buller från en motorsportbana-----Det räcker inte att bara pröva de...
MÖD 2007:30: Tillstånd till bergtäkt ----- Vid varje lokaliseringsprövning skall en allsidig...
MÖD 2007:50: Tillstånd till bortledande av grundvatten från en tillfartstunnel för den s.k....
MÖD 2008:15: Förbud mot eldning i befintlig vedpanna ----- Trots att en vedpanna var...
MÖD 2008:27: Klagomål på buller från trafiken på E4 ----- Av infrastrukturpropositionen...
MÖD 2008:9: Tillstånd till djurhållning avseende minkar ----- För att motverka uppkomst av...
MÖD 2009:15: Tillstånd att uppföra ett vilthägn ----- Ett tillstånd att uppföra ett vilthägn...
MÖD 2009:29: Föreläggande att utföra ljudnivåmätning ----- Fråga om det funnits fog för...
MÖD 2009:32: Tillstånd till vindkraftsanläggning ----- Frågor om betydelsen av a) ett under...
MÖD 2009:37: Dammsäkerhetshöjande åtgärder på regleringsdamm ----- Då ansökan även avsåg en...
MÖD 2009:39: Tillstånd till produktion av sulfatmassa och kartong, nu fråga om slutliga...
MÖD 2009:41: Tillstånd att producera högst 560 000 ton blekt sulfatmassa ----- Södra Cell...
MÖD 2009:7: Installation av bergvärme ----- En kommunal nämnd förbjöd en person att...
MÖD 2010:18: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Fråga om omfattningen av...
MÖD 2010:19: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Inom ett område har A...
MÖD 2010:29: Ansökan om tillstånd till behandling och deponering av avfall i bergrum vid...
MÖD 2010:7: Förbud att använda gummiklipp som dräneringsmaterial vid sluttäckning av...
MÖD 2010:9: Bortledande av grundvatten för byggande av den s.k. Citybanan (norra delen)...
MÖD 2013:16: Tillstånd till miljöfarlig verksamhet genom användande av avfallsmassor för...
MÖD 2013:39: Tidsbegränsat tillstånd för uttag av grundvatten för...
MÖD 2014:15: Lagligförklaring samt tillstånd enligt miljöbalken till...
MÖD 2016:28: Förbud att släppa ut toalettavloppsvatten ----- Mark- och miljööverdomstolen...
MÖD 2017:29: Tillsynsåtgärder avseende kraftledning ----- Miljö- och klimatnämnden förelade...
MÖD 2017:34: Tillsynsärende avseende hundskall-----I ett tätbebyggt område har man inte att...
MÖD 2017:51: Förbud mot doftsättning i galleria ----- En miljönämnd har förbjudit ett bolag...
MÖD 2018:16: Buller från bergtäktsverksamhet
NJA 2004 s. 421: Fråga huruvida transporter till och från en miljöfarlig verksamhets...
NJA 2009 s. 321: I ett miljömål har det ansetts föreligga hinder mot prövning av en ansökan om...

Lagrumshänvisningar hit (5)

4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Lag (2006:1014).

Rättsfall (21)

MÖD 2002:11: Tillstånd till fortsatt drift av avfallsanläggning-----Bolaget hade ett...
MÖD 2002:70: Avgift för prövning och tillsyn av hamnverksamhet-----Länsstyrelsen ålade...
MÖD 2003:106: Anläggande av vindkraftverk-----Målet gällde vilka bullervärden som ska gälla...
MÖD 2003:121: Förbud mot uppförande av radiomast-----Länsstyrelsen i Dalarna hade förbjudit...
MÖD 2003:125: Strandskyddsdispens för radiomast-----Särskilda skäl har inte ansetts föreligga...
MÖD 2003:59: Tillstånd till anläggning för ytjordvärme-----En anläggning för ytjordvärme...
MÖD 2003:69: Anmälan om nybyggnad av svinstall-----Vid lokalisering av ett svinstall uppstod...
MÖD 2003:94: Tillstånd till anläggning för tillverkning av plastprodukter----- Störningar...
MÖD 2003:96: Tillstånd enligt miljöbalken att utföra och driva en gruppstation för...
MÖD 2004:21: Tillstånd till utökad drift vid en avfallsanläggning (deponi) i...
MÖD 2004:32: Anmälan om utökad djurhållning-----Sedan en verksamhetsutövare hade anmält till...
MÖD 2004:71: Tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område-----...
MÖD 2005:2: Tillstånd att uppföra och driva två vindkraftverk (gruppstation)-----Ansökan om...
MÖD 2005:39: Tillstånd till verksamheten vid en anläggning för metallåtervinning-----...
MÖD 2005:4: Anmälan om anläggning för värphöns på en fastighet i Lidköpings kommun...
MÖD 2005:42: Tillstånd till utökad fiskodling-----Miljööverdomstolen fann att utsläppen av...
MÖD 2005:54: Tillstånd till djurhållning och fodertillverkning-----Minkuppfödning hade...
MÖD 2006:32: Hästhållning utanför detaljplanelagt område-----Nyetablering av hästhållning...
MÖD 2006:54: Tillstånd att anlägga ett nytt sandmagasin och deponera anrikningssand...
MÖD 2007:58: Tillstånd att tillverka selektiva polymerer-----Miljödomstolen hade genom en...
MÖD 2010:18: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Fråga om omfattningen av...

Lagrumshänvisningar hit (2)

5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att

 • 1. minska mängden avfall,
 • 2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
 • 3. minska de negativa effekterna av avfall, och
 • 4. återvinna avfall.

I första hand ska förnybara energikällor användas. Lag (2016:782).

Rättsfall (13)

MÖD 2002:48: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamheten vid ett...
MÖD 2003:77: Villkor för tillstånd till anläggning för förbränning av avfall----- Frågan i...
MÖD 2007:29: Sluttäckning av deponi ----- Kravet på jungfruliga massor för sluttäckning av...
MÖD 2007:4: Tillstånd till nytt anriknings- och pelletsverk m.m.-----Miljödomstolen gav i...
MÖD 2007:56: Villkor för energihushållning ----- Det har som villkor föreskrivits att...
MÖD 2008:23: Prövotidsredovisning avseende hushållning med råvaror och energi vid en...
MÖD 2009:17: Energihushållning ----- Miljööverdomstolen (MÖD) fann att ett bolags...
MÖD 2010:7: Förbud att använda gummiklipp som dräneringsmaterial vid sluttäckning av...
MÖD 2011:23: Villkor för energihushållning-----Miljödomstolen hade föreskrivit ett villkor...
MÖD 2013:16: Tillstånd till miljöfarlig verksamhet genom användande av avfallsmassor för...
MÖD 2013:46: Tillsynsavgift ----- Tillsynsmyndigheten har i enlighet med 26 kap. 1 § och 2...
MÖD 2014:42: Villkor om energieffektivisering vid petrokemisk industrianläggning-----Mark-...
MÖD 2015:27: Föreläggande om byte av värmekälla för uppvärmning av byggnad-----Mark- och...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:782

Val av plats

6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap., regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. och prövning av verksamheter enligt 9 kap. 6, 6 a och 6 b §§, 11 kap. 9 a § och 12 kap. 6 § ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden.

Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. Lag (2013:758).

Rättsfall (23)

MÖD 2002:45: Borttagande av stödmur av kreosotimpregnerade sliprar-----En stödmur av...
MÖD 2002:72: Förbud enligt 26 kap. 9 § miljöbalken-----Användningen av impregnerade stolpar...
MÖD 2004:12: Tillstånd till tillverkning av basplastpolymerer m.m. vid ny anläggning i...
MÖD 2007:30: Tillstånd till bergtäkt ----- Vid varje lokaliseringsprövning skall en allsidig...
MÖD 2007:55: Tillstånd till hamnverksamhet ----- Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) kan som...
MÖD 2008:25: Föreläggande att ansöka om tillstånd till miljöfarlig verksamhet ----- Ett...
MÖD 2008:32: Strandskyddsdispens ----- De klagande åberopade bl.a. att marken längs en...
MÖD 2008:35: Tillstånd till tillverkning av polyester- och epoxiprodukter ----- En...
MÖD 2008:42: Lagligförklaring av en bro ----- En kommun hade överklagat en av miljödomstolen...
MÖD 2008:44: Lokalisering av kraftvärmeverk ----- De alternativa lokaliseringar som sökanden...
MÖD 2009:32: Tillstånd till vindkraftsanläggning ----- Frågor om betydelsen av a) ett under...
MÖD 2009:38: Tillstånd till gruppstation för vindkraft ----- Fråga om omfattningen av...
MÖD 2009:4: Tillstånd till gruppstation med vindkraftverk ----- Fråga om betydelse för...
MÖD 2010:29: Ansökan om tillstånd till behandling och deponering av avfall i bergrum vid...
MÖD 2010:6: Tillstånd till täktverksamhet avseende naturgrus ----- Miljödomstolen hade...
MÖD 2011:26: Förbud mot bedrivande av öppen förskola-----Hälsoskyddsbestämmelsen i 9 kap. 9...
MÖD 2013:16: Tillstånd till miljöfarlig verksamhet genom användande av avfallsmassor för...
MÖD 2013:26: Tillstånd till anläggande och drift av biogasanläggning ----- Mark- och...
MÖD 2014:34: Tillstånd till vindkraftverksamhet-----Mark- och miljödomstolen har i ett mål...
MÖD 2014:47: Ansökan om tillstånd för vindkraftverk-----Bolaget ansökte hos länsstyrelsen om...
MÖD 2014:48: Dispens enligt 14 § artskyddsförordningen (2007:845)-----Ett vindkraftsbolag...
MÖD 2017:20: Uppförande och drift av vindkraftanläggning ----- Frågan om ett antal...
NJA 2009 s. 321: I ett miljömål har det ansetts föreligga hinder mot prövning av en ansökan om...

Ändringar/Förarbeten (4)

Rimlighetsavvägning

7 § Kraven i 2–5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.

Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa 5 kap. 4 och 5 §§. Lag (2018:1407).

Rättsfall (70)

MÖD 2002:18: Tillstånd till verksamheten vid ett värmeverk-----Efter att miljödomstolen...
MÖD 2002:3: Olägenhet på grund av klockringning-----Klockringning nattetid har ansetts som...
MÖD 2002:32: Tillstånd att leda bort grundvatten från ett nedlagt bergrumslager för...
MÖD 2002:45: Borttagande av stödmur av kreosotimpregnerade sliprar-----En stödmur av...
MÖD 2002:48: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamheten vid ett...
MÖD 2002:72: Förbud enligt 26 kap. 9 § miljöbalken-----Användningen av impregnerade stolpar...
MÖD 2002:80: Tillstånd till anläggning för avloppsrening-----I ett tillstånd för ett...
MÖD 2003:106: Anläggande av vindkraftverk-----Målet gällde vilka bullervärden som ska gälla...
MÖD 2003:13: Tillstånd till utsläpp av avloppsvatten från ett reningsverk; uppskjuten...
MÖD 2003:133: Tillstånd till anläggande och drift av en biobränslepanna-----Mot bakgrund av...
MÖD 2003:14: Tillstånd till ändrad och utökad produktion av fjärrvärme-----...
MÖD 2003:31: Villkor för tillstånd till fortsatt grustäkt-----Länsstyrelsen hade satt upp...
MÖD 2003:38: Ändring av villkor om bullerisolering-----I tillståndet till tredje banan på...
MÖD 2003:65: Tillstånd att utföra en enskild avloppsanläggning-----Miljönämnden hade vägrat...
MÖD 2003:69: Anmälan om nybyggnad av svinstall-----Vid lokalisering av ett svinstall uppstod...
MÖD 2003:77: Villkor för tillstånd till anläggning för förbränning av avfall----- Frågan i...
MÖD 2003:78: Föreläggande om begränsning av vedeldning-----Av hänsyn till grannarna förelade...
MÖD 2003:79: Tillstånd till tillverkning av läkemedelssubstanser genom kemisk syntes...
MÖD 2003:82: Tillstånd att bereda och konservera grönsaker, frukt, bär och rotfrukter...
MÖD 2003:86: Skuggbild från vindkraftverk-----Miljööverdomstolen uttalade att som riktlinje...
MÖD 2003:95: Tillåtlighet enligt 22 kap. 26 § 1 st. miljöbalken till verksamhet för...
MÖD 2003:96: Tillstånd enligt miljöbalken att utföra och driva en gruppstation för...
MÖD 2004:32: Anmälan om utökad djurhållning-----Sedan en verksamhetsutövare hade anmält till...
MÖD 2004:46: Föreläggande för fastighetsägare att ansluta fastighet till kommunalt va-nät...
MÖD 2004:58: Föreläggande vid vite-----Ett vitesföreläggande om anläggande av trekammarbrunn...
MÖD 2004:73: Ändring av villkor avseende verksamhet vid skjutbana-----Vid en omprövning av...
MÖD 2004:84: Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----En sluten tank hade installerats...
MÖD 2005:12: Vitesföreläggande enligt miljöbalken avseende bullerbegränsande åtgärder...
MÖD 2005:20: Enskild avloppsanläggning-----Miljönämnden förelade en fastighetsägare att vid...
MÖD 2005:24: Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva en gruva m.m.-----...
MÖD 2005:39: Tillstånd till verksamheten vid en anläggning för metallåtervinning-----...
MÖD 2005:45: Föreläggande att upphöra med dubbelbeläggning-----Fråga dels om...
MÖD 2005:50: Hästhållning-----Miljööverdomstolen (MÖD) fann att en fastighet som sådan inte...
MÖD 2005:69: Villkor för tillstånd till produktion av täcklackerade frontsystem----- Fråga...
MÖD 2005:70: Tillstånd till fortsatt flygverksamhet m.m.-----Miljööverdomstolen har funnit...
MÖD 2005:9: Förbud mot eldning i vedpanna-----Mot bakgrund av att vedeldning i det aktuella...
MÖD 2006:11: Tillstånd till avloppsanläggning-----En kommunal nämnd hade avslagit en ansökan...
MÖD 2006:28: Föreläggande att förse fartygsmotorer med katalytisk avgasrening-----En...
MÖD 2006:31: Omprövning av villkor för ett vattenkraftverk-----En kraftverksägare har ålagts...
MÖD 2006:34: Åtgärder för att minska buller från järnväg-----Miljööverdomstolen fann att det...
MÖD 2006:70: Tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Ringhals...
MÖD 2007:16: Vägtrafikbuller-----I mål om buller från vägtrafik har ekvivalentnivån...
MÖD 2007:23: Föreläggande om upptagning av avloppstub-----En tubledning med tillstånd från...
MÖD 2007:29: Sluttäckning av deponi ----- Kravet på jungfruliga massor för sluttäckning av...
MÖD 2007:4: Tillstånd till nytt anriknings- och pelletsverk m.m.-----Miljödomstolen gav i...
MÖD 2007:48: Föreläggande att vidta bullerdämpande åtgärder ----- Banverket hade för att...
MÖD 2007:5: Förbränning av avfall-----Utökning av befintlig verksamhet ansågs inte vara att...
MÖD 2007:56: Villkor för energihushållning ----- Det har som villkor föreskrivits att...
MÖD 2008:11: Föreläggande om utredning av föroreningar ----- Ett bolag hade under åren...
MÖD 2008:15: Förbud mot eldning i befintlig vedpanna ----- Trots att en vedpanna var...
MÖD 2008:23: Prövotidsredovisning avseende hushållning med råvaror och energi vid en...
MÖD 2008:39: Tillstånd till enskild avloppsanordning ----- En fastighetsägare ansökte om...
MÖD 2009:17: Energihushållning ----- Miljööverdomstolen (MÖD) fann att ett bolags...
MÖD 2009:29: Föreläggande att utföra ljudnivåmätning ----- Fråga om det funnits fog för...
MÖD 2009:37: Dammsäkerhetshöjande åtgärder på regleringsdamm ----- Då ansökan även avsåg en...
MÖD 2009:39: Tillstånd till produktion av sulfatmassa och kartong, nu fråga om slutliga...
MÖD 2009:41: Tillstånd att producera högst 560 000 ton blekt sulfatmassa ----- Södra Cell...
MÖD 2010:18: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Fråga om omfattningen av...
MÖD 2010:19: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Inom ett område har A...
MÖD 2010:7: Förbud att använda gummiklipp som dräneringsmaterial vid sluttäckning av...
MÖD 2010:9: Bortledande av grundvatten för byggande av den s.k. Citybanan (norra delen)...
MÖD 2014:15: Lagligförklaring samt tillstånd enligt miljöbalken till...
MÖD 2014:42: Villkor om energieffektivisering vid petrokemisk industrianläggning-----Mark-...
MÖD 2015:27: Föreläggande om byte av värmekälla för uppvärmning av byggnad-----Mark- och...
MÖD 2016:28: Förbud att släppa ut toalettavloppsvatten ----- Mark- och miljööverdomstolen...
MÖD 2017:21: Tillstånd till odling av fisk i Storsjön ----- Mark- och miljööverdomstolen har...
MÖD 2017:22: Tillstånd till odling av fisk ----- Mot bakgrund av att det är frågan om ett...
MÖD 2017:22: Tillstånd till odling av fisk----- Mot bakgrund av att det är frågan om ett...
MÖD 2017:51: Förbud mot doftsättning i galleria ----- En miljönämnd har förbjudit ett bolag...
MÖD 2018:16: Buller från bergtäktsverksamhet

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Ansvar för skadad miljö

8 § Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.

Rättsfall (8)

MÖD 2002:16: Föreläggande mot konkursbo om efterbehandling av förorenad mark-----En lastbil...
MÖD 2005:30: Vitesföreläggande enligt miljöbalken-----En verksamhetsutövare (bolaget) hade...
MÖD 2005:32: Rättelse på den felandes bekostnad-----En läckande oljetunna har påträffats...
MÖD 2008:11: Föreläggande om utredning av föroreningar ----- Ett bolag hade under åren...
MÖD 2009:36: Undersökning av förorenat område ----- Ett bolag hade under perioden 1914 till...
MÖD 2010:10: Föreläggande att utföra markundersökning ----- Fråga om reglerna i 10 kap. om...
MÖD 2010:17: Miljöteknisk undersökning på Forsbacka bruk, Gävle kommun ----Inom ett område...
MÖD 2014:14: Fastighetsägares efterbehandlingsansvar-----Fråga om fastighetsägares...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1014

Slutavvägning

9 § Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl.

En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt.

Vad som sägs i första och andra stycket gäller inte, om regeringen har tilllåtit verksamheten enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 §. Lag (2002:175).

Rättsfall (11)

MÖD 2002:83: Tillstånd att anlägga en järnvägsbro-----Byggandet av en järnvägsbro över en...
MÖD 2002:92: Tillstånd att anlägga en järnvägsbro; nu fråga om talerätt-----Byggandet av en...
MÖD 2003:100: Tillfälligt bortledande av grundvatten samt utsläppande av det bortledda...
MÖD 2003:112: Tillstånd att anlägga järnvägsbroar-----Miljödomstolen meddelade tillstånd till...
MÖD 2003:59: Tillstånd till anläggning för ytjordvärme-----En anläggning för ytjordvärme...
MÖD 2003:69: Anmälan om nybyggnad av svinstall-----Vid lokalisering av ett svinstall uppstod...
MÖD 2005:42: Tillstånd till utökad fiskodling-----Miljööverdomstolen fann att utsläppen av...
MÖD 2005:54: Tillstånd till djurhållning och fodertillverkning-----Minkuppfödning hade...
MÖD 2006:44: Tillstånd till anläggande av en järnvägsbro m.m.-----Efter att regeringen vid...
MÖD 2010:7: Förbud att använda gummiklipp som dräneringsmaterial vid sluttäckning av...
NJA 2004 s. 88: Arbetsplan som fastställts med stöd av väglagen har inte ansetts utgöra hinder...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:175, 2006:1014

10 § Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket. Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet.

Beslut enligt första stycket får förenas med villkor för att tillgodose allmänna intressen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden

God hushållning

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.

Rättsfall (3)

MÖD 2007:10: Strandskyddsdispens-----Eftersom det markområde som önskade bebyggas var det...
MÖD 2009:32: Tillstånd till vindkraftsanläggning ----- Frågor om betydelsen av a) ett under...
MÖD 2010:38: Etablering av 30 vindkraftverk-----Ett bolag ansökte om tillstånd att uppföra...

Särskilda markanvändningsintressen

2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.

Rättsfall (2)

MÖD 2009:32: Tillstånd till vindkraftsanläggning ----- Frågor om betydelsen av a) ett under...
MÖD 2010:38: Etablering av 30 vindkraftverk-----Ett bolag ansökte om tillstånd att uppföra...

3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

Rättsfall (3)

MÖD 2006:71: Ansökan om tillstånd till matjordstäkt-----Länsstyrelsen och miljödomstolen...
MÖD 2017:17: Förhandsbesked----- Ett beslut om att viss mark fick tas ur jordbruksproduktion...
MÖD 2017:31: Förhandsbesked för enbostadshus ----- Enligt ansökan skulle ett enbostadshus...

5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.

Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Rättsfall (1)

MÖD 2010:38: Etablering av 30 vindkraftverk-----Ett bolag ansökte om tillstånd att uppföra...

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Rättsfall (25)

HFD 2011 ref. 4: En detaljplan medger att ett nytt bostadsområde med sex- och...
MÖD 2002:68: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade att...
MÖD 2004:17: Tillstånd enligt miljöbalken till Ljungå kraftverk i Ljungån, Bräcke kommun; nu...
MÖD 2005:66: Tillstånd till vindkraftverk-----Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) har en aktuell...
MÖD 2006:33: Strandskyddsdispens-----En ansökan om strandskyddsdispens för en stuga i ett...
MÖD 2006:43: Tillstånd att uppföra en 3Gmast inom ett Natura 2000-område tillika...
MÖD 2006:48: Ansökan om tillstånd till provtäkt av kalksten-----En miljödomstol hade lämnat...
MÖD 2006:49: Tillstånd till täktverksamhet-----Underinstanserna hade avslagit en ansökan om...
MÖD 2006:52: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen gav inte dispens från strandskydd...
MÖD 2006:59: Strandskyddsdispens-----Miljödomstolen hade medgett dispens från strandskyddet...
MÖD 2007:10: Strandskyddsdispens-----Eftersom det markområde som önskade bebyggas var det...
MÖD 2007:54: Tillstånd till vattenkraftverk ----- Rensningar, som skulle utföras nedströms...
MÖD 2007:55: Tillstånd till hamnverksamhet ----- Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) kan som...
MÖD 2008:41: Tillstånd till vindkraftverk ----- En kommunal översiktsplan har ansetts utgöra...
MÖD 2009:32: Tillstånd till vindkraftsanläggning ----- Frågor om betydelsen av a) ett under...
MÖD 2010:38: Etablering av 30 vindkraftverk-----Ett bolag ansökte om tillstånd att uppföra...
MÖD 2011:29: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fastställde länsstyrelsens beslut...
MÖD 2014:12: Antagande av detaljplan-----Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att...
MÖD 2017:20: Uppförande och drift av vindkraftanläggning ----- Frågan om ett antal...
MÖD 2017:22: Tillstånd till odling av fisk ----- Mot bakgrund av att det är frågan om ett...
MÖD 2017:22: Tillstånd till odling av fisk----- Mot bakgrund av att det är frågan om ett...
MÖD 2017:32: Bygglov för ändrad användning från café till bostad----- Ändrad användning av...
MÖD 2017:49: Upphävande av detaljplan ----- Mark- och miljööverdomstolen har upphävt...
MÖD 2018:23: Strandskyddsdispens Anläggandet av en 450 meter lång mindre grusväg genom ett...
RÅ 2006 ref. 88: Regeringens beslut i ett ärende om antagande av detaljplan har upphävts då en...

7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.

Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Rättsfall (2)

MÖD 2006:48: Ansökan om tillstånd till provtäkt av kalksten-----En miljödomstol hade lämnat...
MÖD 2006:49: Tillstånd till täktverksamhet-----Underinstanserna hade avslagit en ansökan om...

8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Rättsfall (2)

MÖD 2003:3: Talerätt vid överklagande av täkttillstånd -----En kommun och ett...
MÖD 2010:38: Etablering av 30 vindkraftverk-----Ett bolag ansökte om tillstånd att uppföra...

Lagrumshänvisningar hit (1)

9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Avvägning mellan oförenliga riksintressen

10 § Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde.

Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestämmelserna i 4 kap.

Rättsfall (3)

MÖD 2006:48: Ansökan om tillstånd till provtäkt av kalksten-----En miljödomstol hade lämnat...
MÖD 2006:49: Tillstånd till täktverksamhet-----Underinstanserna hade avslagit en ansökan om...
MÖD 2010:38: Etablering av 30 vindkraftverk-----Ett bolag ansökte om tillstånd att uppföra...

Planer och planeringsunderlag

11 § Den myndighet som handlägger ett mål eller ärende enligt denna balk ska se till att sådana planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) och sådant planeringsunderlag som behövs för att belysa frågor om hushållning med mark och vatten finns tillgängliga i målet eller ärendet. Om myndigheten begär det, är kommunen skyldig att tillhandahålla planer enligt plan- och bygglagen samt planeringsunderlaget till dessa. Lag (2017:955).

12 § Länsstyrelsen ska ställa samman utredningar, program och annat planeringsunderlag som har betydelse för hushållningen med mark och vatten i länet och som finns hos statliga myndigheter. Länsstyrelsen ska på begäran tillhandahålla planeringsunderlaget åt de kommuner och myndigheter som ska tillämpa denna balk och åt den som är skyldig att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. Lag (2017:955).

13 § Regeringen får i ett enskilt fall besluta att en eller flera kommuner ska redovisa till regeringen eller någon annan myndighet hur kommunen eller kommunerna i sin planering enligt plan- och bygglagen (2010:900) avser att tillgodose ett intresse som rör hushållningen med mark och vatten enligt detta kapitel och 4 kap. Lag (2017:955).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:955

14 § Statliga myndigheter ska anmäla till regeringen om det uppkommer behov av en sådan redovisning som avses i 13 §. Lag (2017:955).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:955

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden

Områden som i sin helhet är av riksintresse

1 § De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riks- intresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om

 • 1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och
 • 2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör bestämmelserna inte heller hinder för anläggningar för utvinning av sådana fyndigheter av ämnen eller material som avses i 3 kap. 7 § andra stycket. Lag (2001:437).

Rättsfall (10)

HFD 2011 ref. 4: En detaljplan medger att ett nytt bostadsområde med sex- och...
MÖD 2006:49: Tillstånd till täktverksamhet-----Underinstanserna hade avslagit en ansökan om...
MÖD 2006:52: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen gav inte dispens från strandskydd...
MÖD 2006:59: Strandskyddsdispens-----Miljödomstolen hade medgett dispens från strandskyddet...
MÖD 2007:10: Strandskyddsdispens-----Eftersom det markområde som önskade bebyggas var det...
MÖD 2007:54: Tillstånd till vattenkraftverk ----- Rensningar, som skulle utföras nedströms...
MÖD 2007:55: Tillstånd till hamnverksamhet ----- Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) kan som...
MÖD 2014:40: Förhandsbesked-----Förhandsbesked för nybyggnad av stuga inom...
MÖD 2018:23: Strandskyddsdispens Anläggandet av en 450 meter lång mindre grusväg genom ett...
RÅ 2006 ref. 88: Regeringens beslut i ett ärende om antagande av detaljplan har upphävts då en...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:437, 2014:861

2 § Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:

Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil,

Kustområdet i Halland,

Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden,

Kustområdet i Skåne från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus,

Kustområdena och skärgårdarna i Småland och Östergötland från

Oskarshamn till Arkösund,

Kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och Uppland från Oxelösund till Herräng och Singö,

Kustområdet och skärgården i Ångermanland från Storfjärden vid Ångermanälvens mynning till Skagsudde,

Kustområdet och skärgården i Norrbotten från Bondöfjärden till riksgränsen mot Finland,

Öland,

Gotland,

Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne,

Åsnen med öar och strandområden och områdena söder därom utmed Mörrumsån och vid sjön Mien till Pukaviksbukten och Listerlandet,

Vänern med öar och strandområden,

Vättern med öar och strandområden,

Tiveden med områdena vid sjön Unden och sjön Viken samt området utmed Göta kanal mellan Karlsborg och Sjötorp,

Området Dalsland-Nordmarken från Mellerud och sjön Ånimmen vid Vänern till sjösystemet från Dals-Ed i söder till Årjäng och Östervallskog i norr,

Fryksdalen från Kil till Torsby samt området utmed övre delen av Klarälven inom Torsby kommun,

Mälaren med öar och strandområden,

Området Malingsbo-Kloten mellan Storå, Kopparberg, Smedjebacken och Skinnskatteberg,

Området utmed Dalälven från Avesta till Skutskär,

Siljan och Orsasjön med öar och strandområden samt området utmed Oreälven, sjön Skattungen och Oresjön med området söder därom över Gulleråsen och Boda till Rättvik,

Området utmed Ljusnan från Färila till Bergvik,

Vindelådalen,

Fjällvärlden från Transtrandsfjällen i söder till Treriksröset med undantag för de fjällområden som anges i 5 §.

Rättsfall (10)

MÖD 2006:49: Tillstånd till täktverksamhet-----Underinstanserna hade avslagit en ansökan om...
MÖD 2006:67: Strandskyddsdispens-----Strandskydd ansågs gälla även inom ett område som...
MÖD 2007:10: Strandskyddsdispens-----Eftersom det markområde som önskade bebyggas var det...
MÖD 2007:54: Tillstånd till vattenkraftverk ----- Rensningar, som skulle utföras nedströms...
MÖD 2007:55: Tillstånd till hamnverksamhet ----- Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) kan som...
MÖD 2009:48: Tillstånd till anläggande och drift av gruppstation för vindkraftverk i...
MÖD 2013:33: Bygglov för utbyte av vindkraftverk ----- Fråga om den utredning som låg till...
MÖD 2017:32: Bygglov för ändrad användning från café till bostad----- Ändrad användning av...
MÖD 2018:23: Strandskyddsdispens Anläggandet av en 450 meter lång mindre grusväg genom ett...
RÅ 2006 ref. 88: Regeringens beslut i ett ärende om antagande av detaljplan har upphävts då en...

Lagrumshänvisningar hit (3)

3 § Inom kustområdena och skärgårdarna i Bohuslän från gränsen mot Norge till Brofjorden, i Småland och Östergötland från Simpevarp till Arkösund och i Ångermanland från Storfjärden vid Ångermanälvens mynning till Skagsudde får anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1–11 inte komma till stånd.

På Öland får anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1–6 och 8–11 inte komma till stånd. Lag (2009:652).

Rättsfall (1)

MÖD 2014:40: Förhandsbesked-----Förhandsbesked för nybyggnad av stuga inom...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:571, 2009:652

4 § Inom kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp och från Arkösund till Forsmark, utmed Gotlands kust, på Östergarn och Storsudret på Gotland samt på Fårö får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna.

Inom områden som avses i första stycket får anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1 samt 4 a § 1-6, 9 och 10 komma till stånd endast på platser där det redan finns anläggningar som omfattas av bestämmelserna i 17 kap. 1 och 4 a §§. Lag (2005:571).

Rättsfall (5)

MÖD 2006:52: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen gav inte dispens från strandskydd...
MÖD 2006:59: Strandskyddsdispens-----Miljödomstolen hade medgett dispens från strandskyddet...
MÖD 2017:1: Bygglov-----Ansökan om bygglov för fritidshus inom ett område där...
MÖD 2017:32: Bygglov för ändrad användning från café till bostad----- Ändrad användning av...
RÅ 2006 ref. 88: Regeringens beslut i ett ärende om antagande av detaljplan har upphävts då en...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:571

5 § Inom fjällområdena Långfjället-Rogen, Sylarna-Helags, Skäcker-fjällen, Burvattnet, Hotagsfjällen, Frostviken- Borgafjällen, Marsfjällen-Vardofjällen, Artfjället, Tärna- Vindelfjällen, Sarek-Mavas, Kebnekaise-Sjaunja, Rostu och Pessinki får bebyggelse och anläggningar komma till stånd endast om det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet. Andra åtgärder inom områdena får vidtas endast om det kan ske utan att områdenas karaktär påverkas.

Rättsfall (2)

MÖD 2006:33: Strandskyddsdispens-----En ansökan om strandskyddsdispens för en stuga i ett...
MÖD 2009:38: Tillstånd till gruppstation för vindkraft ----- Fråga om omfattningen av...

Lagrumshänvisningar hit (7)

6 § Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras i

 • 1. nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden,
 • 2. Dalälven i
  • a) vattenområdena Västerdalälven uppströms Hummelforsen och Österdalälven uppströms Trängslet med tillhörande käll- och biflöden, och
  • b) älvsträckorna Västerdalälven nedströms Skiffsforsen och Dalälven nedströms Näs bruk,
 • 3. Ljusnan i
  • a) vattenområdena Voxnan uppströms Vallhaga med tillhörande käll- och biflöden, och
  • b) älvsträckorna mellan Hede och Svegsjön och mellan Laforsen och Arbråsjöarna,
 • 4. Ljungan i
  • a) vattenområdena Ljungan uppströms Storsjön och Gimån uppströms Holmsjön med tillhörande käll- och biflöden, och
  • b) älvsträckorna mellan Havern och Holmsjön och nedströms Viforsen,
 • 5. Indalsälven i
  • a) vattenområdena Åreälven, Ammerån, Storån–Dammån och Hårkan med tillhörande käll- och biflöden, och
  • b) älvsträckan Långan nedströms Landösjön,
 • 6. Ångermanälven i
  • a) vattenområdena Lejarälven, Storån uppströms Klumpvattnet, Långselån–Rörströmsälven, Saxån, Ransarån uppströms Ransarn och Vojmån uppströms Vojmsjön med tillhörande käll- och biflöden, och
  • b) älvsträckan Faxälven mellan Edsele och Helgumsjön,
 • 7. Vapstälven med tillhörande käll- och biflöden,
 • 8. Moälven med tillhörande käll- och biflöden,
 • 9. Lögdeälven med tillhörande käll- och biflöden,
 • 10. Öreälven med tillhörande käll- och biflöden,
 • 11. Umeälven i
  • a) vattenområdena Tärnaån, Girjesån och Juktån uppströms Fjosoken med tillhörande käll- och biflöden, och
  • b) älvsträckan Tärnaforsen mellan Stor-Laisan och Gäuta,
 • 12. Sävarån med tillhörande käll- och biflöden,
 • 13. Skellefteälven i de delar som utgörs av källflödena uppströms Sädvajaure respektive Riebnes och Malån med tillhörande käll- och biflöden,
 • 14. Byskeälven med tillhörande käll- och biflöden,
 • 15. Åbyälven med tillhörande käll- och biflöden,
 • 16. Luleälven i vattenområdena Stora Luleälven uppströms Akkajaure, Lilla Luleälven uppströms Skalka och Tjaktjajaure och Pärlälven med tillhörande käll- och biflöden,
 • 17. Råneälven med tillhörande käll- och biflöden,
 • 18. Emån med tillhörande käll- och biflöden,
 • 19. Bräkneån med tillhörande käll- och biflöden,
 • 20. Mörrumsån med tillhörande käll- och biflöden,
 • 21. Fylleån med tillhörande käll- och biflöden,
 • 22. Enningdalsälven uppströms riksgränsen till Norge med tillhörande käll- och biflöden, och
 • 23. Klarälven mellan Höljes och Edebäck.

Trots första stycket får åtgärder som behövs för att upprätthålla, underhålla eller ändra en anläggning eller verksamhet vidtas, om åtgärderna inte medför någon ökad negativ miljöpåverkan eller endast en tillfällig sådan ökad påverkan. Lag (2018:1407).

Rättsfall (1)

MÖD 2015:52: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till att vidta åtgärder för att bedriva...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1407

7 § Området Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården är en nationalstadspark.

Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

Trots bestämmelsen i andra stycket får en åtgärd som innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en nationalstadspark vidtas, om

 • 1. åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt intresse, och
 • 2. parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller en obetydlig skada. Lag (2009:293).

Rättsfall (1)

HFD 2011 ref. 4: En detaljplan medger att ett nytt bostadsområde med sex- och...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:293

8 § En användning av mark och vatten som kan påverka ett naturområde som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 och som omfattar verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § får komma till stånd endast om sådant tillstånd har lämnats. Lag (2001:437).

Rättsfall (5)

HFD 2016 ref. 21: Ett tillstånd till bearbetningskoncession enligt minerallagen har inte omfattat...
MÖD 2003:105: Ansökan om tillstånd att utföra en småbåtshamn-----Miljödomstolen hade meddelat...
MÖD 2003:112: Tillstånd att anlägga järnvägsbroar-----Miljödomstolen meddelade tillstånd till...
MÖD 2006:43: Tillstånd att uppföra en 3Gmast inom ett Natura 2000-område tillika...
MÖD 2006:44: Tillstånd till anläggande av en järnvägsbro m.m.-----Efter att regeringen vid...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:437

Områden för geologisk lagring av koldioxid

9 § Regeringen får meddela föreskrifter om var geologisk lagring av koldioxid får ske med hänsyn till lagringsplatsernas avgränsning mot land och vatten, mot allmänt och enskilt vatten samt mot Sveriges och andra staters territorier och ekonomiska zoner. Lag (2012:430).

Havsområden

10 § För vart och ett av havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ska det finnas en havsplan som ger vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av området. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav utanför de särskilda avgränsningslinjer, en nautisk mil räknat från baslinjerna, som framgår av bilaga 6 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Syftet med havsplanerna ska vara att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Havsplanerna ska beslutas av regeringen.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana förbud eller begränsningar som i fråga om verksamheter och åtgärder inom ett havsplanerat område behövs för att uppnå syftet med planen. Lag (2017:1274).

5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning

Föreskrifter om miljökvalitet

1 § Regeringen får för vissa geografiska områden eller för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer).

Regeringen får överlåta till en myndighet att meddela miljökvalitetsnormer som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

2 § Miljökvalitetsnormer skall ange

 • 1. föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter och som inte får överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt eller under en eller flera angivna tidsperioder,
 • 2. föroreningsnivåer eller störningsnivåer som skall eftersträvas eller som inte bör överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt eller under en eller flera angivna tidsperioder,
 • 3. högsta eller lägsta förekomst i yt- och grundvatten av organismer som kan tjäna till ledning för bedömning av tillståndet i miljön, eller
 • 4. de krav i övrigt på kvaliteten på miljön som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Miljökvalitetsnormer skall vid behov omprövas. Lag (2003:890).

Rättsfall (2)

MÖD 2013:12: Tillstånd till fortsatt drift vid Gamleby avloppsreningsverk i Västerviks...
MÖD 2017:63: Tillstånd till ökad avledning av vatten genom turbinerna i ett vattenkraftverk...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:890, 2010:882

3 § Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs. Lag (2010:882).

Rättsfall (1)

MÖD 2005:10: Tillstånd till hamnverksamhet i Sydhamnen i Södertälje kommun-----...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:882, 2010:882

4 § En myndighet eller en kommun får inte tillåta att en verksamhet eller en åtgärd påbörjas eller ändras om detta, trots åtgärder för att minska föroreningar eller störningar från andra verksamheter, ger upphov till en sådan ökad förorening eller störning som innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller som har sådan betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm.

Vid prövning för ett nytt tillstånd och vid omprövning av tillstånd ska de bestämmelser och villkor beslutas som behövs för att verksamheten inte ska medföra en sådan försämring eller ett sådant äventyr. Lag (2018:1407).

5 § I fråga om miljökvalitetsnormer som avses i 2 § första stycket 1 för annat än vatten ska myndigheter och kommuner vid prövning och tillsyn ställa de krav som behövs för att följa en sådan norm. Om det finns ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande för bedömningen av behovet.

Vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens för en verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm som avses i 2 § första stycket 1 för annat än vatten inte följs, får verksamheten eller åtgärden tillåtas om den

 • 1. är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen,
 • 2. förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder som ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är obetydlig, eller
 • 3. trots att den försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på kort sikt eller i ett litet geografiskt område, kan antas ge väsentligt ökade förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett större geografiskt område. Lag (2018:1407).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:890, 2018:1407

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från förbuden i 4 § första stycket. Sådana föreskrifter får endast avse undantag för att tillgodose allmänna intressen av större vikt eller som det annars finns särskilda skäl för. Lag (2018:1407).

Åtgärdsprogram

7 § Om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm, ska regeringen eller den eller de myndigheter eller kommuner som regeringen bestämmer upprätta ett förslag till åtgärdsprogram.

Om en miljökvalitetsnorm för ett geografiskt område inte kan följas på grund av att miljön påverkas av en verksamhet som ligger utanför området, ska ett förslag till åtgärdsprogram upprättas för hela det område där störningar som påverkar möjligheten att följa normen förekommer.

Den som upprättar förslaget ska

 • 1. genom kungörelse i ortstidning eller på annat sätt ge de myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmänheten och övriga som berörs av åtgärdsprogrammet tillfälle under minst två månader att lämna synpunkter på förslaget, och
 • 2. i en särskild sammanställning redovisa synpunkterna och hur hänsyn tas till dem samt foga sammanställningen till de övriga handlingarna i ärendet. Lag (2018:1407).

8 § Ett åtgärdsprogram som avses i 7 § ska fastställas av regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer. Om det behövs får regeringen bestämma att ett åtgärdsprogram ska fastställas av flera myndigheter eller kommuner.

Ett åtgärdsprogram som ska fastställas av en kommun ska beslutas av kommunfullmäktige.

Åtgärdsprogrammet ska skickas till de myndigheter som regeringen bestämmer.

Med kommun avses i denna paragraf även kommunalförbund. Lag (2018:1407).

9 § Ett åtgärdsprogram får omfatta all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka möjligheten att följa miljökvalitetsnormer.

Programmet ska innehålla

 • 1. uppgifter om den eller de miljökvalitetsnormer som ska följas,
 • 2. uppgifter om de åtgärder som myndigheter eller kommuner behöver vidta för att miljökvalitetsnormerna ska följas, vilka myndigheter eller kommuner som behöver vidta åtgärderna och när åtgärderna behöver vara genomförda,
 • 3. uppgifter om hur krav på förbättringar ska fördelas mellan olika typer av källor som påverkar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna och mellan olika åtgärder som avses i 2,
 • 4. i fråga om åtgärder för att följa en miljökvalitetsnorm som avses i 2 § första stycket 1, uppgifter om den förbättring som var och en av åtgärderna bedöms medföra och hur åtgärderna tillsammans bedöms bidra till att normen följs,
 • 5. de uppgifter som i övrigt behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, och
 • 6. en analys av programmets konsekvenser från allmän och enskild synpunkt och hur åtgärderna enligt 2 är avsedda att finansieras.

Ett åtgärdsprogram ska omprövas vid behov, dock minst vart sjätte år. Lag (2018:1407).

10 § Regeringen får föreskriva att vissa åtgärdsprogram skall prövas av regeringen.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om hur åtgärdsprogram skall upprättas, vad sådana program skall innehålla och hur samråd skall ske. Lag (2018:1407).

11 § Myndigheter och kommuner skall inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt ett åtgärdsprogram som fastställts enligt 5 §. Lag (2018:1407).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:955, 2004:224

Kontroll

12 § Regeringen ska, i samband med att föreskrifter enligt 1 § meddelas, även besluta vilka som ska kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om provtagning och andra metoder för att kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs samt om godkännande av mätmetoder och mätutrustning. Lag (2018:1407).

Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

13 § För förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön skall Sveriges landområden och kustvattenområden delas in i

 • 1. Bottenvikens vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenavrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i Bottenviken,
 • 2. Bottenhavets vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenavrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i Bottenhavet,
 • 3. Norra Östersjöns vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenavrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i södra Ålands hav eller norra Gotlandshavet,
 • 4. Södra Östersjöns vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenavrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i västra Gotlandshavet, östra Gotlandshavet, Bornholmshavet, Arkonahavet eller Öresund, och
 • 5. Västerhavets vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenavrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i Västerhavet.

I varje vattendistrikt ingår det anslutande grundvattnet och det anslutande kustvattenområdet ut till en nautisk mil utanför den baslinje som avses i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium.

Med avrinningsområde avses ett landområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar till havet genom ett enda utlopp eller delta.

Ytvatten, grundvatten, kustvatten och landområden vid kusten som inte kan hänföras till ett visst avrinningsområde skall hänföras till det vattendistrikt som är närmast eller lämpligast.

Regeringen meddelar föreskrifter om gränsdragningen mellan vattendistrikten. Vid gränsdragningen får ett enskilt avrinningsområde hänföras till annat vattendistrikt än vad som följer av första stycket, om det är lämpligt med hänsyn till förvaltningsarbetet. Lag (2018:1407).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1407, 2017:955

14 § En länsstyrelse i varje vattendistrikt ska vara vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vattenmyndigheterna Lag (2018:1407).

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

 • 1. föreskrifter om karakterisering av vattenområden, förvaltningsplaner för vattendistrikt och övervakning av vattenmiljön, och
 • 2. ytterligare föreskrifter om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Lag (2018:1407).

Redovisning från kommunerna

16 § Regeringen får i ett enskilt fall besluta att en eller flera kommuner ska redovisa till regeringen eller någon annan myndighet hur kommunen eller kommunerna i sin planering enligt plan- och bygglagen (2010:900) avser att genomföra ett åtgärdsprogram eller på annat sätt skapa förutsättningar för att miljökvalitetsnormer enligt detta kapitel följs. Lag (2018:1407).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1407

17 § Statliga myndigheter ska anmäla till regeringen om det uppkommer behov av en redovisning enligt 16 §. Lag (2018:1407).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1407

Åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som beslutsunderlag vid prövning

18 § Den myndighet som handlägger ett mål eller ärende enligt denna balk ska se till att sådana beslutade åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som avses i detta kapitel och som har betydelse för prövningen finns tillgängliga i målet eller ärendet. Lag (2018:1407).

6 kap. Miljöbedömningar

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om identifiering, beskrivning och bedömning av miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och program (strategiska miljöbedömningar) och verksamheter och åtgärder (specifika miljöbedömningar).

Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Lag (2017:955).

Rättsfall (8)

MÖD 2002:18: Tillstånd till verksamheten vid ett värmeverk-----Efter att miljödomstolen...
MÖD 2002:78: Tillstånd till minikraftverk-----Miljödomstolen lämnade tillstånd till ett...
MÖD 2003:27: Avvisad ansökan om laglighetsförklaring-----Miljödomstolen ansåg att...
MÖD 2003:95: Tillåtlighet enligt 22 kap. 26 § 1 st. miljöbalken till verksamhet för...
MÖD 2004:1: Avvisad ansökan om omprövning av villkor för säkerhetshöjande åtgärder i...
MÖD 2004:71: Tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område-----...
NJA 2008 s. 748: Det har inte funnits utrymme för Miljööverdomstolen att avvisa en ansökan i ett...
NJA 2009 s. 321: I ett miljömål har det ansetts föreligga hinder mot prövning av en ansökan om...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:437, 2002:175, 2004:606

Ordförklaring

2 § Med miljöeffekter avses i detta kapitel direkta eller indirekta effekter som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på

 • 1. befolkning och människors hälsa,
 • 2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt,
 • 3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,
 • 4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
 • 5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller
 • 6. andra delar av miljön. Lag (2017:955).

Planer och program

Strategiska miljöbedömningar för planer och program

3 § En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Skyldigheten gäller inte

 • 1. planer och program som endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten, och
 • 2. finansiella eller budgetära planer och program. Lag (2017:955).

Rättsfall (7)

MÖD 2002:18: Tillstånd till verksamheten vid ett värmeverk-----Efter att miljödomstolen...
MÖD 2003:100: Tillfälligt bortledande av grundvatten samt utsläppande av det bortledda...
MÖD 2003:112: Tillstånd att anlägga järnvägsbroar-----Miljödomstolen meddelade tillstånd till...
MÖD 2003:139: Tillstånd till uppförande av och förbränning vid ett...
MÖD 2003:95: Tillåtlighet enligt 22 kap. 26 § 1 st. miljöbalken till verksamhet för...
NJA 2008 s. 748: Det har inte funnits utrymme för Miljööverdomstolen att avvisa en ansökan i ett...
NJA 2009 s. 321: I ett miljömål har det ansetts föreligga hinder mot prövning av en ansökan om...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:385, 2004:606

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa slag av planer och program ska eller inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2017:955).

Rättsfall (4)

MÖD 2003:139: Tillstånd till uppförande av och förbränning vid ett...
MÖD 2003:88: Tillstånd till grus- och bergtäkt-----Sökanden hade inte genomfört tidigt...
MÖD 2015:35: Avvisad ansökan om nätkoncession-----Ansökan om nätkoncession för linje...
NJA 2009 s. 321: I ett miljömål har det ansetts föreligga hinder mot prövning av en ansökan om...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (5)

Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas

5 § En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, om

 • 1. frågan om betydande miljöpåverkan inte är avgjord i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 4 §, eller
 • 2. planen, programmet eller ändringen inte omfattas av undantaget i 3 § andra stycket. Lag (2017:955).

Rättsfall (2)

MÖD 2002:15: Avvisad ansökan om tillstånd till uppförande av vindkraftverk-----...
MÖD 2003:139: Tillstånd till uppförande av och förbränning vid ett...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:571, 2009:652, 2004:606

6 § Undersökningen ska innebära att myndigheten eller kommunen

 • 1. identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och
 • 2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet, om myndigheten eller kommunen inte redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om sådana omständigheter som avses i första stycket 1. Lag (2017:955).

Beslut i frågan om miljöpåverkan

7 § Myndigheten eller kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan.

Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. Lag (2017:955).

Rättsfall (16)

MÖD 2002:78: Tillstånd till minikraftverk-----Miljödomstolen lämnade tillstånd till ett...
MÖD 2003:100: Tillfälligt bortledande av grundvatten samt utsläppande av det bortledda...
MÖD 2003:105: Ansökan om tillstånd att utföra en småbåtshamn-----Miljödomstolen hade meddelat...
MÖD 2003:112: Tillstånd att anlägga järnvägsbroar-----Miljödomstolen meddelade tillstånd till...
MÖD 2003:139: Tillstånd till uppförande av och förbränning vid ett...
MÖD 2003:42: Tillstånd enligt vattenlagen till utförande av hamnanläggning-----Ett båtvarv...
MÖD 2003:95: Tillåtlighet enligt 22 kap. 26 § 1 st. miljöbalken till verksamhet för...
MÖD 2004:17: Tillstånd enligt miljöbalken till Ljungå kraftverk i Ljungån, Bräcke kommun; nu...
MÖD 2004:29: Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken m.m. att på ön Böckern i Tanums kommun...
MÖD 2005:47: Tillstånd till ökad produktion vid en kartongfabrik-----Miljödomstolen hade vid...
MÖD 2009:14: Klagan över domvilla ----- Miljööverdomstolen (MÖD) fann att de omständigheter...
MÖD 2009:37: Dammsäkerhetshöjande åtgärder på regleringsdamm ----- Då ansökan även avsåg en...
MÖD 2010:9: Bortledande av grundvatten för byggande av den s.k. Citybanan (norra delen)...
MÖD 2012:5: Tillstånd till mellanlagring av farligt avfall m.m.; fråga om avvisning av...
MÖD 2014:46: Natura 2000-tillstånd-----Fråga om anläggande av erosionsskydd inom Natura...
NJA 2009 s. 321: I ett miljömål har det ansetts föreligga hinder mot prövning av en ansökan om...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

8 § Beslutet om huruvida genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan får inte överklagas särskilt. Lag (2017:955).

Rättsfall (1)

NJA 2009 s. 321: I ett miljömål har det ansetts föreligga hinder mot prövning av en ansökan om...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:437, 2004:606

Att göra en strategisk miljöbedömning

9 § Om en strategisk miljöbedömning ska göras, ska myndigheten eller kommunen

 • 1. samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd),
 • 2. ta fram en miljökonsekvensbeskrivning,
 • 3. ge tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program, och
 • 4. ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen eller programmet antas eller läggs till grund för reglering. Lag (2017:955).

Rättsfall (3)

MÖD 2001:9: Ideell förenings talerätt enligt miljöbalken-----Inledningsvis framhöll...
NJA 2008 s. 748: Det har inte funnits utrymme för Miljööverdomstolen att avvisa en ansökan i ett...
NJA 2009 s. 321: I ett miljömål har det ansetts föreligga hinder mot prövning av en ansökan om...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

Avgränsningssamrådet i den strategiska miljöbedömningen

10 § Avgränsningssamrådet ska ske med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet. Lag (2017:955).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:606, 2005:571, 2004:606

Miljökonsekvensbeskrivningen i den strategiska miljöbedömningen

11 § Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla

 • 1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och program,
 • 2. en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd,
 • 3. uppgifter om
  • a) miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs,
  • b) miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt,
  • c) befintliga miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, särskilt miljöproblem som rör ett sådant område som avses i 7 kap. eller ett annat område av särskild betydelse för miljön, och
  • d) hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn,
 • 4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra,
 • 5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter,
 • 6. en sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes,
 • 7. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför, och
 • 8. en icke-teknisk sammanfattning av 1–7. Lag (2017:955).

Rättsfall (2)

MÖD 2013:44: Antagande av detaljplan-----Fråga om detaljplan innebar avvikelse från gällande...
MÖD 2014:4: Antagande av detaljplan-----I avsaknad av en miljökonsekvensbeskrivning har...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:890, 2004:606

12 § Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ska vara rimlig med hänsyn till

 • 1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
 • 2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
 • 3. var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig,
 • 4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder, och
 • 5. allmänhetens intresse. Lag (2017:955).

Rättsfall (4)

HFD 2011 ref. 4: En detaljplan medger att ett nytt bostadsområde med sex- och...
MÖD 2013:44: Antagande av detaljplan-----Fråga om detaljplan innebar avvikelse från gällande...
MÖD 2013:9: Antagande av detaljplan ----- Beslut att anta en detaljplan har upphävts...
MÖD 2017:49: Upphävande av detaljplan ----- Mark- och miljööverdomstolen har upphävt...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:606

Samråd med andra länder i den strategiska miljöbedömningen

13 § Om planens eller programmets genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land eller om ett land som kan komma att påverkas betydligt av genomförandet begär det, ska den myndighet som regeringen bestämmer

 • 1. överlämna miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program till det andra landets ansvariga myndighet,
 • 2. om det andra landet vill delta i miljöbedömningen, samråda med det landet i fråga om den gränsöverskridande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra och de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter, och
 • 3. ge det andra landet den information som behövs för samrådet och möjlighet att lämna synpunkter. Lag (2017:955).

Rättsfall (1)

MÖD 2017:49: Upphävande av detaljplan ----- Mark- och miljööverdomstolen har upphävt...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:608, 2012:905, 2004:606

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om samråd enligt 13 §. Lag (2017:955).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:606

Synpunkter på beslutsunderlaget för en plan eller ett program

15 § Myndigheten eller kommunen ska så tidigt som möjligt i arbetet med förslaget till plan eller program ta fram miljökonsekvensbeskrivningen och göra den och förslaget tillgängliga för allmänheten och de kommuner och myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda. De ska ges information om hur de kan ta del av förslaget och miljökonsekvensbeskrivningen samt hur och inom vilken tid synpunkter kan lämnas. Tiden för att lämna synpunkter ska vara skälig. Lag (2017:955).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:606

Beslut att anta en plan eller ett program

16 § I ett beslut att anta en plan eller ett program som omfattas av kravet på strategisk miljöbedömning eller i en särskild handling i anslutning till beslutet ska det finnas en redovisning av

 • 1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet,
 • 2. hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter,
 • 3. skälen för att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som övervägts, och
 • 4. vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. Lag (2017:955).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:905, 2004:606

17 § Den som har antagit en plan eller ett program som omfattas av kravet på strategisk miljöbedömning ska informera allmänheten och de myndigheter och kommuner som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda om antagandet och göra planen eller programmet, beslutet och den redovisning som avses i 16 § tillgängliga för dem. Lag (2017:955).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:606

18 § När samråd har skett med ett annat land enligt 13 §, ska den myndighet som regeringen bestämmer se till att den information som avses i 17 § lämnas till den ansvariga myndigheten i det andra landet. Lag (2017:955).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:606

19 § När en plan eller ett program som omfattas av kravet på en strategisk miljöbedömning har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet faktiskt medför. Detta ska göras för att myndigheten eller kommunen tidigt ska få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte har identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas. Lag (2017:955).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:902

Verksamheter och åtgärder

Specifika miljöbedömningar vid tillståndsprövning och i andra ärenden

20 § En specifik miljöbedömning ska göras i fråga om en verksamhet eller åtgärd som ska prövas

 • 1. för ett tillstånd som avses i 7 kap. 28 a §, om det inte rör sig om brådskande åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till skyddet mot allvarliga olägenheter för människors hälsa, eller
 • 2. för ett tillstånd som avses i 9 eller 11 kap. eller för en tillåtlighet som avses i 17 kap., om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

En specifik miljöbedömning krävs inte för en sådan prövning som avses i 24 kap. 3, 5, 10, 13 eller 14 §. Lag (2018:1407).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1407

21 § Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa slag av verksamheter och åtgärder ska eller inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2017:955).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:882, 2010:902

22 § Regeringen får meddela föreskrifter om att 23–46 §§ ska tillämpas helt eller delvis i dispensärenden eller andra ärenden enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Lag (2017:955).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:606

Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas

23 § Den som avser att bedriva en sådan verksamhet eller vidta en sådan åtgärd som avses i 20 § första stycket 2 ska undersöka om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

En sådan undersökning behöver dock inte göras om

 • 1. den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden anser att en betydande miljöpåverkan kan antas,
 • 2. frågan om betydande miljöpåverkan har avgjorts i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 21 §, eller
 • 3. den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden har förelagts att ansöka om ett tillstånd som avses i 9 kap. 6 a §. Lag (2017:955).

24 § Undersökningen ska innebära att den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden

 • 1. tar fram ett samrådsunderlag, och
 • 2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan och i fråga om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning (undersökningssamråd) med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.

Undersökningssamrådet får genomföras så att det också uppfyller kraven på det avgränsningssamråd som ska göras inom ramen för en specifik miljöbedömning.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om undersökningen. Lag (2017:955).

25 § Den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden ska

 • 1. lämna samrådsunderlaget till dem som deltar i undersökningssamrådet i så god tid att synpunkter på underlaget och på frågan om betydande miljöpåverkan kan tas till vara när länsstyrelsen prövar den frågan, och
 • 2. när samrådet är avslutat redogöra för hur samrådet gått till, vilka som bjudits in och vad som framkommit och lämna samrådsredogörelsen till länsstyrelsen. Lag (2017:955).

Beslut i frågan om miljöpåverkan

26 § Länsstyrelsen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

I 47 § finns en bestämmelse om att en liten miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas. Lag (2017:955).

27 § Länsstyrelsens beslut om huruvida verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan får inte överklagas särskilt. Lag (2017:955).

Att göra en specifik miljöbedömning

28 § Den specifika miljöbedömningen ska innebära att

 • 1. den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden
  • a) samråder om hur en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd),
  • b) tar fram en miljökonsekvensbeskrivning, och
  • c) ger in miljökonsekvensbeskrivningen till den som prövar tillståndsfrågan, och
 • 2. den som prövar tillståndsfrågan
  • a) ger tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen, och
  • b) slutför miljöbedömningen. Lag (2017:955).

Avgränsningssamrådet i den specifika miljöbedömningen

29 § Avgränsningssamrådet ska genomföras inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och innebära att den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden samråder om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Om samrådet avser en verksamhet eller åtgärd som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska samrådet även avse hur allvarliga kemikalieolyckor till följd av verksamheten eller åtgärden ska kunna förebyggas och begränsas. Lag (2017:955).

30 § Avgränsningssamrådet ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden.

Den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden ska se till att de som ingår i samrådskretsen enligt första stycket men som inte tidigare har fått ett samrådsunderlag kan ta del av ett samrådsunderlag.

Om ett undersökningssamråd enligt 24 § första stycket 2 inte har skett, ska samrådsunderlaget innehålla uppgift om det. Lag (2017:955).

31 § Avgränsningssamrådet ska påbörjas och samrådsunderlaget lämnas i så god tid att det ger utrymme för ett meningsfullt samråd innan verksamhetsutövaren utformar miljökonsekvensbeskrivningen och den slutliga tillståndsansökan. Lag (2017:955).

32 § Länsstyrelsen ska under avgränsningssamrådet verka för att innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för tillståndsprövningen.

Om den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden begär det, ska länsstyrelsen redovisa sin bedömning i frågan. Länsstyrelsens redovisning är inte bindande. Lag (2017:955).

Samråd med andra länder i den specifika miljöbedömningen

33 § Om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land eller om ett land som kan komma att påverkas betydligt av verksamheten eller åtgärden begär det, ska den myndighet som regeringen bestämmer

 • 1. informera det andra landet om verksamheten eller åtgärden, dess möjliga gränsöverskridande konsekvenser och vilken typ av beslut som kan komma att fattas, och
 • 2. ge det andra landet skälig tid att yttra sig över om det vill delta i miljöbedömningen.

Om det andra landet vill delta i miljöbedömningen, ska myndigheten ge det andra landet möjlighet att delta i ett samrådsförfarande om miljökonsekvensbeskrivningen och den slutliga tillståndsansökan. Lag (2017:955).

34 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om samråd enligt 33 §. Lag (2017:955).

Miljökonsekvensbeskrivningen i den specifika miljöbedömningen

35 § Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla

 • 1. uppgifter om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, utformning, omfattning och andra egenskaper som kan ha betydelse för miljöbedömningen,
 • 2. uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden,
 • 3. uppgifter om rådande miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas och hur de förhållandena förväntas utveckla sig om verksamheten eller åtgärden inte påbörjas eller vidtas,
 • 4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser,
 • 5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna,
 • 6. uppgifter om de åtgärder som planeras för att undvika att verksamheten eller åtgärden bidrar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. inte följs, om sådana uppgifter är relevanta med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
 • 7. en icke-teknisk sammanfattning av 1–6, och
 • 8. en redogörelse för de samråd som har skett och vad som kommit fram i samråden. Lag (2017:955).

36 § Om verksamheten eller åtgärden kan antas påverka miljön i ett naturområde som är förtecknat enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2, ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en beskrivning av verksamhetens eller åtgärdens konsekvenser för syftet med att bevara området, en redogörelse för de alternativ som har övervägts med en motivering till varför ett visst alternativ valts samt de uppgifter som i övrigt behövs för prövningen enligt 7 kap. 28 b och 29 §§.

Om miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats enbart för en prövning enligt 7 kap. 28 b och 29 §§, kan innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen begränsas till de uppgifter som behövs för den prövningen. Lag (2017:955).

Lagrumshänvisningar hit (1)

37 § De uppgifter som ska finnas med i miljökonsekvensbeskrivningen enligt 35 och 36 §§ ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som

 • 1. är rimlig med hänsyn till rådande kunskaper och bedömningsmetoder, och
 • 2. behövs för att en samlad bedömning ska kunna göras av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra. Lag (2017:955).

38 § Regeringen får meddela

 • 1. ytterligare föreskrifter om vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla, och
 • 2. föreskrifter om hur miljökonsekvensbeskrivningen ska tas fram. Lag (2017:955).

Miljöbedömningen hos den som prövar tillståndsfrågan

39 § Den som prövar tillståndsfrågan ska, om miljökonsekvensbeskrivningen kan läggas till grund för den fortsatta miljöbedömningen, kungöra att miljökonsekvensbeskrivningen finns, göra den tillgänglig för allmänheten och ge allmänheten skälig tid och minst 30 dagar att yttra sig.

Om tillståndsfrågan enbart avser en prövning enligt 7 kap. 28 b eller 29 § ska första stycket tillämpas endast i den utsträckning som behövs för prövningen eller som är lämplig för att ge allmänheten information. Lag (2017:955).

40 § Kungörelsen ska innehålla upplysningar om

 • 1. att verksamheten eller åtgärden omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt detta kapitel,
 • 2. vem som prövar tillståndsfrågan,
 • 3. var miljökonsekvensbeskrivningen och andra handlingar i målet eller ärendet finns tillgängliga,
 • 4. till vem och inom vilken tid synpunkter kan lämnas, och
 • 5. hur ny information i målet eller ärendet kommer att kungöras eller hållas tillgänglig.

Om samråd med ett annat land ska ske enligt detta kapitel, ska kungörelsen innehålla en upplysning om detta. Lag (2017:955).

41 § Kungörelsen om miljökonsekvensbeskrivningen ska göras

 • 1. på en lämplig webbplats,
 • 2. i en ortstidning eller på den plats som är särskilt föreskriven, och
 • 3. tillsammans med kungörelsen om ansökan, om ansökan ska kungöras. Lag (2017:955).

42 § Den som prövar tillståndsfrågan ska i ett särskilt beslut eller i samband med att tillståndsfrågan avgörs ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i detta kapitel så att den specifika miljöbedömningen kan slutföras. Ett sådant ställningstagande får inte överklagas särskilt. Lag (2017:955).

43 § Den som prövar tillståndsfrågan ska, när tillståndsfrågan avgörs, slutföra miljöbedömningen genom att med hänsyn till innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen och det som kommit fram under handläggningen av målet eller ärendet identifiera, beskriva och göra en slutlig och samlad bedömning av miljöeffekterna. Lag (2017:955).

Information om avgörandet i tillståndsfrågan

44 § Den som prövar en tillståndsfråga som kräver en specifik miljöbedömning ska när frågan är avgjord snarast kungöra detta. Av kungörelsen ska det framgå hur allmänheten kan få tillgång till innehållet i avgörandet.

Om avgörandet enbart avser en prövning enligt 7 kap. 28 b eller 29 §, behöver det dock kungöras endast om det är lämpligt för att ge allmänheten information. Lag (2017:955).

Lagrumshänvisningar hit (1)

45 § Om samråd har skett med ett annat land enligt 33 §, ska den myndighet som regeringen bestämmer se till att den information som avses i 44 § lämnas till den ansvariga myndigheten i det andra landet. Lag (2017:955).

Samordning

46 § Den som gör en strategisk eller specifik miljöbedömning ska sträva efter att samordna arbetet med andra miljöbedömningar som görs enligt detta kapitel eller med liknande arbete som görs enligt andra författningar. Lag (2017:955).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Liten miljökonsekvensbeskrivning när en specifik miljöbedömning inte ska göras

47 § Om länsstyrelsen enligt 26 § beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas, ska den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden i en liten miljökonsekvensbeskrivning lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. Beskrivningen ska innehålla den samrådsredogörelse som har tagits fram enligt 25 § 2.

För verksamheter eller åtgärder som kan antas påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 ska beskrivningen innehålla de uppgifter som behövs för prövningen enligt 7 kap. 28 b och 29 §§. Lag (2017:955).

ANDRA AVDELNINGEN

SKYDD AV NATUREN

7 kap. Skydd av områden

Allemansrätt m.m.

1 § Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den.

Rättsfall (1)

HFD 2012 ref. 70: En kommuns insatser och kostnader för att ställa i ordning och underhålla...

Nationalpark

2 § Ett mark- eller vattenområde som tillhör staten får efter riksdagens medgivande av regeringen förklaras som nationalpark i syfte att bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick.

3 § Föreskrifter om vård och förvaltning av nationalparker och om inskränkningar i rätten att använda mark eller vatten inom nationalparker får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Naturreservat

4 § Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.

Rättsfall (3)

MÖD 2001:13: Dispens från föreskrift för ett naturvårdsområde-----De boende i ett...
MÖD 2001:16: Dispens för anläggande av golfbana inom naturreservat-----För byggande av...
NJA 2000 s. 302: Fråga om ansvarsbefrielse på grund av nöd, när enskilda personer sökt hindra...

Lagrumshänvisningar hit (2)

5 § I ett beslut om att bilda naturreservat skall skälen för beslutet anges.

I beslutet skall också anges de inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet, såsom förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, uppodling, dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel. En inskränkning får innebära att tillträde till området förbjuds under hela eller delar av året.

Om det senare visar sig finnas nya skäl eller behövas ytterligare inskränkningar för att uppnå syftet med skyddet, får länsstyrelsen eller kommunen meddela beslut om detta.

Rättsfall (2)

MÖD 2001:13: Dispens från föreskrift för ett naturvårdsområde-----De boende i ett...
MÖD 2004:43: Tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde samt strandskyddsdispens för...

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Om det behövs för att tillgodose syftet med ett naturreservat, får länsstyrelsen eller kommunen förplikta ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla sådana intrång som att det inom området

 • 1. anläggs vägar, parkeringsplatser, vandringsleder, raststugor, tältplatser, badplatser, sanitära inrättningar eller liknande anordningar,
 • 2. bereds tillträde till mark för allmänheten där allmänheten annars inte har rätt att vistas,
 • 3. utförs gallring, röjning, slåtter, plantering, betesdrift, avspärrning eller liknande åtgärder, eller
 • 4. genomförs undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållanden.

Rättsfall (1)

MÖD 2001:13: Dispens från föreskrift för ett naturvårdsområde-----De boende i ett...

Lagrumshänvisningar hit (4)

7 § Länsstyrelsen eller kommunen får helt eller delvis upphäva beslut som den har meddelat enligt 4-6 §§, om det finns synnerliga skäl.

Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från föreskrifter som den har meddelat för ett naturreservat, om det finns särskilda skäl. Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall innan det beslutas om upphävande eller dispens för ett sådant särskilt skyddsområde eller särskilt bevarandeområde som anges i 28 § följer av 29 §.

Beslut om upphävande eller dispens får meddelas endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på naturreservatet eller på något annat område.

Rättsfall (6)

MÖD 2001:13: Dispens från föreskrift för ett naturvårdsområde-----De boende i ett...
MÖD 2004:3: Dispens från föreskrifter för naturreservat och område med skydd för...
MÖD 2009:1: Dispensansökan avseende myggbekämpning i ett naturreservat ----- Enligt...
MÖD 2009:20: Dispens för kapning av grenar på en naturminnesskyddad ek ----- Särskilda skäl...
MÖD 2009:38: Tillstånd till gruppstation för vindkraft ----- Fråga om omfattningen av...
NJA 2008 s. 55: Tillämpning av reglerna om strandskydd vid prövning av en ansökan om...

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § Beslut i frågor om bildande eller ändring av naturreservat får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. Lag (2010:902).

Rättsfall (1)

MÖD 2001:13: Dispens från föreskrift för ett naturvårdsområde-----De boende i ett...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:902

Kulturreservat

9 § Ett mark- eller vattenområde får förklaras som kulturreservat i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap. På ett sådant område ska bestämmelserna i 4–6 §§ tillämpas. Att det inom ett område finns en byggnad eller anläggning som är skyddad som byggnadsminne, kyrkligt kulturminne eller fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) hindrar inte att området förklaras som kulturreservat.

I fråga om beslut enligt denna paragraf gäller också 7 och 8 §§. Lag (2013:549).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:549

Naturminne

10 § Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturminne, om det behöver skyddas eller vårdas särskilt. Förklaringen får omfatta även det område på marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme.

Vad som i 5-8 §§ föreskrivs om naturreservat skall gälla även för naturminnen.

Biotopskyddsområde

11 § Regeringen får i fråga om små mark- eller vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda meddela föreskrifter om

 • 1. att samtliga lätt igenkännbara områden av ett visst slag i landet eller i en del av landet ska utgöra biotopskyddsområden, och
 • 2. att en myndighet eller kommun i det enskilda fallet får besluta att ett område ska utgöra ett biotopskyddsområde.

Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. En fråga om dispens ska prövas av den myndighet som regeringen bestämmer, om dispensen avser ett område enligt första stycket 1, och i andra fall av den myndighet eller kommun som har bildat biotopskyddsområdet.

De åtgärder som behövs för att vårda ett biotopskyddsområde får vidtas av kommunen, om den har bildat området, och i fråga om andra områden av den myndighet som regeringen bestämmer. Innan en åtgärd vidtas ska den som äger eller har särskild rätt till området underrättas särskilt.

Ett beslut som avses i första stycket 2 ska gälla omedelbart även om det överklagas. Lag (2009:1322).

Rättsfall (7)

MÖD 2005:49: Dispens från biotopskyddsbestämmelser-----Fråga om en stenmur omfattas av...
MÖD 2005:73: Dispens från biotopskydd ----- Att alléer omfattas av ett generellt biotopskydd...
MÖD 2006:16: Dispens från biotopskydd-----En jordbrukare ville lägga igen tre öppna diken...
MÖD 2006:47: Grannes talerätt mot beslut om återställningsåtgärder inom...
MÖD 2012:12: Ansökan om biotopskyddsdispens ----- Mark- och miljööverdomstolen har...
MÖD 2017:65: Dispens från biotopskyddsbestämmelserna för borttagande av stenmur ----- Mark-...
MÖD 2017:7: Dispens enligt artskyddsförordningen ----- En fastighetsägare ansökte om...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1322

11 a § Inom ett biotopskyddsområde enligt 11 § första stycket 1 gäller förbuden i 11 § andra stycket inte byggande av allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en fastställd järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Lag (2012:441).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:441

11 b § När en fråga om dispens enligt 11 § andra stycket avser att inom ett biotopskyddsområde enligt 11 § första stycket 1 vidta en åtgärd som underlättar för jordbruket, ska det anses finnas särskilda skäl för dispens om

 • 1. åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark, och
 • 2. biotopskyddets syften fortfarande kan tillgodoses med hänsyn till förekomsten av samma typ av biotopskyddsområde eller med hänsyn till naturvärdena hos det biotopskyddsområde som dispensen avser och de naturvärden som biotopskyddsområdet bidrar till i landskapet. Lag (2014:889).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:889

Djur- och växtskyddsområde

12 § Om det utöver förbud enligt 8 kap. 1 och 2 §§ eller förbud och begränsningar enligt jakt- och fiskelagstiftningen behövs särskilt skydd för en djur- eller växtart inom ett visst område, får länsstyrelsen eller kommunen meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller fiske eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området.

Strandskyddsområde

13 § Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt

 • 1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
 • 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).

Rättsfall (20)

HFD 2016 ref. 76: De inskränkningar i en fastighetsägares förfoganderätt som ett beslut om...
MÖD 2001:12: Strandskyddsdispens för utfyllnad av bäckravin-----Allmänintresset ansågs inte...
MÖD 2001:29: Grannes talerätt mot beslut om strandskyddsdispens enligt miljöbalken...
MÖD 2002:68: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade att...
MÖD 2002:76: Strandskyddsdispens-----En tio meter lång träbrygga hade förlängts med en 30-35...
MÖD 2003:119: Strandskyddsdispens-----En fastighetsägare ansökte om dispens från...
MÖD 2003:125: Strandskyddsdispens för radiomast-----Särskilda skäl har inte ansetts föreligga...
MÖD 2003:47: Strandskyddsdispens-----En miljönämnd och en länsstyrelse hade avslagit en...
MÖD 2004:44: Strandskyddsdispens-----En ansökan om strandskyddsdispens för en brygga, som...
MÖD 2004:53: Strandskydd----- En golfklubb ansökte om dispens från...
MÖD 2007:10: Strandskyddsdispens-----Eftersom det markområde som önskade bebyggas var det...
MÖD 2007:46: Strandskyddsdispens ----- Strandskyddsdispens söktes för uppförande av ett...
MÖD 2008:36: Strandskyddsdispens ----- En bäck i en ravin hade periodvis ett mycket litet...
MÖD 2008:43: Omprövning av villkor rörande minimivattenföring ----- I målet förelåg en...
MÖD 2009:10: Strandskyddsdispens ----- Det har saknats fog att förena en strandskyddsdispens...
MÖD 2010:4: Klagorätt vid beslut om dispens från strandskydd ----- Frågan i målet rörde om...
MÖD 2011:29: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fastställde länsstyrelsens beslut...
MÖD 2011:3: Strandskyddsdispens samt föreläggande att riva ut brygga-----En brygga hade...
MÖD 2012:4: Strandskydd-----Frågan om ett visst område omfattas av reglerna om strandskydd...
NJA 2008 s. 55: Tillämpning av reglerna om strandskydd vid prövning av en ansökan om...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:532

14 § Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Lag (2009:532).

Rättsfall (9)

HFD 2016 ref. 76: De inskränkningar i en fastighetsägares förfoganderätt som ett beslut om...
MÖD 2001:12: Strandskyddsdispens för utfyllnad av bäckravin-----Allmänintresset ansågs inte...
MÖD 2002:68: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade att...
MÖD 2002:76: Strandskyddsdispens-----En tio meter lång träbrygga hade förlängts med en 30-35...
MÖD 2004:44: Strandskyddsdispens-----En ansökan om strandskyddsdispens för en brygga, som...
MÖD 2004:53: Strandskydd----- En golfklubb ansökte om dispens från...
MÖD 2006:67: Strandskyddsdispens-----Strandskydd ansågs gälla även inom ett område som...
MÖD 2007:10: Strandskyddsdispens-----Eftersom det markområde som önskade bebyggas var det...
MÖD 2007:46: Strandskyddsdispens ----- Strandskyddsdispens söktes för uppförande av ett...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:532

15 § Inom ett strandskyddsområde får inte

 • 1. nya byggnader uppföras,
 • 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
 • 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
 • 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).

Rättsfall (7)

MÖD 2001:12: Strandskyddsdispens för utfyllnad av bäckravin-----Allmänintresset ansågs inte...
MÖD 2008:32: Strandskyddsdispens ----- De klagande åberopade bl.a. att marken längs en...
MÖD 2011:36: Föreläggande enligt miljöbalken att vidta åtgärder för att återställa...
MÖD 2011:38: Strandskyddsdispens-----Dispens från strandskyddsbestämmelserna krävs enligt...
MÖD 2012:36: Fastighetsreglering ----- Syftet med en fastighetsreglering var i huvudsak att...
MÖD 2014:27: Fråga om krav på återställningsarbete enligt miljöbalken är föremål för...
MÖD 2014:45: Strandskyddsdispens-----Mark- och miljööverdomstolenfann att det inte förelåg...

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:175, 2009:532, 2009:532

16 § Förbuden i 15 § gäller inte

 • 1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet,
 • 2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller som omfattas av ett tillstånd enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, eller
 • 3. byggande av allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en fastställd järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Lag (2012:441).

Rättsfall (30)

MÖD 2000:40: Landskapsskyddsförordnande enligt naturvårdslagen-----Vid tolkningen av...
MÖD 2001:12: Strandskyddsdispens för utfyllnad av bäckravin-----Allmänintresset ansågs inte...
MÖD 2002:60: Rätt för en kommun att överklaga beslut rörande dispens från...
MÖD 2002:68: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade att...
MÖD 2002:76: Strandskyddsdispens-----En tio meter lång träbrygga hade förlängts med en 30-35...
MÖD 2003:119: Strandskyddsdispens-----En fastighetsägare ansökte om dispens från...
MÖD 2003:139: Tillstånd till uppförande av och förbränning vid ett...
MÖD 2003:47: Strandskyddsdispens-----En miljönämnd och en länsstyrelse hade avslagit en...
MÖD 2004:39: Strandskyddsdispens och skydd för landskapsbilden avseende utfyllnad,...
MÖD 2004:43: Tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde samt strandskyddsdispens för...
MÖD 2004:44: Strandskyddsdispens-----En ansökan om strandskyddsdispens för en brygga, som...
MÖD 2004:53: Strandskydd----- En golfklubb ansökte om dispens från...
MÖD 2005:25: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fann att förutsättningar förelåg att...
MÖD 2005:3: Strandskyddsdispens m.m.-----Särskilda skäl för strandskyddsdispens har ansetts...
MÖD 2005:34: Strandskyddsdispens för ett flygplatsbolag avseende avverkning av träd inom...
MÖD 2005:35: Strandskyddsdispens-----Länsstyrelsen avslog en ansökan om strandskyddsdispens...
MÖD 2005:38: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fann att särskilda skäl förelåg att...
MÖD 2006:35: Strandskyddsdispens-----På en fastighet fanns förutom ett åretrunthus ett...
MÖD 2006:38: Föreläggande att återställa strandområde-----Grävd kanal inom...
MÖD 2006:45: Strandskyddsdispens-----Del av en byggnad som var en redskapsbod för fisket...
MÖD 2006:52: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen gav inte dispens från strandskydd...
MÖD 2006:59: Strandskyddsdispens-----Miljödomstolen hade medgett dispens från strandskyddet...
MÖD 2006:67: Strandskyddsdispens-----Strandskydd ansågs gälla även inom ett område som...
MÖD 2007:10: Strandskyddsdispens-----Eftersom det markområde som önskade bebyggas var det...
MÖD 2007:46: Strandskyddsdispens ----- Strandskyddsdispens söktes för uppförande av ett...
MÖD 2008:32: Strandskyddsdispens ----- De klagande åberopade bl.a. att marken längs en...
MÖD 2009:35: Strandskyddsdispens ----- Länsstyrelsen hade med stöd av 7 kap. 17 § andra...
MÖD 2011:29: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fastställde länsstyrelsens beslut...
MÖD 2017:57: Strandskyddsdispens för hästhagar ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit...
NJA 2008 s. 55: Tillämpning av reglerna om strandskydd vid prövning av en ansökan om...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:532, 2012:441

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att förbuden i 15 § inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas

 • 1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och
 • 2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. Lag (2009:532).

Rättsfall (8)

MÖD 2000:40: Landskapsskyddsförordnande enligt naturvårdslagen-----Vid tolkningen av...
MÖD 2001:12: Strandskyddsdispens för utfyllnad av bäckravin-----Allmänintresset ansågs inte...
MÖD 2003:61: Föreläggande vid vite att avbryta byggnadsarbeten på ett förråd avsett för...
MÖD 2005:34: Strandskyddsdispens för ett flygplatsbolag avseende avverkning av träd inom...
MÖD 2005:35: Strandskyddsdispens-----Länsstyrelsen avslog en ansökan om strandskyddsdispens...
MÖD 2006:35: Strandskyddsdispens-----På en fastighet fanns förutom ett åretrunthus ett...
MÖD 2006:38: Föreläggande att återställa strandområde-----Grävd kanal inom...
MÖD 2006:52: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen gav inte dispens från strandskydd...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:532

18 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett område, om

 • 1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,
 • 2. strandskyddet gäller vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten, eller
 • 3. området enligt plan- och bygglagen (2010:900) avses att omfattas av en detaljplan och
  • a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller
  • b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun.

Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. Ett upphävande enligt första stycket 3 får göras endast om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.

Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en detaljplan finns i 4 kap. 17 § plan- och bygglagen. Lag (2014:892).

Rättsfall (33)

MÖD 2001:12: Strandskyddsdispens för utfyllnad av bäckravin-----Allmänintresset ansågs inte...
MÖD 2001:29: Grannes talerätt mot beslut om strandskyddsdispens enligt miljöbalken...
MÖD 2001:36: Hamnförenings klagorätt vid beslut om dispens från strandskydd-----En...
MÖD 2002:19: Strandskyddsdispens-----År 1990 bildades en ny fastighet inom ett...
MÖD 2002:60: Rätt för en kommun att överklaga beslut rörande dispens från...
MÖD 2002:68: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade att...
MÖD 2002:76: Strandskyddsdispens-----En tio meter lång träbrygga hade förlängts med en 30-35...
MÖD 2003:119: Strandskyddsdispens-----En fastighetsägare ansökte om dispens från...
MÖD 2003:139: Tillstånd till uppförande av och förbränning vid ett...
MÖD 2004:3: Dispens från föreskrifter för naturreservat och område med skydd för...
MÖD 2004:38: Strandskyddsdispens för uppförande av bastu och ändrad användning av...
MÖD 2004:39: Strandskyddsdispens och skydd för landskapsbilden avseende utfyllnad,...
MÖD 2004:44: Strandskyddsdispens-----En ansökan om strandskyddsdispens för en brygga, som...
MÖD 2004:53: Strandskydd----- En golfklubb ansökte om dispens från...
MÖD 2005:25: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fann att förutsättningar förelåg att...
MÖD 2005:3: Strandskyddsdispens m.m.-----Särskilda skäl för strandskyddsdispens har ansetts...
MÖD 2005:34: Strandskyddsdispens för ett flygplatsbolag avseende avverkning av träd inom...
MÖD 2005:35: Strandskyddsdispens-----Länsstyrelsen avslog en ansökan om strandskyddsdispens...
MÖD 2005:38: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fann att särskilda skäl förelåg att...
MÖD 2006:33: Strandskyddsdispens-----En ansökan om strandskyddsdispens för en stuga i ett...
MÖD 2006:35: Strandskyddsdispens-----På en fastighet fanns förutom ett åretrunthus ett...
MÖD 2006:67: Strandskyddsdispens-----Strandskydd ansågs gälla även inom ett område som...
MÖD 2007:10: Strandskyddsdispens-----Eftersom det markområde som önskade bebyggas var det...
MÖD 2007:46: Strandskyddsdispens ----- Strandskyddsdispens söktes för uppförande av ett...
MÖD 2008:10: Golfbana på strandskyddsområde ----- Jordbruksmark inom ett strandskyddsområde...
MÖD 2008:20: Strandskyddsdispens ----- Staten medgav som kompensation för en...
MÖD 2008:32: Strandskyddsdispens ----- De klagande åberopade bl.a. att marken längs en...
MÖD 2010:14: Tomtplatsavgränsning för strandskyddsdispens ----- Miljödomstolen hade utvidgat...
MÖD 2010:4: Klagorätt vid beslut om dispens från strandskydd ----- Frågan i målet rörde om...
MÖD 2011:19: Strandskyddsdispens-----Strandskyddsdispens har inte beviljats för en brygga...
MÖD 2011:29: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fastställde länsstyrelsens beslut...
MÖD 2011:3: Strandskyddsdispens samt föreläggande att riva ut brygga-----En brygga hade...
NJA 2008 s. 55: Tillämpning av reglerna om strandskydd vid prövning av en ansökan om...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

18 a § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser

 • 1. byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller
 • 2. ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun. Lag (2011:392).

18 b § Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. Lag (2009:532).

Rättsfall (1)

MÖD 2011:38: Strandskyddsdispens-----Dispens från strandskyddsbestämmelserna krävs enligt...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:532

18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser

 • 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 • 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 • 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §. Lag (2009:532).

Rättsfall (5)

MÖD 2011:38: Strandskyddsdispens-----Dispens från strandskyddsbestämmelserna krävs enligt...
MÖD 2013:37: Strandskyddsdispens för ändrad användning av...
MÖD 2014:45: Strandskyddsdispens-----Mark- och miljööverdomstolenfann att det inte förelåg...
MÖD 2016:10: Strandskyddsdispens-----En kommun hade på område som omfattades av strandskydd...
MÖD 2016:11: Strandskyddsdispens-----En kommun hade upplåtit lokaler och mark till ett bolag...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:532

18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532).

Rättsfall (1)

MÖD 2016:39: Strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus ----- Fråga om...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:532

18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett område som

 • 1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
 • 2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,
 • 3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,
  • a) i eller i närheten av tätorter,
  • b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand vid Ångermanälven eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland,
  • c) på Gotland, eller
  • d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området, och
 • 4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark, utmed Ölands kust eller i Ångermanland från Klockestrand vid Ångermanälven till Skataudden vid Näskefjärden.

En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. Översiktsplanen är inte bindande. Förordning (2011:393).

Rättsfall (1)

MÖD 2016:39: Strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus ----- Fråga om...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:902, 2011:393, 2009:532

18 f § Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. Lag (2009:532).

Rättsfall (1)

MÖD 2012:24: Tomtplatsbestämning i samband med strandskyddsdispens ----- Mark- och...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:532

18 g § I fråga om strandskydd som har upphävts för ett område genom en bestämmelse i en detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller för ett område som har avsetts att omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt samma lag gäller strandskyddet åter, om

 • 1. området upphör att omfattas av detaljplanen eller områdesbestämmelserna, eller
 • 2. detaljplanen eller områdesbestämmelserna ersätts med en ny detaljplan. Lag (2010:902).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:902, 2009:532

18 h § En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Lag (2009:532).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:532

Miljöskyddsområde

19 § Ett större mark- eller vattenområde får av regeringen förklaras som miljöskyddsområde, om det krävs särskilda föreskrifter på grund av att området eller en del av området är utsatt för föroreningar eller på annat sätt innebär att en miljökvalitetsnorm inte följs. Lag (2010:882).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:882

20 § För miljöskyddsområde skall regeringen eller efter regeringens bemyndigande länsstyrelsen meddela sådana föreskrifter om skyddsåtgärder, begränsningar och andra försiktighetsmått för verksamheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. Länsstyrelsen får meddela dispens från föreskrifter som har meddelats för ett miljöskyddsområde, om det finns särskilda skäl.

I 10 kap. finns särskilda bestämmelser om miljöriskområden.

Vattenskyddsområde

21 § Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.

Rättsfall (2)

MÖD 2003:75: Ersättning enligt 19 kap. 7 § vattenlagen-----Kommunen hade fastställt...
MÖD 2011:4: Villkor och prövningsavgift i mål om lagligförklaring av grundvattentäkt och...

Lagrumshänvisningar hit (2)

22 § För ett vattenskyddsområde skall länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. Om det behövs, får länsstyrelsen eller kommunen föreskriva att skyltar eller stängsel skall sättas upp och att annans mark får tas i anspråk för detta. Föreskrifterna skall gälla omedelbart, även om de överklagas.

Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från föreskrifter som den har meddelat för ett vattenskyddsområde, om det finns särskilda skäl.

En länsstyrelse får överlåta åt den eller de kommunala nämnder som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet att på ansökan av den som berörs av ett beslut enligt första stycket medge undantag från beslutet. Vidare får bestämmas att anmälningar om en verksamhet eller åtgärd inom ett vattenskyddsområde skall göras hos den kommunala nämnden. Lag (2002:175).

Rättsfall (3)

MÖD 2003:75: Ersättning enligt 19 kap. 7 § vattenlagen-----Kommunen hade fastställt...
MÖD 2006:40: Ansökan om tillstånd till grustäkt-----Miljödomstolen avslog en ansökan om...
MÖD 2007:51: Ersättning enligt 2 kap.18 § regeringsformen ----- En jordbrukare yrkade...

Lagrumshänvisningar hit (7)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:175

Marinvetenskaplig forskning

23 § För att skydda den marina miljön får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att marinvetenskaplig forskning inom svenskt sjöterritorium inte får bedrivas från forskningsfartyg som är registrerade i eller tillhör en annan stat utan att det finns tillstånd för forskningen eller utan att den har anmälts.

Tillstånd får begränsas till viss tid och förenas med villkor.

Interimistiska förbud

24 § När en fråga har väckts om att ett område eller ett föremål skall skyddas som naturreservat, kulturreservat, naturminne eller vattenskyddsområde eller om att ett redan skyddat sådant område eller föremål skall få utökat skydd, får länsstyrelsen eller kommunen för viss tid dock högst tre år meddela förbud mot att sådana åtgärder vidtas utan tillstånd som berör området eller föremålet och som strider mot syftet med det tilltänkta skyddet. Om det finns särskilda skäl, får förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år. Om det finns synnerliga skäl, får förbudet därefter förlängas att gälla i ytterligare högst ett år.

Ett förbud enligt första stycket skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Intresseprövning

25 § Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel skall hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.

Rättsfall (16)

HFD 2016 ref. 76: De inskränkningar i en fastighetsägares förfoganderätt som ett beslut om...
MÖD 2001:29: Grannes talerätt mot beslut om strandskyddsdispens enligt miljöbalken...
MÖD 2003:119: Strandskyddsdispens-----En fastighetsägare ansökte om dispens från...
MÖD 2005:25: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fann att förutsättningar förelåg att...
MÖD 2005:34: Strandskyddsdispens för ett flygplatsbolag avseende avverkning av träd inom...
MÖD 2005:35: Strandskyddsdispens-----Länsstyrelsen avslog en ansökan om strandskyddsdispens...
MÖD 2005:38: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fann att särskilda skäl förelåg att...
MÖD 2006:16: Dispens från biotopskydd-----En jordbrukare ville lägga igen tre öppna diken...
MÖD 2006:45: Strandskyddsdispens-----Del av en byggnad som var en redskapsbod för fisket...
MÖD 2006:52: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen gav inte dispens från strandskydd...
MÖD 2006:59: Strandskyddsdispens-----Miljödomstolen hade medgett dispens från strandskyddet...
MÖD 2007:10: Strandskyddsdispens-----Eftersom det markområde som önskade bebyggas var det...
MÖD 2007:46: Strandskyddsdispens ----- Strandskyddsdispens söktes för uppförande av ett...
MÖD 2011:3: Strandskyddsdispens samt föreläggande att riva ut brygga-----En brygga hade...
MÖD 2013:37: Strandskyddsdispens för ändrad användning av...
NJA 2008 s. 55: Tillämpning av reglerna om strandskydd vid prövning av en ansökan om...

26 § Dispens enligt någon av bestämmelserna i 7, 9–11, 18 a– 18 e, 20 och 22 §§ från förbud eller andra föreskrifter som meddelats med stöd av detta kapitel får ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. Lag (2009:532).

Rättsfall (14)

MÖD 2001:12: Strandskyddsdispens för utfyllnad av bäckravin-----Allmänintresset ansågs inte...
MÖD 2001:29: Grannes talerätt mot beslut om strandskyddsdispens enligt miljöbalken...
MÖD 2002:76: Strandskyddsdispens-----En tio meter lång träbrygga hade förlängts med en 30-35...
MÖD 2003:119: Strandskyddsdispens-----En fastighetsägare ansökte om dispens från...
MÖD 2005:3: Strandskyddsdispens m.m.-----Särskilda skäl för strandskyddsdispens har ansetts...
MÖD 2005:34: Strandskyddsdispens för ett flygplatsbolag avseende avverkning av träd inom...
MÖD 2005:35: Strandskyddsdispens-----Länsstyrelsen avslog en ansökan om strandskyddsdispens...
MÖD 2005:38: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fann att särskilda skäl förelåg att...
MÖD 2006:16: Dispens från biotopskydd-----En jordbrukare ville lägga igen tre öppna diken...
MÖD 2007:46: Strandskyddsdispens ----- Strandskyddsdispens söktes för uppförande av ett...
MÖD 2009:38: Tillstånd till gruppstation för vindkraft ----- Fråga om omfattningen av...
MÖD 2011:3: Strandskyddsdispens samt föreläggande att riva ut brygga-----En brygga hade...
MÖD 2013:37: Strandskyddsdispens för ändrad användning av...
NJA 2008 s. 55: Tillämpning av reglerna om strandskydd vid prövning av en ansökan om...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:532

Särskilda skyddade områden

27 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska fortlöpande föra en förteckning över naturområden som bör skyddas eller är skyddade

Av förteckningen ska det framgå vad som motiverat att ett område har tagits upp i förteckningen och enligt vilket direktiv, internationellt åtagande eller nationellt mål som förtecknandet har skett.

Ett område som tagits upp i förteckningen ska prioriteras i det fortsatta skyddsarbetet. Lag (2012:748).

Rättsfall (6)

MÖD 2002:78: Tillstånd till minikraftverk-----Miljödomstolen lämnade tillstånd till ett...
MÖD 2003:112: Tillstånd att anlägga järnvägsbroar-----Miljödomstolen meddelade tillstånd till...
MÖD 2004:29: Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken m.m. att på ön Böckern i Tanums kommun...
MÖD 2004:47: Tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) att uppföra bank- och nätstängsel vid...
MÖD 2006:44: Tillstånd till anläggande av en järnvägsbro m.m.-----Efter att regeringen vid...
MÖD 2007:57: Tillstånd att anlägga en båtbrygga m.m. ----- Ansökan om att inom ett Natura...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:437, 2012:748

28 § Regeringen får förklara ett naturområde som särskilt skyddsområde, om området enligt direktiv 2009/147/EG är särskilt betydelsefullt för skyddet av vilda fåglar.

Ett område som enligt artikel 4.4 i direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG, har valts ut som ett område av intresse för unionen ska av regeringen förklaras som särskilt bevarandeområde.

Regeringen får efter samråd med kommissionen upphäva en förklaring enligt första eller andra stycket, om områdets naturvärden inte längre motiverar en sådan förklaring. Lag (2012:748).

Rättsfall (1)

MÖD 2003:112: Tillstånd att anlägga järnvägsbroar-----Miljödomstolen meddelade tillstånd till...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

28 a § Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2.

Tillstånd enligt första stycket krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området. Lag (2001:437).

Rättsfall (15)

MÖD 2002:78: Tillstånd till minikraftverk-----Miljödomstolen lämnade tillstånd till ett...
MÖD 2003:100: Tillfälligt bortledande av grundvatten samt utsläppande av det bortledda...
MÖD 2003:105: Ansökan om tillstånd att utföra en småbåtshamn-----Miljödomstolen hade meddelat...
MÖD 2003:112: Tillstånd att anlägga järnvägsbroar-----Miljödomstolen meddelade tillstånd till...
MÖD 2003:139: Tillstånd till uppförande av och förbränning vid ett...
MÖD 2003:42: Tillstånd enligt vattenlagen till utförande av hamnanläggning-----Ett båtvarv...
MÖD 2004:17: Tillstånd enligt miljöbalken till Ljungå kraftverk i Ljungån, Bräcke kommun; nu...
MÖD 2004:68: Tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet vid Hägerums kraftverk i...
MÖD 2006:43: Tillstånd att uppföra en 3Gmast inom ett Natura 2000-område tillika...
MÖD 2006:44: Tillstånd till anläggande av en järnvägsbro m.m.-----Efter att regeringen vid...
MÖD 2007:55: Tillstånd till hamnverksamhet ----- Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) kan som...
MÖD 2007:57: Tillstånd att anlägga en båtbrygga m.m. ----- Ansökan om att inom ett Natura...
MÖD 2009:38: Tillstånd till gruppstation för vindkraft ----- Fråga om omfattningen av...
MÖD 2011:50: Ansökan om tillstånd till hamnverksamhet m.m. ----- Miljödomstolen hade bland...
MÖD 2014:46: Natura 2000-tillstånd-----Fråga om anläggande av erosionsskydd inom Natura...

Lagrumshänvisningar hit (20)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:437

28 b § Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte

 • 1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas,
 • 2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna. Lag (2001:437).

Rättsfall (13)

MÖD 2002:78: Tillstånd till minikraftverk-----Miljödomstolen lämnade tillstånd till ett...
MÖD 2003:100: Tillfälligt bortledande av grundvatten samt utsläppande av det bortledda...
MÖD 2003:105: Ansökan om tillstånd att utföra en småbåtshamn-----Miljödomstolen hade meddelat...
MÖD 2004:17: Tillstånd enligt miljöbalken till Ljungå kraftverk i Ljungån, Bräcke kommun; nu...
MÖD 2004:29: Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken m.m. att på ön Böckern i Tanums kommun...
MÖD 2004:3: Dispens från föreskrifter för naturreservat och område med skydd för...
MÖD 2004:47: Tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) att uppföra bank- och nätstängsel vid...
MÖD 2004:68: Tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet vid Hägerums kraftverk i...
MÖD 2006:44: Tillstånd till anläggande av en järnvägsbro m.m.-----Efter att regeringen vid...
MÖD 2007:55: Tillstånd till hamnverksamhet ----- Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) kan som...
MÖD 2009:38: Tillstånd till gruppstation för vindkraft ----- Fråga om omfattningen av...
MÖD 2011:50: Ansökan om tillstånd till hamnverksamhet m.m. ----- Miljödomstolen hade bland...
MÖD 2014:46: Natura 2000-tillstånd-----Fråga om anläggande av erosionsskydd inom Natura...

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:437

29 § Trots bestämmelserna i 28 b § får tillstånd enligt 28 a § lämnas, om

 • 1. det saknas alternativa lösningar,
 • 2. verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse och
 • 3. de åtgärder vidtas som behövs för att kompensera för förlorade miljövärden så att syftet med att skydda det berörda området ändå kan tillgodoses.

Ett beslut om tillstånd med stöd av första stycket får lämnas endast efter regeringens tillåtelse. Lag (2001:437).

Rättsfall (5)

MÖD 2002:78: Tillstånd till minikraftverk-----Miljödomstolen lämnade tillstånd till ett...
MÖD 2004:17: Tillstånd enligt miljöbalken till Ljungå kraftverk i Ljungån, Bräcke kommun; nu...
MÖD 2004:29: Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken m.m. att på ön Böckern i Tanums kommun...
MÖD 2004:47: Tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) att uppföra bank- och nätstängsel vid...
MÖD 2006:44: Tillstånd till anläggande av en järnvägsbro m.m.-----Efter att regeringen vid...

Lagrumshänvisningar hit (15)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:437

29 a § Om ett tillstånd lämnas efter regeringens tillåtelse enligt 29 §, är den som ansökt om tillståndet skyldig att bekosta de kompensationsåtgärder som anges i beslutet om tillstånd.

Första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att kräva att sökanden skall stå för kostnaderna. Vid avvägningen skall särskilt beaktas det allmänintresse som avses i 29 § första stycket 2. Lag (2001:437).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:437

29 b § Frågor om tillstånd enligt 28 a § prövas av länsstyrelsen i det län där det berörda området finns.

För en verksamhet eller åtgärd som omfattas av tillståndsplikt eller dispensprövning till följd av bestämmelserna i 9 kap. eller 11-15 kap. skall dock frågan om tillstånd enligt 28 a § prövas av den myndighet som prövar den andra tillståndsfrågan eller dispensen. Innan myndigheten meddelar sitt beslut, skall den länsstyrelse som avses i första stycket beredas tillfälle att yttra sig. Lag (2001:437).

Ordningsföreskrifter

30 § Föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett område som skyddas enligt detta kapitel och om ordningen i övrigt inom området får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. I de fall kommunen beslutar om skydd av ett område får den meddela sådana föreskrifter.

Föreskrifterna skall gälla omedelbart, även om de överklagas.

31 § Har upphävts genom lag (2009:532).

Skydd av områden i Sveriges ekonomiska zon

32 § Bestämmelserna i denna balk om sådana särskilda skyddade områden som avses i 27 § första stycket 1 och 2 ska tillämpas även i Sveriges ekonomiska zon. Om ett sådant område finns i den ekonomiska zonen, ska det som i 29 b § första stycket sägs om länsstyrelsen gälla länsstyrelsen i det län där Sveriges sjöterritorium är närmast det berörda området.

Bestämmelser om hänsyn till folkrättsliga grundsatser finns i 10 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. Lag (2008:831).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:831

8 kap. Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald

1 § Föreskrifter om förbud att inom landet eller del av landet döda, skada, fånga eller störa vilt levande djur eller att ta bort eller skada sådana djurs ägg, rom eller bon eller att skada eller förstöra sådana djurs fortplantningsområden och viloplatser får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Sådana föreskrifter får meddelas, om det finns risk för att en vilt levande djurart kan komma att försvinna eller utsättas för plundring eller om det krävs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden om skydd av en sådan art. Förbudet får dock inte gälla fall då ett sådant djur måste dödas, skadas, fångas eller störas till försvar mot angrepp på person eller värdefull egendom.

Särskilda bestämmelser gäller om att döda eller fånga vilt levande djur av viss art, när åtgärden är att hänföra till jakt eller fiske. Lag (2001:437).

2 § Föreskrifter om förbud att inom landet eller del av landet ta bort, skada eller ta frö eller andra delar från vilt levande växter får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Sådana föreskrifter får meddelas, om det finns risk för att en vilt levande växtart kan komma att försvinna eller utsättas för plundring eller om det krävs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden om skydd av en sådan art.

Rättsfall (1)

MÖD 2017:7: Dispens enligt artskyddsförordningen ----- En fastighetsägare ansökte om...

Lagrumshänvisningar hit (5)

3 § Bestämmelser om invasiva främmande arter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Den myndighet som regeringen bestämmer ska besluta om och vidta sådana åtgärder som avses i artiklarna 17–20 i förordning (EU) nr 1143/2014 och som behövs för att förebygga introduktion och spridning av invasiva främmande arter och för att minimera, mildra och avhjälpa sådana arters negativa effekter på den biologiska mångfalden. Lag (2018:1427).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1427

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 • 1. förbud mot eller särskilda villkor för att sätta ut exemplar av djur- eller växtarter i naturmiljön,
 • 2. införsel, utförsel, transport, förvaring, preparering och förevisning av eller handel med djur, växter eller ägg, rom, bon eller andra produkter som har utvunnits av djur eller växter, och
 • 3. åtgärder för att förebygga introduktion och spridning av invasiva främmande arter och för att minimera, mildra och avhjälpa sådana arters negativa effekter på den biologiska mångfalden.

Föreskrifterna får endast avse förbud, villkor och åtgärder för att skydda vilt levande djur- eller växtarter eller den biologiska mångfalden eller för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden. Föreskrifterna får avse undantag enligt förordning (EU) nr 1143/2014. Lag (2018:1427).

Rättsfall (2)

MÖD 2012:32: Avvisning av överklagande av beslut om CITES-intyg ----- Fråga om överklagande...
RH 2001:18: Annonsering som är förbjuden enligt artskyddsförordningen har ansetts inte vara...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1427

5 § I artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen finns bestämmelser om skyldigheter för den som använder en genetisk resurs eller en traditionell kunskap som rör en sådan resurs.

Skyldigheterna i artikel 4 gäller även den som använder en traditionell kunskap som avses i artikel 3.7 men är beskriven i villkor för användning av kunskapen, i stället för att vara beskriven i villkor för användningen av en genetisk resurs. Lag (2016:783).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:783

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna deklaration och annan information om efterlevnaden av 5 § andra stycket. Lag (2016:783).

7 § Föreskrifter eller beslut i enskilda fall enligt detta kapitel skall gälla omedelbart, även om de överklagas. Lag (2016:783).

TREDJE AVDELNINGEN

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VISSA VERKSAMHETER

9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Definitioner

1 § Med miljöfarlig verksamhet avses

 • 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
 • 2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
 • 3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Rättsfall (35)

MÖD 2000:41: Tillstånd till enskilt avlopp-----Miljööverdomstolen ansåg att tillstånd till...
MÖD 2002:21: Tillstånd till enskilt avlopp-----En fastighetsägare hade fått tillstånd av...
MÖD 2002:23: Tillstånd att leda bort inläckande grundvatten från tunnel-----Banverket hade...
MÖD 2002:67: Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken-----Miljödomstolen...
MÖD 2002:70: Avgift för prövning och tillsyn av hamnverksamhet-----Länsstyrelsen ålade...
MÖD 2002:89: Tillstånd till utökad verksamhet vid ett pappersbruk-----Bolaget ansökte om ett...
MÖD 2002:90: Tillstånd till verksamheten vid en avfallsanläggning-----I tillståndet hade...
MÖD 2002:91: Interimistiskt förordnande i beslut om täkttillstånd enligt 12 kap....
MÖD 2003:13: Tillstånd till utsläpp av avloppsvatten från ett reningsverk; uppskjuten...
MÖD 2003:14: Tillstånd till ändrad och utökad produktion av fjärrvärme-----...
MÖD 2003:38: Ändring av villkor om bullerisolering-----I tillståndet till tredje banan på...
MÖD 2003:41: Buller och andra störningar från en badplats-----En fastighetsägare stördes av...
MÖD 2003:45: Tillstånd till verksamheten vid en monoklorättiksyrafabrik----- Miljödomstolen...
MÖD 2003:54: Förbud mot högljudda fåglar-----En miljönämnd hade meddelat en fysisk person...
MÖD 2003:7: Tillstånd till täkt av berg; nu fråga om återförvisning----- Länsstyrelsen...
MÖD 2003:78: Föreläggande om begränsning av vedeldning-----Av hänsyn till grannarna förelade...
MÖD 2003:79: Tillstånd till tillverkning av läkemedelssubstanser genom kemisk syntes...
MÖD 2003:86: Skuggbild från vindkraftverk-----Miljööverdomstolen uttalade att som riktlinje...
MÖD 2004:10: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken; nu fråga om återförvisning på grund av...
MÖD 2004:25: Föreläggande att ansöka om tillstånd för tågtransport av flygbränsle -----Bygg-...
MÖD 2004:30: Skyddsåtgärder avseende flytgödselbrunn-----En lantbrukare förbjöds att lagra...
MÖD 2004:4: Tillstånd att uppföra och driva en ny fastbränslepanna vid SCA Hygiene Products...
MÖD 2004:46: Föreläggande för fastighetsägare att ansluta fastighet till kommunalt va-nät...
MÖD 2004:77: Avgift för prövning och tillsyn-----Målet gällde om en tillståndspliktig deponi...
MÖD 2004:84: Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----En sluten tank hade installerats...
MÖD 2005:30: Vitesföreläggande enligt miljöbalken-----En verksamhetsutövare (bolaget) hade...
MÖD 2005:55: Föreläggande att inkomma med uppgifter om master och antenner för mobiltelefoni...
MÖD 2006:28: Föreläggande att förse fartygsmotorer med katalytisk avgasrening-----En...
MÖD 2006:63: Föreläggande att ta hand om avfall-----Ett markägande bolag anmälde till en...
MÖD 2007:28: Tillsyn över golfbaneverksamhet-----Utövande av golfspel i anslutning till...
MÖD 2010:10: Föreläggande att utföra markundersökning ----- Fråga om reglerna i 10 kap. om...
MÖD 2010:15: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid...
MÖD 2010:23: Miljöteknisk undersökning på Ryssbergsbacken, Nyköpings kommun -----...
MÖD 2010:43: Beslut om föreläggande att vidta åtgärder vid pumpstation-----Ett bolag lät i...
MÖD 2015:1: Förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten-----Mark- och miljööverdomstolen...

2 § Med avloppsvatten avses

 • 1. spillvatten eller annan flytande orenlighet,
 • 2. vatten som använts för kylning,
 • 3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller
 • 4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

Rättsfall (2)

MÖD 2015:1: Förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten-----Mark- och miljööverdomstolen...
MÖD 2017:70: Föreläggande att bestämma verksamhetsområde för dagvatten ----- Utredningen har...

3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Rättsfall (18)

MÖD 2002:3: Olägenhet på grund av klockringning-----Klockringning nattetid har ansetts som...
MÖD 2003:41: Buller och andra störningar från en badplats-----En fastighetsägare stördes av...
MÖD 2003:54: Förbud mot högljudda fåglar-----En miljönämnd hade meddelat en fysisk person...
MÖD 2003:78: Föreläggande om begränsning av vedeldning-----Av hänsyn till grannarna förelade...
MÖD 2003:86: Skuggbild från vindkraftverk-----Miljööverdomstolen uttalade att som riktlinje...
MÖD 2003:94: Tillstånd till anläggning för tillverkning av plastprodukter----- Störningar...
MÖD 2005:12: Vitesföreläggande enligt miljöbalken avseende bullerbegränsande åtgärder...
MÖD 2005:50: Hästhållning-----Miljööverdomstolen (MÖD) fann att en fastighet som sådan inte...
MÖD 2006:32: Hästhållning utanför detaljplanelagt område-----Nyetablering av hästhållning...
MÖD 2006:50: Buller i bostad-----Bullret nattetid i en lägenhet uppmättes till 2 dB(A)...
MÖD 2007:1: Olägenhet av buller från flaggstång-----Miljööverdomstolen har bedömt att...
MÖD 2008:17: Anmälan om skytteanläggning ----- En anmälan om nyetablering av...
MÖD 2011:12: Tillsynsavgift för radonmätning-----En fastighetsägare till ett flerfamiljshus...
MÖD 2011:26: Förbud mot bedrivande av öppen förskola-----Hälsoskyddsbestämmelsen i 9 kap. 9...
MÖD 2017:34: Tillsynsärende avseende hundskall-----I ett tätbebyggt område har man inte att...
MÖD 2017:51: Förbud mot doftsättning i galleria ----- En miljönämnd har förbjudit ett bolag...
NJA 2016 s. 303: Att halten radon i en hyreslägenhet översteg ett av Socialstyrelsen angivet...
RH 2014:1: Fråga om sångövningar i en grannes lägenhet har inneburit ett hinder eller men...

Allmänna bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, får regeringen för en viss del av landet meddela föreskrifter eller beslut om förbud mot att

 • 1. släppa ut avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar, eller
 • 2. lägga upp fasta ämnen.

Detta gäller om sådan verksamhet kan leda till att vattenområden, marken eller grundvattnet kan förorenas eller på annat sätt påverkas menligt.

Rättsfall (1)

MÖD 2001:14: Miljösanktionsavgift för avsaknad av svämtäcke över flytgödselbehållare vid...

Lagrumshänvisningar hit (3)

5 § För att skydda människors hälsa eller miljön får regeringen, om det framstår som mer ändamålsenligt än beslut i enskilda fall, också i andra fall än som avses i 4 § i fråga om miljöfarlig verksamhet meddela föreskrifter om förbud, skyddsåtgärder, begränsningar och andra försiktighetsmått. Sådana föreskrifter får också meddelas för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden. Om det finns särskilda skäl, får regeringen bemyndiga en myndighet att meddela sådana föreskrifter.

Om det behövs, får regeringen meddela föreskrifter om sådana försiktighetsmått som går utöver vad som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen eller andra internationella åtaganden.

Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om att det ska vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts

 • 1. anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan miljöfarlig verksamhet,
 • 2. släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten,
 • 3. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen, om detta kan leda till att mark, vattenområde eller grundvatten kan förorenas, eller
 • 4. bedriva sådan miljöfarlig verksamhet som avses i 1–3, om den ändras med avseende på tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på något annat sätt. Lag (2012:907).

Rättsfall (35)

MÖD 2002:23: Tillstånd att leda bort inläckande grundvatten från tunnel-----Banverket hade...
MÖD 2002:34: Föreläggande enligt miljöbalken-----Länsstyrelsen förbjöd ett bolag att ta en...
MÖD 2002:48: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamheten vid ett...
MÖD 2002:8: Avvisad ansökan om tillstånd till ökad produktion vid ett pappersbruk...
MÖD 2002:89: Tillstånd till utökad verksamhet vid ett pappersbruk-----Bolaget ansökte om ett...
MÖD 2002:9: Ansökan om tillstånd till ökad produktion vid ett pappersbruk----- Ansökan om...
MÖD 2002:90: Tillstånd till verksamheten vid en avfallsanläggning-----I tillståndet hade...
MÖD 2003:130: Tillstånd till verksamheten vid en massa- och pappersfabrik----- Miljödomstolen...
MÖD 2003:131: Tillstånd till tillverkning av stadsgas-----Miljödomstolen meddelade tillstånd...
MÖD 2003:132: Tillstånd till verksamheten vid i en deponi-----En deponi för deponering av...
MÖD 2003:133: Tillstånd till anläggande och drift av en biobränslepanna-----Mot bakgrund av...
MÖD 2003:134: Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild avloppsanläggning----- Frågan...
MÖD 2003:139: Tillstånd till uppförande av och förbränning vid ett...
MÖD 2003:7: Tillstånd till täkt av berg; nu fråga om återförvisning----- Länsstyrelsen...
MÖD 2003:73: Tillstånd till fortsatt och utökad produktion vid en kemisk fabrik----- Ett...
MÖD 2003:79: Tillstånd till tillverkning av läkemedelssubstanser genom kemisk syntes...
MÖD 2004:10: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken; nu fråga om återförvisning på grund av...
MÖD 2004:4: Tillstånd att uppföra och driva en ny fastbränslepanna vid SCA Hygiene Products...
MÖD 2004:69: Tillstånd till fiskodling-----Kassodling av regnbåge har ansetts tillåtlig med...
MÖD 2005:10: Tillstånd till hamnverksamhet i Sydhamnen i Södertälje kommun-----...
MÖD 2005:46: Närboendes talerätt mot tillsynsbeslut gällande motorsportbana-----...
MÖD 2005:48: Närboendes talerätt mot tillsynsbeslut gällande motorsportbana-----...
MÖD 2005:5: Tillstånd enligt miljöbalken till kassodling av regnbågslax----- Kassodling av...
MÖD 2007:3: Buller från en motorsportbana-----Det räcker inte att bara pröva de...
MÖD 2007:55: Tillstånd till hamnverksamhet ----- Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) kan som...
MÖD 2008:18: Lagring av kvicksilver ----- Flytande kvicksilver förvarades i täta behållare....
MÖD 2008:21: Föreläggande att inge ansökan om godkännande av vidtagna åtgärder ----- En...
MÖD 2008:35: Tillstånd till tillverkning av polyester- och epoxiprodukter ----- En...
MÖD 2009:12: Tillstånd att driva anläggning för framställning av kalkprodukter -----...
MÖD 2013:32: Klagorätt i mål om tillstånd enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken ----- Enskilda...
MÖD 2014:1: Föreläggande om att ansöka om tillstånd att anlägga en deponi alternativt att...
MÖD 2014:33: Anmälan för uppodling av annan mark än jordbruksmark-----En kommunal nämnd har...
MÖD 2014:34: Tillstånd till vindkraftverksamhet-----Mark- och miljödomstolen har i ett mål...
MÖD 2016:20: Miljöfarlig verksamhet; avvisad ansökan ----- Med undanröjande av mark- och...
MÖD 2018:24: Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet ----- Länsstyrelsen ansåg...

Lagrumshänvisningar hit (38)

Ändringar/Förarbeten (4)

6 a § Även om tillståndsplikt inte följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 §, får tillsynsmyndigheten besluta att förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd, om verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön. Lag (2012:907).

Rättsfall (6)

MÖD 2006:49: Tillstånd till täktverksamhet-----Underinstanserna hade avslagit en ansökan om...
MÖD 2006:71: Ansökan om tillstånd till matjordstäkt-----Länsstyrelsen och miljödomstolen...
MÖD 2008:2: Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ----- Efter att ha anlagt en...
MÖD 2009:18: Tillstånd till grustäktsverksamhet ----- Förekomst av två sorters bin, som båda...
MÖD 2010:27: Säkerhet för tillstånd till täktverksamhet ----- Länsstyrelsen gav tillstånd...
MÖD 2010:5: Ekonomisk säkerhet ----- För ett täkttillstånd har en ekonomisk säkerhet som...

Lagrumshänvisningar hit (13)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:649, 2005:571, 2012:907

6 b § Den som bedriver eller avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet får ansöka om tillstånd till verksamheten enligt denna balk även om det inte krävs tillstånd. Lag (2012:907).

6 c § En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Lag (2012:907).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:649, 2012:907

6 d § Regeringen får meddela föreskrifter om

 • 1. skyldighet för tillsynsmyndigheten att meddela sådana förelägganden som avses i 6 a §, och
 • 2. vad som ska gälla vid ändring av en verksamhet som omfattas av ett tillstånd som avses i 6 b § eller som har upphört att vara tillståndspliktig men bedrivs med stöd av ett tillstånd enligt detta kapitel. Lag (2012:907).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:649, 2012:907

6 e § Tillstånd till täkt får ges endast om det för uppfyllandet av de villkor som ska gälla för tillståndet ställs säkerhet enligt 16 kap. 3 §. Staten, kommuner, landsting och kommunalförbund behöver dock inte ställa säkerhet. Lag (2012:907).

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 f § Om en täkt av naturgrus kräver tillstånd eller anmälan enligt detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats med stöd av kapitlet, får täkten inte komma till stånd om

 • 1. det med hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att använda ett annat material,
 • 2. naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning och täkten kan medföra en försämrad vattenförsörjning, eller
 • 3. naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö. Lag (2012:907).

6 g § Om en täkt av torv kräver tillstånd eller anmälan enligt detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats med stöd av kapitlet, får täkten inte komma till stånd i en våtmark som utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö. Lag (2012:907).

Rättsfall (1)

MÖD 2015:40: Ansökan om tillstånd till torvtäkt-----Mark- och miljööverdomstolen har...

6 h § Vid prövning av en ansökan om tillstånd till täkt av matjord ska behovet av brukningsbar jordbruksmark beaktas. Lag (2012:907).

6 i § Tillstånd får inte ges till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning, provbrytning, bearbetning eller fysikalisk eller kemisk anrikning av uranhaltigt material om gruvdriften eller gruvanläggningen utgör en kärnteknisk anläggning som kräver tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Lag (2018:641).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:641

7 § Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Regeringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts inrätta eller ändra sådana avloppsanordningar eller andra inrättningar.

Regeringen får överlåta åt kommunerna att meddela föreskrifter enligt andra stycket.

Rättsfall (19)

MÖD 2000:41: Tillstånd till enskilt avlopp-----Miljööverdomstolen ansåg att tillstånd till...
MÖD 2002:21: Tillstånd till enskilt avlopp-----En fastighetsägare hade fått tillstånd av...
MÖD 2002:23: Tillstånd att leda bort inläckande grundvatten från tunnel-----Banverket hade...
MÖD 2002:3: Olägenhet på grund av klockringning-----Klockringning nattetid har ansetts som...
MÖD 2003:65: Tillstånd att utföra en enskild avloppsanläggning-----Miljönämnden hade vägrat...
MÖD 2004:23: Föreläggande om åtgärder avseende avloppsanläggning för fastigheterna i en...
MÖD 2004:46: Föreläggande för fastighetsägare att ansluta fastighet till kommunalt va-nät...
MÖD 2004:58: Föreläggande vid vite-----Ett vitesföreläggande om anläggande av trekammarbrunn...
MÖD 2004:84: Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----En sluten tank hade installerats...
MÖD 2005:20: Enskild avloppsanläggning-----Miljönämnden förelade en fastighetsägare att vid...
MÖD 2005:41: Tillstånd till inrättande av en avloppsanläggning-----Lokalisering av en...
MÖD 2006:11: Tillstånd till avloppsanläggning-----En kommunal nämnd hade avslagit en ansökan...
MÖD 2006:27: Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----Kommunen hade avslagit en ansökan...
MÖD 2006:53: Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----Tillstånd till utsläpp från en...
MÖD 2008:39: Tillstånd till enskild avloppsanordning ----- En fastighetsägare ansökte om...
MÖD 2010:26: Tidsbegränsning av tillstånd till enskild avloppsanläggning ----- Miljö- och...
MÖD 2011:28: Förbud mot utsläpp av avloppsvatten-----Ägare till fritidshus på ofri grund...
MÖD 2015:1: Förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten-----Mark- och miljööverdomstolen...
MÖD 2017:52: Tillstånd till enskilt avlopp ----- Med ändring av underinstansernas avgöranden...

8 § Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet prövas av mark- och miljödomstolen.

Regeringen får meddela föreskrifter om att ansökan om tillstånd för vissa slag av verksamheter ska prövas av länsstyrelsen. Regeringen får meddela föreskrifter om att en kommunal nämnd ska pröva frågor om tillstånd om den miljöfarliga verksamheten kan antas ha en liten miljöpåverkan. Tillstånd som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt ska alltid prövas av länsstyrelsen.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ska, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, göras till försvarsinspektören för hälsa och miljö, länsstyrelsen eller kommunen. Lag (2017:782).

Rättsfall (3)

MÖD 2000:31: Forum för prövning av miljöfarlig verksamhet som bedrivs av Försvaret...
MÖD 2002:23: Tillstånd att leda bort inläckande grundvatten från tunnel-----Banverket hade...
MÖD 2003:7: Tillstånd till täkt av berg; nu fråga om återförvisning----- Länsstyrelsen...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:923, 2017:782

Särskilda bestämmelser om hälsoskydd

9 § Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.

Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Rättsfall (4)

MÖD 2005:45: Föreläggande att upphöra med dubbelbeläggning-----Fråga dels om...
MÖD 2011:26: Förbud mot bedrivande av öppen förskola-----Hälsoskyddsbestämmelsen i 9 kap. 9...
MÖD 2012:20: Föreläggande att mäta radonhalt i bostad ----- En fastighetsägare kan vara...
MÖD 2017:51: Förbud mot doftsättning i galleria ----- En miljönämnd har förbjudit ett bolag...

Lagrumshänvisningar hit (4)

10 § Anläggningar för grundvattentäkter skall inrättas och användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Om det inte krävs tillstånd enligt 11 kap., får en kommun föreskriva att det ändå skall krävas tillstånd av kommunen eller anmälan till denna för att inrätta och använda en ny anläggning för grundvattentäkt i områden där knapphet på sött grundvatten råder eller kan befaras uppkomma. Detta gäller om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa skall uppkomma. Kommunen får också föreskriva anmälningsplikt för sådana anläggningar som redan finns inom angivna områden.

11 § Regeringen får föreskriva att vissa djur inte utan särskilt tillstånd av kommunen får hållas inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, om sådana föreskrifter behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppstår.

Regeringen får överlåta åt kommunen att meddela sådana föreskrifter.

Rättsfall (1)

MÖD 2004:71: Tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område-----...

Lagrumshänvisningar hit (1)

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även i andra fall än som avses i 10 och 11 §§ meddela de föreskrifter som behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa. Regeringen får överlåta åt kommunen att meddela sådana föreskrifter.

I föreskrifter enligt första stycket får anges att verksamheter som kan medföra olägenheter för människors hälsa inte får bedrivas eller att vissa anläggningar inte får inrättas utan att kommunen har lämnat tillstånd eller en anmälan har gjorts till kommunen.

13 § Kommunala föreskrifter som meddelas till skydd mot olägenheter för människors hälsa får inte medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet.

14 § Kommunen skall utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet för människor. Lag (2004:169).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:169

15 § Vid misstanke om att ett sällskapsdjur som innehas av privatperson eller ett objekt bär på en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till människor, skall kommunen omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning. Om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen får kommunen låta förstöra föremål av personlig natur och låta avliva sällskapsdjur som innehas av privatpersoner.

Den som har drabbats av ett beslut enligt första stycket andra meningen har rätt till skälig ersättning av kommunen.

Första och andra styckena gäller inte om åtgärder vidtas enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., epizootilagen (1999:657) eller zoonoslagen (1999:658). Lag (2006:828).

10 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador

Definitioner

1 § Med föroreningsskada avses i detta kapitel en miljöskada som genom förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Med allvarlig miljöskada avses i detta kapitel en miljöskada som är så allvarlig att den

 • 1. genom förorening av mark utgör en betydande risk för människors hälsa,
 • 2. genom påverkan på ett vattenområde eller grundvatten har en betydande negativ effekt på kvaliteten på vattenmiljön, eller
 • 3. i en betydande omfattning skadar eller försvårar bevarandet av en djur- eller växtart eller livsmiljön för en sådan art, om skadan avser
  • a) ett naturområde som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2,
  • b) ett djurs fortplantningsområde eller viloplats som skyddas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 §, eller
  • c) en art som skyddas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 eller 2 §.

Med avhjälpande avses i detta kapitel utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada. Lag (2007:660).

Rättsfall (9)

MÖD 2002:16: Föreläggande mot konkursbo om efterbehandling av förorenad mark-----En lastbil...
MÖD 2005:32: Rättelse på den felandes bekostnad-----En läckande oljetunna har påträffats...
MÖD 2006:26: Fordran för efterbehandling av förorenad fastighet; nu fråga om forum...
MÖD 2008:11: Föreläggande om utredning av föroreningar ----- Ett bolag hade under åren...
MÖD 2010:10: Föreläggande att utföra markundersökning ----- Fråga om reglerna i 10 kap. om...
MÖD 2010:17: Miljöteknisk undersökning på Forsbacka bruk, Gävle kommun ----Inom ett område...
MÖD 2010:19: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Inom ett område har A...
MÖD 2013:36: Föreläggande att vidta åtgärder enligt 10 kap. miljöbalken-----Mark- och...
MÖD 2014:2: Föreläggande att vidta sedimentundersökningar enligt 10 kap. miljöbalken -----...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Verksamhetsutövares ansvar för avhjälpande

2 § Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada (verksamhetsutövaren) är ansvarig för det avhjälpande som skall ske enligt bestämmelserna i detta kapitel. Lag (2007:660).

Rättsfall (19)

MÖD 2002:16: Föreläggande mot konkursbo om efterbehandling av förorenad mark-----En lastbil...
MÖD 2003:127: Föreläggande att inkomma med redovisning av plan för undersökning av förorenat...
MÖD 2005:30: Vitesföreläggande enligt miljöbalken-----En verksamhetsutövare (bolaget) hade...
MÖD 2006:26: Fordran för efterbehandling av förorenad fastighet; nu fråga om forum...
MÖD 2007:34: Tillstånd till produktion av träkol ----- Ett bolag hade under lång tid släppt...
MÖD 2008:11: Föreläggande om utredning av föroreningar ----- Ett bolag hade under åren...
MÖD 2008:13: Föreläggande om åtgärdsutredning ----- Ett konkursbo förelades att utföra en...
MÖD 2008:14: Föreläggande om undersökning av förorenat område ----- Ett konkursbo förelades...
MÖD 2009:36: Undersökning av förorenat område ----- Ett bolag hade under perioden 1914 till...
MÖD 2010:10: Föreläggande att utföra markundersökning ----- Fråga om reglerna i 10 kap. om...
MÖD 2010:17: Miljöteknisk undersökning på Forsbacka bruk, Gävle kommun ----Inom ett område...
MÖD 2010:19: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Inom ett område har A...
MÖD 2011:24: Föreläggande om åtgärdsförberedande undersökning-----Ett bolag hade förelagts...
MÖD 2013:28: Saneringsansvar för förorenad damm ----- Ett moderbolag har i ett visst fall...
MÖD 2013:36: Föreläggande att vidta åtgärder enligt 10 kap. miljöbalken-----Mark- och...
MÖD 2014:2: Föreläggande att vidta sedimentundersökningar enligt 10 kap. miljöbalken -----...
MÖD 2015:49: Ansvar för efterbehandling enligt miljöbalken-----En fastställelsetalan i mål...
NJA 2009 s. 41: Ett konkursbo har ansetts ställa en lokal som hyrts av konkursgäldenären till...
NJA 2012 s. 125: Den som bidrar till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada har...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:660

Fastighetsägares ansvar för avhjälpande

3 § Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta det avhjälpande av en föroreningsskada som skall ske enligt bestämmelserna i detta kapitel, är var och en som förvärvat den förorenade fastigheten ansvarig, om förvärvaren vid förvärvet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den. I fråga om en förorenad byggnad eller anläggning gäller detsamma den som förvärvat den fastighet där byggnaden eller anläggningen är belägen. Med förvärv av fastighet likställs förvärv av tomträtt.

Om förvärvet avsåg en privatbostadsfastighet enligt 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ansvarar endast den förvärvare som vid förvärvet kände till föroreningen.

Första och andra styckena gäller inte förvärv som en bank eller ett kreditmarknadsföretag gör för att skydda en fordran enligt 7 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Vid tillämpningen av denna paragraf skall med förvärv avses

 • 1. köp, byte eller gåva,
 • 2. tillskott till ett bolag eller en förening, eller
 • 3. utdelning eller skifte från ett bolag eller en förening. Lag (2007:660).

Rättsfall (3)

MÖD 2011:1: Föreläggande att genomföra fördjupade markundersökningar-----Länsstyrelsen, med...
MÖD 2016:22: Föreläggande att redovisa provtagningsprogram----- I mål om tillsyn enligt...
MÖD 2018:3: Fastighetsägares ansvar för undersökningar avseende markföroreningar -----...

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (5)

Avhjälpandeansvarets innebörd

4 § Den som är ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada skall i skälig omfattning utföra eller bekosta det avhjälpande som på grund av föroreningen behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön.

När ansvarets omfattning bestäms skall det beaktas hur lång tid som har förflutit sedan föroreningen ägde rum, vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida skadeverkningar och omständigheterna i övrigt. Om en verksamhetsutövare visar att den har bidragit till föroreningen endast i begränsad mån, skall även detta beaktas vid bedömningen av ansvarets omfattning.

Om föroreningsskadan är en allvarlig miljöskada, får första och andra styckena inte tillämpas på ett sätt som gör att ansvarets omfattning blir mindre än vad som följer av 5 §. Lag (2007:660).

Rättsfall (15)

MÖD 2002:16: Föreläggande mot konkursbo om efterbehandling av förorenad mark-----En lastbil...
MÖD 2003:127: Föreläggande att inkomma med redovisning av plan för undersökning av förorenat...
MÖD 2005:30: Vitesföreläggande enligt miljöbalken-----En verksamhetsutövare (bolaget) hade...
MÖD 2006:4: Föreläggande om efterbehandling-----Ett föreläggande om efterbehandling av...
MÖD 2008:11: Föreläggande om utredning av föroreningar ----- Ett bolag hade under åren...
MÖD 2009:36: Undersökning av förorenat område ----- Ett bolag hade under perioden 1914 till...
MÖD 2009:43: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Fråga om val av åtgärder för...
MÖD 2010:19: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Inom ett område har A...
MÖD 2010:24: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Miljööverdomstolen har...
MÖD 2010:31: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling-----Fråga bl.a. om ett bolags...
MÖD 2010:45: Föreläggande om efterbehandling vid tidigare impregneringsanläggning i...
MÖD 2013:28: Saneringsansvar för förorenad damm ----- Ett moderbolag har i ett visst fall...
MÖD 2013:36: Föreläggande att vidta åtgärder enligt 10 kap. miljöbalken-----Mark- och...
MÖD 2014:2: Föreläggande att vidta sedimentundersökningar enligt 10 kap. miljöbalken -----...
MÖD 2015:49: Ansvar för efterbehandling enligt miljöbalken-----En fastställelsetalan i mål...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:660

5 § Den som är ansvarig för att avhjälpa en allvarlig miljöskada skall utföra eller bekosta det avhjälpande som behövs för att

 • 1. omedelbart förebygga ytterligare skada på miljön och risk för människors hälsa,
 • 2. om skadan är en sådan skada som avses i 1 § andra stycket 1, den förorenade marken inte längre skall utgöra någon betydande risk för människors hälsa, och
 • 3. om skadan är en sådan skada som avses i 1 § andra stycket 2 eller 3,
  • a) återställa miljön till det skick som den skulle ha varit i om skadan inte hade uppstått,
  • b) kompensera för förlorade miljövärden i avvaktan på återställande, och
  • c) kompensera för förlorade miljövärden på annat sätt, om ett återställande inte är möjligt.

När omfattningen av ansvaret enligt första stycket bestäms skall det beaktas om skadan har orsakats av utsläpp eller andra åtgärder som, när de ägde rum, var uttryckligen tillåtna enligt föreskrifter i lag eller annan författning eller enligt en myndighets beslut, eller inte ansågs skadliga enligt den vetenskapliga och tekniska kunskap som fanns då. Lag (2007:660).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:660

Återställande när en verksamhet upphör

5 a § Den som senast har bedrivit en verksamhet som omfattas av en statusrapport enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 21 § första stycket 5 ska, när verksamheten har upphört, återställa området där verksamheten har bedrivits till det skick området hade enligt statusrapporten, om

 • 1. verksamheten har orsakat en betydande förorening i mark eller grundvatten i området, och
 • 2. åtgärder för återställande är tekniskt genomförbara.

Första stycket innebär inte någon inskränkning av de skyldigheter som i övrigt följer av detta kapitel. Lag (2012:907).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:907

Ansvarsfördelning när flera är ansvariga

6 § Om flera verksamhetsutövare är ansvariga enligt 2 §, skall de svara solidariskt i den utsträckning inte annat följer av att ansvaret är begränsat enligt 4 eller 5 §. En verksamhetsutövare som visar att verksamhetsutövarens bidrag till miljöskadan är så obetydligt att det inte ensamt motiverar något avhjälpande skall dock ansvara endast för den del som motsvarar bidraget.

Vad de solidariskt ansvariga har betalat skall fördelas mellan dem efter vad som är skäligt med hänsyn till den omfattning i vilken var och en har medverkat till miljöskadan och till omständigheterna i övrigt. Lag (2007:660).

Rättsfall (7)

MÖD 2003:127: Föreläggande att inkomma med redovisning av plan för undersökning av förorenat...
MÖD 2006:26: Fordran för efterbehandling av förorenad fastighet; nu fråga om forum...
MÖD 2009:31: Fråga om fördelning av kostnadsansvar vid markundersökning enligt 10 kap. 6 §...
MÖD 2010:19: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Inom ett område har A...
MÖD 2014:2: Föreläggande att vidta sedimentundersökningar enligt 10 kap. miljöbalken -----...
MÖD 2015:49: Ansvar för efterbehandling enligt miljöbalken-----En fastställelsetalan i mål...
NJA 2012 s. 125: Den som bidrar till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada har...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:660

7 § Om flera fastighetsägare eller tomträttshavare är ansvariga enligt 3 §, skall de svara solidariskt i den utsträckning inte annat följer av att ansvaret är begränsat enligt 4 eller 5 §.

Vad de solidariskt ansvariga har betalat skall fördelas mellan dem efter vad som är skäligt med hänsyn till vad de insett vid förvärvet och omständigheterna i övrigt. Lag (2007:660).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Preskription

8 § Preskriptionslagen (1981:130) är inte tillämplig på ansvar enligt 2-7 §§. Lag (2007:660).

Rättsfall (4)

MÖD 2008:13: Föreläggande om åtgärdsutredning ----- Ett konkursbo förelades att utföra en...
MÖD 2008:14: Föreläggande om undersökning av förorenat område ----- Ett konkursbo förelades...
MÖD 2010:10: Föreläggande att utföra markundersökning ----- Fråga om reglerna i 10 kap. om...
MÖD 2010:17: Miljöteknisk undersökning på Forsbacka bruk, Gävle kommun ----Inom ett område...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:660

Kostnadsansvar när åtgärder medför värdeökning eller annan nytta

9 § Den som äger en fastighet där avhjälpande åtgärder vidtas kan trots frihet från ansvar enligt 2 eller 3 § förpliktas att i skälig utsträckning svara för kostnader som motsvaras av den värdeökning på fastigheten som åtgärderna medför. Lag (2007:660).

10 § Ägaren till en fastighet, byggnad eller anläggning kan trots frihet från ansvar enligt 2 eller 3 § förpliktas att svara för utredningskostnader som rör fastigheten, byggnaden eller anläggningen i den utsträckning det är skäligt med hänsyn till den nytta ägaren kan antas få av utredningen, de personliga ekonomiska förhållandena och omständigheterna i övrigt. Lag (2007:660).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten

11 § Den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Lag (2007:660).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:660

12 § Om det upptäcks en överhängande fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig miljöskada, skall verksamhetsutövaren genast underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar med anledning av den upptäckta faran inte innebär att faran avvärjs, skall verksamhetsutövaren så snart som möjligt underrätta tillsynsmyndigheten om detta och redogöra för de åtgärder som verksamhetsutövaren har vidtagit och kommer att vidta samt de ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas för att avvärja faran. Lag (2007:660).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:660

13 § Om det upptäcks att en allvarlig miljöskada har uppstått, skall verksamhetsutövaren genast underrätta tillsynsmyndigheten om detta och redogöra för de åtgärder som verksamhetsutövaren har vidtagit och kommer att vidta samt de ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas för avhjälpande. Lag (2007:660).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:660

Föreläggande om avhjälpande vid allvarliga miljöskador

14 § Tillsynsmyndigheten skall pröva om de åtgärder som verksamhetsutövaren har redogjort för enligt 12 eller 13 § är lämpliga och tillräckliga. Tillsynsmyndigheten skall sedan förelägga verksamhetsutövaren att vidta de åtgärder för avhjälpande som behövs enligt 5 §. Lag (2007:660).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:660

Miljöriskområden

15 § Om ett mark- eller vattenområde är så allvarligt förorenat att det med hänsyn till riskerna för människors hälsa och miljön är nödvändigt att besluta om begränsningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått, skall länsstyrelsen förklara området som miljöriskområde. Vid förklaringen skall föroreningarnas hälso- och miljöfarlighet, föroreningsgraden, förutsättningarna för spridning och den omgivande miljöns känslighet beaktas. Lag (2007:660).

16 § Länsstyrelsen får vid vite förelägga den som enligt 2 eller 3 § eller med stöd av 10 § är skyldig att svara för utredningskostnader att ge in den utredning som behövs för prövningen. I föreläggandet får länsstyrelsen besluta om tillträde för avhjälpande enligt 28 kap. 5 §. Länsstyrelsen får också låta utföra nödvändig utredning på den ansvariges bekostnad. Lag (2007:660).

17 § När ett område förklaras som miljöriskområde skall länsstyrelsen besluta om inskränkningar i markanvändningen eller om att vissa åtgärder som den eller de fastighetsägare eller andra som omfattas av förklaringen vill vidta skall vara förenade med villkor eller skall föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten.

Sådana inskränkningar och sådan anmälningsplikt får avse grävning, schaktning och andra markarbeten, bebyggelseåtgärder, ändrad markanvändning samt andra åtgärder som kan innebära

 • 1. att belastningen av föroreningar i och omkring området kan komma att öka,
 • 2. att den miljömässiga situationen annars försämras, eller
 • 3. att framtida avhjälpandeåtgärder försvåras.

Länsstyrelsen får även besluta att sådana åtgärder inte får vidtas eller att en fastighet inte får överlåtas förrän nödvändiga markundersökningar har utförts. Lag (2007:660).

18 § Länsstyrelsen skall ändra eller meddela nya villkor eller upphäva beslutet om miljöriskområde när föroreningarna är avhjälpta eller har minskat så att beslutade inskränkningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått inte längre är nödvändiga. Lag (2007:660).

Undantag och ansvarsbegränsningar

(Upphör att gälla den dag regeringen bestämmer)

19 § Detta kapitel gäller inte miljöskador som

 • 1. omfattas av 10 eller 10 a kap. sjölagen (1994:1009),
 • 2. omfattas av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna,
 • 3. orsakats av en väpnad konflikt, en fientlighet, ett inbördeskrig, ett uppror eller en exceptionell och oundviklig naturhändelse som det inte varit möjligt att skydda sig mot, eller
 • 4. orsakats av en verksamhet eller åtgärd vars enda syfte varit att skydda mot en naturkatastrof. Lag (2013:326).

Ändringar/Förarbeten (6)

(Träder i kraft den dag regeringen bestämmer)

19 § Detta kapitel gäller inte miljöskador som

 • 1. omfattas av 10, 10 a eller 11 kap. sjölagen (1994:1009),
 • 2. omfattas av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna eller lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen,
 • 3. omfattas av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor,
 • 4. orsakats av en väpnad konflikt, en fientlighet, ett inbördeskrig, ett uppror eller en exceptionell och oundviklig naturhändelse som det inte varit möjligt att skydda sig mot, eller
 • 5. orsakats av en verksamhet eller åtgärd vars enda syfte varit att skydda mot en naturkatastrof. Lag (2018:1862).

Ändringar/Förarbeten (6)

19 § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Detta kapitel gäller inte miljöskador som

 • 1. omfattas av 10, 10 a eller 11 kap. sjölagen (1994:1009),
 • 2. omfattas av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna eller lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen,
 • 3. orsakats av en väpnad konflikt, en fientlighet, ett inbördeskrig, ett uppror eller en exceptionell och oundviklig naturhändelse som det inte varit möjligt att skydda sig mot, eller
 • 4. orsakats av en verksamhet eller åtgärd vars enda syfte varit att skydda mot en naturkatastrof. Lag (2018:1861).

Ändringar/Förarbeten (6)

20 § Om en miljöskada omfattas av en ansvarsbegränsning enligt 9 kap. sjölagen (1994:1009) skall bestämmelserna i detta kapitel inte tillämpas i strid med den ansvarsbegränsningen. Lag (2007:660).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:660

Bemyndiganden

21 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 • 1. vilka omständigheter som det ska tas särskild hänsyn till vid bedömningen av vad som är en allvarlig miljöskada,
 • 2. vilka åtgärder för avhjälpande som ska vidtas i händelse av en allvarlig miljöskada,
 • 3. undantag från 5 och 12–14 §§ om allvarliga miljöskador,
 • 4. utredningen i ärenden om miljöriskområden samt tillfälliga inskränkningar och andra villkor enligt 17 § i samband med prövning av sådana ärenden, och
 • 5. skyldighet att upprätta en statusrapport som redovisar föroreningar som förekommer i mark och grundvatten inom det område där en verksamhet bedrivs eller ska bedrivas. Föreskrifter om undantag enligt första stycket 3 får meddelas endast
 • 1. i fråga om verksamheter eller åtgärder som med hänsyn till sin art eller omfattning typiskt sett
  • a) inte anses kunna orsaka en allvarlig miljöskada, eller
  • b) syftar till en godtagbar påverkan på miljön, om undantaget inte omfattar skador som orsakas av fel eller försummelse, eller
 • 2. i den mån som behövs för att kunna göra avvägningar mellan olika väsentliga allmänna intressen. Lag (2012:907).

11 kap. Vattenverksamhet

Kapitlets innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om vattenverksamhet och vattenanläggningar. Bestämmelser om vattenverksamhet och vattenanläggningar finns också i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

Rättsfall (1)

MÖD 2003:36: Föreläggande om återställande av bottennivå-----Länsstyrelsen hade förelagt en...

Definitioner

2 § I detta kapitel avses med

vattenområde: ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd, och

markavvattning: en åtgärd som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål. Lag (2014:114).

Rättsfall (13)

MÖD 2002:23: Tillstånd att leda bort inläckande grundvatten från tunnel-----Banverket hade...
MÖD 2002:32: Tillstånd att leda bort grundvatten från ett nedlagt bergrumslager för...
MÖD 2003:100: Tillfälligt bortledande av grundvatten samt utsläppande av det bortledda...
MÖD 2003:32: Tillstånd till vattenverksamhet; nu fråga om provverksamhet----- Miljödomstolen...
MÖD 2003:35: Tillstånd till bortledning av vatten för bevattning-----I mål om uttag av...
MÖD 2003:56: Tillstånd till muddring m.m. för farleder till hamn; nu fråga om...
MÖD 2003:67: Ersättning för vattenkraft-----Ersättning för ianspråktagen vattenkraft kan...
MÖD 2004:1: Avvisad ansökan om omprövning av villkor för säkerhetshöjande åtgärder i...
MÖD 2004:10: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken; nu fråga om återförvisning på grund av...
MÖD 2004:27: Tillstånd att anlägga järnvägsbro m.m.-----Huvudfrågan i målet var om byggandet...
MÖD 2008:43: Omprövning av villkor rörande minimivattenföring ----- I målet förelåg en...
MÖD 2010:52: Tillstånd till upprustning och effektivisering av vattenkraftverk ----- Ett...
MÖD 2011:52: Tillstånd till utrivning av Emsfors kraftstation i Emån i Oskarshamns kommun...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:114

3 § Med vattenverksamhet avses i detta kapitel

 • 1. uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vattenområde,
 • 2. fyllning eller pålning i ett vattenområde,
 • 3. bortledande av vatten från ett vattenområde,
 • 4. grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde,
 • 5. en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup eller läge,
 • 6. bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta,
 • 7. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av en anläggning eller en annan åtgärd för detta, eller
 • 8. markavvattning. Lag (2014:114).

Rättsfall (4)

MÖD 2007:15: Tillsynsavgift för ett vattenkraftverk-----I ett mål om uttag av tillsynsavgift...
MÖD 2010:52: Tillstånd till upprustning och effektivisering av vattenkraftverk ----- Ett...
MÖD 2016:41: Anmälan om vattenverksamhet ----- Mark- och miljödomstolen förbjöd en anmäld...
MÖD 2017:45: Lagligförklaring ----- En person hade ansökt om lagligförklaring av en damm som...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:114

4 § I detta kapitel avses med

vattenanläggning: en anläggning, som har kommit till genom en vattenverksamhet, tillsammans med manöveranordningar som hör till en sådan anläggning,

damm: en vattenanläggning vars syfte är att dämma upp eller utestänga vatten eller blandningar av vatten och annat material,

dammhaveri: ett okontrollerat utströmmande av det vatten eller den blandning av vatten och annat material som dammen är avsedd att dämma upp eller utestänga. Lag (2014:114).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:114, 2014:114

5 § I detta kapitel avses med

vattentäkt: bortledande av ytvatten eller grundvatten för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning,

vattenreglering: ändring av vattenföringen i ett vattendrag till förmån för annan vattenverksamhet, och

vattenöverledning: vattenreglering genom överföring av ytvatten från ett vattenområde till ett annat. Lag (2014:114).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:114

6 § Med vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel avses i detta kapitel en vattenverksamhet som innebär vattenreglering, vattenbortledning, vattenöverledning eller annan påverkan på vattnets flöde och

 • 1. är avsedd för produktion av el genom omvandling av energin i strömmande vatten, eller
 • 2. när verksamheten påbörjades, var avsedd för sådan produktion.

Verksamheter enligt första stycket ska anses utgöra en och samma verksamhet om de bedrivs med vattenanläggningar som direkt eller genom andra vattenanläggningar är tekniskt sammankopplade med varandra och har ett miljö- och verksamhetsmässigt samband. Lag (2018:1407).

Rättsfall (8)

MÖD 2003:100: Tillfälligt bortledande av grundvatten samt utsläppande av det bortledda...
MÖD 2004:68: Tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet vid Hägerums kraftverk i...
MÖD 2006:54: Tillstånd att anlägga ett nytt sandmagasin och deponera anrikningssand...
MÖD 2010:13: Lagligförklaring och ombyggnad av Torps kraftstation m.m. ----- I samband med...
MÖD 2017:63: Tillstånd till ökad avledning av vatten genom turbinerna i ett vattenkraftverk...
NJA 2008 s. 3: Fråga om tillstånd för minikraftverk. Vid prövning av den samhällsekonomiska...
NJA 2008 s. 55: Tillämpning av reglerna om strandskydd vid prövning av en ansökan om...
NJA 2012 s. 362: För att någon ska få bedriva vattenverksamhet krävs rådighet över vattnet där...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Särskilda förutsättningar för vattenverksamhet

7 § En vattenverksamhet skall utföras så att den inte försvårar annan verksamhet som i framtiden kan antas beröra samma vattentillgång och som främjar allmänna eller enskilda ändamål av vikt. Detta krav gäller om vattenverksamheten kan utföras på detta sätt utan oskälig kostnad.

Rättsfall (1)

MÖD 2013:39: Tidsbegränsat tillstånd för uttag av grundvatten för...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1407

8 § Den som vill bedriva en vattenverksamhet som kan skada fisket är skyldig att utan ersättning vidta och för framtiden underhålla behövliga anordningar för fiskens framkomst eller fiskets bestånd, släppa fram vatten för ändamålet samt iaktta de villkor eller förelägganden i övrigt som på grund av verksamheten kan behövas till skydd för fisket i det vatten som berörs av vattenverksamheten eller i angränsande vattenområde. Om nyttan av en ifrågasatt anordning eller ett villkor eller ett föreläggande inte skäligen kan anses motsvara den kostnad som verksamhetsutövaren därigenom skulle förorsakas, kan verksamhetsutövaren befrias från en sådan skyldighet.

Vad som i denna paragraf sägs om fisk skall gälla även vattenlevande blötdjur och vattenlevande kräftdjur.

Bestämmelser om särskilda fiskeavgifter som får bestämmas i stället för att det meddelas villkor eller förelägganden enligt första stycket finns i 6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Lag (2005:571).

Rättsfall (2)

MÖD 2010:13: Lagligförklaring och ombyggnad av Torps kraftstation m.m. ----- I samband med...
MÖD 2017:63: Tillstånd till ökad avledning av vatten genom turbinerna i ett vattenkraftverk...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:571

Tillstånds- och anmälningsplikt för vattenverksamhet

9 § För vattenverksamhet krävs det tillstånd enligt denna balk, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel. Den som vill bedriva vattenverksamhet får ansöka om tillstånd även om det inte krävs tillstånd för verksamheten. Oavsett vad som följer av 11-15, 19 och 23 §§, kan det för en viss verksamhet eller åtgärd krävas tillstånd enligt 7 kap. 28 a §. Lag (2005:571).

Rättsfall (22)

MÖD 2002:23: Tillstånd att leda bort inläckande grundvatten från tunnel-----Banverket hade...
MÖD 2002:28: Utrivningsföreläggande avseende brygga-----Länsstyrelsen hade förelagt en...
MÖD 2003:105: Ansökan om tillstånd att utföra en småbåtshamn-----Miljödomstolen hade meddelat...
MÖD 2003:112: Tillstånd att anlägga järnvägsbroar-----Miljödomstolen meddelade tillstånd till...
MÖD 2003:12: Förlängning av arbetstiden för om- och utbyggnad av ett kraftverk-----...
MÖD 2003:32: Tillstånd till vattenverksamhet; nu fråga om provverksamhet----- Miljödomstolen...
MÖD 2003:35: Tillstånd till bortledning av vatten för bevattning-----I mål om uttag av...
MÖD 2003:56: Tillstånd till muddring m.m. för farleder till hamn; nu fråga om...
MÖD 2003:67: Ersättning för vattenkraft-----Ersättning för ianspråktagen vattenkraft kan...
MÖD 2004:1: Avvisad ansökan om omprövning av villkor för säkerhetshöjande åtgärder i...
MÖD 2004:10: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken; nu fråga om återförvisning på grund av...
MÖD 2004:13: Tillstånd till brygga och pir-----Ansökan om tillstånd att anlägga brygga m.m....
MÖD 2004:27: Tillstånd att anlägga järnvägsbro m.m.-----Huvudfrågan i målet var om byggandet...
MÖD 2005:18: Tillståndsplikt för minikraftverk-----Ett minikraftverk med märkeffekten 15...
MÖD 2008:43: Omprövning av villkor rörande minimivattenföring ----- I målet förelåg en...
MÖD 2012:26: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och...
MÖD 2012:27: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och...
MÖD 2012:28: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och...
MÖD 2016:7: Föreläggande att söka tillstånd för bedrivande av vattenverksamhet m.m. -----...
MÖD 2017:66: Föreläggande att söka tillstånd för vattenverksamhet ----- I ett tillsynsärende...
MÖD 2018:14: Föreläggande att ansöka om lagligförklaring alternativt tillstånd för kraftverk...
NJA 2008 s. 55: Tillämpning av reglerna om strandskydd vid prövning av en ansökan om...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (4)

9 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att det för vissa vattenverksamheter i stället för tillstånd ska krävas att verksamheterna har anmälts.

Även om anmälningsplikt har föreskrivits får tillsynsmyndigheten, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, i det enskilda fallet förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd. Lag (2018:1407).

Rättsfall (2)

MÖD 2011:22: Föreläggande att söka tillstånd till vattenverksamhet-----En villaägareförening...
MÖD 2014:38: Föreläggande att ge in en anmälan i efterhand-----Efter det att en anmälan om...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1407, 2005:571

9 b § Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen. Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas dock av länsstyrelsen, om den inte ska prövas av mark- och miljödomstolen enligt 7 kap. 19 eller 20 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

Anmälan om vattenverksamhet ska, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, göras till försvarsinspektören för hälsa och miljö, länsstyrelsen eller kommunen.

En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Lag (2017:782).

Rättsfall (2)

MÖD 2014:38: Föreläggande att ge in en anmälan i efterhand-----Efter det att en anmälan om...
MÖD 2017:67: Anmälan om vattenverksamhet ----- En anmälningspliktig vattenverksamhet får...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:923, 2017:782, 2005:571

9 c § Regeringen får meddela föreskrifter om förbud, skyddsåtgärder, begränsningar och andra försiktighetsmått för vattenverksamheter och för vattenanläggningar som vattenverksamheter bedrivs med och som

 • 1. behövs för att skydda människors hälsa eller miljön och är mer ändamålsenliga än beslut i enskilda fall, eller
 • 2. behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Lag (2018:1407).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1407

10 § Om det krävs tillstånd till en vattenverksamhet, får arbeten av större omfattning i anslutning till verksamheten inte påbörjas innan tillstånd har meddelats.

11 § Tillstånd enligt detta kapitel behövs inte för

 • 1. vattentäkt för en en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning,
 • 2. utförande av anläggningar för odling av fisk, musslor eller kräftdjur, eller
 • 3. utförande av anläggningar för utvinning av värme, om åtgärden inte avser vattentäkt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

12 § Tillstånd enligt denna balk eller anmälan enligt 9 a § behövs inte, om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

Av 13 § följer att första stycket inte gäller markavvattning eller, i den utsträckning regeringen föreskriver det, andra åtgärder för avvattning av mark. Lag (2005:571).

Rättsfall (4)

MÖD 2002:28: Utrivningsföreläggande avseende brygga-----Länsstyrelsen hade förelagt en...
MÖD 2005:18: Tillståndsplikt för minikraftverk-----Ett minikraftverk med märkeffekten 15...
MÖD 2007:39: Tillsyn över vattenverksamhet ----- Länsstyrelsen förelade med stöd av 26 kap....
MÖD 2014:38: Föreläggande att ge in en anmälan i efterhand-----Efter det att en anmälan om...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:571

13 § Markavvattning får inte utföras utan tillstånd. Vidare krävs tillstånd, i den utsträckning regeringen föreskriver det, för andra åtgärder som utförs för att avvattna mark i de fall åtgärden kan förväntas få en bestående negativ effekt på växt- och djurlivet.

För dränering av jordbruksmark genom täckdikning med dräneringsrör som har en största diameter av 300 millimeter krävs det dock tillstånd endast om det är sannolikt att allmänna eller enskilda intressen skadas genom verksamheten.

Ett tillstånd till markavvattning eller annan åtgärd för att avvattna mark ska förenas med de villkor som behövs för att begränsa eller motverka skada på allmänna eller enskilda intressen. I tillståndet ska det anges inom vilken tid åtgärderna ska vara utförda. Lag (2016:991).

Rättsfall (1)

MÖD 2008:26: Föreläggande att återställa ett vattenavledningsföretag av år 1926 i...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:991

14 § Regeringen får förbjuda markavvattning som skulle kräva tillstånd enligt detta kapitel i områden där det är särskilt angeläget att våtmarkerna bevaras.

Länsstyrelsen får meddela dispens från ett förbud som meddelats enligt första stycket om det finns särskilda skäl.

Om dispens meddelas enligt andra stycket fordras för utförandet av markavvattningen att tillstånd söks enligt 9 §. Beslutet om dispens upphör att gälla om tillstånd till markavvattningen meddelas.

15 § Tillstånd enligt detta kapitel behövs inte för att utföra rensningar för att bibehålla vattnets djup eller läge eller för att omedelbart återställa ett vattendrag som har vikit från sitt förra läge eller som på något annat sätt har förändrat sitt lopp.

Om arbetena berör en fastighet som tillhör någon annan, skall fastighetsägaren alltid underrättas innan arbetena påbörjas.

Om fisket kan skadas, skall anmälan om de planerade arbetena göras till länsstyrelsen innan arbetena påbörjas.

Rättsfall (1)

MÖD 2010:47: Beslut att lämna klagomål avseende rensning av dike utan...

Lagrumshänvisningar hit (1)

16 § Arbeten får utföras utan föregående tillstånd, om det till följd av en skada eller för att förebygga en skada är nödvändigt att tillståndspliktiga ändrings- eller lagningsarbeten utförs genast. Ansökan om godkännande av arbetena skall dock göras snarast möjligt.

Åtgärder som strider mot bestämmelser om innehållande och tappning av vatten får vidtas utan föregående tillstånd, om det är nödvändigt för att avvärja fara för liv eller hälsa, rädda värdefull egendom eller av någon annan sådan orsak. Ansökan om godkännande av åtgärderna skall dock göras snarast möjligt.

Rättsfall (2)

MÖD 2008:21: Föreläggande att inge ansökan om godkännande av vidtagna åtgärder ----- En...
MÖD 2008:42: Lagligförklaring av en bro ----- En kommun hade överklagat en av miljödomstolen...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Underhållsansvar

17 § Den som äger en vattenanläggning är skyldig att underhålla den så att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vattenförhållandena. Om vattenanläggningen med stöd av en särskild rättighet utförts på någon annans mark och äganderätten till anläggningen övergått till markägaren till följd av att rättigheten upphört, kvarstår underhållsskyldigheten för den som var rättighetshavare.

Den som enligt 28 kap. 12 § har fått rätt att använda någon annans vattenanläggning är tillsammans med ägaren skyldig att underhålla anläggningen, om inte mark- och miljödomstolen bestämt något annat.

I 20 och 21 §§ samt i 24 kap. 4 § andra stycket finns bestämmelser om överflyttning av underhållsskyldigheten. Lag (2010:923).

Rättsfall (2)

MÖD 2007:45: Skadeersättning för vattenverksamhet ----- En bro uppfördes över en älv som...
MÖD 2016:36: Föreläggande om underhållsåtgärder på damm----- Länsstyrelsens föreläggande mot...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:923

18 § Den som är skyldig att underhålla en damm för vattenreglering ska ersätta skada som orsakas av att anläggningen inte ger avsett skydd mot dammhaveri. Detta gäller även om varken den underhållsskyldige eller någon som den underhållsskyldige svarar för har vållat skadan.

En underhållsskyldig som visar att dammhaveriet orsakats av en krigshandling eller liknande handling under väpnad konflikt, inbördeskrig eller uppror är dock fri från ansvar. Lag (2014:114).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:114

Utrivning m.m.

19 § Tillstånd enligt denna balk skall alltid lämnas till utrivning av en vattenanläggning i ytvatten, om inte förordnande meddelas enligt 20 §.

Rättsfall (1)

MÖD 2008:46: Ansökan om tillstånd till utrivning av dammanläggningar-----Rätten till...

Lagrumshänvisningar hit (2)

20 § I stället för att lämna tillstånd att riva ut en vattenanläggning i ytvatten får mark- och miljödomstolen på begäran av ägaren av en fastighet som skulle skadas av utrivningen förordna att skyldigheten att underhålla anläggningen och fullgöra övriga skyldigheter som ligger på anläggningens ägare skall övergå på fastighetsägaren till dess något annat bestäms.

Till skydd för allmänna intressen får efter åtagande ett sådant förordnande också meddelas för staten, en kommun eller ett vattenförbund.

Förordnande får inte meddelas, om det kan antas att fastighetsägaren inte kan fullgöra skyldigheterna eller om det med hänsyn till den sökande eller till allmänna intressen anses mera angeläget att anläggningen rivs ut.

Om ägaren av en vattenanläggning vållas skada av att anläggningen bibehålls, skall den som övertar ansvaret för anläggningen betala skälig ersättning för skadan. Lag (2011:923).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:923

21 § Om en fastighet övergår till en ny ägare och den tidigare ägaren är underhållsskyldig efter övertagande enligt 20 § första stycket, svarar den nya ägaren för de skyldigheter som följer av övertagandet.

Övertagandet enligt 20 § första stycket skall antecknas i fastighetsregistrets allmänna del. Lag (2000:228).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:228

22 § Om det kan uppkomma fara för allmänna eller enskilda intressen genom att en anläggning för bortledande av grundvatten helt eller delvis tas ur bruk, skall anläggningens ägare hämta in mark- och miljödomstolens tillstånd.

Skälig ersättning skall betalas, om en sådan åtgärd medför skada på någon annans egendom genom bestående ändring i vattenförhållandena. Lag (2010:923).

Viss vattenverksamhet som har prövats i annan ordning

23 § Tillstånd ska lämnas till följande vattenverksamheter, om inte något annat följer av 2 kap. 9 §:

 • 1. vattenverksamhet som vid prövning av annan verksamhet enligt 17 kap. 1 eller 3 § har angetts som ett villkor för verksamhetens utövande,
 • 2. anläggande av broar och annan vattenverksamhet för väg, järnväg, tunnelbana eller spårväg vars anläggande har prövats i särskild ordning,
 • 3. anläggande av rörledningar i vatten som koncession har meddelats för enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar, och
 • 4. anläggande av naturgasledningar i vatten som koncession har meddelats för enligt naturgaslagen (2005:403). Lag (2016:991).

Rättsfall (5)

MÖD 2002:83: Tillstånd att anlägga en järnvägsbro-----Byggandet av en järnvägsbro över en...
MÖD 2002:92: Tillstånd att anlägga en järnvägsbro; nu fråga om talerätt-----Byggandet av en...
MÖD 2003:112: Tillstånd att anlägga järnvägsbroar-----Miljödomstolen meddelade tillstånd till...
MÖD 2006:44: Tillstånd till anläggande av en järnvägsbro m.m.-----Efter att regeringen vid...
MÖD 2013:8: Ansökan enligt 11 kap. MB till anläggande av järnvägsbro ----- I mål om ansökan...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:600, 2007:218, 2016:991

Säkerhetsklassificering av dammar

24 § En damm ska vara klassificerad i en dammsäkerhetsklass, om dammen vid ett dammhaveri kan medföra

 • 1. förlust av människoliv,
 • 2. förstörelse av områden som är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § andra stycket,
 • 3. störning i elförsörjningen,
 • 4. förstörelse av infrastruktur,
 • 5. förstörelse av eller störning i samhällsviktig verksamhet,
 • 6. miljöskada, eller
 • 7. ekonomisk skada.

Första stycket gäller inte dammar som har uppförts för att tillfälligt torrlägga ett område i samband med ett bygg- eller anläggningsarbete.

Första stycket 1 gäller inte om risken för förlust av människoliv är försumbar. Första stycket 2–7 gäller inte konsekvenser som har liten betydelse från samhällelig synpunkt. Lag (2014:114).

Rättsfall (1)

MÖD 2018:15: Dammsäkerhetsklassificering ----- MÖD har vid klassificering av...

Lagrumshänvisningar hit (9)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:114

25 § Vid klassificering enligt 24 § ska dammen vara klassificerad i

 • 1. dammsäkerhetsklass A, om ett dammhaveri kan leda till en kris som drabbar många människor och stora delar av samhället samt hotar grundläggande värden och funktioner,
 • 2. dammsäkerhetsklass B, om ett dammhaveri kan leda till stora regionala och lokala konsekvenser eller störningar och dammen inte ska vara klassificerad i dammsäkerhetsklass A, och
 • 3. dammsäkerhetsklass C, om dammen inte ska vara klassificerad i dammsäkerhetsklass A eller B.

Om ett dammhaveri kan medföra förlust av människoliv och risken för detta inte är försumbar, ska dammen klassificeras i dammsäkerhetsklass A eller B. Lag (2014:114).

Rättsfall (1)

MÖD 2018:15: Dammsäkerhetsklassificering ----- MÖD har vid klassificering av...

Lagrumshänvisningar hit (8)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:114

26 § Klassificeringen enligt 24 och 25 §§ ska göras av den myndighet som utövar tillsyn över dammens säkerhet. Lag (2014:114).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:114

Moderna miljövillkor

27 § Den som bedriver en tillståndspliktig vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel ska se till att verksamheten har moderna miljövillkor. Med detta avses att tillståndets villkor eller bestämmelser till skydd för människors hälsa och miljön har bestämts enligt denna balk genom en dom eller i ett beslut som inte är äldre än fyrtio år. Om det i tillståndet för verksamheten har bestämts en annan tid för översyn av miljövillkoren, ska dock den tiden gälla.

Trots första stycket får en verksamhet bedrivas till dess en prövning är klar, om

 • 1. verksamhetsutövaren har ansökt om tillstånd eller omprövning för att förse verksamheten med moderna miljövillkor, eller
 • 2. verksamheten omfattas av en nationell plan för moderna miljövillkor enligt föreskrifter som regeringen meddelar och verksamhetsutövaren inte är försenad med att ansöka om prövning enligt planen. Lag (2018:1407).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1407

28 § Det ska finnas en nationell plan för de prövningar som avses i 27 §. Planen ska ange en nationell helhetssyn i fråga om att verksamheterna ska förses med moderna miljövillkor på ett samordnat sätt med största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen ska beslutas av regeringen. Lag (2018:1407).

12 kap. Jordbruk och annan verksamhet

1 § Har upphävts genom lag (2005:571).
2 § Har upphävts genom lag (2005:571).
3 § Har upphävts genom lag (2005:571).
4 § Har upphävts genom lag (2005:571).
5 § Har upphävts genom lag (2005:571).

Anmälan för samråd

6 § Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i denna balk komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälan för samråd göras hos den myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap. eller bestämmelser som har meddelats med stöd av samma kapitel.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det inom landet eller en del av landet alltid skall göras en anmälan för samråd i fråga om särskilda slag av verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada på naturmiljön. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om vilka uppgifter en anmälan skall innehålla.

Verksamhet eller åtgärd som skall anmälas för samråd får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medger något annat.

Den myndighet som avses i första stycket får förelägga den anmälningsskyldige att vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana åtgärder inte är tillräckliga och det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får myndigheten förbjuda verksamheten. Bestämmelser om rätt till ersättning vid ett sådant föreläggande eller förbud finns i 31 kap.

Rättsfall (13)

MÖD 2001:9: Ideell förenings talerätt enligt miljöbalken-----Inledningsvis framhöll...
MÖD 2003:121: Förbud mot uppförande av radiomast-----Länsstyrelsen i Dalarna hade förbjudit...
MÖD 2004:14: Tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg på en fastighet i Orust...
MÖD 2005:8: Anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för uppförande av en radiomast; nu fråga...
MÖD 2006:23: Avvisat överklagande-----Efter anmälan om samråd för utbyggnad av en...
MÖD 2007:35: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ----- En sameby hade inte rätt att föra...
MÖD 2007:6: Avvisat överklagande-----Efter anmälan om samråd beträffande en skidanläggning...
MÖD 2008:2: Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ----- Efter att ha anlagt en...
MÖD 2008:38: Anmälan om tagande av jordbruksmark ur produktion ----- En markägare anmälde...
MÖD 2008:5: Uttag av berg ----- Ett planerat uttag av berg ansågs inte vara...
MÖD 2010:12: Förbud att bygga väg över havsstrandäng ----- Länsstyrelsen förbjöd en...
MÖD 2014:32: Tillsynsärende; förbud mot utfyllnad av åkermark-----Målet rör förhållandet...
MÖD 2017:64: Förlängd nätkoncession för linje enligt ellagen ----- Mark- och...

Lagrumshänvisningar hit (12)

6 a § Skyldigheten att göra en anmälan för samråd enligt 6 § gäller inte byggande av allmän väg eller byggande av järnväg om verksamheten eller åtgärden anges i en fastställd vägplan enligt väglagen (1971:948) eller i en fastställd järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Lag (2012:441).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:441

Miljöhänsyn i jordbruket

7 § Med jordbruksmark avses i 8 och 9 §§ sådan åkermark och betesmark som ingår i fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Bestämmelserna i samma paragrafer ska dock inte tillämpas på jordbruksmark

 • 1. som ingår i en fastighet, som har bildats för ett annat ändamål än jordbruk och som därefter inte har taxerats, eller
 • 2. som i en detaljplan eller i områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900) är avsedd för ett annat ändamål än jordbruk. Lag (2010:902).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:902

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den hänsyn till natur- och kulturvärden som skall tas vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning i jordbruket, såsom i fråga om skyddet av odlings- och kulturlandskapet samt djur- och växtlivet. Föreskrifterna får dock inte vara så ingripande att pågående markanvändning inom den berörda delen av fastigheten avsevärt försvåras.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att jordbruksmark får tas ur jordbruksproduktion först efter anmälan till länsstyrelsen, om inte åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.

Första stycket gäller inte om marken tas i anspråk för verksamhet vars tilllåtlighet har prövats i särskild ordning.

Rättsfall (1)

MÖD 2017:17: Förhandsbesked----- Ett beslut om att viss mark fick tas ur jordbruksproduktion...

Lagrumshänvisningar hit (2)

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som skäligen kan behövas från miljöskyddssynpunkt i fråga om

 • 1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
 • 2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
 • 3. växtodlingen.

Vilthägn

11 § Vilthägn får inte uppföras utan tillstånd av länsstyrelsen på områden där allmänheten får färdas fritt.

Vid tillståndsprövningen skall behovet av skydd för friluftslivet och naturmiljön beaktas.

Tillstånd till vilthägn inom ett strandskyddsområde får meddelas endast om det finns särskilda skäl.

Föreskrifter om tillståndsplikt

12 § Regeringen får föreskriva om sådan tillståndsplikt för verksamheter eller åtgärder som kan krävas till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

13 kap. Genteknik

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid innesluten användning och avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer. Bestämmelserna skall också tillämpas när produkter som innehåller eller består av sådana organismer släpps ut på marknaden.

Syftet med bestämmelserna är, utöver vad som sägs i 1 kap. 1 § första stycket, att säkerställa att särskilda etiska hänsyn tas vid sådan verksamhet som avses i första stycket.

2 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kapitlets tilllämpning i fråga om organismer som har tagits fram med sådana beprövade metoder för genetisk modifiering som har visat sig inte medföra några risker från hälso- och miljösynpunkt.

Definitioner

3 § Med organism avses en biologisk enhet som kan föröka sig eller föra över genetiskt material.

4 § Med genetiskt modifierad organism avses en organism där det genetiska materialet har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturlig rekombination.

5 § Med innesluten användning avses en verksamhet där någon

 • 1. modifierar organismer genetiskt eller odlar, förvarar, transporterar, destruerar, gör sig kvitt eller på annat sätt hanterar sådana genetiskt modifierade organismer och
 • 2. använder specifika inneslutningsåtgärder för att begränsa dessa organismers kontakt med allmänheten och miljön och åstadkomma en hög grad av säkerhet för allmänheten och miljön. Lag (2003:232).

6 § Med avsiktlig utsättning avses ett avsiktligt införande av genetiskt modifierade organismer i miljön utan användning av sådana inneslutningsåtgärder som avses i 5 §. Lag (2003:232).

7 § Med uttrycket släppa ut på marknaden avses att tillhandahålla eller göra en produkt tillgänglig för någon annan.

Krav på utredning för bedömning av skaderisker

8 § Innesluten användning och avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer skall föregås av en utredning. Den skall kunna läggas till grund för en tillfredsställande bedömning av vilka hälso- och miljöskador som organismerna kan orsaka. Utredningen skall vara gjord i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. En sådan utredning skall också göras innan en produkt som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer släpps ut på marknaden.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om sådan utredning som avses i 8 §.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Etiska hänsyn och försiktighetsmått

10 § Särskilda etiska hänsyn skall tas vid innesluten användning och avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer liksom när en produkt som innehåller eller består av sådana organismer släpps ut på marknaden.

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela särskilda föreskrifter om försiktighetsmått.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Tillståndskrav och anmälningsskyldighet

12 § Det krävs tillstånd för att genomföra en avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer eller för att släppa ut en produkt som innehåller eller består av sådana organismer på marknaden.

13 § Ett tillstånd får lämnas endast om verksamheten är etiskt försvarbar.

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som krävs till skydd för människors hälsa och miljön för att få tillstånd enligt 12 §.

15 § Regeringen eller tillståndsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet enligt 12 §.

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på tillstånd till eller anmälan av innesluten användning av genetiskt modifierade organismer, om det behövs av hälso- eller miljöskäl.

Lagrumshänvisningar hit (1)

17 § En ansökan om tillstånd och en anmälan görs hos den myndighet som regeringen föreskriver.

Frågor om tillstånd skall prövas inom den tid som regeringen föreskriver.

Ett tillstånd gäller i fem år, om inte något annat sägs i tillståndsbeslutet.

Märkning

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den som släpper ut en produkt som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer på marknaden skall märka produkten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Gentekniknämnden

19 § En särskild nämnd, Gentekniknämnden, skall följa utvecklingen på genteknikområdet, bevaka de etiska frågorna och ge råd om användningen av gentekniken.

Regeringen meddelar föreskrifter om Gentekniknämndens uppgifter samt bestämmelser om nämndens sammansättning och arbetsformer.

14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer

Kapitlets innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

 • 1. kemiska produkter och biotekniska organismer,
 • 2. varor som behöver en särskild reglering på grund av sitt innehåll av kemiska produkter eller biotekniska organismer eller på grund av att de har behandlats med sådana produkter eller organismer, och
 • 3. utrustning för hantering av kemiska produkter eller biotekniska organismer.

Bestämmelserna kompletterar EU-förordningar och genomför EU-direktiv inom kapitlets tillämpningsområde. Därutöver regleras frågor som inte omfattas av EU-förordningarna och EU-direktiven. Lag (2016:781).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:734, 2016:781

Ordförklaringar

2 § I detta kapitel avses med

kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara,

blandning: en blandning eller lösning som består av två eller flera kemiska ämnen,

vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion,

bioteknisk organism: en produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av eller innehåller levande mikroorganismer, nematoder, insekter eller spindeldjur,

hantering: en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande,

införsel: att föra in en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara till Sverige, och

utförsel: att föra ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara från Sverige. Lag (2016:781).

3 § Med bekämpningssyfte avses i detta kapitel

 • 1. syfte att påverka växters livsprocesser, skydda växter eller växtprodukter mot djur, växter eller mikroorganismer eller bevara växtprodukters hållbarhet, eller
 • 2. syfte att förstöra, stöta bort, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över organismer som är skadliga eller oönskade för människor, djur, egendom eller miljön. Lag (2016:781).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:742, 2016:781, 2016:781

4 § Med bekämpningsmedel avses i detta kapitel

Rättsfall (1)

RÅ 2010 ref. 80: Regeringens beslut att inte godkänna vissa bekämpningsmedel har befunnits...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2016:781, 2016:781, 2016:781

Hantering, införsel och utförsel m.m.

5 § En kemisk produkt eller bioteknisk organism som inte är ett bekämpningsmedel får användas i bekämpningssyfte endast om det är uppenbart att användningen inte medför risker för människors hälsa eller miljön. Lag (2016:781).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:119, 2016:781

6 § Den som sprider ett bekämpningsmedel ska

 • 1. göra det på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt, och
 • 2. vidta åtgärder för att motverka att medlet sprids utanför det avsedda spridningsområdet. Lag (2016:781).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:781

7 § Bekämpningsmedel får inte spridas från luftfartyg.

Bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly får inte spridas över skogsmark eller användas för att behandla enskilda trädstammar. Lag (2016:781).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:781

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

 • 1. föreskrifter om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i frågor som avses i 2 kap. 2–4 §§,
 • 2. föreskrifter som behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt om krav på tillstånd eller godkännande för hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara,
 • 3. föreskrifter om särskilda villkor som behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt för hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara,
 • 4. föreskrifter om förbud som är av särskild betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt mot hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara,
 • 5. föreskrifter om krav på anmälan innan ett bekämpningsmedel saluhålls eller används,
 • 6. föreskrifter om sådana undantag från förbudet i 7 § första stycket att sprida bekämpningsmedel från luftfartyg som det finns synnerliga skäl för,
 • 7. föreskrifter om införsel, överlåtelse och förbränning av bränsle, handel med bränsle samt bränsles egenskaper och kvalitet som behövs för att motverka utsläpp i luften av ämnen som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön,
 • 8. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor,
 • 9. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen om att på marknaden släppa ut, tillhandahålla eller ta i drift utrustning som är avsedd för hantering av kemiska produkter eller biotekniska organismer, och
 • 10. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen om kontroll av utrustning som är avsedd för spridning av bekämpningsmedel.

Föreskrifter om varor enligt första stycket 1, 2, 3, 4 eller 8 får meddelas endast i fråga om varor som på grund av sitt innehåll av en kemisk produkt eller på grund av att de har behandlats med en kemisk produkt kan befaras medföra skada på människor eller miljön eller andra intressen som skyddas genom denna balk.

Regeringen får överlåta åt en kommun att meddela sådana föreskrifter som avses i första stycket 7. Lag (2016:781).

9 § Den myndighet som regeringen bestämmer får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 7 § andra stycket, om det

 • 1. behövs för vetenskaplig prövning, eller
 • 2. med hänsyn till skogsmarkens läge och beskaffenhet, skogsbeståndets sammansättning, spridningens inverkan på livsbetingelserna för växt- och djurlivet och andra allmänna intressen inte rimligen går att genom röjning med mekaniska metoder tillgodose kravet om återväxt av skog i 6 § skogsvårdslagen (1979:429).

En dispens enligt första stycket 2 får inte ges i fråga om spridning i ett område som har betydelse för friluftslivet, naturvården, den lokala befolkningens trivsel eller något annat kommunalt intresse, om kommunen motsätter sig en dispens. Innan dispensfrågan avgörs, ska kommunen ges tillfälle att yttra sig. Lag (2013:758).

Rättsfall (1)

MÖD 2002:53: Miljösanktionsavgift-----Miljööverdomstolen (MÖD) fastställde miljödomstolens...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:758

Produktregister

10 § Kemiska produkter som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige ska registreras i ett produktregister enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Registret ska föras av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2016:781).

Rättsfall (1)

RÅ 2010 ref. 80: Regeringens beslut att inte godkänna vissa bekämpningsmedel har befunnits...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:742, 2016:781, 2016:781

11 § Regeringen får meddela föreskrifter om att biotekniska organismer och varor ska registreras i produktregistret eller i ett annat motsvarande register.

Föreskrifter om registrering av varor får meddelas endast i fråga om varor som på grund av sitt innehåll av en kemisk produkt eller på grund av att de har behandlats med en kemisk produkt kan befaras medföra skada på människor eller miljön eller andra intressen som skyddas genom denna balk. Lag (2016:781).

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får om det finns särskilda skäl

 • 1. meddela föreskrifter om undantag från registreringsskyldigheten enligt 10 §, eller
 • 2. i det enskilda fallet ge dispens från registreringsskyldigheten enligt 10 §. Lag (2017:419).

Rättsfall (2)

NJA 2002 s. 607: Fråga om otillåten miljöverksamhet varit att anse som ringa.
NJA 2016 s. 1093: Skyldigheten att anmäla införsel av kemiska produkter till...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:781, 2017:419

Produktinformation och uppgiftsskyldighet

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för

 • 1. den som tillverkar, för in till Sverige eller på marknaden släpper ut en kemisk produkt eller bioteknisk organism att genom märkning eller på annat sätt tillhandahålla den information om produkten eller organismen som behövs till skydd för människors hälsa eller miljön, och
 • 2. den som yrkesmässigt hanterar, för in till eller för ut från Sverige en kemisk produkt eller bioteknisk organism att till den myndighet som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som behövs för att bedöma de hälso- eller miljörisker som är förknippade med produkten eller organismen och dess hantering, införsel eller utförsel. Lag (2016:781).

14 § Ny beteckning 12 § genom lag (2016:781).
15 § Har upphävts genom lag (2016:781).
16 § Har upphävts genom lag (2016:781).
17 § Har upphävts genom lag (2016:781).
18 § Har upphävts genom lag (2016:781).
19 § Ny beteckning 13 § genom lag (2016:781).
20 § Har upphävts genom lag (2016:781).

15 kap. Avfall

Ordförklaringar

1 § Med avfall avses i detta kapitel varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller föremålet

 • 1. har uppkommit i en produktionsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet,
 • 2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell praxis, och
 • 3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning.

Ett ämne eller föremål som har återvunnits och uppfyller krav i fråga om fortsatt användning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 39 eller 40 § upphör att vara avfall. Lag (2016:782).

Rättsfall (12)

MÖD 2002:67: Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken-----Miljödomstolen...
MÖD 2002:69: Föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken-----Länsstyrelsen förelade bolaget...
MÖD 2003:135: Ställande av säkerhet vid gruvdrift-----Miljödomstolen meddelade tillstånd till...
MÖD 2003:73: Tillstånd till fortsatt och utökad produktion vid en kemisk fabrik----- Ett...
MÖD 2006:65: Avfallshantering på ett sjukhus-----Fråga om visst avfall uppkommet vid sjukhus...
MÖD 2007:24: Förbud mot eldning av trädgårdsavfall-----En kommun har i sin...
MÖD 2009:33: Fråga om en viss restprodukt utgör avfall ----- Ett material innehållande...
MÖD 2010:1: Förbränning av förbrukat spånfilter ----- I ett värmeverk förbrändes träspån...
MÖD 2011:39: Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid bolagets anläggningar i...
MÖD 2014:1: Föreläggande om att ansöka om tillstånd att anlägga en deponi alternativt att...
MÖD 2016:20: Miljöfarlig verksamhet; avvisad ansökan ----- Med undanröjande av mark- och...
NJA 2016 s. 746: Otillåten avfallstransport. Tillika fråga om försök till oaktsamhetsbrott.

Lagrumshänvisningar hit (8)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:734

2 § Med avfallsförebyggande åtgärder avses i detta kapitel åtgärder som vidtas innan ett ämne eller föremål har blivit avfall och som syftar till en minskning av mängden avfall, en minskning av mängden skadliga ämnen i material och produkter eller en minskning av de negativa effekter på människors hälsa och miljön som avfall ger upphov till. Lag (2016:782).

Rättsfall (3)

MÖD 2006:65: Avfallshantering på ett sjukhus-----Fråga om visst avfall uppkommet vid sjukhus...
MÖD 2007:24: Förbud mot eldning av trädgårdsavfall-----En kommun har i sin...
MÖD 2012:49: Fråga om avfall i form av frukt och grönsaker från en livsmedelsaffär är...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:163

3 § Med hushållsavfall avses i detta kapitel avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Lag (2016:782).

Rättsfall (1)

MÖD 2004:1: Avvisad ansökan om omprövning av villkor för säkerhetshöjande åtgärder i...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:734

4 § Med återanvändning avses i detta kapitel att något som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som det ursprungligen var avsett för. Lag (2016:782).

5 § Med hantera avfall avses i detta kapitel att

 • 1. samla in, transportera, återvinna, bortskaffa eller ta annan fysisk befattning med avfall, eller
 • 2. vidta åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall men som syftar till att avfall samlas in, transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare. Lag (2016:782).

6 § I detta kapitel avses med

återvinna avfall: att vidta en åtgärd som innebär att avfall kommer till nytta som ersättning för något annat material eller förbereder det för en sådan nytta eller en åtgärd som innebär att avfall förbereds för återanvändning,

förbereda avfall för återanvändning: kontrollera, rengöra eller reparera något som är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling,

materialåtervinna avfall: upparbeta avfall till nya ämnen eller föremål som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial,

bortskaffa avfall: göra sig av med något som är avfall utan att återvinna det eller utan att lämna det till någon som samlar in eller transporterar bort det, och

behandla avfall: återvinna eller bortskaffa avfall. Lag (2016:782).

7 § Med samla in avfall avses i detta kapitel att

 • 1. hämta eller ta emot avfall, om detta inte utgör en del av behandlingen av avfallet, eller
 • 2. sortera, lagra eller på annat sätt ta befattning med avfall innan det transporteras vidare till den plats där behandlingen ska påbörjas, om åtgärden inte utförs av avfallsproducenten på den plats där avfallet uppkom. Lag (2016:782).

8 § I detta kapitel avses med

fastighetsinnehavare: den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare,

uttjänt bil: en personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram och som är avfall, och

bilskrotare: den som bedriver yrkesmässig verksamhet som syftar till att återvinna eller bortskaffa uttjänta bilar. Lag (2016:782).

Rättsfall (10)

MÖD 2001:35: Undantag (dispens) från kommunal sophämtning-----Ett par ansökte om undantag...
MÖD 2002:33: Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall från en...
MÖD 2002:64: Befrielse från sophämtning-----En fritidsfastighet ägdes av en äldre man....
MÖD 2003:115: Renhållningsavgift-----En fastighetsägaren hade medgetts uppehåll med...
MÖD 2003:117: Renhållningsavgift-----En fastighetsägare ägde en fritidsfastighet som...
MÖD 2003:37: Renhållningsavgift-----En enskild person debiterades renhållningsavgift av en...
MÖD 2006:65: Avfallshantering på ett sjukhus-----Fråga om visst avfall uppkommet vid sjukhus...
MÖD 2007:24: Förbud mot eldning av trädgårdsavfall-----En kommun har i sin...
MÖD 2010:36: Ansökan om gemensam avfallsbehållare-----Två personer som var boende nära...
MÖD 2013:2: Placering av avfallsbehållare ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att...

Lagrumshänvisningar hit (1)

9 § Med producent avses i detta kapitel den som

 • 1. yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller överlåter en vara eller en förpackning, eller
 • 2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl. Lag (2016:782).

Rättsfall (2)

MÖD 2007:24: Förbud mot eldning av trädgårdsavfall-----En kommun har i sin...
MÖD 2010:36: Ansökan om gemensam avfallsbehållare-----Två personer som var boende nära...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:163, 2011:734, 2003:1187

Avfallshierarkin

10 § En bestämmelse om skyldighet att vidta avfallsförebyggande åtgärder finns i 2 kap. 5 §.

Den som behandlar avfall eller är ansvarig för att avfall blir behandlat ska se till att det

 • 1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning,
 • 2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1,
 • 3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller
 • 4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1–3.

Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet ska anses som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig. Lag (2016:782).

Avfallsinnehavarens ansvar

11 § Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön.

En bestämmelse om att producenter kan ges skyldighet att hantera avfall finns i 12 §. Bestämmelser om att kommuner har och kan ges skyldighet att hantera avfall finns i 20 och 22 §§. Lag (2016:782).

Rättsfall (8)

MÖD 2001:35: Undantag (dispens) från kommunal sophämtning-----Ett par ansökte om undantag...
MÖD 2002:33: Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall från en...
MÖD 2002:50: Dispens från kommunal renhållningsordnings bestämmelse om intervall för tömning...
MÖD 2002:64: Befrielse från sophämtning-----En fritidsfastighet ägdes av en äldre man....
MÖD 2003:115: Renhållningsavgift-----En fastighetsägaren hade medgetts uppehåll med...
MÖD 2003:37: Renhållningsavgift-----En enskild person debiterades renhållningsavgift av en...
MÖD 2006:65: Avfallshantering på ett sjukhus-----Fråga om visst avfall uppkommet vid sjukhus...
MÖD 2007:24: Förbud mot eldning av trädgårdsavfall-----En kommun har i sin...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Producentansvar

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns eller bortskaffas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Sådana föreskrifter får endast avse avfall från sådan verksamhet som producenterna bedriver och avfall som utgörs av sådana varor eller förpackningar som producenterna tillverkar, för in till Sverige eller överlåter.

Föreskrifter enligt första stycket om skyldighet för en producent att hantera avfall som utgörs av varor eller förpackningar som producenten inte tillverkat, fört in till Sverige eller överlåtit får endast avse den del av avfallet som motsvarar producentens andel av marknaden för nya sådana varor eller förpackningar eller på annat sätt står i rimlig proportion till producentens verksamhet. Lag (2016:782).

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, för att främja avfallsförebyggande åtgärder eller en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering, meddela föreskrifter om skyldighet för producenterna att

 • 1. märka en vara eller förpackning,
 • 2. lämna uppgifter av betydelse för producentansvaret om vilka ämnen och material som en vara eller en förpackning innehåller samt om insamling, återanvändningsgrad, återvinningsgrad eller andra förhållanden, och
 • 3. se till att varor eller förpackningar har en viss sammansättning, återanvändbarhet och återvinningsbarhet.

Föreskrifter enligt första stycket 3 får i fråga om andra varor än förpackningar avse endast sådana skyldigheter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Lag (2016:782).

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 • 1. skyldighet för en producent att utse någon som ska fullgöra skyldigheter som producenten har i ett annat medlemsland i Europeiska unionen, och
 • 2. att det som gäller för en producent enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 12, 13 eller 15 § också ska gälla den som på en producents uppdrag fullgör producentens skyldigheter. Lag (2016:782).

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 • 1. skyldighet för producenter av förpackningar, producenter av papper för tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger eller andra liknande pappersprodukter och producenter av elektriska eller elektroniska produkter att se till att förpackningarna, papperet eller de elektriska och elektroniska produkterna omfattas av ett insamlingssystem för återvinning eller återanvändning, och
 • 2. tillstånd för yrkesmässig drift av sådana insamlingssystem.

Föreskrifter enligt första stycket 1 får endast avse producenter som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 §. Lag (2016:782).

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om förpackningar för konsumtionsfärdig dryck gjorda av plast eller metall meddela föreskrifter om

 • 1. att insamlingssystem för sådana förpackningar utformas så att de genom utbetalning av pant eller premie uppmuntrar att förpackningar lämnas tillbaka till systemen,
 • 2. skyldighet för producenter av sådana förpackningar att se till att förpackningarna förses med märkning med uppgifter om insamlingssystemet,
 • 3. förbud för producenter av sådana förpackningar att överlåta eller saluföra dem om de inte omfattas av ett insamlingssystem,
 • 4. krav på tillstånd för yrkesmässig tappning av konsumtionsfärdig dryck i sådana förpackningar,
 • 5. krav på tillstånd för införsel till Sverige av konsumtionsfärdig dryck i sådana förpackningar, och
 • 6. avgift vid införsel, och de andra åtgärder som behövs, för att säkerställa att inhemska och till Sverige införda förpackningar av detta slag kan konkurrera på lika villkor. Lag (2016:782).

Tillstånds- och anmälningsplikt för viss avfallshantering

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det krävs tillstånd eller anmälan för att yrkesmässigt transportera avfall. Lag (2016:782).

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det krävs en anmälan till den myndighet som regeringen bestämmer eller till kommunen för att

 • 1. yrkesmässigt samla in avfall, eller
 • 2. yrkesmässigt köpa eller sälja avfall eller förmedla avfall för bortskaffande eller återvinning. Lag (2016:782).

Rättsfall (7)

MÖD 2002:33: Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall från en...
MÖD 2002:64: Befrielse från sophämtning-----En fritidsfastighet ägdes av en äldre man....
MÖD 2003:115: Renhållningsavgift-----En fastighetsägaren hade medgetts uppehåll med...
MÖD 2006:65: Avfallshantering på ett sjukhus-----Fråga om visst avfall uppkommet vid sjukhus...
MÖD 2007:24: Förbud mot eldning av trädgårdsavfall-----En kommun har i sin...
MÖD 2010:40: Sophämtningsavgift-----En fastighetsägare ansökte om dispens från sophämtning...
MÖD 2012:49: Fråga om avfall i form av frukt och grönsaker från en livsmedelsaffär är...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:175

19 § Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det krävs en anmälan till den myndighet som regeringen bestämmer eller till kommunen för att hantera avfall med stöd av 24 § andra stycket. Lag (2016:782).

Kommunens ansvar

20 § Varje kommun ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas.

Kommunen ska transportera bort avfallet från den fastighet där avfallet finns, om

 • 1. borttransport behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, eller
 • 2. fastighetsinnehavaren begär att kommunen ska transportera bort avfallet och det inte är oskäligt med hänsyn till omständigheterna. Lag (2016:782).

21 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kommunens ansvar enligt 20 § i fråga om avfall som omfattas av producentansvar enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 §. Lag (2016:782).

Rättsfall (2)

MÖD 2006:65: Avfallshantering på ett sjukhus-----Fråga om visst avfall uppkommet vid sjukhus...
MÖD 2012:49: Fråga om avfall i form av frukt och grönsaker från en livsmedelsaffär är...

22 § Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer får i fråga om annat avfall än hushållsavfall meddela föreskrifter om att kommunen ska ansvara för att avfallet återvinns eller bortskaffas och transporteras från den fastighet där avfallet finns. Föreskrifterna får endast avse avfall som av hälso- eller miljöskäl behöver hanteras av kommunen. Lag (2016:782).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:793

23 § När kommunen planerar och beslutar hur den ska ta sitt ansvar enligt 20 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 22 § ska kommunen ta hänsyn till fastighetsinnehavarnas förmåga att själva hantera avfall på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och de behov som finns för olika slag av bebyggelse. Lag (2016:782).

24 § Om kommunen enligt 20 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 22 § ska ansvara för en viss hantering av avfall, får den hanteringen inte utföras av någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar.

Första stycket gäller inte en fastighetsinnehavare som på fastigheten återvinner eller bortskaffar avfallet, om det görs utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

En åtgärd som avses i andra stycket kan kräva anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 19 §. Lag (2016:782).

25 § Kommunen får i det enskilda fallet

 • 1. ge dispens från förbudet i 24 § första stycket, om det finns särskilda skäl och den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, och
 • 2. ge tillstånd till avfallshantering som avses i 24 § andra stycket, trots att tillstånd inte krävs. Lag (2016:782).

Förbud mot nedskräpning

26 § Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till. Lag (2016:782).

Förbud mot dumpning och förbränning

27 § Avfall får inte dumpas eller förbrännas inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. På och över det fria havet får avfall inte heller dumpas från eller förbrännas på svenska fartyg eller luftfartyg. Avfall som är avsett att dumpas i eller förbrännas på det fria havet får inte föras ut ur landet eller ur den ekonomiska zonen.

Det som sägs i första stycket om dumpning gäller inte sådana utsläpp av skadliga ämnen från fartyg som regleras i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller sådana utsläpp av sediment från fartyg som regleras genom barlastvattenlagen (2009:1165) eller föreskrifter som meddelats i anslutning till den lagen. Lag (2016:784).

28 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet mot dumpning i 27 § första stycket för geologisk lagring av koldioxid. Lag (2016:782).

29 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet mot dumpning i 27 § första stycket, om avfallet kan dumpas utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Den som har gett en dispens enligt första stycket får

 • 1. förelägga den som har fått dispensen att avhjälpa en olägenhet som uppkommer genom dumpningen, om olägenheten inte förutsågs när dispensen gavs, och
 • 2. återkalla dispensen, om ett villkor eller en föreskrift som gäller för dumpningen inte följs eller om en olägenhet som avses med ett föreläggande enligt 1 inte avhjälps. Lag (2016:782).

Uppgifter om och hantering av avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet

30 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna det till någon som har det tillstånd eller har gjort den anmälan som krävs för hanteringen. Lag (2016:782).

Rättsfall (3)

MÖD 2004:2: Ansökan om utdömande av vite-----Undanröjande av miljödomstolens dom pga....
MÖD 2006:63: Föreläggande att ta hand om avfall-----Ett markägande bolag anmälde till en...
MÖD 2014:41: Utdömande av vite-----Sedan ett skepp körts på grund i havet förelade...

Lagrumshänvisningar hit (2)

31 § Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till avfall ska lämna uppgift till kommunen om avfallet och dess hantering. Lag (2016:782).

Rättsfall (3)

MÖD 2007:12: Tillstånd till underhållsmuddring m.m.-----Miljödomstolen gav sökanden...
MÖD 2009:30: Tillstånd till utsläpp av mudder ----- Tillstånd till utsläpp av mudder hade...
MÖD 2011:50: Ansökan om tillstånd till hamnverksamhet m.m. ----- Miljödomstolen hade bland...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Uttjänta bilar

32 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att bilskrotare ska vara auktoriserade och om villkoren för auktorisation av bilskrotare. Lag (2016:782).

Rättsfall (1)

MÖD 2011:50: Ansökan om tillstånd till hamnverksamhet m.m. ----- Miljödomstolen hade bland...

Lagrumshänvisningar hit (1)

33 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 • 1. skyldighet för den som har förvärvat en uttjänt bil för skrotning att utfärda ett bevis om att bilen har mottagits för detta syfte (mottagningsbevis) och se till att bilen blir omhändertagen av en auktoriserad bilskrotare,
 • 2. skyldighet för bilskrotare att lämna uppgifter om återanvändningsgrad, återvinningsgrad eller andra förhållanden som rör de uttjänta bilar som bilskrotaren har hanterat,
 • 3. skyldighet för auktoriserade bilskrotare att utfärda ett intyg om att åtgärder har vidtagits för en hälso- och miljömässigt godtagbar hantering av en uttjänt bil (skrotningsintyg), och
 • 4. utfärdandet av sådana bevis och intyg som avses i 1 och 3. Lag (2016:782).

Rättsfall (3)

MÖD 2007:12: Tillstånd till underhållsmuddring m.m.-----Miljödomstolen gav sökanden...
MÖD 2009:30: Tillstånd till utsläpp av mudder ----- Tillstånd till utsläpp av mudder hade...
MÖD 2011:50: Ansökan om tillstånd till hamnverksamhet m.m. ----- Miljödomstolen hade bland...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

34 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som yrkesmässigt bedriver en verksamhet som syftar till att genom demontering, sortering eller på annat sätt förbehandla avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter ska ha personal eller kvalitetssystem som certifierats av ett organ som ackrediterats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Föreskrifter enligt första stycket får endast avse åtgärder som krävs av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra hälso- eller miljöskäl. Lag (2016:782).

Rättsfall (10)

MÖD 2003:135: Ställande av säkerhet vid gruvdrift-----Miljödomstolen meddelade tillstånd till...
MÖD 2004:77: Avgift för prövning och tillsyn-----Målet gällde om en tillståndspliktig deponi...
MÖD 2006:12: Säkerhet enligt 15 kap. 34 § miljöbalken-----En kommun yrkade att bli befriad...
MÖD 2006:58: Tillstånd till gruvverksamhet-----Bolaget fick tillstånd till befintlig och...
MÖD 2006:6: Tillstånd att anlägga dammar-----Ett bolag hade ansökt om och fått tillstånd...
MÖD 2009:45: Ställande av säkerhet ..... Verksamhetsutövares status som kommunalförbund...
MÖD 2010:20: Ansökan om tillstånd till fortsatt drift vid avfallsanläggningen Storskogen,...
MÖD 2010:51: Ekonomisk säkerhet i samband med tillstånd för avfallsdeponi-----Ett bolag...
MÖD 2016:9: Godkännande av ekonomisk säkerhet ----- Den ställda bankgarantin hade utformats...
NJA 2009 s. 667: Fråga om Miljööverdomstolen varit skyldig att inhämta förhandsavgörande från...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:175

Deponering av avfall

35 § Ett tillstånd till en verksamhet som omfattar deponering av avfall får ges endast om verksamhetsutövaren för fullgörandet av de skyldigheter som gäller för deponeringsverksamheten ställer säkerhet enligt 16 kap. 3 § eller vidtar någon annan lämplig åtgärd för sådant säkerställande. Lag (2016:782).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:175

36 § Den som bedriver en verksamhet med deponering av avfall ska ta betalt för samtliga kostnader som rör avfallsdeponin. I kostnadsberäkningen ska alla kostnader för att inrätta och driva deponin ingå samt, så långt det är möjligt, alla kostnader som är nödvändiga för att fullgöra de skyldigheter som gäller för deponeringsverksamheten. Lag (2016:782).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:430

Geologisk lagring av koldioxid

37 § Tillstånd till geologisk lagring av koldioxid får ges endast om verksamhetsutövaren ställer säkerhet enligt 16 kap. 3 § eller vidtar någon annan lämplig åtgärd för att säkerställa fullgörandet av de skyldigheter som gäller för verksamheten enligt denna balk, lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter samt de föreskrifter och tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av dessa lagar. Lag (2016:782).

Anordningar för hantering av avfall

38 § Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om anordningar för hantering av avfall. Lag (2016:782).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ytterligare föreskrifter om avfall och avfallsförebyggande åtgärder

39 § Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur avfall ska hanteras som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Lag (2016:782).

40 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om

 • 1. avfall som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, och
 • 2. avfallsförebyggande åtgärder som har särskild betydelse för skyddet för människors hälsa eller miljön. Lag (2017:419).

Kommunal renhållningsordning

41 § För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden enligt detta kapitel. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Lag (2016:782).

42 § Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen

 • 1. på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen, och
 • 2. ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor.

Kommunen ska informera om utställningen på sin webbplats före utställningstidens början. Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken tid och till vem som synpunkter ska lämnas. Lag (2016:782).

Lagrumshänvisningar hit (2)

43 § När kommunen antar renhållningsordningen ska kommunen ta hänsyn till de synpunkter som har kommit fram i samrådet och granskningen enligt 42 §. Lag (2016:782).

Lagrumshänvisningar hit (1)

44 § Bestämmelserna i 42 och 43 §§ gäller även förslag till ändringar i en renhållningsordning.

En kommun behöver inte ställa ut ett förslag till en ändring i renhållningsordningen som endast

 • 1. gäller föreskrifter som kommunen får meddela med stöd av detta kapitel, och
 • 2. berör ett fåtal fastighetsinnehavare eller annars är liten. Lag (2017:955).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:955

Skyldighet för kommunerna att informera

45 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att lämna information om hantering av avfall och innehållet i avfallsplanerna. Lag (2016:782).

Föreskrifter för försvaret

46 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela särskilda föreskrifter för Försvarsmaktens, Fortifikationsverkets, Försvarets materielverks och Försvarets radioanstalts verksamhet som avviker från det som annars sägs i detta kapitel. Lag (2016:782).

Lagrumshänvisningar hit (1)

FJÄRDE AVDELNINGEN

PRÖVNINGEN AV MÅL OCH ÄRENDEN

16 kap. Allmänt om prövningen

Prövningsmyndigheter

1 § Regeringen, länsstyrelserna och andra förvaltningsmyndigheter, kommunerna, mark- och miljödomstolarna, Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen prövar mål och ärenden enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken. I fråga om prövningen av mål om straff eller förverkande enligt 29 kap. gäller dock vad som är föreskrivet om brottmål i allmänhet.

Närmare bestämmelser om vilka mål och ärenden som prövas av respek- tive prövningsmyndighet finns i 17 kap. 1–4 §§, 18 kap. 1–2 §§, 19 kap. 1–2 §§, 21 kap. 1 § och i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

Beslut eller dom om återkallelse av tillstånd, dispens, godkännande och förbud mot fortsatt verksamhet samt omprövning av tillstånd eller villkor meddelas av tillståndsmyndigheten. Lag (2010:923).

Rättsfall (1)

MÖD 2006:44: Tillstånd till anläggande av en järnvägsbro m.m.-----Efter att regeringen vid...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:923

Tillstånd, godkännande och dispens

2 § Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, får ges för begränsad tid och får förenas med villkor. Lag (2018:1407).

Rättsfall (14)

MÖD 2002:89: Tillstånd till utökad verksamhet vid ett pappersbruk-----Bolaget ansökte om ett...
MÖD 2003:14: Tillstånd till ändrad och utökad produktion av fjärrvärme-----...
MÖD 2003:77: Villkor för tillstånd till anläggning för förbränning av avfall----- Frågan i...
MÖD 2005:61: Tillstånd till behandling och deponering av farligt avfall----- Miljödomstolen...
MÖD 2007:56: Villkor för energihushållning ----- Det har som villkor föreskrivits att...
MÖD 2008:9: Tillstånd till djurhållning avseende minkar ----- För att motverka uppkomst av...
MÖD 2009:30: Tillstånd till utsläpp av mudder ----- Tillstånd till utsläpp av mudder hade...
MÖD 2009:40: Tidsbegränsning av tillstånd ----- Om inte någon tidsbegränsning följer av en...
MÖD 2010:26: Tidsbegränsning av tillstånd till enskild avloppsanläggning ----- Miljö- och...
MÖD 2013:39: Tidsbegränsat tillstånd för uttag av grundvatten för...
MÖD 2014:34: Tillstånd till vindkraftverksamhet-----Mark- och miljödomstolen har i ett mål...
MÖD 2018:6: Ändringstillstånd avseende ändrad höjd av vindkraftpark ----- Ett bolag ansökte...
NJA 2004 s. 421: Fråga huruvida transporter till och från en miljöfarlig verksamhets...
NJA 2010 s. 516: Utformning av tillståndsvillkor enligt miljöbalken, särskilt när det gäller...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (7)

2 a § Vid ändring av en miljöfarlig verksamhet får tillståndet begränsas till att enbart avse ändringen (ändringstillstånd). Lag (2018:1407).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:430, 2018:1407

2 b § Vid ändring av en sådan vattenverksamhet som avses i 11 kap. 6 § får tillståndet begränsas till att enbart avse ändringen (ändringstillstånd), om

 • 1. verksamheten omfattas av en sådan nationell plan som avses i 11 kap. 28 § och den prövning av verksamheten som ska ske enligt planen inte har påbörjats, eller
 • 2. det annars är lämpligt. Lag (2018:1407).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:670, 2018:1407