lagen.nu

Förordning (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1998-01-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:973
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § Denna förordning rör tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2200/97 av den 30 oktober 1997 om sanering av gemenskapsproduktionen av äpplen, päron, persikor och nektariner.

2 § Frågor om röjningsbidrag enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen.

Beslut eller underrättelse om beslut om bidrag skall innehålla en upplysning om innehållet i 3 §.

Bidraget betalas ut av Statens jordbruksverk.

3 § Före utbetalning av bidrag som länsstyrelsen beslutat om, skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna.

Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut bidraget och sända tillbaka ärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut förfaller.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Belopp som bidragsmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka. Om det anses oskäligt att återkräva hela beloppet skall detta sättas ned.

Om ett beslut om bidrag har meddelats på grund av oriktig eller vilseledande uppgift av bidragsmottagaren eller om denne har brutit mot villkor eller åtaganden som gäller för bidraget, har länsstyrelsen rätt att omedelbart häva beslutet och kräva tillbaka beloppet inom 15 år från det att beloppet betalades ut.

Därutöver följer av kommissionens förordning (EG) nr 2467/97 av den 11 december 1997 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 2200/97 om sanering av gemenskapens produktion av äpplen, päron, persikor och nektariner2 att den som inte fullföljer de åtaganden som gäller för röjningsbidraget skall betala en avgift motsvarande bidraget.

5 § Länsstyrelsens beslut om bidrag får överklagas till Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:973).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1132, 2018:973

6 § Föreskrifter i övrigt till komplettering och för verkställighet av rådets förordning (EG) nr 2200/97 meddelas av Jordbruksverket.

7 § Länsstyrelsen kontrollerar att

  • 1. uppgifter som läggs till grund för röjningsbidrag stämmer överens med de faktiska förhållandena,
  • 2. villkoren för bidraget uppfylls.

Om inte annat följer av denna förordning, gäller för röjningsbidrag bestämmelser om behörig myndighet, uppgiftsskyldighet, tillsyn och kontroll, ränta och verkställighet av beslut som finns i förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. Förordning (2000:104).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:104

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:8

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
EGTL303/97 s3, EGTL341/97 s3
Ikraft
1998-01-21
SFS-nummer
1998:8
CELEX-nr
397R2200 397R2467

Förordning (1998:1132) om ändring i förordningen (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:1132
Rubrik
Förordning (1998:1132) om ändring i förordningen (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

Förordning (2000:104) om ändring i förordningen (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2000-04-15
SFS-nummer
2000:104
Rubrik
Förordning (2000:104) om ändring i förordningen (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

Förordning (2018:973) om ändring i förordningen (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:973
Rubrik
Förordning (2018:973) om ändring i förordningen (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation