lagen.nu

Förordning (1998:780) om biluthyrning

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:387
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen (1998:492) om biluthyrning.

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav enligt lagen om biluthyrning m.m. finns i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register. Förordning (2009:1366).

Ändringar/Förarbeten (4)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen (1998:492) om biluthyrning.

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav enligt lagen om biluthyrning m.m. finns i vägtrafikdataförordningen (2019:382).

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register. Förordning (2019:387).

Ändringar/Förarbeten (4)

1 a § Lagen (1998:492) om biluthyrning gäller inte uthyrning av terrängmotorfordon som är avsedda för körning på spelytor och anlagda transportvägar inom golfanläggningar. Förordning (2013:213).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:213

Ansökan

2 § En ansökan om tillstånd till uthyrningsrörelse skall vara skriftlig.

Sökanden skall ge in sådana handlingar som kan visa att han är lämplig att driva verksamheten.

3 § Transportstyrelsen får begära in de uppgifter som behövs för att pröva en ansökan om tillstånd till uthyrningsrörelse. Förordning (2009:1366).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1366

Beslut om tillstånd

4 § Ett tillstånd till uthyrningsrörelse skall innehålla

  • 1. tillståndshavarens namn, adress, personnummer eller organisationsnummer,
  • 2. de villkor som gäller för tillståndet,
  • 3. uppgift om tillståndshavaren är en juridisk person eller en utomlands bosatt näringsidkare, vem som ansvarar för uthyrningsverksamheten och vilka som i övrigt har prövats enligt lagen (1998:492) om biluthyrning.

Tillståndet skall vidare innehålla upplysningar om innehållet i 5 § samt en påminnelse om under vilka förutsättningar tillståndet kan återkallas.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1366

4 a § I ett ärende om tillstånd att bedriva uthyrningsrörelse enligt 3 och 4 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning ska Transportstyrelsen meddela beslut inom fyra månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1366).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1366, 2009:1104

4 b § Om Transportstyrelsen i ett ärende om tillstånd att bedriva uthyrningsverksamhet enligt 3 och 4 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära att dokumentet ska ges in i form av en auktoriserad översättning. Förordning (2009:1366).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1366, 2009:1104

4 c § Om en ansökan om tillstånd inte har behandlats inom den i 4 a § angivna tidsfristen ska tillståndet anses beviljat i enlighet med ansökan. Förordning (2009:1104).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1104

Utbyte av ansvariga för uthyrningsverksamheten m.fl.

5 § Tillståndshavaren är skyldig att anmäla till Transportstyrelsen om den eller de som ansvarar för uthyrningsverksamheten eller någon annan som lämplighetsprövningen ska avse byts ut. Detsamma gäller om någon sådan person tillkommer. Förordning (2009:1366).

6 § Vad som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning av en sådan ansökan gäller i tillämpliga delar anmälan enligt 5 § och prövningen med anledning av en sådan anmälan.

Fordon som används i uthyrningsrörelse m.m.

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

7 § En tillståndshavare är skyldig att till Transportstyrelsen anmäla fordon med en totalvikt över 3,5 ton som avses att användas i rörelsen. En anmälan ska innehålla uppgifter om fordonets registreringsnummer. För ett fordon som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av kontraktet bifogas.

Om tillståndshavaren avser att inte längre använda ett fordon i rörelsen är han eller hon skyldig att anmäla detta till Transportstyrelsen.

Om skyldighet att i andra fall anmäla fordon som används i en uthyrningsrörelse finns det bestämmelser i 10 kap. 12 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Förordning (2009:1366).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:664, 2009:1366, 2019:387
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

7 § En tillståndshavare är skyldig att till Transportstyrelsen anmäla fordon med en totalvikt över 3,5 ton som avses att användas i rörelsen. En anmälan ska innehålla uppgifter om fordonets registreringsnummer. För ett fordon som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av kontraktet bifogas.

Om tillståndshavaren avser att inte längre använda ett fordon i rörelsen är han eller hon skyldig att anmäla detta till Transportstyrelsen.

Om skyldighet att i andra fall anmäla fordon som används i en uthyrningsrörelse finns det bestämmelser i 5 kap. 14 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Förordning (2019:387).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:664, 2009:1366, 2019:387

8 § Den som har tillstånd till uthyrningsrörelse är skyldig att

  • 1. föra anteckningar över uthyrningar,
  • 2. föra de anteckningar om verksamheten i övrigt som Transportstyrelsen beslutar,
  • 3. på begäran av Transportstyrelsen sända in sammandrag av anteckningarna,
  • 4. hålla anteckningarna tillgängliga för granskning av Transportstyrelsen eller Polismyndigheten, och
  • 5. lämna de övriga uppgifter om rörelsen som Transportstyrelsen begär. Förordning (2014:1260).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1366, 2014:1260

Underrättelseskyldighet

9 § En kopia av ett beslut om tillstånd till uthyrningsrörelse och om ändring eller återkallelse av ett sådant tillstånd ska sändas till Skatteverket och Polismyndigheten. Förordning (2014:1260).

Ändringar/Förarbeten (3)

10 § Om en myndighet uppmärksammar någon omständighet som kan vara av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare ska tilldelas en varning eller om tillståndet ska återkallas, ska detta anmälas till Transportstyrelsen.

Om det finns anledning att anta att överträdelser har skett i verksamheten, ska Transportstyrelsen anmäla detta till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet. Förordning (2014:1260).

Ändringar/Förarbeten (3)

11 § Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller avgifter ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som styrelsen behöver för sin prövning eller tillsyn. Förordning (2009:1366).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:998, 2009:1366
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

12 § När en domstol har dömt någon som har tillstånd till uthyrningsrörelse för något brott som avses i 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Transportstyrelsen. Förordning (2009:1366).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:664, 2009:1366, 2019:387
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

12 § När en domstol har dömt någon som har tillstånd till uthyrningsrörelse för något brott som avses i 6 kap. 3 § vägtrafikdataförordningen (2019:382) eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Trans- portstyrelsen. Förordning (2019:387).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:664, 2009:1366, 2019:387

Avgifter

13 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2010:1592).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:664, 2010:1592

Straffbestämmelse

14 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 5 §, 7 § första eller andra stycket eller 8 § döms till penningböter.

Bemyndiganden

15 § Transportstyrelsen får utom i de fall som avses i 16 § meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (1998:492) om biluthyrning och av denna förordning. Förordning (2008:1141).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1141

16 § Polismyndigheten får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om möjligheten för Transportstyrelsen att inhämta den personutredning som behövs för tillämpningen av lagen (1998:492) om biluthyrning och denna förordning. Förordning (2014:1260).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:780

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:780
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998 då förordningen (1988:1505) om biluthyrning skall upphöra att gälla.
  • 2. Om det i en lag eller i annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning tillämpas i stället den nya föreskriften.

Förordning (1999:1142) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1142
Rubrik
Förordning (1999:1142) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Förordning (2001:664) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 7, 12, 13 §§
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:664
Rubrik
Förordning (2001:664) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Förordning (2003:998) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 11 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:998
Rubrik
Förordning (2003:998) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Förordning (2008:1141) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 10, 15, 16 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1141
Rubrik
Förordning (2008:1141) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Förordning (2009:1104) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL376/2006 s36
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123
Omfattning
nya 4 a, 4 b, 4 c §§
SFS-nummer
2009:1104
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ansökningar som kommit in till myndigheten efter ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2009:1104) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Förordning (2009:1366) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 3, 4 a, 4 b, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1366
Rubrik
Förordning (2009:1366) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Förordning (2010:1592) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1592
Rubrik
Förordning (2010:1592) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Förordning (2013:213) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 1 a §
Ikraft
2013-05-15
SFS-nummer
2013:213
Rubrik
Förordning (2013:213) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Förordning (2014:1260) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 16 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1260
Rubrik
Förordning (2014:1260) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Förordning (2019:387) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1, 7, 12 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:387
Rubrik
Förordning (2019:387) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation