lagen.nu

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:622
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Denna förordning reglerar vissa förhållanden i anslutning till

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Behörig myndighet

2 § Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt de rättsakter som anges i 1 §. Förordning (2009:1365).

Ändringar/Förarbeten (5)

Undantag

2 a § Den som har hemvist i Sverige, Danmark, Finland eller Norge får utföra sådan tillfällig persontrafik som avses i artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1073/2009 mellan dessa länder utan sådant kontrolldokument som avses i artikel 12 i samma förordning. Förordning (2011:1093).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1093, 2003:860

Kontroller

3 § Med behörig kontrollant enligt artiklarna 4.3 andra meningen, 17 och 19 i förordning (EG) nr 1073/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 och enligt artiklarna 4.6 och 5.6 i förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 avses polisman och bilinspektör. I fråga om inhämtande av uppgift i gemenskapstillstånd eller förartillstånd vid Kustbevakningens tillsyn över att lagen (2006:263) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs beträffande gods i hamnars landområden som är avsett för vidare transport, avses med behörig kontrollant enligt artiklarna 4.6 och 5.6 i förordning (EG) nr 1072/2009 kustbevakningstjänsteman. Med behörig kontrolltjänsteman enligt den överenskommelse som bifogats rådets beslut nr 917/2002/EG avses polisman och bilinspektör. Förordning (2015:75).

Ändringar/Förarbeten (5)

3 a § Det bevismaterial som avses i artikel 8.3 i förordning (EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013, ska vid kontrolltillfället kunna visas upp på begäran av en polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman tillsammans med en bestyrkt kopia av ett sådant gemenskapstillstånd och, om det är tillämpligt, ett sådant förartillstånd som avses i nämnda EU-förordning. Förordning (2018:622).

Ändringar/Förarbeten (3)

Förartillstånd

3 b § Vid en begäran om utfärdande av förartillstånd enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1072/2009 ska en bestyrkt kopia av förarens anställningsavtal samt övriga uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna prövas ges in till Transportstyrelsen. Förordning (2014:1063).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1093

3 c § Giltighetstiden för ett förartillstånd enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1072/2009 får fastställas till längst fem år, dock inte för längre tid än anställningen varar enligt anställningsavtalet. Förordning (2014:1063).

Ansvarsbestämmelser m.m.

4 § Till böter döms den som uppsåtligen

 • 1. driver trafik utan sådant
  • a) tillstånd som avses i artikel 4 eller 6 i förordning (EG) nr 1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013,
  • b) kontrolldokument som avses i artikel 12 i samma förordning, om han eller hon inte är undantagen från kravet på kontrolldokument enligt 2 a §,
  • c) certifikat som avses i artikel 5.5 i samma förordning,
 • 2. driver trafik utan något av de tillstånd som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013,
 • 3. utför cabotagetrafik i strid med förordning (EG) nr 1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013, eller
 • 4. utför transporter utan sådant tillstånd som avses i artikel 15 i den överenskommelse som bifogas rådets beslut nr 917/2002/EG eller sådant kontrolldokument som avses i artikel 10 i samma överenskommelse. Förordning (2014:1439).

5 § Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 • 1. bryter mot artikel 4.3 andra meningen eller artikel 19 i förordning (EG) nr 1073/2009,
 • 2. bryter mot artikel 4.6 andra meningen eller artikel 5.6 tredje meningen i förordning (EG) nr 1072/2009,
 • 3. bryter mot artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1073/2009, eller
 • 4. bryter mot artikel 18 eller artikel 20 i den överenskommelse som bifogats rådets beslut nr 917/2002/EG. Förordning (2011:1093).

Ändringar/Förarbeten (5)

5 a § Sanktionsavgift ska påföras det transportföretag som innehar ett gemenskapstillstånd och som utför godstransporter i strid med artikel 8 i förordning (EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013. Förordning (2017:517).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:517, 2014:1439

6 § Om internationell persontrafik som avses i denna förordning har drivits utan tillstånd eller om cabotagetrafik har utförts i strid med förordning (EG) nr 1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har beställt transporten till böter, om han eller hon

 • 1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades eller att villkoren för att utföra cabotagetrafiken inte var uppfyllda, eller
 • 2. beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras. Förordning (2018:622).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:1093, 2017:517, 2018:622

6 a § Om internationell godstrafik som avses i denna förordning har drivits utan tillstånd eller om en transport har utförts i strid med artikel 8 i förordning (EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har beställt transporten till böter, om han eller hon

 • 1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades eller att villkoren i artikel 8 i nämnda EU-förordning inte var uppfyllda, eller
 • 2. beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras. Förordning (2018:622).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:622, 2017:517

Hindrande av fortsatt färd

7 § Om ett fordon framförs i strid mot bestämmelser som avses i denna förordning får en polisman eller en tulltjänsteman hindra fortsatt färd. Polismannen eller tulltjänstemannen får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga uppställnings- eller avlastningsplats eller verkstad. I fråga om ett fordon som är registrerat i utlandet och som förs in i Sverige får polismannen eller tulltjänstemannen medge att det omedelbart förs ut ur landet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1439

Sanktionsavgift m.m.

Prövningsmyndighet och avgiftens storlek

7 a § Frågor om påförande av sanktionsavgift enligt 5 a § prövas av Transportstyrelsen.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

Innan sanktionsavgift påförs ska transportföretaget ges tillfälle att yttra sig.

Sanktionsavgift får sättas ned eller efterges om det finns särskilda skäl. Förordning (2014:1439).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1439

7 b § Sanktionsavgift enligt 5 a § ska påföras med ett belopp om 40 000 kronor. Förordning (2014:1439).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1439

Förskott

7 c § Om ett transportföretag ska påföras sanktionsavgift enligt 5 a §, ska en polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman vid vägkontrollen besluta om förskott för sanktionsavgiften.

Ett förskott som har beslutats av en polisman eller bilinspektör ska betalas till Polismyndigheten. Ett förskott som har beslutats av en tulltjänsteman ska betalas till Tullverket. Förordning (2018:622).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:622, 2014:1439

7 d § Om det förskott som anges i 7 c § inte betalas omedelbart i samband med kontrollen, ska polismannen, bilinspektören eller tulltjänstemannen besluta att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden. En polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman får avstå från att fatta ett sådant beslut, om det finns synnerliga skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om sanktionsavgift slutligt påförts utan att förskottet har betalats, denna avgift har betalats. Förordning (2018:622).

7 e § Ett beslut om förskott för sanktionsavgift eller att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden ska skyndsamt underställas Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om beslutet ska bestå.

Om ett beslut om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden gäller enligt 7 d §, ska ärendet om sanktionsavgift handläggas utan dröjsmål. Transportstyrelsen får vid sin handläggning

 • 1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften,
 • 2. upphäva det beslut som gäller enligt 7 d §, om det finns synnerliga skäl.

Punkterna 1 och 2 gäller även när Transportstyrelsen slutligt prövar påförandet av sanktionsavgift. Förordning (2018:622).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2015:33, 2018:622, 2014:1439

7 f § Om det inte påförs någon sanktionsavgift, eller om avgiften sätts ned eller efterges, ska det överskjutande beloppet av betalat förskott enligt 7 c § återbetalas. Förordning (2014:1439).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1439

Betalning av sanktionsavgifter

7 g § Sanktionsavgifter ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

Sanktionsavgifter ska betalas till Transportstyrelsen. Förordning (2014:1439).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1439

Verkställighet

7 h § När ett beslut om sanktionsavgift har vunnit laga kraft får det verkställas enligt utsökningsbalken. Förordning (2014:1439).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1439

7 i § Sanktionsavgift får påföras bara om den som anspråket riktas mot har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att besluta om avgift har uppfyllts. Förordning (2014:1439).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1439

7 j § En sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Förordning (2014:1439).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1439

Överklagande

8 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Följande beslut får inte överklagas:

 • 1. en polismans, bilinspektörs eller tulltjänstemans beslut enligt 7 c och 7 d §§, och
 • 2. Transportstyrelsens beslut enligt 7 e §. Förordning (2018:622).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1439, 2018:622

Bemyndiganden

9 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när det gäller transporter som avses i förordning (EG) nr 1072/2009, förordning (EG) nr 1073/2009 och förordning (EG) nr 3298/94.

Polismyndigheten får, efter att ha gett Transportstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i denna förordning om förskott för sanktionsavgifter som beslutas av polismän eller bilinspektörer.

Tullverket får, efter att ha gett Transportstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i denna förordning om förskott för sanktionsavgifter som beslutas av tulltjänstemän.

Polismyndigheten får, efter att ha gett Tullverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i denna förordning om hindrande av fortsatt färd som beslutas av polismän.

Tullverket får, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i denna förordning om hindrande av fortsatt färd som beslutas av tulltjänstemän. Förordning (2018:622).

Ändringar/Förarbeten (7)

Avgifter

10 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan enligt denna förordning. Förordning (2010:1593).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:557, 2001:665, 2010:1593

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:786

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
EGTL74/92 s1, EGTL95/92 s1, EGTL251/92 s1, EGTL279/93 s1, EGTL341/94 s20
Ikraft
1998-10-01
CELEX-nr
392R0684 392R0881 392R2454 393R3118 394R3298
SFS-nummer
1998:786
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998 då förordningen (1995:525) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska unionen skall upphöra att gälla.
 • 2. Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken förordningen har varit i kraft.
 • 3. Om ett ärende före ikraftträdandet inte har avslutats hos en myndighet, som enligt äldre bestämmelser är behörig att pröva det, skall det prövas av den myndigheten även om denna inte är behörig enligt den nya förordningen.

Förordning (1999:557) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 9, 10 §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:557
Rubrik
Förordning (1999:557) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (1999:671) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1999-08-01
SFS-nummer
1999:671
Rubrik
Förordning (1999:671) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (1999:784) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1999-12-01
SFS-nummer
1999:784
Rubrik
Förordning (1999:784) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2001:665) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:665
Rubrik
Förordning (2001:665) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2002:113) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL4/1998 s10
Ikraft
2002-06-01
CELEX-nr
31998R0012
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
SFS-nummer
2002:113
Rubrik
Förordning (2002:113) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2003:49) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL321/2002 s11
Ikraft
2003-03-19
CELEX-nr
32002D0917
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
SFS-nummer
2003:49
Rubrik
Förordning (2003:49) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2003:860) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §;ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:860
Rubrik
Förordning (2003:860) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2008:1140) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 9 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1140
Rubrik
Förordning (2008:1140) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2009:1365) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1365
Rubrik
Förordning (2009:1365) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2010:223) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL300/2009 s72
Ikraft
2010-05-14
CELEX-nr
32009R1072
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 9 §§
SFS-nummer
2010:223
Rubrik
Förordning (2010:223) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2010:1593) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1593
Rubrik
Förordning (2010:1593) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2011:1093) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL300/2009 s72, EUTL300/2009 s88, EGTL341/1994 s20, EGTL321/2002 s11
Ikraft
2011-12-04
CELEX-nr
32009R1072, 32009R1073, 31994R3298, 32002D0917
Omfattning
ändr. 1, 2 a, 3, 4, 5, 6, 9 §§;nya 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 3 a §
SFS-nummer
2011:1093
Rubrik
Förordning (2011:1093) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2014:1063) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 3 a, 3 b §§ betecknas 3 b, 3 c §§, rubr. närmast före 3 a sätts närmast före 3 b §;ny 3 a §
Ikraft
2014-11-01
SFS-nummer
2014:1063
Rubrik
Förordning (2014:1063) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2014:1261) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1261
Rubrik
Förordning (2014:1261) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2014:1439) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 8 §§, rubr. närmast före 4 §;nya 5 a, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g, 7 h, 7 i, 7 j §§, rubr. närmast före 7, 7 a, 7 c, 7 g, 7 h §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1439
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2014:1439) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2014:1440) om ändring i förordningen (2014:1261) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 § i 2014:1261
SFS-nummer
2014:1440
Rubrik
Förordning (2014:1440) om ändring i förordningen (2014:1261) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2015:33) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7c, 7 d, 7 e §§
Ikraft
2015-03-01
SFS-nummer
2015:33
Rubrik
Förordning (2015:33) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2015:75) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2015-04-01
SFS-nummer
2015:75
Rubrik
Förordning (2015:75) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2017:517) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 a, 6 §§;ny 6 a §
Ikraft
2017-07-17
SFS-nummer
2017:517
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2017.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:517) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (2018:622) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3 a, 6, 6 a, 7 c, 7 d, 7 e, 8, 9 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:622
Rubrik
Förordning (2018:622) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation